НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИЛАДИ ПОБУТОВІ
ТА АНАЛОГІЧНІ ЕЛЕКТРИЧНІ

БЕЗПЕКА

Частина 2-31. Додаткові вимоги до витяжних ковпаків кухонних плит та інших пристроїв для видалення кухонних випарів
(ЕN 60335-2-31:2003; А1:2006; А2:2009; АС:2005, ITD)

ДCТУ ЕN 60335-2-31:2015

ПЕРЕДМОВА

ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Кравченко, канд. фіз.-мат. наук (науковий керівник); Н. Алфьорова

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 04 серпня 2015 р. № 88 з 2016-01-01

Національний стандарт відповідає EN 603335 Household and similar electrical appliances – Safety –Part 2-31: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors (IEC 603335-2-31:2002) (Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-31. Додаткові вимоги до витяжних ковпаків кухонних плит та інших пристроїв для видалення кухонних випарів) з урахуванням змін А1:2006; А2:2009 та поправки АС:2005 і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart: 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за СЕN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

НА ЗАМІНУ ДСТУ 3135.26-98 (ГОСТ 30345.26-98) (ІЕС 335-2-31:1995), ДСТУ ІЕС 60335-2-31:2006

ЗМІСТ

Національний вступ……………….V

Передмова до ЕИ 60335-2-31……V

 • Сфера застосування…………..1
 • Нормативні посилання………………………….2
 • Терміни та визначення понять………………..2
 • Загальні вимоги……………………………….....2
 • Загальні умови випробування……………….2
 • Класифікація………………………………………2
 • Маркування та інструкції……………………….2
 • Захист від доступу до піднапругових частин..З
 • Пуск електромеханічних приладів…………..З
 • Споживана потужність і сила струму………З
 • Нагрівання…………………………………………З
 • Пробіл………………………………………………4
 • Сила струму спливу та електрична міцність за робочої температури..4
 • Короткочасні перенапруги……………………4
 • Вологостійкість………………………………….4
 • Сила струму спливу та електрична міцність..4
 • Захист від перевантаження трансформаторів та з’єднаних із ними кіл..5
 • Зносостійкість……………………………………..5
 • Анормальний режим роботи………………….5
 • Стійкість і механічні небезпечні чинники…..5
 • Механічна міцність……………………………….5
 • Конструкція…………………………………………5
 • Внутрішня проводка……………………………..6
 • Комплектувальні вироби………………………6
 • Приєднання до джерела живлення та зовнішні гнучкі шнури..6
 • Затискачі для зовнішніх проводів…………...6
 • Уземлення…………………………………………..6
 • Ґвинти та з’єднання………………………………6
 • Повітряні проміжки, шляхи спливу та тверда ізоляція..6
 • Теплотривкість і реакція на вогонь…………6
 • Корозійна тривкість……………………………..7
 • Випромінення, токсичність і подібні небезпечні чинники..7
 • Додатки……………………………..8
 • Додаток 2. В А-відхилення……..8
 • Бібліографія………………………8
 • Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними
 • нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарт…….….9
 • Рисунок 101 — Розміщення готувальних поверхонь для випробування на нагрівання..7

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад EN 603335 Household and similar electrical appliances – Safety –Part 2-31: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors (IEC 603335-2-31:2002) (Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-31. Додаткові вимоги до витяжних ковпаків кухонних плит та інших пристроїв для видалення кухонних випарів) з ураху­ванням змін А1:2006; А2:2009 та поправки АС:2005.

У цьому стандарті є посилання на ЕN 60335-1 (2002), міжнародний аналог якого ІЕС 60335-1:2001 прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ ІЕС 60335-1:2004 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60335-1:2001, ЮТ).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» і «ця частина 2» замінено на «цей стандарт»;
 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;
 • з «Передмови» та «Вступу» до ЕN 60335-2-31:2003 з урахуванням змін А1:2006; А2:2009 та поправки АС:2005 взято лише ту інформацію, що стосується безпосередньо цього стандарту, й ви­кладено в структурному елементі «Передмова до ЕN 60335-2-31»;
 • у «Передмові до ЕN 60335-2-31» наведено «Національну примітку», в «Бібліографії» — «Національне пояснення», виділені в тексті рамкою;
 • подвійною вертикальною лінією на берегах виділено текст, змінений:
 • зміною А1:2006, яка відповідає зміні А1:2006 до ІЕС 60335-2-31:2002, яку прийнято CENELEC як зміну А1 до ЕN 60335-2-31:2003 без будь-яких модифікацій;
 • зміною А2:2009, яка відповідає зміні А2:2008 до ІЕС 60335-2-31:2002, яку прийнято СЕNЕLЕС як зміну А2 до ЕN 60335-2-31:2003 без будь-яких модифікацій;

—долучено національний додаток НА, в якому наведено перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті;

 • познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651-97 Метро­логія. Одиниці фізичних величин.

Копії документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до ЕN 60335-2-31

Міжнародний стандарт ІЕС 60335-2-31, розроблений Технічним комітетом ІЕС 61 і представлений до Унікальної процедури прийняття, схвалений СЕNЕLЕС як ЕN 60335-2-31 01.05.2003 без будь-яких змін.

Цей стандарт замінює ЕИ 60335-2-31:1997 + Соr. 1997 + А1:1999.

Цей стандарт треба використовувати разом з ЕN 60335-1 Household and similar electrical appliances – Safety –Part 1: General requirements (Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги).

Цей стандарт розроблений на основі другого видання (2002) зазначеного стандарту.

Цей стандарт доповнює чи змінює відповідні розділи ЕN 60335-1, перетворюючи його на європей­ський стандарт. Якщо будь-який розділ частини 1 не згадано в цьому стандарті, то цей розділ застосо­вують за доцільності. Якщо в цьому стандарті зазначено «доповнення», «зміна» чи «заміна», то відповід­ний текст частини 1 має бути уточнено.

 

Примітка 1. Використано таку систему нумерації':

 • пункти, таблиці та рисунки, нумерація яких поминається зі 101, є додатковими до наявних у частині 1;
 • примітки до нових підрозділів, яких немає в частині 1, а також примітки до тих розділів і підрозділів, які замінено, мають нумерацію починаючи зі 101;
 • нові додатки позначають літерами АА, ВВ тощо;
 • підпункти, примітки і додатки, які є додатковими до зазначених у стандарті ІЕС, починаються з літери Z.

 

Примітка 2. Використовують такі типи шрифтів:

 • вимоги — прямий шрифт;
 • методи випробування — курсив;
 • примітки — дрібний прямий шрифт.

Для виділених у тексті напівгрубим шрифтом слів у розділі 3 наведено визначення. Якщо визначення стосується прикметника, то прикметник і пов’язаний з ним іменник також виділені напівгрубим шрифтом.

Немає спеціальних національних умов, що відрізняються від вимог цього стандарту, крім зазна­чених у додатку ZA до ЕN 60335-1.

Національні відхилення від цього європейського стандарту зазначено в додатку ZB, і вони є додат­ковими до наведених у ЕN 60335-1.

Цей стандарт враховує міжнародно визнаний рівень захисту від небезпеки, спричиненої електрич­ними, механічними, тепловими чинниками, займанням чи випроміненням, джерелом яких може стати прилад, що працює в нормальних умовах експлуатації згідно з інструкціями виробника.

Стандарт також охоплює анормальні ситуації, що можуть виникнути на практиці, і враховує спосіб, у який електромагнітні явища можуть впливати на безпечну роботу приладу.

Дослідження, проведені ТС 61 СЕNЕLЕС показали, що всі ризики від виробів, на які поширюється цей стандарт, повністю охоплені Директивою ЄС щодо низьковольтного обладнання LVD 73/23/ЕЕС. Для виробів, які мають рухомі механічні частини, оцінювання ризику згідно з Директивою ЄС щодо машин­ного обладнання MD 98/37/ЕС показало, що більшість ризиків має переважно електричне походження, тому цю директиву не застосовують. Проте цей стандарт разом з основними положеннями Директиви щодо низьковольтного обладнання містить відповідні основні вимоги щодо безпеки, викладені в Директиві щодо машинного обладнання.


ДCТУ ЕN 60335-2-31:2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИЛАДИ ПОБУТОВІ ТА АНАЛОГІЧНІ ЕЛЕКТРИЧНІ

БЕЗПЕКА

Частина 2-31. Додаткові вимоги до витяжних ковпаків
кухонних плит та інших пристроїв для видалення кухонних випарів

ПРИБОРЬІ БЬІТОВЬІЕ И АНАЛОГИЧНЬІЕ ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Часть 2-31. Дополнительньїе требования к вьітяжньїм колпакам
кухонньїх плит и другим устройствам для удаления кухонних испарений

HOUSEHOLDAND SIMILAR ELECTRICALAPPLIANCES SAFETY

Рart 2-31. Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей розділ частини 1 замінено на такий.

Цей стандарт стосується безпечності електричних витяжних ковпаків кухонних плит та інших пристроїв для видалення кухонних випарів, призначених для встановлення над, поруч, позаду або під побутовими плитами, варильними панелями та аналогічними приладами для приготування їжі, номі­нальна напруга яких не перевищує 250 В.

Примітка 101. Прилади для приготування їжі можуть бути електричними або використовувати інший вид палива, наприклад газ.

Цей стандарт поширюється також на прилади, не призначені для звичайного застосування в побуті, але які можуть бути джерелом небезпеки для людей, наприклад прилади, якими користуються нефа­хівці в магазинах, майстернях, на фермах.

Цей стандарт, наскільки можливо, враховує загальні небезпечні чинники, що їх можуть створювати прилади, на які можуть наражатися люди під час експлуатування їх у приміщенні та поза приміщенням. Однак загалом цей стандарт не враховує випадків використання приладів:

- людьми (зокрема дітьми), чиї

- - фізичні, сенсорні чи розумові можливості; або

- - недостатність досвіду чи знань

не дають змоги їм використовувати прилад безпечно без нагляду або інструктування;

- дітьми для забави.

 

Примітка 102. Потрібно враховувати, що

- для приладів з умонтованими електростатичними повітряними фільтрами використовують також ІЕС 60335-2-65;

- додаткові вимоги можуть виявитися необхідними для приладів, призначених для використання в наземному рухомому транспорті, на борту кораблів і літаків;

- у багатьох країнах додаткові вимоги встановлюють національні органи охорони здоров’я, національні органи охорони праці, національні органи, відповідальні за будівництво, тощо.

Примітка 103. Цей стандарт не поширюється на

- прилади, призначені тільки для промислових потреб (ІЕС 60335-2-99);

- прилади, призначені тільки для використання в місцях зі специфічними умовами, такими як корозійне чи вибухонебезпечне середовище (пил, пара чи газ).

 

Данний документ, придатний для використання і в повному об'ємі знаходиться в ІДС "Зодчий"

Детальніше про Інформаційно-Довідкову Систему "Зодчий"

Інформаційно-довідкова система (ІДС) «ЗОДЧИЙ» - це база даних нормативно-правових документів у галузі будівництва, створена у відповідності до замовлень Міністерства архітектури України № 29 від 15.02.1994р. і № 43 від 09.03.1994 р. Це найпопулярніший на сьогодні ліцензійний збірник будівельних детальних документів України (зі змінами та доповненнями).
Базові будівельні нормативні документи ІДС "Зодчий" визнані всіма офіційними органи, мають силу печатних офіційних видань БНіП (СНИП), ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВБН (ВСН), ДНАОП, при цьому доступні за ціною та зручніші в зберіганні та використанні.

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації