ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 12.11.2021 р. N 4277/ІПК/99-00-21-02-02-06

Державна податкова служба України розглянула звернення Комунального некомерційного підприємства "______" стосовно оподаткування неприбуткових організацій та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), у межах повноважень повідомляє.

Згідно із зверненням комунальне некомерційне підприємство, що є закладом охорони здоров'я та внесене до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр), відповідно до Закону України від 03 жовтня 2019 року N 157-IX "Про оренду державного та комунального майна", зі змінами та доповненнями (далі - Закон N 157), та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року N 483 "Деякі питання оренди державного та комунального майна", зі змінами та доповненнями (далі - Порядок), проводить електронні аукціони щодо оренди нерухомого майна, яке перебуває на балансі такого підприємства-орендодавця.

Після проведення електронного аукціону на рахунки підприємства-орендодавця надходять кошти реєстраційних внесків учасників аукціонів та частина гарантійних внесків переможців аукціонів.

Питання запиту такі:

1. Чи може комунальне некомерційне підприємство у статусі неприбуткової організації використовувати гарантійні та реєстраційні внески орендарів для забезпечення фінансування видатків на утримання такого підприємства, реалізації мети та напрямів діяльності, визначених його установчими документами?

2. Чи повинно комунальне некомерційне підприємство перераховувати вказані гарантійні та реєстраційні внески орендарів до бюджету?

Щодо питань 1 - 2

Правові, економічні та організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що перебуває в державній та комунальній власності, майна, що належить Автономній Республіці Крим, а також передачею права на експлуатацію такого майна регулює Закон N 157.

Відповідно до пунктів 3 та 17 частини першої ст. 1 Закону N 157 гарантійний внесок - це сума коштів у розмірі, визначеному Порядком, що вноситься потенційним орендарем об'єкта оренди для забезпечення виконання його зобов'язання щодо участі в аукціоні у вигляді грошових коштів на рахунок оператора електронного майданчика або у формі безвідкличної банківської гарантії у випадках, передбачених Порядком.

Реєстраційний внесок - це сума коштів у розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати, діючої станом на 1 січня поточного року, яка вноситься потенційним орендарем на відповідний рахунок оператора електронного майданчика за реєстрацію заяви на участь в аукціоні. Реєстраційний внесок не повертається потенційному орендарю, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.

Умови зарахування та повернення гарантійного та реєстраційного внесків встановлено пунктами 107 - 110 Порядку.

Зокрема, згідно з абз. четвертим п. 110 Порядку у разі невиконання переможцем електронного аукціону однієї з вимог, передбачених пунктами 74, 97 цього Порядку, а також у випадках, передбачених пунктом 76 або 98 цього Порядку, сплачені гарантійний та реєстраційний внески не повертаються такому переможцю та перераховуються оператором електронного майданчика, через якого надано найвищу цінову пропозицію, на казначейський рахунок, зазначений орендодавцем в оголошенні, протягом п'яти робочих днів з дня настання подій, визначених пунктом 76 або 98 цього Порядку.

Пунктом 133.4 ст. 133 Кодексу встановлено, що не є платниками податку на прибуток підприємств неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом ст. 133 Кодексу.

Так, згідно з пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи;

внесена контролюючим органом до Реєстру.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (абзац перший пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Тож, обов'язковими умовами перебування комунального некомерційного підприємства у статусі неприбуткової організації є, зокрема, заборона розподілу доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів таких організацій, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб та використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Якщо комунальне некомерційне підприємство у статусі неприбуткової організації використовує гарантійні та реєстраційні внески орендарів відповідно до законодавчо встановленого порядку, зокрема, Закону N 157 та Порядку, не порушуючи вимог пункту 133.4 ст. 133 Кодексу, у такому випадку проведення зазначених операцій не є підставою для виключення такої неприбуткової організації з Реєстру.

Водночас, оскільки на підставі пп. 191.1.28 п. 191.1 ст. 191 Кодексу до функцій контролюючих органів належить надання індивідуальних податкових консультацій, інформаційно-довідкових послуг з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи, то питання роз'яснення порядку використання комунальним некомерційним підприємством гарантійних та реєстраційних внесків орендарів не належать до компетенції ДПС.

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, встановлених пунктом 133.4 ст. 133 Кодексу, така організація підлягає виключенню з Реєстру з визначенням податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств відповідно до підпунктів 133.4.3 та 133.4.4 п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

___________