КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 червня 2020 р. N 507

Про затвердження Положення про Міністерство енергетики України

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Положення про Міністерство енергетики України, що додається.
 2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. N 507

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство енергетики України

 1. Міністерство енергетики України (Міненерго) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Міненерго є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує:

формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексі (далі - паливно-енергетичний комплекс);

формування та реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (крім питань забезпечення енергоефективності будівель та інших споруд) та у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики і теплопостачання.

 1. Міненерго у своїй діяльності керуєтьсяКонституцієюта законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
 2. Основними завданнями Міненерго є:

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у паливно-енергетичному комплексі;

2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

3) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання;

4) здійснення державного управління у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.

 1. Міненерго відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3) визначає пріоритетні напрями розвитку з питань, що належать до його компетенції;

4) інформує та надає роз'яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до його компетенції;

5) погоджує інвестиційні програми оператора системи передачі електричної енергії та операторів систем розподілу електричної енергії, а також виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії";

6) розробляє порядок формування прогнозного балансу електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України; формує та затверджує прогнозний баланс електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України;

7) здійснює управління у сфері наукової та науково-технічної діяльності в паливно-енергетичному комплексі;

8) приймає рішення щодо введення підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки у дослідно-промислову та промислову експлуатацію;

9) затверджує загальний графік переведення підприємств незалежно від форми власності на резервні види палива;

10) розробляє і затверджує:

правила безпеки постачання електричної енергії та проводить моніторинг безпеки постачання електричної енергії та природного газу, зокрема балансу попиту та пропозиції природного газу в Україні;

правила безпеки постачання природного газу;

галузеві технічні регламенти відповідно до Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності";

11) затверджує нормативні характеристики технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами;

12) розробляє, затверджує та впроваджує в межах повноважень, передбачених Законом України "Про ринок природного газу", Національний план дій;

13) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату та скрапленого газу;

14) встановлює перелік та порядок визначення розмірів нормативних виробничо-технологічних витрат природного газу на технічні операції з видобування та підготовки до транспортування для суб'єктів господарювання, які видобули природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) та реалізували його суб'єкту ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України на підставі Закону України "Про ринок природного газу" покладено спеціальні обов'язки щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів та виробників теплової енергії;

15) розробляє державні цільові програми диверсифікації джерел і шляхів постачання вуглеводнів, ядерного палива, ядерних матеріалів та природного газу;

16) розробляє і виконує державні програми використання ядерної енергії, підвищення ядерної та радіаційної безпеки;

17) утворює експлуатуючу організацію для забезпечення безпечної експлуатації ядерних установок, а також спеціалізовані підприємства (компанії) з поводження з радіоактивними відходами до передачі їх на довгострокове зберігання та захоронення;

18) планує заходи щодо забезпечення мінімального рівня утворення радіоактивних відходів під час використання ядерної енергії на об'єктах ядерної енергетики та атомної промисловості;

19) забезпечує організацію безпечного поводження з радіоактивними відходами під час використання ядерної енергії на об'єктах ядерної енергетики та атомної промисловості (збирання, переробка, зберігання) до моменту передачі радіоактивних відходів на захоронення;

20) створює державну систему заходів щодо забезпечення готовності до ліквідації аварій на ядерних установках, об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, джерелах іонізуючого випромінювання;

21) забезпечує реалізацію гарантій МАГАТЕ на об'єктах ядерної енергетики та атомної промисловості;

22) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання об'єктів, що належать до сфери управління Міненерго, перевезень вантажів радіоактивних матеріалів та здійснює контроль за її реалізацією;

23) формує прогнозний баланс вугілля та вугільної продукції;

24) затверджує проект ліквідації та консервації вугледобувних підприємств, що належать до сфери управління Міненерго;

25) здійснює інформаційне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності багатосторонньої групи з імплементації Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях;

26) встановлює порядок проведення конкурсу щодо обрання суб'єкта господарювання, який проводить аналіз та звіряння інформації, наданої суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях, та отримувачами платежів, відповідно до технічного завдання (незалежний адміністратор);

27) розглядає справи про порушення вимог законодавства з питань забезпечення прозорості у видобувних галузях;

28) затверджує стратегічні плани розвитку державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерго, та господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює функції з управління корпоративними правами держави;

29) веде облік об'єктів державної власності, що належать до сфери управління Міненерго, здійснює контроль за їх ефективним використанням та збереженням;

30) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, управління державними підприємствами, установами та організаціями, а також корпоративними правами держави;

31) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, управління державним майном, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації або перетворення державних підприємств у державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, зокрема об'єктів, що не підлягають приватизації, приймає рішення про подальше використання зазначеного майна (крім матеріальних носіїв таємної інформації), у тому числі об'єктів, що не підлягають приватизації;

32) погоджує в установленому порядку плани санації у справах про банкрутство державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерго, і господарських товариств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, щодо яких Міненерго здійснює функції з управління корпоративними правами держави;

33) затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, інвестиційні плани на середньострокову перспективу (три - п'ять років) державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерго, та господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює функції з управління корпоративними правами держави, а також в установленому порядку здійснює контроль за виконанням зазначених планів;

34) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та їх здійснення на підприємствах (зокрема суб'єктах господарювання, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує право вирішального впливу держави на господарську діяльність таких суб'єктів господарювання), в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міненерго;

35) бере в установленому порядку участь у визначенні способів приватизації вугледобувних підприємств, що належать до сфери управління Міненерго;

36) здійснює інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Міненерго;

37) формує систему підготовки кадрів у сфері використання ядерної енергії на об'єктах ядерної енергетики та атомної промисловості;

38) проводить в установленому законодавством порядку відбір інвестиційних проектів у паливно-енергетичному комплексі, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка;

39) здійснює підготовку інвестиційних проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, та нагляд за їх реалізацією в паливно-енергетичному комплексі;

40) здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;

41) розробляє відомчі переліки відомостей щодо фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, які містять державну таємницю та іншу інформацію з обмеженим доступом, забезпечує її захист;

42) створює відомчий матеріальний резерв для запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у паливно-енергетичному комплексі;

43) розробляє та здійснює комплекс заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерго;

44) здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерго, з питань виконання ними вимог техногенної та пожежної безпеки, а також контроль за виконанням зазначених вимог;

45) бере участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, зокрема створює функціональну підсистему цивільного захисту, організовує управління та діяльність функціональної підсистеми в єдиній державній системі цивільного захисту, здійснює керівництво утвореними ним аварійно-рятувальними службами, забезпечує їх діяльність та здійснює контроль за готовністю до дій за призначенням, визначає загальну потребу в захисних спорудах цивільного захисту для підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерго, затверджує за погодженням з ДСНС перелік суб'єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу, що віднесені до категорій цивільного захисту, забезпечує реалізацію вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах, об'єктах підвищеної небезпеки та інших підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міненерго, які можуть створити загрозу виникнення аварії;

46) організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерго;

47) формує та здійснює заходи щодо охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності у паливно-енергетичному комплексі, здійснює контроль за станом охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міненерго;

48) веде облік нещасних випадків, що сталися на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, затверджує заходи щодо запобігання таким випадкам;

49) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи, пов'язані із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності на об'єктах паливно-енергетичного комплексу;

50) здійснює координацію і методичне забезпечення заходів щодо підготовки підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до сталого функціонування в особливий період;

51) забезпечує створення галузевих страхових фондів документації паливно-енергетичного комплексу;

52) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Міненерго, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

53) організовує та контролює в межах повноважень, передбачених законом, охорону об'єктів паливно-енергетичного комплексу;

54) здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики з питань, що належать до його компетенції;

55) забезпечує інформування громадськості про формування та реалізацію державної політики з питань, що належать до його компетенції;

56) затверджує в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-правові акти з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

57) подає Кабінетові Міністрів України в межах повноважень, передбачених законом, пропозиції щодо встановлення річних квот підтримки на наступні п'ять років з метою економічного стимулювання, забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України; забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію та проведення аукціонів з розподілу квот підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії;

58) забезпечує у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання нормативно-правове регулювання відповідно до закону;

59) забезпечує проведення соціального діалогу на галузевому рівні;

60) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи;

61) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

62) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Міненерго з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Міненерго, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, та господарських товариствах, щодо яких Міненерго здійснює управління корпоративними правами держави;

2) здійснює добір кадрів в апарат Міненерго і на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Міненерго;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Міненерго, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

5) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом:

реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Міненерго, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням;

виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів;

8) забезпечує самопредставництво Міненерго як органу державної влади, який у випадках, передбачених законом, бере участь у справах та діє у судах України від імені та в інтересах держави.

 1. Міненерго для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Міненерго;

2) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики статистичні дані;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

 1. Міненерго у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.
 2. Міненерго у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконанняКонституціїта законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази Міненерго, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Нормативно-правові акти Міненерго підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Міненерго, видані в межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

 1. Міненерго очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника, заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

 1. Міністр:

1) очолює Міненерго, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Міненерго;

3) спрямовує і координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:

забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких органів;

погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

видає обов'язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з питань, що належать до компетенції таких органів;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр;

погоджує утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, як структурних підрозділів апарату такого органу;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, повністю чи в окремій частині;

доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а у разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління таких органів;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління таких органів;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх територіальних органів;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, завдань та планів їх роботи;

визначає структурний підрозділ апарату Міненерго, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

визначає посадових осіб Міненерго, які включаються до складу колегії центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

визначає порядок обміну інформацією між Міненерго та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

вирішує інші питання, пов'язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

4) визначає пріоритети роботи Міненерго, шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міненерго, звіти про їх виконання;

5) відповідно до компетенції організовує та контролює виконання Міненерго Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міненерго;

7) погоджує проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, що надходять на погодження до Міненерго;

8) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;

9) представляє в установленому порядку проекти законів, розробником яких є Міненерго та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Міненерго, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

10) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника, заступників Міністра;

11) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерго, до відзначення державними нагородами;

12) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Міненерго, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

13) представляє Міненерго у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

14) за згодою керівників залучає державних службовців та працівників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Міненерго;

15) забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України;

16) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції у разі вмотивованої відмови Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови облдержадміністрації (підтримки головою облдержадміністрації вмотивованої відмови голови райдержадміністрації) погодити призначення керівника територіального органу центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління Міненерго, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника;

17) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міненерго, визначає персональний склад патронатної служби Міністра;

18) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря Міненерго;

19) визначає обов'язки першого заступника, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

20) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Міненерго;

21) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Міненерго, затверджує положення про них (їх статути), здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Міненерго;

22) призначає на посаду і звільняє з посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерго, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

23) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

24) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міненерго;

25) підписує накази Міненерго;

26) дає обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Міненерго доручення;

27) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Повноваження керівника державної служби у Міненерго здійснює державний секретар Міненерго.

Державний секретар Міненерго є вищою посадовою особою з числа державних службовців Міненерго. Державний секретар Міненерго підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Міненерго призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п'ять років з правом повторного призначення.

Державний секретар Міненерго звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.

 1. Державний секретар Міненерго відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Міненерго;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Міненерго та подає їх на розгляд Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом Міненерго Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міненерго та доручень Міністра, його першого заступника, заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Міненерго, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Міненерго;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Міненерго завдань;

7) призначає на посаду і звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Міненерго, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу і звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Міненерго, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду і звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

10) призначає на посаду і звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв'язку із звільненням Міністра;

11) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Міненерго;

12) представляє Міненерго як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

13) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Міненерго доручення;

14) видає накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до його компетенції, та контролює їх виконання;

15) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Міненерго до відзначення державними нагородами.

 1. На час відсутності державного секретаря Міненерго чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Міненерго відповідно до наказу державного секретаря Міненерго.
 2. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міненерго, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міненерго може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Міненерго.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Міненерго можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

 1. Гранична чисельність державних службовців та працівників Міненерго затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Міненерго затверджується Міністром.

Штатний розпис, кошторис Міненерго затверджується державним секретарем Міненерго за погодженням з Мінфіном.

 1. Міненерго є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. N 507

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 1. У тексті Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. N 676(Офіційний вісник України, 2014 р., N 97, ст. 2801; 2019 р., N 78, ст. 2694), слова "Міністр енергетики та захисту довкілля" в усіх відмінках замінити словами "Міністр енергетики" у відповідному відмінку, а слово "Мінекоенерго" - словом "Міненерго".
 2. У тексті Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. N 77 "Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України"(Офіційний вісник України, 2018 р., N 18, ст. 610; 2019 р., N 78, ст. 2694), слова "Міністр енергетики та захисту довкілля" в усіх відмінках замінити словами "Міністр енергетики" у відповідному відмінку, а слово "Мінекоенерго" - словом "Міненерго".

_________