ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ
від 10 вересня 2019 року N 223

Про затвердження Основних засад політики власності щодо державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року N 15, та на виконання пункту 8 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 N 41, наказую:

  1. Затвердити Основні засади політики власності щодо державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
  2. Керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, забезпечити впровадження та дотримання положень та принципів у своїй діяльності Основних засад політики власності щодо державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 

Перший заступник Голови

Л. Шемелинець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
10 вересня 2019 року N 223

Основні засади політики власності щодо державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

  1. Основна ціль здійснення державою в особі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр), володіння, управління та розпорядження державними підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру (далі - Державні підприємства).

Держава в особі Держгеокадастру здійснює функції з управлінні Державними підприємствами для збереження та подальшого підвищення вартості їх активів, забезпечення економічних інтересів українського народу, отримання прибутку Державними підприємствами при здійсненні комерційної діяльності.

  1. Загальні принципи управління Державними підприємствами:

1) винятковість державної власності;

2) визначення чітких цілей діяльності;

3) паритетність в регулюванні Державними підприємствами, крім діяльності, пов'язаної із досягненням некомерційних цілей;

4) розмежування функцій власника і регулятора;

5) професійність в управлінні суб'єктами господарювання;

6) функціонування при дотриманні транспарентності;

7) соціальна відповідальність суб'єктів господарювання.

  1. Механізми реалізації принципів управління Державними підприємствами.

3.1. Відповідно до принципу винятковості державної власності Держгеокадастр за результатами аналізу функцій Державних підприємств має щорічно визначати перелік державних підприємств, які доцільно залишити у державній власності, з урахуванням критеріїв, визначених частиною другою статті 4 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна".

Щодо всіх державних підприємств, які не відповідають наведеним критеріям, Держгеокадастром приймається рішення про: передачу в концесію, державно-приватне партнерство, приватизацію, передачу в комунальну власність, реорганізацію або припинення.

3.2. Відповідно до принципу чітких цілей діяльності рішенням Держгеокадастру встановлюються чіткі цілі діяльності Державних підприємств.

Такі цілі мають бути чітко розділені на комерційні та некомерційні.

Державні підприємства у частині виконання цілей здійснюють діяльність відповідно до Стратегічного плану розвитку підприємства.

Комерційні цілі встановлюються для діяльності, що здійснюється з метою отримання прибутку. Державні підприємства, що виконують комерційні цілі, та їх активи мають управлятися на основі стратегічного бізнес-плану, що забезпечить:

а) довгостроковий розвиток підприємства;

б) підвищення інвестиційної привабливості;

в) виплату дивідендів (відрахування частини прибутку);

г) сталий прибуток від діяльності та його збільшення.

Некомерційні цілі (соціальні функції) встановлюються для діяльності, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів без мети одержання прибутку. У разі, якщо на Державне підприємство покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, то вони повинні бути обґрунтовані, чітко визначені та оприлюднені.

Держгеокадастр та Державні підприємства мають оцінити обсяг витрат, пов'язаних з виконанням відповідних спеціальних обов'язків, а також їх вплив на фінансову ефективність.

Результати комерційної та некомерційної діяльності мають бути окремо відображені в управлінській звітності суб'єкта господарювання.

3.3. Відповідно до принципу паритетності Держгеокадастр має здійснювати управління Державними підприємствами у відповідності до законодавства та контролювати дотримання ними конкурентних умов та комерційних принципів.

Державні підприємства мають здійснювати свою комерційну діяльність у відповідності до загальних положень діяльності недержавних суб'єктів господарювання, на конкурентних умовах та за комерційними принципами, та щоквартально подавати Держгеокадастру звіти щодо досягнення комерційних та некомерційних цілей.

3.4. Відповідно до принципу розмежування функцій суб'єкта управління та суб'єкта формування державної політики, держава в особі Держгеокадастру здійснює функції з управління об'єктами державної власності та контроль без втручання в операційну діяльність Державних підприємств з дотриманням наступних основних принципів:

у сфері управління об'єктами державної власності по відношенню до Державного підприємства держава в особі Держгеокадастру діє як засновник з урахуванням наданих законодавством та статутом державного підприємства повноважень; в інших випадках держава діє в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством України;

заборони незаконного втручання органів державної влади, їх посадових осіб у господарську діяльність суб'єктів господарювання;

формування кваліфікованої та незалежної наглядової ради та правління суб'єкта господарювання з дотриманням принципів та вимог законодавства України;

послідовного впровадження кращих практик корпоративного управління суб'єктами господарювання;

закріпленні у статуті Державного підприємства чіткого розподілу повноважень між Держгеокадастром та його керівником.

Основними механізмами управління, через які держава в особі Держгеокадастру, як засновник реалізує основні засади, є:

а) здійснення Держгеокадастром управління таких основних повноважень:

визначення основних напрямів діяльності Державних підприємств;

визначення чітких цілей та ключових показників ефективності діяльності для Державних підприємств;

внесення змін до установчих документів, зокрема в частині повноважень суб'єкта управління та керівника;

інших повноважень, визначених законодавством та установчими документами.

3.5. Відповідно до принципу професійності в управлінні керівники Державних підприємств мають відбиратися за прозорою, чесною та конкурентною процедурою на основі критеріїв, заздалегідь визначених та поширених публічно, враховуючи їх навики, знання та досвід. Керівники Державних підприємств призначаються на посаду за результатами конкурсу, на умовах, визначених у контракті.

3.6. Відповідно до принципу функціонування при дотриманні транспарентності, з метою забезпечення відповідальності та зниження корупційних ризиків Державні підприємства мають бути публічними. Вони звітують про свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та проводять аудит фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів, у випадках, передбачених законодавством України.

Публікація інформації про діяльність суб'єкта господарювання забезпечить:

прозорість їх діяльності;

підвищення інвестиційної привабливості;

підвищення якості прийняття рішень керівниками;

Виконання цього принципу здійснюється через веб-сайт Державних підприємств, на яких розміщується як мінімум наступна інформація:

політика власності (у разі наявності);

статут;

цілі діяльності;

регулярні звіти про свою діяльність, включаючи фінансову звітність та аудиторський висновок, звіт про виконання цілей діяльності та інші;

інформація про публічні закупівлі та контрагентів.

Інформація про діяльність Державних підприємств розміщується на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності.

3.7. Забезпечення принципу соціальної відповідальності передбачає вжиття Державними підприємствами всіх необхідних заходів для:

створення оптимальних умов для роботи, розвитку та реалізації власного потенціалу персоналу;

недопущення дискримінації в трудових відносинах;

забезпечення енергоефективності;

мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище;

обмеження будь-якої співпраці з підприємствами, установами та організаціями, що є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

  1. Очікувані результати виконання Основних засад.

Реалізація цих засад забезпечить умови для ефективного володіння Державними підприємствами, підвищення ефективності діяльності зазначених суб'єктів, що позитивно вплине на національну економіку та бізнес-середовище, а також сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості України для міжнародних інвесторів. Також реалізація цих засад дозволить збільшити обсяг надходжень до державного бюджету у вигляді виплачених дивідендів та податків.

___________

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації