МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.06.2020 N 1032

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 липня 2020 р. за N 621/34904

Про затвердження Типового договору про проведення електронних аукціонів з передачі майна в оренду між орендодавцем та оператором електронного майданчика

Відповідно до абзацу другого частини шостої статті 13 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Типовий договір про проведення електронних аукціонів з передачі майна в оренду між орендодавцем та оператором електронного майданчика, що додається.
 2. Департаменту публічної власності забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Панаіотіді С. М.

 

Міністр

І. Петрашко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
02 червня 2020 року N 1032

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про проведення електронних аукціонів з передачі майна в оренду між орендодавцем та оператором електронного майданчика

_____________________
             (місце складання)

___ ____________ 20__ року

_________________________________________________________   __________________________,
                                                  (повне найменування Орендодавця)                                                      (код згідно з ЄДРПОУ)
запис про державну реєстрацію якого внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в особі
_____________________________________________________________________________________
                                                   (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), повне найменування посади)
_____________________________________________________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________________________________
                                                                                      (назва, дата та номер документа)
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (далі - Орендодавець),
з однієї сторони, та ____________________________________________________________________
                                                                       (повне найменування Оператора електронного майданчика)
__________________________________, запис про державну реєстрацію якого внесено до Єдиного
                        (код згідно з ЄДРПОУ)
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в особі _____________________________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), посада)
_____________________________________________________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________________________________
                                                               (назва, номер, дата документа, що уповноважує особу)
_____________________________________________________________________________________
(далі - Оператор електронного майданчика), з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про проведення електронних аукціонів з передачі майна в оренду на електронному аукціоні (далі - Договір) про таке:

I. Предмет Договору

 1. Згідно з Договором Оператор електронного майданчика та Орендодавець співпрацюють з питань забезпечення передачі майна в оренду способами, визначеними відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі - Порядок передачі в оренду майна).
 2. Електронний аукціон з передачі майна в оренду проводиться згідно з оголошенням про передачу майна в оренду на аукціоні (далі - оголошення), а передача майна в оренду без проведення аукціону у випадках, передбачених Порядком передачі в оренду майна, - згідно з інформаційним повідомленням про передачу об'єкта оренди без проведення аукціону (далі - інформаційне повідомлення). Оголошення та інформаційне повідомлення оприлюднюються в електронній торговій системі (далі - ЕТС) відповідно до законодавства.

II. Права та обов'язки Сторін

 1. Для виконання завдань згідно з Договором Сторони:

керуються законодавством України, зокрема Законом України "Про оренду державного та комунального майна", Порядком передачі в оренду майна;

надають у разі необхідності та за можливості одна одній інформацію електронною поштою або в письмовій формі.

 1. Орендодавець забезпечує:

підготовку та опублікування Переліків першого і другого типів, оголошення та інформаційного повідомлення в ЕТС;

підготовку проекту договору оренди об'єкта, який передається на електронному аукціоні або без проведення аукціону, та опублікування укладеного договору оренди та змін до нього в ЕТС;

підготовку проекту акта приймання-передачі об'єкта оренди та опублікування підписаного акта в ЕТС.

 1. Оператор електронного майданчика зобов'язується забезпечити:

співробітництво з використанням організаційно-правових механізмів проведення аукціонів, матеріально-технічної бази та персоналу Оператора електронного майданчика;

загальнодоступність та рівні умови для всіх учасників аукціону на електронному майданчику та потенційних орендарів, які подали заяви на оренду через електронний майданчик;

розміщення через особистий кабінет, наданий Оператором електронного майданчика, оголошень, інформаційних повідомлень та інформації, оприлюднення (розміщення) якої передбачено Законом України "Про оренду державного та комунального майна" та Порядком передачі в оренду майна;

додержання вимог законодавства про оренду майна;

збереження та нерозголошення конфіденційної інформації про учасників аукціону та потенційних орендарів у випадках, передбачених законодавством;

прийняття заяв про включення майна до Переліку першого типу або Переліку другого типу, заяв на участь в аукціоні, заяв на оренду та копій документів, що є додатками до таких заяв, в електронному вигляді з дотриманням вимог законодавства України;

прийняття оригіналів документів, що є додатками до заяв переможців аукціону, та звірення оригіналів з їх електронними копіями;

передачу Орендодавцю для перевірки доданих до заяви на участь в аукціоні оригіналів документів переможця аукціону протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу аукціону в ЕТС (за необхідності та за зверненням Орендодавця);

перерахування суми сплачених учасниками електронного аукціону реєстраційних внесків на казначейський рахунок Орендодавця, зазначений в оголошенні та розділі VII Договору, протягом п'яти робочих днів з дня проведення аукціону, а в разі реєстрації однієї заяви - з дня завершення кінцевого строку подання заяв на участь в аукціоні;

перерахування на рахунок переможця електронного аукціону залишку гарантійного внеску (за наявності такого залишку) за вирахуванням плати за участь в аукціоні (винагороди Оператора електронного майданчика) не пізніше трьох робочих днів з дня опублікування в ЕТС договору оренди майна;

перерахування (повернення) суми сплаченого учасником/переможцем електронного аукціону гарантійного внеску у випадках, передбачених Порядком передачі в оренду майна;

здійснення консультаційної підтримки Орендодавця та учасників аукціону/потенційних орендарів з питань щодо функціонування ЕТС за допомогою телефонного зв'язку та електронної пошти, зазначених на веб-сайті Оператора електронного майданчика, у робочі дні з _______ по _______, у п'ятницю та передсвяткові дні з ________ по ________;

технічну можливість та доступ учасникам електронних аукціонів/потенційним орендарям до ЕТС, інформації про проведення електронних аукціонів/про передачу майна в оренду без проведення аукціону, інформаційного повідомлення, оголошення, іншої інформації, що розміщуються в ЕТС, надсилання до особистого кабінету учасника аукціону та/або на його електронну пошту унікального гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону;

передачу Орендодавцю протягом чотирьох робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу аукціону (у разі, коли електронний аукціон відбувся), підписаного протоколу аукціону разом з оригіналами документів, які є додатками до заяви переможця аукціону, що додаються за необхідності та за зверненням Орендодавця;

усунення за власний рахунок недоліків, допущених зі своєї вини, під час дії Договору;

збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, уносяться в ЕТС через особистий кабінет, наданий Оператором електронного майданчика під час процедури передачі майна в оренду, з дотриманням таких вимог:

1) збереження документів, інформації та відомостей на електронних носіях у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;

2) доступність інформації, що міститься в документах, поданих учасниками аукціонів/потенційними орендарями, для її подальшого використання;

3) можливість відновлення документа в тому форматі, у якому він був створений, відправлений або одержаний;

4) збереження інформації, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи отримання.

Оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечити вищенаведене з дотриманням строків, визначених Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та Порядком передачі в оренду майна.

III. Конфіденційна інформація

 1. До конфіденційної інформації належать:

відомості про учасників електронного аукціону до моменту завершення електронного аукціону; інформація про розмір закритих цінових пропозицій учасників та кількість учасників, які подали заяви на участь в електронному аукціоні, до моменту початку електронного аукціону або до моменту завершення етапу подання закритих цінових пропозицій (у разі проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій); відомості про потенційних орендарів, які подали заяви на включення майна до Переліку відповідного типу; про потенційних орендарів, які подали заяви на оренду, до закінчення терміну для подання потенційними орендарями заяв на оренду з дотриманням вимог законодавства;

ключі доступу електронного майданчика до ЕТС, ключі доступу електронного майданчика до кожного лота, що виставляється на електронному аукціоні, ключі доступу учасників електронного аукціону до відповідного аукціону та інші ключі;

інформація, що є конфіденційною або службовою в розумінні Законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про інформацію".

 1. Сторони зобов'язуються вживати заходів щодо нерозголошення конфіденційної інформації.

IV. Строк дії Договору, умови внесення змін та розірвання Договору

 1. Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє по ___________.
 2. Усі зміни та доповнення до Договору викладаються в письмовій формі, підписуються уповноваженими представниками Сторін та є його невід'ємною частиною.
 3. Договір може бути розірвано до закінчення терміну, установленого пунктом 1 цього розділу, за взаємною згодою Сторін, за рішенням суду або в односторонньому порядку Орендодавцем з дати прийняття адміністратором ЕТС рішення про припинення доступу Оператора електронного майданчика до ЕТС та у випадку, якщо Оператором електронного майданчика порушено (не виконано) зобов'язання, покладені на нього пунктом 3 розділу II Договору. У разі розірвання Договору Орендодавцем в односторонньому порядку у випадках, визначених цим пунктом, Орендодавець повідомляє про це Оператора електронного майданчика.

V. Відповідальність Сторін та порядок розв'язання спорів

 1. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.
 2. Усі суперечності та розбіжності, що виникли під час виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.
 3. У разі неможливості врегулювання шляхом переговорів суперечностей та розбіжностей, що виникли під час виконання Договору, вони підлягають вирішенню в судовому порядку.
 4. У разі неперерахування або несвоєчасного перерахування Оператором електронного майданчика реєстраційного внеску на казначейські рахунки Орендодавця, зазначені в оголошенні та розділі VII Договору, та/або гарантійного внеску (його залишку) згідно із законодавством, Оператор електронного майданчика сплачує неустойку в подвійному розмірі неперерахованої суми реєстраційного та/або гарантійного внеску.
 5. Орендодавець не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань Оператором електронного майданчика, а Оператор електронного майданчика не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань Орендодавцем за Договором.
 6. Оператор електронного майданчика не несе відповідальності за будь-які збитки, втрати, які поніс Орендодавець з причини невідповідності програмно-апаратного комплексу, необхідного для роботи в ЕТС, технічним вимогам ЕТС, а саме:

1) відсутності в Орендодавця комп'ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що відповідають вимогам до роботи в ЕТС;

2) наявності обмежень та налаштувань, які не дозволяють Орендодавцю повноцінно працювати в ЕТС;

3) неможливості роботи з причини зараження комп'ютерної техніки Орендодавця шкідливими програмами, у тому числі вірусами;

4) недоліків у роботі мережевої інфраструктури, що унеможливили повноцінну роботу з ЕТС;

5) недоліків у роботі мережевих систем та обмежень, уведених провайдером (компанією, що надає Орендодавцю доступ до мережі Інтернет), послугами якого користується Орендодавець, а також збоїв у роботі апаратно-технічного комплексу провайдера Орендодавця, що призвело до нерегламентованого та непередбачуваного відключення Орендодавця від мережі Інтернет і не дозволило Орендодавцю повноцінно працювати в ЕТС.

VI. Підстави звільнення від відповідальності

 1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення після укладення Договору поза волею Сторін обставин непереборної сили, що унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору, та які прямо передбачені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".
 2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дати, коли їй стало відомо про їх виникнення, повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі.
 3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.
 4. У разі якщо строк дії обставин непереборної сили становить більше ніж дев'яносто календарних днів, Сторони в установленому порядку мають право розірвати Договір.

VII. Інші умови

1. Договір складено українською мовою в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

2. У правовідносинах, не врегульованих Договором, Сторони керуються законодавством України, якщо інше не передбачено Договором.

3. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування реєстраційного та (або) гарантійного внеску на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:

Одержувач: ___________________________________________________________________________

Рахунок N ______________________________________ (для перерахування реєстраційного внеску)

Рахунок N ________________________________________ (для перерахування гарантійного внеску)

Банк одержувача: ______________________________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________________________

в іноземній валюті:

Одержувач: ___________________________________________________________________________

Адреса: ______________________________________________________________________________

Рахунок: _____________________________________________________________________________

Банк одержувача: ______________________________________________________________________

Адреса: ______________________________________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________________________

Призначення платежу: (обов'язково зазначити, за що)

Receiver: _____________________________________________________________________________

Address: ______________________________________________________________________________

Account: _____________________________________________________________________________

Bank of receiver: _______________________________________________________________________

Address: ______________________________________________________________________________

SWIFT: ______________________________________________________________________________

Code YeDRPOU: ______________________________________________________________________

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).

VIII. Місцезнаходження, реквізити та підписи Сторін

Орендодавець

Оператор електронного
майданчика

_______________________________________
(повне найменування Орендодавця)

_____________________________________
(повне найменування Оператора
електронного майданчика)

______________________________________
(місцезнаходження згідно з даними
Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань)

_____________________________________
(місцезнаходження згідно з даними
Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань)

______________________________________
(адреса для листування
із зазначенням поштового індексу)

_____________________________________
(адреса для листування
із зазначенням поштового індексу)

______________________________________
(банківські реквізити:
р/р, повне найменування банку)

_____________________________________
(банківські реквізити:
р/р, повне найменування банку)

______________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ)

_____________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ)

______________________________________
(телефон)

_____________________________________
(телефон)

Підписи Сторін

Орендодавець

Оператор електронного
майданчика

____________________________________

_________________________________

 

Директор департаменту
публічної власності

О. Максимов