КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 грудня 2021 р. N 1256
Київ

Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882 "Питання стипендіального забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1871; 2017 р., N 4, ст. 151, N 12, ст. 341; 2019 р., N 16, ст. 549, N 26, ст. 902, N 43, ст. 1507; 2021 р., N 72, ст. 4550), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку призначення і виплати стипендій

1. У пункті 1:

1) підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) студентів денної форми здобуття освіти закладів фахової передвищої, вищої освіти (наукових установ), крім осіб, які навчаються за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" за замовленням НАДС (далі - студенти);";

2) у підпункті 3 слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів фахової передвищої, вищої освіти";

3) підпункт 9 викласти в такій редакції:

"9) курсантів, слухачів та ад'юнктів вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти - у частині призначення академічних стипендій, зазначених у підпункті 1 пункту 12 цього Порядку.".

2. Абзаци перший і другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Учням, студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, слухачам, клінічним ординаторам, асистентам-стажистам, аспірантам і докторантам, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеного договору між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну послугу для себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати.

Особам, які навчалися згідно із зазначеними договорами і в установленому законодавством порядку переведені (поновлені) на навчання за державним (регіональним) замовленням за денною формою здобуття освіти (з відривом від виробництва) в межах закладу освіти або до іншого закладу освіти, призначення і виплата стипендій (крім академічних стипендій студентам і курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти) здійснюються згідно з цим Порядком, а саме:".

3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. На загальних підставах відповідно до цього Порядку здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, клінічним ординаторам, асистентам-стажистам, аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які постійно проживають в Україні. На загальних підставах відповідно до цього Порядку здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, клінічним ординаторам, асистентам-стажистам, аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, у разі, коли здобуття ними фахової передвищої, вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. N 729 "Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 74, ст. 2475), та відповідно до Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України, затвердженого наказом МОН від 2 грудня 2019 р. N 1498.

Призначення і виплата стипендій студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, клінічним ординаторам, асистентам-стажистам, аспірантам, докторантам, які є іноземцями і навчаються в закладах освіти відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, здійснюються відповідно до зазначених документів.

Призначення і виплата академічних стипендій студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, клінічним ординаторам, асистентам-стажистам, аспірантам, докторантам, які є іноземцями і навчаються в закладах фахової передвищої, вищої освіти України згідно з угодами між такими закладами про міжнародну академічну мобільність, можуть здійснюватися за рахунок власних надходжень відповідного закладу освіти.".

4. В абзаці другому підпункту 1 пункту 4 слова "закладах вищої освіти" замінити словами "закладах фахової передвищої, вищої освіти".

5. В абзаці другому пункту 5 слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів фахової передвищої, вищої освіти".

6. У пункті 6:

1) в абзаці третьому слова "вищої освіти" замінити словами "фахової передвищої, вищої освіти";

2) абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Стипендіатам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цим Порядком за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.";

3) в абзаці дев'ятому слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів фахової передвищої, вищої освіти".

7. В абзаці першому пунктів 7, 8 та пункті 9 слова "вищий навчальний заклад" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "заклад фахової передвищої, вищої освіти" у відповідному відмінку і числі.

8. Абзаци третій і четвертий пункту 10 викласти в такій редакції:

"студентам закладів фахової передвищої освіти - 150 гривень;

студентам закладів вищої освіти - 170 гривень.".

9. У пункті 11:

слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів фахової передвищої, вищої освіти";

слова "вищої освіти" замінити словами "фахової передвищої, вищої освіти";

слова "з навчальним закладом" замінити словами "із закладом освіти".

10. Назву розділу "Академічні стипендії у вищих навчальних закладах та наукових установах" викласти в такій редакції:

"Академічні стипендії у закладах фахової передвищої, вищої освіти та наукових установах".

11. У пункті 12:

1) у підпункті 1 слова "невійськових вищих навчальних закладів" замінити словами "невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти";

2) у підпункті 3:

в абзацах другому і третьому слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів фахової передвищої, вищої освіти";

в абзаці четвертому слова "(напряму підготовки)" замінити словами "(предметної спеціальності, спеціалізації*)".

12. У пункті 13:

1) абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

"13. Заклади фахової передвищої, вищої освіти у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначають академічні стипендії студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти згідно з рейтингом успішності (далі - рейтинг), що складається на підставі об'єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої, вищої освіти з кожного освітнього компонента і до якого включаються всі студенти, курсанти невійськового закладу фахової передвищої, вищої освіти, які навчаються на певному факультеті, в навчально-науковому інституті (відділенні) за денною формою здобуття освіти за відповідними курсом та спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією*).

Рейтинг студентів, курсантів невійськового закладу фахової передвищої, вищої освіти, які навчаються на одному факультеті, в навчально-науковому інституті (відділенні) певного закладу фахової передвищої, вищої освіти за денною формою здобуття освіти за відповідними курсом та спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією*), оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу освіти не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.";

2) абзац восьмий викласти в такій редакції:

"рейтинг, відповідно до якого студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до закладу освіти. Рейтинги, відповідно до яких студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним факультетом, навчально-науковим інститутом (відділенням), курсом і за кожною спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією*) на підставі успішності з кожного освітнього компонента з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи в рейтингу, є однаковою для здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які навчаються на одному факультеті, в навчально-науковому інституті (відділенні), курсі за однією спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією*) у відповідному закладі фахової передвищої, вищої освіти;";

3) в абзацах дев'ятому, десятому, шістнадцятому слова "навчального предмета (дисципліни)" замінити словами "освітнього компонента";

4) абзаци дванадцятий і тринадцятий викласти в такій редакції:

"- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого освітнього компонента набрали меншу кількість балів, ніж визначена у закладі освіти межа незадовільного навчання. Рішенням керівника закладу освіти таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією*). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість** не ліквідована здобувач фахової передвищої, вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

- мають навчальне навантаження у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи на поточний навчальний рік в обсязі, меншому ніж норматив, встановлений навчальним планом для відповідного факультету, курсу та спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації*);";

5) в абзаці п'ятнадцятому слово "оцінок**" замінити словом "оцінок";

6) абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю вчена (педагогічна) рада відповідного закладу освіти з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених закладу освіти в установленому законодавством порядку, визначає однаковий для всіх факультетів, навчально-наукових інститутів (відділень), курсів та спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій*) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті, в навчально-науковому інституті (відділенні), курсі за певною спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією*) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, навчально-наукових інститутів (відділень), курсів та спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій*).";

7) слова "академічна заборгованість*" у всіх відмінках замінити словами "академічна заборгованість**" у відповідному відмінку.

13. У пункті 14:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"14. Виплата стипендії студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, які реалізували право на академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача фахової передвищої, вищої освіти за державним (регіональним) замовленням за денною формою здобуття освіти у закладі фахової передвищої, вищої освіти за основним місцем навчання і не отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому закладі освіти відповідно до пункту 11 цього Порядку, здійснюється:";

2) в абзаці четвертому слова "здобувача вищої освіти" замінити словами "здобувача фахової передвищої, вищої освіти";

3) абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому закладі фахової передвищої, вищої освіти, не призвело до збільшення строку навчання особи за відповідним освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією*) порівняно з нормативним;";

4) в абзаці шостому:

слова "вищої освіти академічної заборгованості*" замінити словами "фахової передвищої, вищої освіти академічної заборгованості**", а слова "(напрямом підготовки)" - словами (предметною спеціальністю, спеціалізацією*)";

5) абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Якщо на дату закінчення першого після повернення студента, курсанта невійськового закладу фахової передвищої, вищої освіти семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією*) у закладі освіти за основним місцем навчання здобувач фахової передвищої, вищої освіти не має академічної заборгованості**, питання щодо призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією відповідно до цього Порядку на загальних підставах.";

6) в абзаці восьмому слова "вищого навчального закладу" замінити словами "закладу фахової передвищої, вищої освіти".

14. У пункті 16 слова "вищого навчального закладу" замінити словами "закладу фахової передвищої, вищої освіти".

15. Пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, які перебувають на державному утриманні (крім тих, що зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 20 цього Порядку), академічна стипендія призначається у розмірі 50 відсотків*** академічної стипендії студентів закладів фахової передвищої, вищої освіти відповідного типу та успішності.".

16. У пункті 18 слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів фахової передвищої освіти".

17. Назву розділу "Соціальні стипендії у вищих навчальних закладах (наукових установах)" викласти в такій редакції:

"Соціальні стипендії у закладах фахової передвищої, вищої освіти (наукових установах)";

18. В абзаці першому пункту 20 слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів фахової передвищої, вищої освіти", а слова "академічної заборгованості*" - словами "академічної заборгованості**".

19. У другому реченні абзацу першого пункту 22 слова "вищого навчального закладу" замінити словами "закладу фахової передвищої, вищої освіти".

20. У пункті 23:

1) в абзаці другому підпункту 1 слова і цифри "вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації" замінити словами "закладів фахової передвищої освіти";

2) абзаци другий і третій підпункту 2 викласти в такій редакції:

"студентам з інвалідністю з порушенням зору та/або слуху - на 50 відсотків*** мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу закладу освіти;

студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, - 30 відсотків***.".

21. Підпункт 4 пункту 24 викласти в такій редакції:

"4) які є дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю I - III групи;".

22. Пункт 31 викласти в такій редакції:

"31. Учням, строк навчання яких становить не більш як 10 місяців, які закінчили заклади загальної середньої освіти, в яких вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил, розмір стипендії, призначеної згідно з пунктами 26, 28 і 29 цього Порядку, збільшується на 20 відсотків***, учням з інвалідністю з порушенням зору та/або слуху, - на 50 відсотків***.".

23. У пунктах 33 і 331 слова і цифри "вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації" замінити словами "закладів фахової передвищої освіти".

24. У пункті 34 слова і цифри "закладів вищої освіти I - II рівнів акредитації" замінити словами "закладів фахової передвищої освіти".

25. Пункт 35 викласти в такій редакції:

"35. Слухачам студій з підготовки акторських кадрів та слухачам підготовчих відділень музичних закладів вищої освіти академічна стипендія призначається у розмірі відповідно 44 і 48 відсотків*** мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії студентів закладів фахової передвищої освіти.".

26. У тексті Порядку:

слова "навчальний заклад" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "заклад освіти" у відповідному відмінку і числі;

слова "професійно-технічний навчальний заклад" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "заклад професійної (професійно-технічної) освіти" у відповідному відмінку і числі;

слова "вищий навчальний заклад" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "заклад вищої освіти" у відповідному відмінку і числі;

слова "особа, яка навчається" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "здобувач освіти" у відповідному відмінку і числі;

слова "форма навчання" в усіх відмінках замінити словами "форма здобуття освіти" у відповідному відмінку.

27. Виноски "*", "**" до Порядку викласти в такій редакції:

"___________
Для спеціальностей 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) згідно з переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. N 266 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 38, ст. 1147).

** Академічна заборгованість виникає у разі, коли:

протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого освітнього компонента набрала менше балів, ніж визначена у закладі освіти межа незадовільного навчання;

під час семестрового контролю з будь-якого освітнього компонента особа отримала менше балів, ніж визначена у закладі освіти межа незадовільного навчання.".

___________