ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 липня 2019 року N 1241

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2019 р. за N 921/33892

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

 1. Це Положення визначає порядок ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) (далі - Реєстр) та видачі свідоцтв представникам у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним).
 2. Реєстр - сукупність офіційних відомостей щодо реєстрації громадян України, які атестовані як представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), що зберігаються в електронній формі та на паперових носіях.
 3. Мінекономрозвитку забезпечує здійснення реєстрації та інших дій, пов'язаних із веденням Реєстру.

Під час ведення Реєстру Мінекономрозвитку здійснює:

унесення до Реєстру інформації про реєстрацію патентного повіреного;

унесення змін до записів Реєстру у разі зміни відомостей про патентних повірених;

виправлення технічних і очевидних помилок у Реєстрі;

внесення відомостей про виключення патентного повіреного із Реєстру;

надання інформації з Реєстру у формі витягу.

Технічне адміністрування Реєстру здійснюється Мінекономрозвитку та/або за рішенням Мінекономрозвитку визначеним(ою) підприємством, установою чи організацією, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Безпосереднє внесення відомостей до Реєстру забезпечують посадові особи Мінекономрозвитку, відповідальні за його ведення.

 1. Реєстрація патентних повірених здійснюється відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року N 545 (далі - Положення N 545), на підставі рішення атестаційної комісії про атестацію патентного повіреного та наказу Мінекономрозвитку про внесення патентного повіреного до Реєстру.
 2. Реєстрація патентного повіреного в Реєстрі та видача свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) здійснюються за заявою особи, яка атестована як патентний повірений, про реєстрацію у Реєстрі та про видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), що подається за зразком, наведеним у додатку 3 до Положення N 545.

Зазначена заява подається до Мінекономрозвитку особою, яка атестована як патентний повірений, протягом 12 місяців від дати прийняття рішення атестаційною комісією Мінекономрозвитку.

Якщо заяву не подано в цей термін, заінтересована особа повинна пройти атестацію повторно.

За видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) сплачується збір, розмір якого визначається Кабінетом Міністрів України.

Свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) Мінекономрозвитку видає за формою, наведеною у додатку 2 до Положення N 545.

Під час реєстрації патентного повіреного в Реєстрі патентному повіреному присвоюється реєстраційний номер. Реєстраційні номери патентних повірених присвоюються послідовно в порядку наскрізної нумерації.

 1. Запис про реєстрацію патентного повіреного у Реєстрі містить такі відомості:

реєстраційний номер, який одночасно є номером свідоцтва;

дату реєстрації патентного повіреного в Реєстрі;

прізвище, ім'я, по батькові патентного повіреного;

відомості про місце проживання;

дату та номер рішення атестаційної комісії;

дату та номер наказу Мінекономрозвитку про внесення патентного повіреного до Реєстру;

дані про спеціалізацію діяльності патентного повіреного;

місце роботи та посаду;

адресу для листування, номери телефонів, телетайпа, факсу, адресу електронної пошти;

відомості про заходи, які передбачені пунктом 29 Положення N 545 та які застосовані до патентного повіреного.

 1. У процесі ведення Реєстру до нього вносяться зміни у відомості про патентних повірених, що зазначені в пункті 6 цього Положення.
 2. Зміни до записів Реєстру вносяться:

за заявою патентного повіреного про зміну відомостей, які містяться у Реєстрі, - у відомості, зазначені в абзацах п'ятому, дев'ятому, десятому пункту 6 цього Положення;

за заявою патентного повіреного про видачу нового свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) - у відомості, зазначені в абзаці четвертому пункту 6 цього Положення;

на підставі рішення атестаційної комісії Мінекономрозвитку, затвердженого наказом Мінекономрозвитку, у зв'язку із розширенням спеціалізацій діяльності патентного повіреного, щодо яких атестований патентний повірений, - у відомості, зазначені в абзацах шостому - восьмому пункту 6 цього Положення;

на підставі рішення Мінекономрозвитку або рішення суду - у відомості, зазначені в абзаці одинадцятому пункту 6 цього Положення (відомості про заходи, які передбачені пунктом 29 Положення N 545 та які застосовані до патентного повіреного).

 1. Мінекономрозвитку вносить до Реєстру інформацію про реєстрацію патентного повіреного та про зміни у відомості про патентних повірених протягом 14 календарних днів (з дня отримання заяв, зазначених у пунктах 5, 8 цього Положення, та з дня винесення Мінекономрозвитку рішення чи отримання Мінекономрозвитку рішення суду), що зазначені в пункті 8 цього Положення.
 2. Виправлення очевидних і технічних помилок у Реєстрі здійснюється Мінекономрозвитку на підставі заяви патентного повіреного або у разі їх виявлення Мінекономрозвитку з власної ініціативи з одночасним повідомленням про це патентного повіреного.

Виправлення очевидних і технічних помилок у Реєстрі здійснюється посадовими особами Мінекономрозвитку протягом 14 календарних днів з дня виявлення таких помилок або з дня отримання заяви патентного повіреного.

 1. З метою актуалізації відомостей про патентних повірених, що містяться у Реєстрі, Мінекономрозвитку має право звернутися до патентного повіреного за адресою, що зазначена в Реєстрі, з вимогою підтвердити відомості, які містяться в Реєстрі, та надати підтвердження здійснення діяльності патентного повіреного протягом останнього календарного року.

Патентний повірений повинен надати запитувану інформацію протягом 30 календарних днів з дня отримання відповідного запиту Мінекономрозвитку.

 1. Мінекономрозвитку вносить відомості про виключення патентного повіреного із Реєстру у разі скасування свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного):

за заявою патентного повіреного у разі наявності підстав, передбачених пунктом 4 та абзацами другим - четвертим пункту 30 Положення N 545;

на підставі рішення Мінекономрозвитку у випадках, передбачених абзацом сьомим пункту 30 Положення N 545;

на підставі рішення суду у випадках, передбачених абзацами п'ятим - сьомим пункту 30 Положення N 545.

 1. Відомості про виключення патентного повіреного із Реєстру вносяться Мінекономрозвитку до Реєстру протягом 30 календарних днів з дня отримання заяв (рішень), зазначених у пункті 12 цього Положення.
 2. Відомості про реєстрацію патентного повіреного, зміни до відомостей про патентних повірених, відомості про виправлення технічних і очевидних помилок у Реєстрі та відомості про виключення патентного повіреного із Реєстру публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність" та розміщуються на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.
 3. Посадові особи Мінекономрозвитку, відповідальні за ведення Реєстру, забезпечують повноту і достовірність унесених до Реєстру відомостей у межах компетенції та відповідно до законодавства.
 4. Після внесення до Реєстру відомостей щодо реєстрації патентних повірених Мінекономрозвитку надає витяги з Реєстру за заявою будь-якої особи. Витяг стосується даних про реєстрацію одного патентного повіреного та містить відомості, визначені абзацами другим - четвертим, шостим - одинадцятим пункту 6 цього Положення.

Витяг видається особі, яка подала заяву, або надсилається за адресою, зазначеною в заяві, протягом місяця від дати надходження заяви. Витяг видається за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

 

Директор департаменту
інтелектуальної власності

В. О. Жалдак

 

Додаток
до Положення про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)
(пункт 16)

ВИТЯГ
з Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

N ________

                        _________________________
                                 (дата)

Представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

включено до Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) (далі - Реєстр) _______________________________________________________________
                                                                                                   (реєстраційний номер, який одночасно є номером
                                                                                                              свідоцтва, та дата реєстрації в Реєстрі)

Дата та номер рішення атестаційної комісії ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата та номер наказу Мінекономрозвитку про внесення патентного повіреного до Реєстру
_____________________________________________________________________________________

Дані про спеціалізацію діяльності патентного повіреного ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце роботи та посада патентного повіреного _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Адреса для листування, номери телефонів, телетайпа, факсу, адреса електронної
пошти _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відомості про заходи, які передбачені пунктом 29 Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року N 545, та які застосовані до патентного повіреного
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Директор департаменту
інтелектуальної власності

 
__________________
(підпис)

 
_________________________
(ініціали та прізвище)

____________

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації