МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 31 липня 2019 року N 420

Про затвердження Положення про Директорат сільського розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", пункту 8 та підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119, Типового положення про директорат міністерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року N 644, наказую:

 1. Затвердити Положення про Директорат сільського розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.
 2. Департаменту кадрового забезпечення та роботи з персоналом здійснити контроль за розробкою положень про структурні підрозділи Директорату сільського розвитку та посадових інструкцій його працівників протягом двох тижнів з дати призначення генерального директора Директорату сільського розвитку.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря В. Андронова.

 

Заступник Міністра

В. Шеремета

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
31 липня 2019 року N 420

ПОЛОЖЕННЯ
про Директорат сільського розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України

 1. Загальні положення
 2. Директорат сільського розвитку (далі - Директорат) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство), що створений для забезпечення формування державної політики та виконання завдань у сфері сільського розвитку, координації та моніторингу її реалізації.
 3. Директорат безпосередньо підпорядкований Державному секретарю Міністерства (далі - Державний секретар). Діяльність Директорату координується заступником Міністра відповідно до розподілу обов'язків.
 4. Директорат у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, Положенням про Міністерство, наказами Міністерства, Державного секретаря Міністерства та цим Положенням.
 5. Генеральний директор, керівники експертних груп, державні експерти призначаються на посаду за результатами конкурсу і звільняються з посади Державним секретарем згідно із законодавством про державну службу. Начальник головного управління, начальники відділів, головні спеціалісти призначаються на посаду і звільняються з посади Державним секретарем згідно із законодавством про державну службу.
 6. Державні службовці Директорату мають права, обов'язки та несуть відповідальність, передбачену Законом України "Про державну службу".
 7. Основні завдання Директорату
 8. Основними завданнями Директорату є:

1) забезпечення формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері сільського розвитку, вироблення альтернативних варіантів розв'язання виявлених проблем, оцінка їх переваг та ризиків, зокрема щодо:

модернізації та економічної трансформації сільської місцевості, підвищення якості життя сільського населення з урахуванням стандартів Європейського Союзу (далі - ЄС);

підтримки розвитку особистих селянських, фермерських господарств та інших видів і форм підприємницької діяльності, в тому числі несільськогосподарської;

підтримки розвитку сільськогосподарської та кредитної кооперації;

посилення туристичного потенціалу сільської місцевості шляхом розвитку туризму у сільській місцевості, рекреаційних послуг та інфраструктури села з розширенням базових послуг для економіки сільської місцевості і сільського населення;

сільськогосподарської дорадчої діяльності;

2) забезпечення координації, здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері сільського розвитку та розроблення на їх основі пропозицій щодо її продовження або коригування завдань та заходів;

3) забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері сільського розвитку.

III. Функції Директорату

 1. Директорат відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює постійний аналіз стану справ у сфері сільського розвитку, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері сільського розвитку на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;

2) на підставі проведеного аналізу з питань розвитку сільських територій, зайнятості сільського населення, розвитку фермерства, особистих селянських господарств, кооперації та підприємництва в аграрному секторі економіки готує пропозиції до проектів законодавчих і нормативно-правових актів, національних, державних цільових, галузевих та регіональних програм, безпосередньо здійснює розроблення проектів нормативно-правових та законодавчих актів;

3) у межах визначених повноважень розробляє стратегію, методологію та відповідні рекомендації щодо розвитку фермерських та особистих селянських господарств, підприємництва в сільській місцевості, а також сільського та зеленого туризму, сільських територій, сільськогосподарських дорадчих служб та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, залучення міжнародної технічної допомоги із зазначених питань, в тому числі сприяє розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості, гендерної політики, оздоровленню дітей працівників агропромислового комплексу;

4) розробляє та забезпечує виконання державних цільових, комплексних і галузевих програм з питань розвитку сільських територій та сільськогосподарської дорадчої діяльності;

5) здійснює аналіз державної підтримки фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації та готує пропозиції щодо її удосконалення;

6) здійснює моніторинг законодавчих ініціатив, що пливають на розвиток фермерських господарств, особистих селянських господарств, сільськогосподарської кооперації та сільськогосподарського дорадництва;

7) проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері сільського розвитку та визначення альтернативних варіантів розв'язання існуючих проблем;

8) опрацьовує з уповноваженими органами, до компетенції яких віднесено питання агропромислового розвитку відповідного регіону України, шляхи підвищення ефективності розвитку соціальної сфери села і сільських територій та вживає відповідних заходів;

9) забезпечує здійснення фахових комунікацій у тому числі із заінтересованими сторонами з метою їх залучення до процесу формування державної політики у сфері сільського розвитку;

10) співпрацює з громадськими організаціями, представницькими органами фермерських господарств, спілками та іншими соціальними партнерами;

11) співпрацює з всеукраїнською громадською професійною організацією, яка об'єднує суб'єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності;

12) розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері сільського розвитку, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв'язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництву Міністерства;

13) у межах визначених повноважень розробляє стратегію, методологію та відповідні рекомендації у сфері сільського розвитку, в тому числі щодо залучення міжнародної технічної допомоги;

14) здійснює координацію залучення, надання та використання міжнародної фінансової та технічної допомоги у сфері сільського розвитку;

15) формує пропозиції щодо визначення пріоритетів, стратегій, прогнозів сільського розвитку, альтернативних варіантів розв'язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх впливу, переваг та ризиків;

16) визначає коло заінтересованих сторін, що є об'єктами впливу державної політики у сфері сільського розвитку (представники окремих верств населення, громадські об'єднання, суб'єкти господарювання тощо);

17) забезпечує сприяння розвитку державно-приватного партнерства для реалізації проектів сільського розвитку;

18) забезпечує довго- та середньострокове планування сільського розвитку, а також розробку за участю інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування державних цільових, комплексних і галузевих програм сільського розвитку;

19) здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері сільського розвитку з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства з питань сільського розвитку;

20) забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов'язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов'язаннями України;

21) забезпечує координацію, здійснює моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері сільського розвитку за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;

22) бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики Міністерства, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз'яснення;

23) здійснює заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчає європейський досвід у сфері його компетенції;

24) організовує вивчення та аналіз досвіду інших країн з питань, що належать до повноважень Директорату;

25) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Директорату, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та в установленому порядку вносить їх на розгляд керівництва Міністерства;

26) висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження та пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

27) проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері сільського розвитку, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

28) бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань, що належать до сфери його компетенції;

29) бере участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері сільського розвитку;

30) розробляє порядок надання фінансової підтримки фермерським господарствам на поворотній основі;

31) розробляє порядок використання коштів державного бюджету для надання фінансової підтримки фермерським господарствам, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам та сільськогосподарським дорадчим службам;

32) готує і подає пропозиції до бюджетних запитів з питань надання державної підтримки фермерським господарствам, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам та сільськогосподарським дорадчим службам;

33) готує розподіли бюджетних коштів за бюджетними програмами підтримки фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

34) бере участь у розробці паспортів бюджетних програм, спрямованих на підтримку розвитку фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та сільськогосподарських дорадчих служб;

35) координує діяльність Українського державного фонду підтримки фермерських господарств;

36) визначає перелік та розробляє вартість соціально спрямованих сільськогосподарських дорадчих послуг, що надаються суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню за рахунок коштів державного бюджету;

37) веде реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, дорадників, експертів-дорадників. Розробляє порядок та умови участі сільськогосподарських дорадчих служб у конкурсі на виконання державних цільових програм сільськогосподарської дорадчої діяльності та порядок надання інформації з реєстрів дорадників, експертів-дорадників і сільськогосподарських дорадчих служб;

38) здійснює організаційну роботу щодо професійної підготовки, навчання та підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників;

39) здійснює моніторинг використання коштів бюджетних програм, спрямованих на становлення та розвиток дорадчих служб, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, фермерських господарств;

40) здійснює моніторинг стану забезпечення об'єктами соціальної інфраструктури сільських територій, розробляє і здійснює заходи, спрямовані на їх комплексний розвиток;

41) у межах своїх повноважень здійснює заходи щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

42) здійснює аналіз нормативно-правових актів та вносить пропозиції щодо їх удосконалення з питань розвитку сільських територій, зайнятості сільського населення, розвитку фермерства, особистих селянських господарств, кооперації та підприємництва на селі;

43) визначає разом із Національною академією аграрних наук України та Національною академією наук України пріоритетні напрями в аграрному секторі економіки, організовує прогнозування розвитку аграрної науки, вирішення пріоритетних наукових проблем агропромислового комплексу, готує пропозиції керівництву Міністерства щодо здійснення науково-технічної політики в галузі;

44) забезпечує формування складу Науково-експертної ради Міністерства, взаємодію з Президією Національної академії аграрних наук України та її відділеннями, надає методичну і практичну допомогу в роботі секцій Науково-експертної ради Міністерства;

45) готує і подає пропозиції до бюджетних запитів та бере участь у розробці паспорта бюджетної програми з питань забезпечення проведення досліджень, прикладних наукових та науково-технічних розробок, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовки наукових кадрів, наукових розробок;

46) розглядає та затверджує на Секції підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій Науково-експертної ради Міністерства пропозиції з основних напрямів здійснення наукових досліджень з питань, що належать до компетенції Директорату;

47) здійснює організаційну роботу щодо державної атестації науково-дослідних установ Міністерства;

48) веде реєстри одержувачів державної підтримки за бюджетними програмами;

49) забезпечує взаємодію із центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян із питань, що належать до компетенції Директорату;

50) забезпечує взаємодію з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів;

51) організовує в межах компетенції та бере участь у нарадах, конференціях, симпозіумах, семінарах і виставках з питань, що належать до компетенції Директорату;

52) координує в межах повноважень діяльність підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

53) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 1. Права Директорату
 2. Директорат має право:

1) у межах своїх повноважень представляти Міністерство за дорученням його керівництва в органах державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, галузевих формуваннях, профспілках та організаціях роботодавців, відповідних органах іноземних держав і міжнародних організацій, на підприємствах, в установах, організаціях;

2) одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів Міністерства, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та відповідних посадових осіб інформацію, документи та матеріали, статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій;

3) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), учених і фахівців, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою), працівників інших структурних підрозділів Міністерства для підготовки проектів відповідних актів чи документів, що належать до компетенції Директорату;

4) організовувати та проводити в установленому порядку наради, семінари, конференції та інші заходи з питань, що належать до компетенції Директорату, залучати до участі в них працівників інших структурних підрозділів Міністерства, представників інших органів влади за їхньої згоди;

5) брати участь у роботі робочих груп з питань, що відносяться до компетенції Директорату;

6) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

7) брати у межах своїх повноважень участь у діяльності міжнародних організацій;

8) вносити пропозиції керівництву Міністерства щодо вжиття передбачених законодавством заходів стосовно припинення дії та скасування наказів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, з питань, віднесених до компетенції Директорату;

9) здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

 1. Директорат для виконання покладених на нього завдань має право безоплатно одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб, а також від громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 2. Склад Директорату
 3. До складу Директорату входять такі структурні підрозділи:

1) експертна група з розробки інструментів та моделей програм сільського розвитку;

2) експертна група з розвитку підприємництва на селі;

3) головне управління з питань фермерства та кооперації, що складається із відділу підтримки фермерства та кооперації та відділу територіальних спеціалізацій.

 1. До складу експертних груп входять керівники експертних груп, державні експерти та можуть входити головні та провідні спеціалісти.

У разі коли виконання завдань за окремим напрямом діяльності Директорату за обсягом може бути покладено на одного державного експерта, у складі Директорату вводяться окремі посади державних експертів, що не входять до складу експертних груп.

 1. Експертні групи, головне управління та відділи діють на підставі положень, затверджених Державним секретарем.
 2. Посадові інструкції працівників Директорату розробляються керівниками відповідних структурних підрозділів Директорату, погоджуються генеральним директором Директорату та затверджуються Державним секретарем.
 3. Генеральний директор Директорату
 4. Директорат очолює генеральний директор, який призначається на посаду за результатами конкурсу і звільняється з посади Державним секретарем згідно із законодавством про державну службу.
 5. На посаду генерального директора Директорату призначається особа, яка вільно володіє державною мовою та якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років,.
 6. Генеральний директор Директорату безпосередньо підпорядковується Державному секретарю.
 7. У разі відсутності генерального директора Директорату його повноваження виконує посадова особа Директорату, визначена наказом Державного секретаря.
 8. Генеральний директор Директорату:

1) здійснює керівництво діяльністю Директорату;

2) організовує планування роботи Директорату, забезпечує ефективне виконання покладених на нього завдань і функцій у сфері сільського розвитку, в тому числі у співпраці з іншими органами виконавчої влади, установами та організаціями всіх форм власності, здійснює функціональний розподіл навантаження між працівниками, встановлює критерії, що визначають результативність їх роботи;

3) в установленому порядку розробляє та подає на затвердження Державному секретарю положення про структурні підрозділи Директорату;

4) вносить Державному секретарю пропозиції щодо встановлення відповідних надбавок і доплат, заохочення, накладання дисциплінарного стягнення та переміщення працівників Директорату, вживає необхідних заходів щодо підвищення їхньої кваліфікації;

5) у межах компетенції бере участь в розробленні та уточненні основних показників мобілізаційного плану Міністерства на особливий період у частині функціонування галузей агропромислового комплексу;

6) разом із режимно-секретним підрозділом Міністерства бере участь в розробці номенклатури посад працівників Директорату, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, в частині, що стосується компетенції Директорату;

7) забезпечує дотримання працівниками Директорату вимог законодавства про працю, законодавства про державну службу та державну таємницю, правил етичної поведінки, законодавства з питань запобігання корупції, законодавства про захист персональних даних, правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;

8) організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Директорату звернень громадян, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності Директорату, підписує листи інформаційного характеру, відповіді на запит на отримання публічної інформації та інші документи, що надсилаються до органів державної влади;

9) бере участь у нарадах, що проводяться Міністерством, з питань, що належать до відповідних сфер компетенції Директорату;

10) проводить оперативні наради з питань, що стосуються діяльності Директорату;

11) інформує керівництво Міністерства у разі покладення на Директорат завдань, що не належать до повноважень Директорату чи виходять за їх межі, а також у випадках ненадання іншими структурними підрозділами Міністерства документів чи матеріалів, необхідних для виконання Директоратом своїх функцій;

12) залучає за згодою керівника іншого структурного підрозділу Міністерства відповідних спеціалістів для розроблення проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, а також для підготовки і здійснення заходів, що проводяться Директоратом, відповідно до покладених на нього завдань;

13) за дорученням керівництва Міністерства представляє його інтереси з питань, що належать до його повноважень, в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, акціонерних товариствах, функції з управління корпоративними правами яких здійснюються Міністерством;

14) підписує листи з питань, що належать до відповідних сфер компетенції Директорату, крім тих листів, право підпису яких належить керівництву Міністерства відповідно до законодавства. Для забезпечення листування генерального директора Директорату використовується бланк Директорату.

 1. Генеральний директор у межах законодавства несе відповідальність за:

1) неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов'язків, завдань, доручень керівництва Міністерства, плану роботи Директорату, бездіяльність, невжиття можливих заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі;

2) порушення Присяги державного службовця, обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням, недотримання правил внутрішнього службового розпорядку, службової дисципліни та правил поведінки державного службовця, вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

3) недотримання вимог законодавства України з питань, що стосуються державної служби, та з питань запобігання корупції, інших актів законодавства України з питань, що стосуються його діяльності.

VII. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

Директорат з метою всебічного і комплексного опрацювання питань, що належать до його компетенції, під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства, відповідними структурними підрозділами апарату інших міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також об'єднаннями громадян, громадськими спілками, всеукраїнськими профспілками, їх об'єднаннями, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців, представниками органів іноземних держав, неурядових організацій інших держав і міжнародних неурядових організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

____________

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації