ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 21.08.2020 р. N 19.1.2-12/25-20

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Державної служби статистики
_________________ Ірина ЖУК
21 серпня 2020 року

Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження N 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами"

I. Загальні положення

 1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження N 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами"(далі - форма).
 2. Показники форми характеризують обсяги утворення відходів I - IV класів небезпеки і поводження з ними (збирання, утилізація, видалення та накопичення відходів), кількість і потужність об'єктів поводження з відходами.
 3. Показники форми ґрунтуються на даних таких документів:

типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари", затвердженої наказом Мінприроди від 07 липня 2008 року N 342, зареєстрованим у Мін'юсті 09 вересня 2008 року за N 824/15515;

первинних документів бухгалтерського обліку (відомості, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання, ордери), технологічної, нормативно-технічної документації;

паспортів відходів (Додаток Б "Паспорт відходів підприємства та інструкція по його заповненню" у складі ДСТУ 4462.3.01:2006).

Показники щодо обсягів та площ місць видалення відходів ґрунтуються на даних, наведених у додатку 1 до Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів, затвердженої наказом Мінприроди від 14 січня 1999 року N 12, зареєстрованому в Мін'юсті 03 лютого 1999 року за N 60/3353 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінприроди від 25 січня 2016 року N 25).

 1. Значення показників форми щодо обсягу утворення відходів I - IV класів небезпеки і поводження з ними (розділи 1, 2, 4, 5 форми мають формат представлення в тоннах (із трьома знаками після коми), щодо кількості та потужності об'єктів поводження з відходами (розділ 3 форми) - у цілих числах.
 2. За відсутності даних відповідні рядки (графи) форми містять прочерки.
 3. Показники форми не відображають дані про радіоактивні відходи, обсяги побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, що були утворені та перероблені підприємством, про речовини, що надійшли в атмосферне повітря і водні об'єкти зі стічними водами, а також про обсяги забруднених стічних вод, які передаються іншим підприємствам для очищення.
 4. Рядок 100 містить позначку "V" у відповідній клітинці "Так" чи "Ні" у залежності від того, чи здійснює підприємство діяльність щодо утворення та поводження з відходами.
 5. У разі позитивної відповіді в рядку 100 рядок 101 містить позначку "V" у клітинці, яка відповідає діяльності підприємства щодо утворення відходів чи поводження з ними (збирання, утилізація, видалення відходів у спеціально відведені місця чи об'єкти). Якщо одне і те ж підприємство протягом року здійснювало діяльність, пов'язану як з утворенням відходів, так і з поводженням з ними, рядок 101 містить декілька позначок "V" у відповідних клітинках.
 6. Розділи 1 - 4 форми вміщують інформацію в цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма його місцевими одиницями, що наведені у розділі 5.
 7. Рядки А, Б розділів 1, 2 форми містять інформацію за позиціями Класифікатора відходів ДК 005-96, затвердженого наказом Держстандарту України від 29 лютого 1996 року N 89(зі змінами), які мають 11-знакову структуру (XXXX.X.X.XX). При неможливості визначення коду відходів зазначається умовна назва "інші" та код 9999.9.9.99.
 8. Рядок В розділів 1, 2 форми містить інформацію про код категорії відходів за матеріалом згідно з переліком кодів та найменувань категорій відходів за матеріалом, затвердженим наказом Держстату від 23 січня 2015 року N 24 "Про затвердження переліків категорій, груп відходів і операцій поводження з відходами"(далі - наказ Держстату N 24).
 9. Рядок Г розділів 1, 2 форми містить інформацію про клас небезпеки відходів за позиціями переліку кодів класів небезпеки відходів для статистичних цілей, гармонізованого з національними нормативними документами у сфері відходів: I клас - надзвичайно небезпечні, II - високо небезпечні, III - помірно небезпечні, IV - мало небезпечні.
 10. У випадку неправильного відображення відходів за позиціями Класифікатора відходів, переліку категорій відходів за матеріалом, переліку кодів класів небезпеки відходів для статистичних цілей форма може містити додаткову інформацію за попередні роки з поясненнями до показників форми.

II. Показники щодо обсягів утворення, поводження з відходами за місцем їх утворення

 1. Розділ містить показники щодо утворення відходів у цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма його видами економічної діяльності, операцій поводження з відходами за місцем їх утворення, тобто відходів, які були утилізовані чи видалені безпосередньо на підприємстві (без передачі іншому підприємству для утилізації чи видалення), накопичення відходів на території підприємства у місцях тимчасового зберігання на початок та кінець звітного року.
 2. Рядок 10 містить дані про обсяг наявних відходів, тимчасово розміщених (до двох років) у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення), станом на 1 січня звітного року.
 3. Рядок 11 містить дані про обсяг утворених відходів у цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма його видами економічної діяльності, у тому числі вторинних відходів, утворених після здійснення операцій поводження з відходами, який складається з даних про обсяг утворених відходів за всіма його місцевими одиницями, що наведені у розділі 5.
 4. Рядок 18 містить дані про обсяг спалених відходів з метою отримання енергії на установках, призначених для спалювання відходів, безпосередньо на підприємстві, де вони утворилися (операція R1 згідно з кодами операцій з утилізації, затвердженими наказом Держстату N 24), а саме обсяг спалених або сумісно спалених відходів на власних електростанціях та установках промислового спалення з метою отримання енергії, яка може бути використана для виробництва тепла або електроенергії.

Цей рядок не містить дані про обсяг відходів, спалених на установках для спалювання відходів з метою отримання енергії, на підприємствах, що здійснюють діяльність із поводження з відходами, дані про які містить рядок 18 розділу 2.

 1. Рядок 19 містить дані про обсяг спалених відходів з метою теплового перероблення безпосередньо на підприємстві, де вони утворилися (операція D10 згідно з кодами операцій з видалення відходів, затвердженими наказом Держстату N 24), а саме обсяг відходів, спалених на власних виробничих установках для теплового перероблення шляхом окислення чи інших процесів теплового перероблення (піроліз, газифікація, плазмові процеси) з метою теплового перероблення відходів для зменшення їх об'єму, небезпечності й отримання інертного продукту.

Цей рядок не містить дані про обсяг відходів, спалених на установках для спалювання відходів з метою теплового перероблення відходів, на підприємствах, що здійснюють діяльність із поводження з відходами, дані про які містить рядок 19 розділу 2.

 1. Рядок 25 містить дані про обсяг утилізованих відходів, які утворились на підприємстві, а також кодові позначення операцій, за якими могли здійснюватися операції утилізація відходів (від R2 до R12K), затверджені наказом Держстату N 24.

Дані щодо утилізації/регенерації розчинників (операції утилізації з кодом R2) відображають обсяг відновлення/регенерації відпрацьованих розчинників.

Дані щодо операції рециркуляції/утилізації органічних речовин (операції утилізації з кодом R3) відображають обсяг утилізації біологічно розкладних та нерозкладних органічних матеріалів, крім тих, що не виділені як окремий показник (наприклад, повторне перероблення та рециркуляція пластикових відходів).

Дані щодо компостування органічних відходів (операції утилізації з кодом R3 А) відображають обсяг відходів, що біологічно розкладаються, піддаються анаеробному або аеробному розпаду, в результаті чого формується продукт, який може бути використаний для підвищення родючості ґрунтів.

Дані щодо ферментації органічних відходів (операції утилізації з кодом R3 В) відображають обсяг ферментації біологічно розкладних відходів для виробництва біогазу (установки з виробництва біогазу).

Дані щодо переробки паперу та картону (операції утилізації з кодом R3 С) відображають обсяг рециркуляції відходів паперу та картону.

Дані щодо рециркуляції/утилізації металів та їх сполук (операції утилізації з кодом R4) відображають обсяг механічної, теплової, хімічної переробки відходів металів та складних продуктів (рециркуляція металобрухту та виробничих відходів на металургійних підприємствах, теплова обробка кабелів і металів, забруднених оливами, рециркуляція батарей).

Дані щодо рециркуляції/утилізації інших неорганічних матеріалів (операції утилізації з кодом R5) відображають обсяг переробки неорганічних, неметалічних відходів від термічних процесів (шлак, зола, пісок, пил), будівництва та зносу будівель, гірських робіт і розробки кар'єрів.

Дані щодо регенерації кислот і основ (операції утилізації з кодом R6) відображають обсяг відновлення та наступного повторного використання відходів відпрацьованих кислот і основ з метою першочергового призначення або інших цілей.

Дані щодо рекуперації компонентів, що використовуються для зменшення забруднення (операції утилізації з кодом R7), відображають обсяг переробки відходів, призначених для регенерації матеріалів для боротьби із забрудненням, таких як активоване вугілля та іонообмінні смоли.

Дані щодо рекуперації компонентів каталізаторів (операції утилізації з кодом R8) відображають обсяг регенерації (відновлення) каталізаторів, які можуть знову використовуватись як каталізатори, утилізації компонентів каталізаторів, в основному металічних компонентів, таких як дорогоцінні метали з каталітичних перетворювачів у вихлопних системах автомобілів.

Дані щодо повторної перегонки використаних нафтопродуктів чи інше їх повторне використання (операції утилізації з кодом R9) відображають обсяг відходів нафтопродуктів, що пройшли повторне очищення та перетворились у базові оливи, які можуть використовуватись для виготовлення мастильної продукції, та обсяги відпрацьованих мастил, які пройшли переробку з метою виготовлення палива з відпрацьованих мастил (зазвичай відділення твердих часток та води шляхом підігріву, фільтрації, дегідратації та центрифугування).

Дані щодо обробки ґрунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи поліпшує екологічну обстановку (операції утилізації з кодом R10), відображають обсяг мінеральних відходів, які були використані як добрива, осаду стічних вод, гною, використаних у сільському господарстві, компосту від перероблення окремо зібраних біологічних відходів, який розкидано на землю, обсяги відходів, які використані для відновлення ландшафту, старих, закинутих кар'єрів.

Дані щодо операції утилізації з кодом R11 відображають обсяг використання (утилізації) відходів, отриманих після операцій утилізації з кодами R1 - R10.

Дані про обмін відходами для подальшого здійснення утилізації відходів (операції утилізації з кодами R12, R12 А, R12 В, R12 С, R12 К) відображають обсяг відходів, які були підготовлені до повторного використання, тобто таких операцій з утилізації, як перевірка, очистка, сортування чи відновлення, коли продукти або їх компоненти, що стали відходами, готуються до утилізації без іншого попереднього оброблення.

Цей рядок містить дані про обсяг власних відходів, утилізованих на підприємстві. Обсяг відходів утилізованих на спеціальних установках для утилізації, які було отримано від інших підприємств, містить рядок 25 розділу 2.

 1. Рядок 30 містить дані про обсяг видалених відходів, які утворились на підприємстві, та кодові позначення операцій, за якими могли здійснюватися операції видалення відходів (від D1 до D9, D12), затверджені наказом Держстату N 24.

Дані щодо операції видалення відходів (операції видалення з кодом D1) відображають обсяг відходів, видалених шляхом поховання в землі чи скидання на землю (розміщення відходів на ґрунті, підземне зберігання відходів, розміщення відходів розкривних порід та хвостів у відвалах добувної промисловості, які регулюються системою дозволів і процедур технічного контролю).

Дані щодо видалення відходів шляхом обробки ґрунту (операції видалення з кодом D2) відображають обсяг унесення (розкидання) відходів у ґрунт з метою біологічного розпаду рідинних або мулистих відходів.

Дані щодо видалення відходів шляхом закачування на глибину (операції видалення з кодом D3) відображають обсяг вприскування відходів на велику глибину в природні або штучні порожнини, або пористі утворення скель.

Дані щодо видалення відходів шляхом скидання у поверхневі водойми (операції видалення з кодом D4) відображають обсяг видалення відходів у природні чи інженерні ставки, свердловини, колодязі чи лагуни тощо.

Дані щодо видалення відходів шляхом скидання у спеціально обладнані звалища (операції видалення з кодом D5) відображають обсяг видалення відходів у спеціально обладнані полігони (наприклад, розміщення в окремі облицьовані камери, ізольовані одна від іншої та від навколишнього середовища).

Дані щодо видалення відходів у водні об'єкти (операції з видалення з кодами D6, D7) відображають обсяг видалення відходів у водойми, моря, включаючи поховання (захоронення) на морському дні, зокрема видалення днопоглиблювальних шламів, мулу, скидання у моря відходів переробки риби та інертних матеріалів природного походження.

Дані щодо видалення відходів шляхом біологічної обробки (операції видалення з кодом D8) відображають обсяг відходів, що пройшли біолого-механічну підготовку (аеробні та анаеробні біологічні процеси) для подальшого їх видалення.

Дані щодо видалення відходів шляхом фізико-хімічної обробки (операції видалення з кодом D9) відображають обсяг обробки відходів різними хімічними, термічними та фізичними процесами з метою забезпечення утворення продукту, який може бути видалений.

Дані щодо видалення відходів шляхом захоронення (операції видалення з кодом D12) відображають обсяг відходів, видалених на постійне зберігання у спеціальних контейнерах у шахті тощо.

Цей рядок містить дані про обсяг власних відходів, видалених на підприємстві. Обсяг відходів, видалених у спеціально відведені місця та об'єкти видалення відходів, які було отримано від інших підприємств, містить рядок 30 розділу 2.

 1. Рядок 40 містить дані про загальний обсяг власних відходів, переданих на сторону іншим підприємствам, для здійснення ними подальших операцій перероблення відходів, тобто утилізації та видалення за місцем знаходження підприємства, яке є власником об'єктів утилізації чи видалення відходів, або має ліцензію щодо провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, а також безпосередньо фізичним особам для використання у сільському господарстві.
 2. Рядок 41 із рядка 40 містить дані щодо обсягу відходів, які були передані для подальшої утилізації.
 3. Рядок 42 із рядка 40 містить дані щодо обсягу відходів, які були передані для подальшого видалення.
 4. Рядок 43 із рядка 40 містить дані щодо обсягу відходів, які були передані для використання, тобто утилізації, у господарстві фізичних осіб.
 5. Рядок 50 містить дані про загальний обсяг експортованих відходів у інші країни. Рядки 51, 52 із рядка 50 містять дані відповідно щодо обсягу експорту відходів з метою утилізації або видалення.
 6. Рядок 72 містить дані про обсяг відходів, тимчасово розміщених (до двох років) у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення), станом на 31 грудня звітного року.
 7. Правильність даних, наведених у розділі 1 форми, можна перевірити шляхом проведення арифметичного та логічного контролю, наприклад:

рядок 25 > 0, то код операції R (від R2 до R12K) також зазначений;

рядок 30 > 0, то код операції D (від D2 до D9) також зазначений;

рядок 40 = сумі рядків (41, 42, 43);

рядок 40 = 0, то рядки 41, 42, 43 = 0;

рядок 50 = сумі рядків (51, 52);

рядок 50 = 0, то рядки 51, 52 = 0;

рядок 72 = сума рядків (10, 11) - сума рядків (18, 19, 25, 30, 40, 50);

якщо рядок Б заповнено, то рядки В, Г також заповнені;

якщо рядки Б, В, Г заповнені, то два або більше з рядків 10 - 72 також заповнені;

рядки А, Б, В, Г ¹ рядкам А, Б, В, Г (дублювання однакових записів відсутнє).

III. Показники щодо обсягів поводження з відходами

 1. Розділ містить показники щодо поводження з відходами в цілому по підприємству за всіма його видами економічної діяльності, тобто обсягу відходів, які були зібрані або отримані підприємством з різних джерел надходження для здійснення операцій поводження з відходами, зокрема утилізації чи видалення відходів, обсягу накопичення відходів на території підприємства у місцях тимчасового зберігання на початок та кінець звітного року та постійного зберігання відходів, накопичених протягом експлуатації у спеціально відведених місцях чи об'єктах (місцях видалення відходів) на кінець звітного року.
 2. Рядки 10, 18, 19, 25, 30, 50 містять дані, роз'яснення щодо яких наведені в пунктах 2, 4 - 7, 12 розділу II цих Роз'яснень.
 3. Рядок 12 містить дані про загальний обсяг зібраних (отриманих) від інших підприємств відходів для подальшої утилізації або видалення, а також обсяг перевезених відходів між підприємствами-виробниками та переробниками відходів.
 4. Рядок 13 із рядка 12 містить дані про обсяг відходів, зібраних (отриманих) від підприємств, які здійснювали економічну діяльність, що призводила до утворення відходів.
 5. Рядок 14 із рядка 12 містить дані про обсяг відходів, які були зібрані (отримані) від перевізників, збирачів відходів.
 6. Рядок 15 із рядка 12 містить дані про обсяг відходів, які були зібрані безпосередньо від домогосподарств.
 7. Рядок 16 із рядка 12 містить дані про обсяг відходів, які були зібрані від підприємств, що здійснювали діяльність у сфері послуг, торгівлі. Зокрема, у цьому рядку знаходять своє відображення відходи від діяльності з тимчасового розміщення, харчування, складського господарства, фінансової та страхової діяльності, операцій з нерухомим майном, державного управління, освіти, охорони здоров'я, від обслуговування парків і садів, послуг із прибирання вулиць (вуличне сміття, листя, скошена трава, вміст контейнерів із сміттям), інших видів послуг.
 8. Рядок 17 містить дані про обсяг імпортованих (увезених з інших країн) відходів з метою їх подальшої утилізації або видалення в нашій країні.
 9. Рядок 40 містить дані про загальний обсяг відходів, які після їх збирання з різних джерел надходження були передані на сторону іншим спеціалізованим у сфері відходів підприємствам для подальшої утилізації або видалення відходів за місцем знаходження об'єктів утилізації та видалення. Рядок 40 також містить дані про відходи, які пройшли операції попередньої обробки відходів (утилізації або видалення), в результаті якої відходи зазнали окремих змін та продовжують потребувати ліквідації шляхом їх подальшої утилізації або видалення.
 10. Рядки 41, 42 із рядка 40 містять дані про обсяг відходів, який було передано іншому підприємству відповідно для його подальшої утилізації, видалення.
 11. Рядок 72 містить дані про обсяги відходів, тимчасово розміщених (до двох років) у спеціально відведених місцях та об'єктах (до їх утилізації чи видалення), станом на 31 грудня звітного року.
 12. Рядок 73 містить дані про загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації у спеціально відведених місцях та об'єктах постійного зберігання або захоронення відходів, на 31 грудня звітного року.
 13. Правильність даних, наведених у розділі 2 форми, можна перевірити шляхом проведення арифметичного та логічного контролю, наприклад:

рядок 12 = сумі рядків (13, 14, 15, 16);

рядок 12 = 0, то рядки 13, 14, 15, 16 = 0;

якщо рядок 25 > 0, то код операції R (від R2 до R12K) також зазначений;

якщо рядок 30 > 0, то код операції D (від D2 до D9, D12) також зазначений;

рядок 40 = сумі рядків (41, 42);

рядок 40 = 0, то рядки 41, 42 = 0;

рядок 50 = сумі рядків (51, 52);

рядок 50 = 0, то рядки 51, 52 = 0;

рядок 72 = сумі рядків (10, 12, 17) - сума рядків (18, 19, 25, 30, 40, 50);

рядок 73 > або = рядку 73 (звіту за попередній рік);

якщо рядок Б заповнено, то рядки В, Г також заповнені;

якщо рядки Б, В, Г заповнені, то один або більше з рядків 10 - 73 також заповнені;

рядки А, Б, В, Г ¹ рядкам А, Б, В, Г (дублювання однакових записів відсутнє);

якщо рядок 18 розділу 2 > 0, то рядок 11 розділу 3 > 0;

якщо рядок 19 розділу 2 > 0, то рядок 12 розділу 3 > 0;

якщо рядок 25 розділу 2 > 0, то рядок 13 розділу 3 > 0;

якщо рядок 30 розділу 2 за кодом операції D12 > 0, то рядок 14 розділу 3 > 0;

якщо рядок 30 розділу 2 за кодом операції D1 - D9 > 0, то рядок 21 розділу 3 > 0.

IV. Показники щодо установок для поводження з відходами та спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів станом на кінець року

1. Показники щодо установок поводження з відходами

 1. Підрозділ 1 розділу 3 містить дані про кількість (графа 1) і потужність (графа 2) установок для поводження з відходами (утилізації та видалення) станом на 31 грудня звітного року, для яких підприємства отримали дозволи або реєстраційні документи, зокрема реєстрові карти об'єктів утворення, оброблення й утилізації відходів, затверджені наказом Мінприроди від 17 лютого 1999 року N 41(зі змінами), зареєстрованим у Мін'юсті 18 березня 1999 року за N 169/3462.
 2. Рядок 11 містить дані щодо установок для спалювання відходів з метою отримання енергії (у тому числі сумісного спалювання), утилізацію відходів у яких здійснено за кодом операції R1. У випадку сумісного спалювання відходів дані рядка містять максимальну потужність, зарезервовану для спалювання відходів, а не всю потужність установки для спалювання, зазначеної у дозволі на роботу цієї установки.
 3. Рядок 12 містить дані щодо установок для спалювання відходів з метою теплового перероблення відходів для зменшення їх об'єму, небезпечності й отримання інертного продукту, видалення відходів у яких здійснено відповідно до коду операції D10.
 4. Рядок 13 містить дані щодо установок для рециркуляції, регенерації, переробки тощо, утилізацію відходів у яких здійснено за кодами операцій R2 - R11відповідно до переліку, затвердженого наказом Держстату N 24.
 5. Рядок 14 містить дані щодо установок для захоронення відходів (спеціальні контейнери у шахті тощо), видалення відходів у яких здійснено відповідно до коду операції D12.
 6. Правильність даних, наведених у підрозділі 1 розділу 3 форми, можна перевірити шляхом проведення арифметичного контролю, наприклад:

якщо рядок 11 графа 1 > 0, то рядок 11 графа 2 > 0;

якщо рядок 12 графа 1 > 0, то рядок 12 графа 2 > 0;

якщо рядок 13 графа 1 > 0, то рядок 13 графа 2 > 0;

якщо рядок 14 графа 1 > 0, то рядок 14 графа 2 > 0;

рядок 11 розділу 3 > 0, то рядок 18 розділу 2 > 0;

рядок 12 розділу 3 > 0, то рядок 19 розділу 2 > 0;

рядок 13 розділу 3 > 0, то рядок 25 розділу 2 > 0;

рядок 14 розділу 3 > 0, то рядок 30 розділу 2 за кодом операції D12 > 0.

2. Показники щодо спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів

 1. Підрозділ 2 розділу 3 містить інформацію про сумарні показники, що характеризують місця видалення відходів, тобто спеціально відведені місця та об'єкти станом на 31 грудня звітного року (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надр тощо), на експлуатацію яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами.

Цей підрозділ не містить інформації про місця тимчасового розміщення та накопичення відходів (до двох років, наприклад майданчики для складування, сміттєві контейнери), які у подальшому вивозяться для утилізації чи видалення.

 1. Рядок 21 містить дані щодо кількості та потужності спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів станом на 31 грудня звітного року.
 2. Рядок 22 із рядка 21 містить дані щодо кількості та потужності спеціально відведених місць та об'єктів видалення побутових відходів станом на 31 грудня звітного року.
 3. Графа 1 містить дані щодо кількості місць та об'єктів видалення відходів.
 4. Графи 2 і 4 містять дані щодо експлуатації та утримання місць та об'єктів видалення відходів, зокрема відповідно до проєктного об'єму та площі місць і об'єктів видалення відходів (шламонакопичувачів, відстійників, хвостосховищ, полігонів, звалищ, сховищ тощо), які, відповідно до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року N 1216, містяться в паспорті місця видалення відходів.
 5. Графа 3 і 6 містить дані щодо залишкового об'єму (графа 3) та площі (графа 6) місць і об'єктів видалення відходів на кінець звітного року, тобто відповідно до максимального об'єму та площі, які залишилися незаповненим відходами та можуть бути використані для подальшого видалення відходів у майбутньому.
 6. Правильність даних, наведених у підрозділі 2 розділу 3 форми, можна перевірити шляхом проведення арифметичного контролю, наприклад:

якщо графа 1 > 0, то графи 2, 3 або 4, 5 > 0;

якщо графа 1 = 0, то графи 2, 3, 4, 5 = 0;

графа 2 = або > графи 3;

графа 4 = або > графи 5;

рядок 22 < або = рядку 21;

якщо графа 1 рядка 21 > 0, то рядок 73 розділу 2 > 0;

рядок 21 > 0, то рядок 30 розділів 1, 2 > 0.

V. Показники щодо осаду промислових стоків у сухій речовині

 1. Розділ 4 містить інформацію про обсяги фактичного утворення (рядок 80), видалення (рядок 81), спалення з метою отримання енергії (рядок 82), спалення з метою теплового перероблення відходів (рядок 83) протягом звітного року осадів промислових стоків у сухій речовині (наприклад, після операцій фільтрування або висушування промислових стоків).

VI. Показники щодо утворення відходів по місцевих одиницях

 1. Розділ 5 містить дані щодо утворення відходів на підприємствах, які мають дві та більше місцеві одиниці (уключаючи місцеву одиницю, де знаходиться управління підприємством).

Цей розділ містить ідентифікаційні, класифікаційні та фактичні дані щодо утворення відходів за всіма наявними місцевими одиницями.

Графа А вміщує найменування виду економічної діяльності, в якому утворилися відходи, графа А1 - його код за КВЕД, графи Б, В, Г містять інформацію, наведену в пунктах 10 - 12 розділу I цих Роз'яснень, графа 1 - обсяг утворених відходів (у тоннах з трьома десятковими знаками).

 1. Розділ містить дані про утворення відходів у цілому по місцевих одиницях та в розрізі видів економічної діяльності, здійснюваних кожною місцевою одиницею.

Наприклад (умовно).

 1. Підприємство займається роздрібною торгівлею пальним (код 47.30 за КВЕД). До складу цього підприємства входять дванадцять автозаправних станцій (далі - АЗС), із них п'ять розташовані у місті Дніпрі (у цій місцевій одиниці знаходиться управління підприємством), три - у місті Новомосковську (Дніпропетровська область) та чотири - у місті Біла Церква (Київська область). На всіх АЗС знаходяться резервуари для зберігання нафтопродуктів і здійснюється економічна діяльність "Допоміжне обслуговування наземного транспорту" (код 52.21 за КВЕД).

У вищеописаному випадку інформація про обсяг утворених відходів (графа 1) наведена окремо по кожній місцевій одиниці з розподілом дванадцяти АЗС за трьома територіями (м. Дніпро, Дніпропетровська та Київська області).

Першою у формі наведена інформація по місцевій одиниці, де знаходиться управління підприємством.

Графа А відображає показники, що стосуються власної діяльності місцевої одиниці з управління (наприклад, за кодом 70.10 "Діяльність головних управлінь (хед-офісів)" за КВЕД), якщо ця місцева одиниця здійснює тільки управління підприємством. Діяльність з управління підприємством (за кодом 70.10 за КВЕД) може не мати окремого відображення у розділі 5, а входить до складу показника за основним видом економічної діяльності місцевої одиниці, якщо місцева одиниця, крім управління підприємством, здійснює й виробничу діяльність.

Місцева одиниця А (м. Дніпро) (місцева одиниця, де знаходиться управління підприємством)

Найменування виду економічної діяльності

Код виду економічної діяльності за КВЕД на рівні класу

Код виду відходів за ДК 005-96 на рівні 11 знаків XXXX.X.X.XX

Код категорії відходів за матеріалом

Клас небезпеки відходів

Обсяг утворених відходів (у тоннах з трьома десятковими знаками)

А

А1

Б

В

Г

1

1.

Усього по місцевій одиниці (сума рядків за видами економічної діяльності, гр. 1)

х

х

Х

х

795,803

у тому числі за видами економічної діяльності:

 

 

 

 

 

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

52.21

6000.2.9.17

02

III

0,893

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

52.21

6000.2.8.19

03.2

III

4,722

Роздрібна торгівля пальним

47.30

7720.3.1.01

10.1

IV

789,960

 

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

52.21

7730.3.1.04

10.2

III

0,228

 

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

52.21

9030.2.9.04

03.3

III

0,244

Місцева одиниця Б (м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл.)

Найменування виду економічної діяльності

Код виду економічної діяльності за КВЕД на рівні класу

Код виду відходів за ДК 005-96 на рівні 11 знаків XXXX.X.X.XX

Код категорії відходів за матеріалом

Клас небезпеки відходів

Обсяг утворених відходів (у тоннах з трьома десятковими знаками)

А

А1

Б

В

Г

1

2.

Усього по місцевій одиниці (сума рядків за видами економічної діяльності, гр. 1)

х

х

Х

х

14,713

у тому числі за видами економічної діяльності:

 

 

 

 

 

Роздрібна торгівля пальним

47.30

7720.3.1.01

10.1

IV

14,700

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

52.21

7730.3.1.04

10.2

III

0,013

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

52.21

9030.2.9.04

03.3

III

0,023

Місцева одиниця В (м. Біла Церква, Київська обл.)

Найменування виду економічної діяльності

Код виду економічної діяльності за КВЕД на рівні класу

Код виду відходів за ДК 005-96 на рівні 11 знаків XXXX.X.X.XX

Код категорії відходів за матеріалом

Клас небезпеки відходів

Обсяг утворених відходів (у тоннах з трьома десятковими знаками)

А

А1

Б

В

Г

1

3.

Усього по місцевій одиниці (сума рядків за видами економічної діяльності, гр. 1)

х

х

х

х

118,782

у тому числі за видами економічної діяльності:

 

 

 

 

 

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

52.21

6000.2.9.17

02

III

0,396

Роздрібна торгівля пальним

47.30

7720.3.1.01

10.1

IV

118,294

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

52.21

7730.3.1.04

10.2

III

0,082

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

52.21

9030.2.9.04

03.3

III

0,010

 1. До складу підприємства А входять головний офіс та відокремлений підрозділ юридичної особи, який випікає хліб і хлібобулочні вироби, пироги та тістечка та розташований за іншою поштовою адресою, ніж його головний офіс. При цьому головний офіс розташований у місті Києві, відокремлений підрозділ юридичної особи - у Білій Церкві Київської області.

У вищеописаному випадку інформація наведена окремо по головному офісу та відокремленому підрозділу. У цьому випадку інформація про обсяг утворених відходів (графа 1) по головному офісу та відокремленому підрозділу наведена окремо за відповідними видами економічної діяльності: "Діяльність головних управлінь (хед-офісів)" (код 70.10 за КВЕД) та "Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання" (код 10.71 за КВЕД).

Місцева одиниця (м. Київ) (місцева одиниця, де знаходиться управління підприємством)

Найменування виду економічної діяльності

Код виду економічної діяльності за КВЕД на рівні класу

Код виду відходів за ДК 005-96 на рівні 11 знаків XXXX.X.X.XX

Код категорії відходів за матеріалом

Клас небезпеки відходів

Обсяг утворених відходів (у тоннах з трьома десятковими знаками)

А

А1

Б

В

Г

1

1.

Усього по місцевій одиниці (сума рядків за видами економічної діяльності, гр. 1)

х

х

Х

х

49,984

у тому числі за видами економічної діяльності:

 

 

 

 

 

Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

70.10

7710.3.1.01

07.2

IV

39,001

Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

70.10

7720.3.1.01

10.1

IV

10,980

Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

70.10

7710.3.1.26

08

I

0,003

Місцева одиниця (м. Біла Церква) (місцева одиниця, де знаходиться відокремлений підрозділ юридичної особи)

Найменування виду економічної діяльності

Код виду економічної діяльності за КВЕД на рівні класу

Код виду відходів за ДК 005-96 на рівні 11 знаків XXXX.X.X.XX

Код категорії відходів за матеріалом

Клас небезпеки відходів

Обсяг утворених відходів (у тоннах з трьома десятковими знаками)

А

А1

Б

В

Г

1

2.

Усього по місцевій одиниці (сума рядків за видами економічної діяльності, гр. 1)

х

х

Х

х

117,790

у тому числі за видами економічної діяльності:

 

 

 

 

 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

10.71

7730.3.1.01

10.1

IV

13,020

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

10.71

6000.2.8.09

01.3

II

0,890

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

10.71

6000.2.9.03

07.3

IV

1,900

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

10.71

7720.3.1.01

10.1

IV

101,980

 1. Підприємство може мати місцеву одиницю, яка здійснює виробництво продукції, виготовленої із сировини, добутої іншою місцевою одиницею цього підприємства, та займатися другорядною діяльністю.

Наприклад (умовно).

Підприємство займається виробництвом чавуну, сталі та здійснює добування залізних руд, які потім використовує для виробництва чавуну та сталі, а також здійснює будівельні роботи. При цьому виробництво чавуну, сталі здійснюється на одній території (за поштовою адресою), а добування залізних руд та будівельні роботи через власні регіональні підрозділи, які знаходяться на інших територіях (за іншими поштовими адресами).

У цьому випадку розділ 5 форми містить такі дані.

По місцевій одиниці, де знаходиться управління підприємством і безпосередньо здійснюється виробництво чавуну, сталі (далі - місцева одиниця А), форма містить дані щодо обсягу утворення відходів у цілому по місцевій одиниці за рядком "усього по місцевій одиниці" та за видом економічної діяльності "Виробництво чавуну, сталі та феросплавів" (код 24.10 за КВЕД) з розподілом за видами відходів.

По інших місцевих одиницях (регіональних підрозділах) форма містить дані щодо обсягу утворених відходів у цілому по місцевій одиниці Б за видом економічної діяльності "Добування залізних руд" (код 07.10 за КВЕД) з розподілом за видами відходів та у цілому місцевій одиниці В за видом економічної діяльності "Знесення" (код 43.11 за КВЕД) з розподілом за видами відходів.

 1. За наявності двох і більше місцевих одиниць правильність даних, наведених у розділі 5 форми, можна перевірити шляхом проведення арифметичного контролю, наприклад:

сума рядків "Усього по місцевій одиниці" розділу 5 = значенню аналогічного показника в цілому по підприємству, а саме рядку 11 розділу 1;

сума графи 1 за видом відходів за ДКВ по місцевих одиницях = значенню аналогічного показника (рядок 11) у цілому по підприємству;

сума графи 1 за видом відходів за матеріалом по місцевих одиницях = значенню аналогічного показника (рядок 11) у цілому по підприємству;

сума графи 1 за класом небезпеки відходів по місцевих одиницях = значенню аналогічного показника (рядок 11) у цілому по підприємству.

Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження про утворення та поводження з відходами N 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами" від 02 листопада 2018 року N 17.4-12/42 є недійсними з 01 січня 2021 року.

 

Заступник директора департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовища - начальник
відділу економічних рахунків
сільського господарства

Ольга СІКАЧИНА