ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ
від 08.07.2019 р. N 19.1.2-12/28-19

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби статистики України
_________________ І. Вернер
08 липня 2019 року

Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці"

 1. Загальні положення
 2. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" (далі - форма).
 3. Показники форми включають дані станом на 31 грудня звітного року.
 4. Значення показників мають формат представлення в цілих числах.
 5. Показники форми ґрунтуються на даних документів первинного обліку:

N П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу";

N П-2 "Особова картка працівника";

N П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки";

N П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)";

наказів щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, про затвердження переліку робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівники яких мають право на пільги та компенсації, зокрема на пільгове пенсійне забезпечення, карт умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць, документів бухгалтерського обліку та інших документів, передбачених чинним законодавством.

 1. Визначення показників форми здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників (далі - Інструкція зі статистики кількості працівників), затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722 (зі змінами).
 2. Показники форми характеризують юридичну особу або відокремлений підрозділ юридичної особи.
 3. Форма складається з двох розділів.
 4. Якщо на підприємстві у звітному році не було працівників, які працюють зі шкідливими умовами праці, форма вміщує дані тільки в рядках 10010, 10160, 10170 розділу I та в разі наявності пільг за особливий характер праці або працівників, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, - у рядках 11070, 11080, 11110, 11120, 11140 розділу II відповідно.
 5. Рядки 10020 - 11140 не враховують працівників, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством.
 6. За відсутності даних відповідні рядки (графи) форми містять прочерки.
 7. Показники щодо умов праці
 8. Показники розділу І форми базуються на результатах проведеної атестації робочих місць за умовами праці, які відображаються у картах умов праці.
 9. Рядок 10010 містить дані про облікову кількість штатних працівників на кінець звітного року, визначену відповідно до положень глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників.

Показники узгоджуються з даними рядка 3070 форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці".

 1. Рядки 10020 - 10140 уміщують дані про облікову кількість штатних працівників (із рядка 10010), зайнятих на робочих місцях, де хоча б один шкідливий виробничий фактор перевищує гігієнічний норматив, установлений Державними санітарними нормами та правилами "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу", затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.04.2014 N 248.

Рядок 10020 уключає дані про працівника один раз незалежно від кількості шкідливих виробничих факторів, що на нього впливають.

Рядки 10030 - 10140 містять дані за кожним шкідливим виробничим фактором окремо.

За рахунок того, що на працівника можуть впливати декілька шкідливих виробничих факторів, сума даних у рядках 10030 - 10140 може бути більшою порівняно з даними рядка 10020.

 1. Рядок 10150 містить інформацію про облікову кількість штатних працівників (із рядка 10020), зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, яким на кінець звітного року не виповнилося 18 років.
 2. Рядок 10160 містить інформацію про облікову кількість штатних працівників (із рядка 10010), які відповідно до графіка змінності чи розкладу роботи постійно працюють у режимі трьох або чотирьох змін протягом однієї доби.
 3. Рядок 10170 уміщує дані щодо облікової кількості штатних працівників служби охорони праці (із рядка 10010) відповідно до статті 15 Закону України "Про охорону праці". Для юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) з кількістю працівників менше 50 осіб рядок містить дані про кількість осіб із відповідною підготовкою, які виконують функції спеціалістів служби охорони праці, незалежно від порядку їх прийняття на зазначені посади (сумісництво, договірні засади тощо).
 4. Рядок 10180 містить інформацію про рік останньої атестації робочих місць, проведеної відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442 (зі змінами).

III. Показники щодо пільг та компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці та за особливий характер праці

 1. Розділ II форми містить дані про всіх штатних працівників облікового складу, які мають право на пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці, за особливий характер праці, а також на пенсії за віком на пільгових умовах.

Розділ не містить інформації щодо працівників, яким установлено пільги за будь-яким попереднім місцем роботи (посадою), а також пов'язані з аварією на Чорнобильській АЕС.

 1. Рядок 11010 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які за результатами атестації робочих місць за умовами праці мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці згідно зі статтею 7 Закону України "Про відпустки" та додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.97 N 1290 "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2003 N 679) (далі - додаток 1).
 2. Рядок 11020 уміщує дані про кількість працівників (із рядка 11010), яким згідно з пунктом 2 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про відпустки" від 15.11.96 N 505 (зі змінами) надається щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими умовами праці понад тривалість, установлену додатком 1.

Рядок 11020 також містить дані про кількість працівників, яким згідно з пунктом 4 Порядку застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого наказом Мінпраці від 30.01.98 N 16, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.98 за N 57/2497 (зі змінами), надається щорічна додаткова відпустка за рахунок власних коштів підприємства.

 1. Рядок 11030 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), яким згідно з Порядком застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим наказом Мінпраці від 23.03.2001 N 122, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.04.2001 за N 304/5495, колективним договором установлена скорочена тривалість робочого тижня за роботу зі шкідливими умовами праці.
 2. Рядок 11040 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які за результатами атестації робочих місць за умовами праці мають право на підвищену оплату праці відповідно до статті 100 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП).
 3. Рядок 11050 містить дані про кількість працівників (із рядка 10110), які зайняті на робочих місцях, де в повітрі робочої зони є перевищення граничнодопустимих концентрацій хімічних речовин, зазначених у Переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затвердженому Міністерством охорони здоров'я СРСР від 04.11.87 N 4430-87, та які відповідно до статті 166 КЗпП і статті 7 Закону України "Про охорону праці" за роботу зі шкідливими умовами праці мають право на отримання безкоштовно молока або інших рівноцінних харчових продуктів.
 4. Рядок 11060 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які за роботу з особливо шкідливими умовами праці мають право на отримання безкоштовно лікувально-профілактичного харчування, відповідно до статті 166 КЗпП, статті 7 Закону України "Про охорону праці" та згідно з Переліком виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безкоштовне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв'язку з особливо шкідливими умовами праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 07.01.77 N 4/П-1 (зі змінами).
 5. Рядок 11070 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці згідно з пунктом 1 статті 8 Закону України "Про відпустки" та додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.97 N 1290 "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2003 N 679) (далі - додаток 2).
 6. Рядок 11080 уміщує дані про кількість працівників (із рядка 11070), яким згідно зі статтею 7 Закону України "Про охорону праці" за рахунок власних коштів підприємства надається додаткова відпустка за особливий характер праці, передбачена колективною угодою (договором), понад тривалість, установлену додатком 2.
 7. Рядок 11090 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за роботу з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці згідно з пунктом "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (далі - Закон), Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 N 461, і за результатами атестації робочих місць за умовами праці.
 8. Рядок 11100 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці згідно з пунктом "б" статті 13 Закону, Списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 N 461, і за результатами атестації робочих місць за умовами праці.
 9. Рядок 11110 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах згідно з пунктами "в" - "з" статті 13 та статтею 14 Закону.
 10. Рядок 11120 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на пенсію за вислугу років згідно зі статтями 51 - 55 Закону.
 11. Рядок 11130 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XV Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за рахунок коштів підприємства.
 12. Рядки 11090 - 11130 уміщують дані щодо працівників, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, а також тих, які вже скористались цим правом, але продовжують працювати на цих самих робочих місцях. Дані щодо одного й того самого працівника зазначені рядки містять тільки один раз.
 13. Рядок 11140 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на хоча б один із видів пільг, компенсацій, зазначених у рядках 11010 - 11130.

Рядок 11140 уключає дані про працівника один раз незалежно від кількості пільг та компенсацій, на які працівник має право.

 1. Правильність даних, наведених у формі, можна перевірити шляхом проведення арифметичного контролю.

Рядки та графи форми N 1-ПВ (умови праці)

Умови контролю

Рядки та графи форми N 1-ПВ (умови праці) та інших форм

Контролі всередині розділів

Розділ I

ряд. 10010 гр. 1

0

ряд. 10020 гр. 1,2

< або =

ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 10160 гр. 1,2

< або =

ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 10170 гр. 1

< або =

ряд. 10010 гр. 1

гр. 1,2 кожного рядка з 10030 по 10150

< або =

відповідно гр. 1,2 ряд. 10020

гр. 2 кожного рядка з 10010 по 10160

< або =

гр. 1 рядків з 10010 по 10160 відповідно

ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

ряд. 10160 гр. 1 - ряд. 10160 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

(гр. 1 - гр. 2) кожного рядка з 10030 по 10150

< або =

ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

якщо ряд. 10020 гр. 1

> 0, то

ряд. 10180 повинен бути заповненим

сума (ряд. 10030 ¸ ряд. 10140) гр. 1,2

> або =

ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

Розділ II

ряд. 11080 гр. 1,2

< або =

ряд. 11070 гр. 1,2 відповідно

гр. 2 кожного рядка з 11010 по 11140

< або =

гр. 1 відповідного рядка з 11010 по 11140

ряд. 11020 гр. 1,2

< або =

ряд. 11010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11060 гр. 1,2

< або =

ряд. 11090 гр. 1,2 відповідно

гр. 1,2 кожного рядка з 11010 по 11130

< або =

ряд. 11140 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11020 гр. 1 - ряд. 11020 гр. 2

< або =

ряд. 11010 гр. 1 - ряд. 11010 гр. 2

ряд. 11060 гр. 1 - ряд. 11060 гр. 2

< або =

ряд. 11090 гр. 1 - ряд. 11090 гр. 2

(гр. 1 - гр. 2) кожного рядка з 11010 по 11130

< або =

ряд. 11140 гр. 1 - ряд. 11140 гр. 2

сума (ряд. 11010 ¸ ряд. 11130) крім ряд. 11020 та ряд. 11080 гр. 1,2

> або =

ряд. 11140 гр. 1,2 відповідно

якщо ряд. 11140 гр. 1,2

= 0, то

сума (ряд. 11010 ¸ ряд. 11130) гр. 1,2 = 0

якщо сума (ряд. 11010 ¸ ряд. 11130) гр. 1,2

= 0, то

ряд. 11140 гр. 1,2 = 0

Міжрозділові контролі

ряд. 11020 гр. 1,2

< або =

ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11050 гр. 1,2

< або =

ряд. 10110 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11070 гр. 1,2

< або =

ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11080 гр. 1,2

< або =

ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11110 гр. 1,2

< або =

ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11120 гр. 1,2

< або =

ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

гр. 1,2 кожного рядка з 11010 по 11060

< або =

відповідно гр. 1,2 ряд. 10020

ряд. 11090 гр. 1,2

< або =

ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11100 гр. 1,2

< або =

ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11130 гр. 1,2

< або =

ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

(гр. 1 - гр. 2) кожного рядка з 11010 по 11060

< або =

ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

ряд. 11090 гр. 1 - ряд. 11090 гр. 2

< або =

ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

ряд. 11100 гр. 1 - ряд. 11100 гр. 2

< або =

ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

ряд. 11130 гр. 1 - ряд. 11130 гр. 2

< або =

ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

ряд. 11140 гр. 1 - ряд. 11140 гр. 2

> або =

ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

ряд. 11140 гр. 1,2

> або =

ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11140 гр. 1 - ряд. 11140 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

ряд. 11140 гр. 1,2

< або =

ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11070 гр. 1 - ряд. 11070 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

ряд. 11080 гр. 1 - ряд. 11080 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

ряд. 11110 гр. 1 - ряд. 11110 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

ряд. 11120 гр. 1 - ряд. 11120 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

ряд. 11090 гр. 1,2 + ряд. 11100 гр. 1,2

< або =

ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

Взаємозв'язок між формами

ряд. 10010 гр. 1

=

ряд. 3070 гр. 1 ф. N 1-ПВ (квартальна)

ряд. 10010 гр. 2

=

ряд. 3070 гр. 2 ф. N 1-ПВ (квартальна)

         

Роз'яснення щодо показників форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" від 30.06.2017 N 17.4-12/4 є недійсними.

 

Директор департаменту
соціальної статистики

І. Сеник


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації