КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 липня 2019 р. N 822

Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки

З метою поетапної реалізації положень частини другої статті 61 Закону України "Про освіту" та частини другої статті 36 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що найменший розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника становить:

з 1 січня 2020 р. - 2,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2020 р.;

з 1 січня 2021 р. - 3 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2021 р.;

з 1 січня 2022 р. - 3,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2022 р.;

з 1 січня 2023 р. - 4 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2023 року.

  1. Затвердити такі, що додаються:

схему посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників на період до 2023 року;

схему посадових окладів науково-педагогічних працівників на період до 2023 року;

схему посадових окладів керівних, наукових та інших працівників (які проводять наукові і науково-технічні розробки) науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій, науково-дослідних частин закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів у складі закладів вищої освіти, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій у складі закладів вищої освіти на період до 2023 року.

  1. Посадові оклади проректорів, заступників керівників закладів, установ освіти та науки, заступників керівників структурних підрозділів таких закладів та установ встановлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів, керівників самостійних планово-фінансових (планових) відділів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника, що визначений за схемою посадових окладів (ставок заробітної плати), затвердженою цією постановою.
  2. Надати право керівникам закладів, установ освіти і науки:

1) виплачувати підвищені посадові оклади (ставки заробітної плати):

педагогічним працівникам, які мають педагогічні звання (10 - 15 відсотків) у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки;

за роботу у відповідних типах навчальних закладів (5 - 30 відсотків) у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки;

керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи за керівництво зразковими і народними учнівськими колективами; розроблення, апробацію та впровадження авторських програм, нових експериментальних або нетрадиційних методик та їх впровадження; неодноразову підготовку учасників і переможців конкурсів, оглядів, олімпіад, турнірів, змагань, виставок учнівської молоді на державному та обласному (міському м. Києва) рівні; науково-дослідницьку та науково-експериментальну роботу з учнями, підготовку учнів до походів другої і вище категорії складності, за звання "Народний майстер" (10 відсотків);

2) зберігати для працівників закладів, установ освіти та наукових установ, що мають статус національних, під час визначення максимальних розмірів посадових окладів, ставок погодинної оплати праці право на підвищення їх розмірів, що здійснювалося для зазначених працівників згідно з раніше діючим законодавством, але не більше ніж на 10 відсотків;

3) формувати посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Національного авіаційного університету з урахуванням вимог законодавства;

4) встановлювати доплати:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Такі доплати не встановлюються керівникам закладів, установ освіти та науки, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам;

у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) - за роботу в нічний час, якщо вищий розмір оплати не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 22 до 6 години;

за науковий ступінь: кандидата наук (доктора філософії) - у граничному розмірі 15 відсотків; доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

за вчене звання: професора - у граничному розмірі 33 відсотки; доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, вченим званням. За наявності у працівників двох наукових ступенів, вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем, вченим званням;

за класне керівництво - 20 - 25 відсотків у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки;

за перевірку зошитів та письмових робіт - 10 - 20 відсотків у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки.

Зазначена доплата проводиться залежно від педагогічного навантаження вчителя чи викладача;

за завідування:

- навчальними кабінетами, відділами, відділеннями, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом, навчально-дослідними ділянками, теплицями - 10 - 15 відсотків;

- майстернями та паспортизованими музеями - 15 - 20 відсотків.

Конкретний розмір доплат за завідування визначається керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом;

за успішне проходження сертифікації - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката;

5) встановлювати надбавки:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

- за високі досягнення у праці;

- за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

- за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

за вислугу років у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної, наукової роботи у таких розмірах: понад три роки - 10 відсотків, понад десять років - 20 відсотків і понад 20 років - 30 відсотків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - у розмірі 40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;

6) виплачувати педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків у розмірі, що не перевищує одного посадового окладу (ставки заробітної плати), у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України;

7) виплачувати педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) під час надання щорічної відпустки.

  1. Розміри надбавок, доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги керівникам закладів, установ освіти і науки встановлюються у контракті, укладеному з органом вищого рівня, відповідно до законодавства. Преміювання керівників закладів, установ освіти і науки здійснюється за погодженням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.
  2. У разі коли працівникам навчальних закладів, установ освіти передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за декількома підставами, передбаченими умовами оплати праці, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати), без урахування іншого підвищення.
  3. Міністерству освіти і науки переглянути свої нормативно-правові акти щодо оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників з урахуванням положень цієї постанови та специфіки і характеру роботи працівників установ, закладів освіти і науки.
  4. Схеми посадових окладів (ставок заробітної плати), затверджені цією постановою, застосовується:

1) з 1 січня 2020 р. - схема посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників на період до 2023 року;

2) з 1 вересня 2020 р. - схема посадових окладів науково-педагогічних працівників на період до 2023 року та схема посадових окладів керівних, наукових та інших працівників (які проводять наукові і науково-технічні розробки) науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій, науково-дослідних частин закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів у складі закладів вищої освіти, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій у складі закладів вищої освіти на період до 2023 року.

Обмеження виплат 10 відсотками, передбачене підпунктом 2 пункту 4 цієї постанови, застосовується одночасно із запровадженням схеми посадових окладів науково-педагогічних працівників на період до 2023 року та схеми посадових окладів керівних, наукових та інших працівників (які проводять наукові і науково-технічні розробки) науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій, науково-дослідних частин закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів у складі закладів вищої освіти, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій у складі закладів вищої освіти на період до 2023 року, затверджених цією постановою.

  1. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів, Міністерством соціальної політики, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, облдержадміністраціями протягом трьох місяців розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо затвердження комплексного плану заходів щодо реформування, підвищення ефективності, наближення до сучасних стандартів мережі закладів загальної середньої освіти на середньостроковий період та щодо перегляду діючої системи надбавок, доплат та грошових винагород з метою збалансування можливостей державного та місцевих бюджетів.

Застосування удосконаленої системи надбавок, доплат та грошових винагород здійснюється одночасно із запровадженням схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників на період до 2023 року, схеми посадових окладів науково-педагогічних працівників на період до 2023 року та схеми посадових окладів керівних, наукових та інших працівників (які проводять наукові і науково-технічні розробки) науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій, науково-дослідних частин закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів у складі закладів вищої освіти, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій у складі закладів вищої освіти на період до 2023 року, затверджених цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. N 822

СХЕМА
посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників на період до 2023 року

Найменування посади

Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Завідувач: навчально-консультаційного пункту; інтернату при школі; заочного відділення школи; фільмотеки;
асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання;
консультант психолого-медико-педагогічної консультації;
помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують особливих умов виховання;
музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету (без категорії, друга категорія, перша категорія);
культорганізатор, екскурсовод, інструктор з туризму, акомпаніатор, старший вожатий;
перекладач-дактилолог;
методист університету, академії, інституту, методист із складення кінопрограм

2,5

3

3,5

4

Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету (вища категорія);
керівник: гуртка, секції, студії та інших форм гурткової роботи;
завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; відділення закладу вищої освіти I - II рівня акредитації (в тому числі у структурі університету, академії та інституту); виробничої (навчальної) практики;
керівник фізичного виховання;
завідувач лабораторії (кабінету) закладів вищої освіти I - IV рівня акредитації (у тому числі закладу вищої освіти I - II рівня акредитації у структурі університету, академії та інституту), закладу післядипломної освіти;
завідувач: відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу

2,75

3,3

3,9

4,4

Вчитель (всіх спеціальностей), викладач, вихователь, логопед, педагог з професійного навчання, практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог, методист (без категорії, друга категорія, перша категорія)

3,03

3,63

4,24

4,84

Вчитель (всіх спеціальностей), викладач, вихователь, логопед, педагог з професійного навчання, практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог, методист (вища категорія);
вихователь-методист, завідувач логопедичного пункту, майстер виробничого навчання;
керівник: навчального, навчально-методичного відділу закладу вищої освіти; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу

3,33

3,99

4,66

5,32

Директор (начальник, завідувач): закладу загальної середньої освіти, філій опорних закладів загальної середньої освіти; закладу професійної (професійно-технічної) освіти; закладів вищої освіти I - II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) - з кількістю учнів/студентів до 300 осіб;
міжшкільних закладів усіх типів і найменувань

4,5

5,4

6,3

7,2

Директори (начальники, завідувачі): закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів до 1000 осіб;
професійної (професійно-технічної) освіти; закладів вищої освіти I - II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), з кількістю учнів/студентів до 800 осіб;
директор (завідувач) закладу післядипломної освіти;
директор (завідувач) навчально-методичного закладу;
завідувач психолого-медико-педагогічної консультації;
керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру;
завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти;
завідувач (директор): закладу дошкільної освіти, школи естетичного виховання, закладу позашкільної освіти

5

6

7

8

Директори (начальники, завідувачі): закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів 1000 і більше осіб;
професійної (професійно-технічної) освіти; закладів вищої освіти I - II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), з кількістю учнів/студентів 800 і більше осіб

7,5

9

10,5

12

Примітка.

1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року на встановлений коефіцієнт.

2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

3. Посадові оклади старших майстрів професійних (професійно-технічних) закладів освіти та завідувачів філіалів професійних (професійно-технічних) закладів освіти, закладів вищої освіти I - II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) установлюються на 5 - 15 відсотків нижче розміру посадового окладу керівника, визначеного за схемою посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників, затвердженою цією постановою.

4. Посадові оклади старших викладачів закладів вищої освіти I - II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) встановлюються вище на 5 відсотків ставки заробітної плати викладача вищої категорії.

 

 

               

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. N 822

СХЕМА
посадових окладів науково-педагогічних працівників на період до 2023 року

Найменування посади

Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Завідувач: аспірантури, докторантури, інтернатури, підготовчого відділення;
викладач-стажист

3,13

3,75

4,38

5

Викладач, асистент, вчений секретар, старший викладач;
керівник навчально-наукового або науково-виробничого центру

3,76

4,5

5,26

6

Доцент;
професор

4,51

5,4

6,31

7,2

Керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту;
керівник закладу післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (у тому числі з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста), обов'язковість підвищення кваліфікації яких передбачена законом;
завідувач кафедрою (професор), декан, керівник філії

5,41

6,48

7,57

8,64

Ректор

8,12

9,72

11,36

12,96

Примітка.

1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року на встановлений коефіцієнт.

2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

3. Тарифні розряди провідних концертмейстерів та концертмейстерів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації (факультетів, відділень) з підготовки працівників мистецтв, учителів музики і співів установлюються на рівні тарифних розрядів, передбачених відповідно для старшого викладача і викладача.

 

               

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. N 822

СХЕМА
посадових окладів керівних, наукових та інших працівників (які проводять наукові і науково-технічні розробки) науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій, науково-дослідних частин закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів у складі закладів вищої освіти, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій у складі закладів вищої освіти на період до 2023 року

Найменування посади

Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки: провідний фахівець, фахівець, стажист-дослідник, техніки всіх спеціальностей

2,5

3

3,5

4

Завідувач (начальник) відділу науково-дослідного інституту (центру), його філіалу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;
завідувач (начальник) сектору (бюро, групи), який входить до складу патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації відділів науково-дослідного інституту (центру), його філіалу, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;
головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту наукової установи, організації;
завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, проектного, розвідувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів, архітектурно-планувальної майстерні наукової установи, організації; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу в науковій установі, організації;
головний інженер у науково-дослідній частині закладу вищої освіти та науково-дослідному інституті у складі закладу вищої освіти;
головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту в науково-дослідній частині закладу вищої освіти, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;
завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, проектного, розвідувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів, архітектурно-планувальної майстерні; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;
головні: архітектор, металург, механік, енергетик, економіст, метролог та інші головні фахівці в основних відділах (відділеннях, лабораторіях), архітектурно-планувальних майстернях наукової установи, організації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;
завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, проектного, розвідувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів, архітектурно-планувальної майстерні; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;
науковий співробітник;
молодший науковий співробітник

3,76

4,5

5,26

6

Директор філіалу науково-дослідного інституту;
завідувач науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) науково-дослідного інституту (центру), його філіалу; учений секретар науково-дослідного інституту;
завідувач науково-дослідного відділу (лабораторії) наукової установи, організації;
завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії), що входить до складу науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) науково-дослідного інституту (центру), його філіалу; учений секретар філіалу науково-дослідного інституту;
завідувач науково-дослідного сектору (групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) наукової установи, організації;
завідувач науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини закладу вищої освіти, науково-дослідного інституту в складі закладу вищої освіти, учений секретар науково-дослідної частини закладу вищої освіти;
завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини закладу вищої освіти, науково-дослідного інституту у складі закладу вищої освіти;
завідувач (начальник): науково-дослідного сектору, проблемної науково-дослідної лабораторії закладу вищої освіти;
завідувач відділу (лабораторії) науково-дослідного сектору, проблемної науково-дослідної лабораторії закладу вищої освіти;
завідувач (начальник): науково-дослідної частини закладу вищої освіти, директор (начальник, завідувач) науково-дослідного інституту в складі закладу вищої освіти;
головний науковий співробітник;
провідний науковий співробітник;
старший науковий співробітник

4,51

5,4

6,31

7,2

Директор науково-дослідного інституту (центру);
директор (начальник, завідувач) наукової установи, організації

6,49

7,78

9,08

10,37

Примітка.

1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року на встановлений коефіцієнт.

2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

3. Посадові оклади керівних працівників проблемних науково-дослідних лабораторій закладів вищої освіти поширюються на керівних працівників проблемних науково-дослідних лабораторій, які є структурними підрозділами науково-дослідних частин, науково-дослідних інститутів та науково-дослідних секторів закладів вищої освіти.

 

               

____________

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації