КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 січня 2020 р. N 34

Про внесення змін до Методики формування спроможних територіальних громад

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Внести зміни до Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 214 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 33, ст. 963, N 74, ст. 2425; 2016 р., N 73, ст. 2452; 2017 р., N 72, ст. 2206), виклавши її в редакції, що додається.
 2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям у двотижневий строк внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо приведення затверджених перспективних планів формування територій громад у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 82

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. N 214
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2020 р. N 34)

МЕТОДИКА
формування спроможних територіальних громад

 1. Ця Методика визначає порядок розроблення перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області (далі - перспективний план) та умови формування проектних спроможних територіальних громад.
 2. У цій Методиці терміни вживаються у такому значенні:

проектна спроможна територіальна громада (далі - спроможна територіальна громада) - територіальні громади сіл, селищ, міст, які в результаті добровільного об'єднання (добровільного приєднання до об'єднаної територіальної громади) здатні самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання публічних послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

потенційний адміністративний центр спроможної територіальної громади - населений пункт (село, селище, місто), який має найбільш розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території спроможної територіальної громади;

зона доступності потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади - територія навколо потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, що визначається з урахуванням доступності публічних послуг у відповідних сферах на території такої громади.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про добровільне об'єднання територіальних громад", інших нормативно-правових актах.

 1. Формування спроможних територіальних громад здійснюється з урахуванням:

здатності органів місцевого самоврядування вирішувати суспільні питання, які належать до їх компетенції, для задоволення потреб населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

історичних, географічних, соціально-економічних, природних, екологічних, етнічних, культурних особливостей розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

розвитку інфраструктури відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

фінансового забезпечення відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

трудової міграції населення;

результатів попередньої оцінки рівня спроможності спроможних територіальних громад (далі - оцінка рівня спроможності);

оптимальних мереж соціальної інфраструктури та доступності публічних послуг у відповідних сферах.

 1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрація з урахуванням утворених відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" об'єднаних територіальних громад розробляє відповідно до цієї Методики із залученням представників органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та громадськості відповідних адміністративно-територіальних одиниць:

проект перспективного плану;

паспорти спроможних територіальних громад за формою згідно з додатком 1.

 1. Формування спроможних територіальних громад здійснюється у такій послідовності:

1) визначення потенційних адміністративних центрів спроможних територіальних громад та зон їх доступності;

2) визначення переліку територіальних громад, що входять до складу спроможних територіальних громад;

3) проведення оцінки рівня спроможності.

 1. Потенційні адміністративні центри спроможних територіальних громад визначаються у такій послідовності:

1) міста обласного значення та населені пункти - адміністративні центри районів.

Зони доступності таких потенційних адміністративних центрів визначаються на відстані не більш як 20 кілометрів автомобільними дорогами загального користування. Відстань може бути збільшена до 25 кілометрів у разі, коли чисельність населення спроможної територіальної громади в зоні віддаленості від потенційного адміністративного центру більш як 20 кілометрів становить не більш як 10 відсотків загальної чисельності населення такої громади. Така відстань може бути зменшена у разі відсутності автомобільних доріг загального користування чи з урахуванням особливостей рельєфу, що унеможливлює сполучення (ріки без мостів, гори).

Зони доступності потенційних адміністративних центрів спроможних територіальних громад визначаються з урахуванням доступності публічних послуг у відповідних сферах, зокрема часу прибуття для надання швидкої медичної допомоги у невідкладних випадках та пожежної допомоги, що не повинно перевищувати 20 хвилин;

2) населені пункти (села, селища, міста), які раніше мали статус адміністративних центрів районів та розташовані на відстані більш як 20 кілометрів автомобільними дорогами загального користування від міст обласного значення, населених пунктів - адміністративних центрів районів та зон їх доступності.

Зони доступності таких потенційних адміністративних центрів визначаються відповідно до підпункту 1 цього пункту.

У разі розташування в зоні доступності потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, визначеного відповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту, населеного пункту (села, селища, міста), який має відповідні кадрові ресурси, фінансове забезпечення та розвинуту інфраструктуру (зокрема, на території якого є заклад загальної середньої освіти I - III ступеня, медична амбулаторія, проживає не менш як 250 дітей шкільного і 100 дітей дошкільного віку), такий населений пункт може бути визначений потенційним адміністративним центром спроможної територіальної громади;

3) інші населені пункти (села, селища, міста), територія яких не охоплюється зонами доступності потенційних адміністративних центрів, визначених відповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту, які розташовані на відстані не менш як 20 кілометрів автомобільними дорогами загального користування від таких потенційних адміністративних центрів та частково забезпечені інфраструктурою.

У разі наявності на території, яка не охоплюється зонами доступності потенційних адміністративних центрів, визначених відповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту, більш як одного населеного пункту, який може бути визначений потенційним адміністративним центром, перевага надається тому, що має найбільш розвинуту інфраструктуру.

 1. Оцінка рівня спроможності проводиться на основі критеріїв, що характеризують основні соціально-економічні показники, які впливають на розвиток відповідної спроможної територіальної громади (далі - критерії оцінки рівня спроможності).

Критеріями оцінки рівня спроможності є:

чисельність населення, що постійно проживає на території спроможної територіальної громади;

чисельність учнів, що здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти, розташованих на території спроможної територіальної громади;

площа території спроможної територіальної громади;

індекс податкоспроможності бюджету спроможної територіальної громади;

частка місцевих податків та зборів у доходах бюджету спроможної територіальної громади.

Оціночний рівень спроможності спроможних територіальних громад визначається на основі суми числових значень критеріїв оцінки рівня спроможності та становить:

низький рівень спроможності - від 1,5 до 2,1;

середній рівень спроможності - від 2,2 до 3,8;

високий рівень спроможності - від 3,9 до 5.

Числові значення критеріїв оцінки рівня спроможності наведені в додатку 2.

 1. Результати оцінки рівня спроможності враховуються під час розроблення проекту (внесення змін до проекту) перспективного плану.

При цьому кількість спроможних територіальних громад з низьким рівнем спроможності не може перевищувати 10 відсотків загальної кількості спроможних територіальних громад Автономної Республіки Крим, відповідної області.

 1. Межі території спроможної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що входять до її складу.
 2. Межі територій спроможних територіальних громад визначаються з дотриманням таких вимог:

територія спроможної територіальної громади повинна включати території територіальних громад, що входять до її складу, та бути нерозривною;

спроможні територіальні громади розташовуються у межах території Автономної Республіки Крим, однієї області;

у разі входження до складу спроможної територіальної громади однієї або кількох територіальних громад, розташованих на території суміжного району, розширенню підлягають межі району, на території якого розташований адміністративний центр утвореної спроможної територіальної громади.

 1. Територіальна громада, яка розташована на однаковій відстані від потенційних адміністративних центрів спроможних територіальних громад, може бути включена до складу тієї спроможної територіальної громади, потенційний адміністративний центр якої має найбільш розвинуту соціальну і транспортну інфраструктуру та розташований у межах одного району.
 2. З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи з розроблення проекту перспективного плану утворюється робоча група, до складу якої входять представники Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та громадськості.
 3. З метою врахування інтересів територіальних громад під час розроблення проекту перспективного плану уповноважені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацією посадові особи проводять консультації з уповноваженими представниками органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, а також суб'єктами господарювання та їх громадськими об'єднаннями.

За результатами консультацій оформляється протокол.

Консультації проводяться під час:

визначення переліку територіальних громад, що можуть увійти до складу спроможної територіальної громади;

визначення переліку територіальних громад, території яких не охоплюються зонами доступності потенційних адміністративних центрів;

визначення меж територій спроможних територіальних громад.

Консультації проводяться насамперед з представниками територіальних громад, території яких охоплюються зонами доступності кількох потенційних адміністративних центрів.

За результатами консультацій та на підставі рішень органів місцевого самоврядування визначається потенційний адміністративний центр спроможної територіальної громади.

 1. Якщо в процесі розроблення проекту перспективного плану після проведення консультацій виникла необхідність внесення до нього змін, проводяться додаткові консультації.
 2. Проект перспективного плану розробляється в електронному та паперовому вигляді та включає:

графічну частину, яка відображає межі спроможних територіальних громад, їх потенційні адміністративні центри та всі населені пункти, що увійшли до їх складу;

перелік спроможних територіальних громад із зазначенням найменування територіальних громад, що входять до їх складу.

 1. Проект акта Кабінету Міністрів України про затвердження перспективного плану (внесення змін до перспективного плану) вноситься Кабінетові Міністрів України Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацією в установленому порядку разом з паспортами спроможних територіальних громад.

 

Додаток 1
до Методики

ПАСПОРТ

__________________________________________
(найменування спроможної територіальної громади та її

____________________________________________
потенційного адміністративного центру)

Найменування показника

Значення показника

1.

Чисельність населення станом на 1 січня 2020 р.

 

у тому числі дітей:

 

дошкільного віку

 

шкільного віку

 

учнів, що здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти, розташованих на території спроможної територіальної громади

 

2.

Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади

 

3.

Розрахунковий обсяг доходів спроможної територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 - Д4), гривень

 

у тому числі:

 

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (Д1)

 

бюджету розвитку (Д2)

 

базова дотація (Д3)

 

реверсна дотація (Д4)

 

4.

Розрахунковий індекс податкоспроможності бюджету спроможної територіальної громади

 

5.

Розрахункова частка місцевих податків та зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) спроможної територіальної громади, відсотків

 

6.

Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів

 

7.

Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування

 

у тому числі:

 

закладів загальної середньої освіти I - III ступеня

 

закладів загальної середньої освіти I - II ступеня

 

закладів загальної середньої освіти I ступеня

 

закладів дошкільної освіти

 

закладів позашкільної освіти

 

закладів культури

 

закладів фізичної культури

 

фельдшерсько-акушерських пунктів

 

амбулаторій, поліклінік

 

лікарень

 

станцій швидкої допомоги

 

8.

Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:

 

правоохоронної діяльності

 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав

 

пенсійного забезпечення

 

соціального захисту

 

пожежної безпеки

 

казначейського обслуговування

 

9.

Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування

 

10.

Наявність центру надання адміністративних послуг

 

Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу спроможної територіальної громади

Порядковий номер

Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу

Чисельність населення станом на 1 січня 2020 р.

Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів

 

Додаток 2
до Методики

КРИТЕРІЇ
попередньої оцінки рівня спроможності спроможних територіальних громад

Найменування критерію

Показник

Числове значення критерію

1.

Чисельність населення, що постійно проживає на території спроможної територіальної громади

до 3 тис. осіб

0,3

від 3 до 7 тис. осіб

0,6

більш як 7 тис. осіб

1

2.

Чисельність учнів, що здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти, розташованих на території спроможної територіальної громади

до 300 осіб

0,3

від 300 до 500 осіб

0,6

більш як 500 осіб

1

3.

Площа території спроможної територіальної громади

до 200 кв. кілометрів

0,3

від 200 до 400 кв. кілометрів

0,6

більш як 400 кв. кілометрів

1

4.

Індекс податкоспроможності бюджету спроможної територіальної громади

до 0,3

0,3

від 0,3 до 0,9

0,6

більш як 0,9

1

5.

Частка місцевих податків та зборів у доходах бюджету спроможної територіальної громади

до 20 відсотків

0,3

від 20 до 40 відсотків

0,6

більш як 40 відсотків

1

__________