ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 01.08.2019 р. N 3616/6/99-99-14-03-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення ТОВ від _______ N _______ (вх. ДФС N ________ від _______) про надання індивідуальної податкової консультації стосовно складання первинних документів в електронному вигляді, надісланий Офісом великих платників податків ДФС листом від ______________ N _______ (вх. ДФС N __________ від ___), та керуючись статтею 52 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Щодо відповідності вимогам законодавства України первинних документів, складених в електронній формі, з накладанням цифрового підпису за допомогою електронного сервісу певної комерційної компанії, зазначаємо таке.

Згідно з п. 44.1 ст. 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим п. 44.1 ст. 44 Кодексу.

Відповідно до п. 2 ст. 3 Закону України від 16 липня 1999 року N 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України" (далі - Закон N 996) бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи - документи, які містять відомості про господарську операцію (ст. 3 та ст. 9 Закону N 996). Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати обов'язкові реквізити, визначені п. 2 ст. 9 Закону N 996, зокрема: особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку первинних документів підприємствами встановлено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.06.95 за N 168/704 (далі - Положення N 88).

Відповідно до п. 2.5 р. 2 Положення N 88 документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Згідно із ст. 7 Закону України від 22.05.2003 N 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг" (далі - Закон N 851) оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України від 05.10.2017 N 2155-VIII "Про електронні довірчі послуги" (далі - Закон N 2155).

Згідно із ст. 5 Закону N 851 електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

Відповідно до ст. 6 Закону N 851 для ідентифікації автора електронного документа може використовуватися електронний підпис. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа.

Згідно із п. 7, п. 28 ст. 1 Закону N 2155 електронна довірча послуга - послуга, яка надається для забезпечення електронної взаємодії двох або більше суб'єктів, які довіряють надавачу електронних довірчих послуг щодо надання такої послуги; надавач електронних довірчих послуг - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа - підприємець, яка надає одну або більше електронних довірчих послуг.

Відповідно до п. 1 ст. 12 Закону N 2155 користувачі електронних довірчих послуг мають право на отримання електронних довірчих послуг та вільний вибір надавача електронних довірчих послуг.

Отже, враховуючи вимоги Закону N 996, Закону N 851, Закону N 2155 відповідний електронний документ набуває статусу первинного документа, що засвідчує факт здійснення господарської операції, після належним чином його оформлення.

Одночасно повідомляємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону N 996).

Таким чином, з питань оформлення первинних документів в електронній формі з накладанням цифрового підпису за допомогою електронного сервісу певної комерційної компанії доцільно звернутися до Міністерства фінанси України.

Стосовно питання, чи визнаватимуться та прийматимуться органами ДФС первинні документи (договори, додатки, додаткові угоди, акти, рахунки, звіти, накладні тощо), складені в електронній формі з використанням цифрового підпису за допомогою електронного сервісу комерційної компанії, для цілей бухгалтерського, фінансового та податкового обліку, зокрема під час проведення податкових перевірок, зазначаємо таке.

Статтями 6 та 19 Конституції України передбачено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи діють у межах повноважень та спосіб, визначені Конституцією та законами України.

Зокрема, відповідно до пп. 191.1.1 п. 191.1 ст. 191 Кодексу контролюючі органи здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів, у тому числі проводять відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків.

Для виконання покладених на контролюючі органи функцій використовуються, зокрема первинні документи, які ведуться в електронній формі, що належать або пов'язані з предметом перевірки (пп. 72.1.1 п. 72.1 ст. 72 Кодексу).

Вимоги щодо складання первинних документів, у тому числі в електронній формі, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами України, що наведені у цьому листі.

Порядок надання платниками податків документів в ході перевірки встановлено ст. 85 Кодексу.

Отже, під час проведення перевірки контролюючими органами визнаватимуться та прийматимуться тільки ті первинні документи платника податків, складені в електронній формі, які належним чином оформлені та відповідають всім вимогам щодо їх створення, оформлення, відображення у бухгалтерському обліку.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

___________

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації