КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 квітня 2020 р. N 310

Питання оплати праці посадових осіб та працівників Державної митної служби

Відповідно до статті 585 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити такі, що додаються:

схему посадових окладів посадових осіб митних органів, посадових осіб та працівників спеціалізованого підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють розроблення програмного забезпечення для митних органів, у 2020 році;

Порядок встановлення, призупинення, зменшення чи скасування надбавок та встановлення премій посадовим особам митних органів та працівникам спеціалізованого підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють розроблення програмного забезпечення для митних органів.

 1. Установити, що переведення посадових осіб митних органів, що працюють на умовах контракту про проходження державної служби, на рівнозначні або нижчі посади здійснюється згідно із статтею 41 Закону України "Про державну службу".
 2. Державній митній службі забезпечити виконання цієї постанови виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисі.
 3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 13 лютого 2020 року.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 81

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2020 р. N 310

СХЕМА
посадових окладів посадових осіб митних органів, посадових осіб та працівників спеціалізованого підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють розроблення програмного забезпечення для митних органів, у 2020 році

Категорія

Підкатегорія

Найменування посади Держмитслужби

Розмір посадового окладу, гривень

апарат Держмитслужби

територіальний орган Держмитслужби

А

А1

Голова Держмитслужби

29400

 

 

А2

Перший заступник Голови Держмитслужби

28000

 

Заступник Голови Держмитслужби

26500

 

Б

Б1

Керівник департаменту, керівник територіального органу

15900

12000

 

 

Керівник самостійного управління

13300

 

 

 

Керівник самостійного відділу

12500

 

 

 

Завідувач самостійного сектору

11000

 

 

Б2

Перший заступник керівника територіального органу

 

11640

 

 

Заступник керівника департаменту, заступник керівника територіального органу

12800

10600

 

 

Заступник керівника самостійного управління

12100

 

 

 

Заступник керівника самостійного відділу

11600

 

 

Б3

Керівник управління у складі департаменту, керівник управління у складі територіального органу, керівник митного поста

12100

8450

 

 

Заступник керівника управління у складі департаменту, заступник керівника управління у складі територіального органу, заступник керівника митного поста

11500

7800

 

 

Керівник відділу у складі департаменту, самостійного управління, керівник відділу у складі територіального органу

11000

7050

 

 

Заступник керівника відділу у складі департаменту, самостійного управління, заступник керівника відділу у складі територіального органу

9700

6700

 

 

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління та відділу, завідувач сектору у складі територіального органу

9600

6300

В

В1

Головний державний інспектор, головний спеціаліст

8500

5500

 

В2

Старший державний інспектор

6800

5100

 

 

Провідний державний інспектор

6800

5100

 

В3

Державний інспектор

 

4230

____________
Примітки.

 
1. Посадові оклади посадових осіб (крім тих, що зазначені у примітці 2), з якими укладено контракти про проходження державної служби, визначаються за підкатегоріями Б1 - В3 цієї схеми з коефіцієнтом 1,5.

2. Посадові оклади посадових осіб та працівників спеціалізованого підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють розроблення програмного забезпечення для митних органів, визначаються відповідно до цієї схеми з такими коефіцієнтами:

для державних службовців категорії "Б" - 4,34;

для державних службовців категорії "В" та працівників - 5,44.

               

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2020 р. N 310

ПОРЯДОК
встановлення, призупинення, зменшення чи скасування надбавок та встановлення премій посадовим особам митних органів та працівникам спеціалізованого підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють розроблення програмного забезпечення для митних органів

 1. Цей Порядок визначає механізм встановлення, призупинення, зменшення чи скасування надбавок та встановлення премій посадовим особам митних органів, у тому числі тим, що працюють на умовах контракту про проходження державної служби (далі - посадові особи), та працівникам спеціалізованого підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють розроблення програмного забезпечення для митних органів (далі - працівники).
 2. Встановлення надбавок і премій посадовим особам та працівникам здійснюється з метою матеріального стимулювання високопродуктивної, ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні кінцевого результату, виконання планів показників з наповнення бюджету, стратегічних планів, посилення персональної відповідальності посадових осіб за доручену роботу або поставлені завдання.
 3. Посадовим особам та працівникам можуть встановлюватися такі види премій:

командна премія відповідно до особистого внеску посадових осіб та працівників у загальний результат роботи структурного підрозділу та/або відповідного митного органу;

премія за значні особисті досягнення.

Розмір премії, передбаченої абзацом другим цього пункту, визначають керівники митних органів шляхом видання відповідного наказу залежно від особливостей виконання функцій і завдань посадових осіб та працівників відповідного митного органу.

Розмір премії, передбаченої абзацом третім цього пункту, призначається Головою Держмитслужби (далі - Голова) за поданням керівників митних органів або самостійних структурних підрозділів апарату Держмитслужби.

 1. Загальний фонд преміювання митних органів встановлюється в розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.
 2. Посадовим особам та працівникам у межах загального фонду оплати праці встановлюються такі види надбавок:

надбавка за вислугу років;

надбавка за спеціальне звання посадових осіб митних органів;

надбавка за виконання особливо важливої роботи;

надбавка за персональну кваліфікацію;

надбавка за виконання особистих ключових показників ефективності.

 1. Конкретні умови встановлення надбавок і премій та їх розміри визначаються у відповідних положеннях, що затверджуються у Держмитслужбі.
 2. Надбавки для посадових осіб та працівників, крім надбавок, визначених абзацами другим і третім пункту 5 цього Порядку, можуть бути зменшені, призупинені чи скасовані керівниками митних органів у порядку, визначеному Держмитслужбою.
 3. Щомісячний фонд преміювання посадових осіб та працівників відповідного митного органу формується з огляду на штатну чисельність таких посадових осіб та працівників у межах асигнувань, затверджених на заробітну плату.
 4. Розмір командної премії посадових осіб та працівників залежить від їх особистого внеску в загальний результат роботи структурного підрозділу та/або відповідного митного органу з урахуванням таких критеріїв:

1) ініціативність у роботі;

2) якість виконання завдань, визначених положенням про структурний підрозділ, посадовою інструкцією, та/або виконання стратегічних завдань, що визначаються у стратегічному плані Держмитслужби, та/або планів з виконання показників з наповнення бюджету, а також дорученнями керівництва відповідного митного органу і безпосереднього керівника посадової особи та/або працівника;

3) своєчасне виконання завдань;

4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у реалізації національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо);

5) дотримання правил внутрішнього службового розпорядку відповідного митного органу.

 1. Якість виконання завдань посадовою особою та/або працівником визначається з урахуванням рівня досягнення особистих ключових показників ефективності роботи, що затверджується відповідним наказом керівника митного органу.
 2. Премія за значні особисті досягнення призначається наказом Голови за поданням керівників митних органів або самостійних структурних підрозділів апарату Держмитслужби у виключних випадках за значні результати у виконанні посадових обов'язків.
 3. Фонд преміювання за значні особисті досягнення є складовою частиною загального фонду преміювання, що формується в Держмитслужбі, та встановлюється у розмірі, що не перевищує 50 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року, на кожен місяць календарного року.
 4. Розмір премії за значні особисті досягнення з фонду преміювання встановлюється на одну особу в розмірі, що не перевищує 50 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року, на кожен місяць календарного року.
 5. У разі встановлення премії за значні особисті досягнення кільком особам в одному і тому ж місяці фонд преміювання за значні особисті досягнення розподіляється між такими особами.
 6. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших відпусток, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, командна премія посадовим особам та працівникам не нараховується.
 7. Премії розраховуються та виплачуються за результатами виконання планової роботи, показників з наповнення бюджету та/або стратегічного плану за попередній місяць. Премія за грудень нараховується та виплачується в цьому ж місяці.
 8. Командна премія між посадовими особами та працівниками розподіляється безпосереднім керівником за погодженням з керівником самостійного структурного підрозділу залежно від внеску кожної посадової особи та працівника в загальний результат роботи структурного підрозділу та/або відповідного митного органу.
 9. Встановлення премій керівникам територіальних органів Держмитслужби здійснює Голова на підставі подання таких керівників.
 10. Встановлення премій Голові та його заступникам здійснює Голова за погодженням з Міністром фінансів.
 11. Надбавка за вислугу років для посадових осіб встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу посадової особи за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.
 12. Для працівників встановлюється надбавка у відсотках до посадового окладу за вислугу років у таких розмірах: понад три роки - 10, понад п'ять років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків посадового окладу.
 13. Посадовим особам та працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення.
 14. Надбавка за спеціальне звання посадових осіб митних органів встановлюється у такому розмірі:

1) дійсний державний радник митної служби - 1000 гривень;

2) державний радник митної служби I рангу - 900 гривень;

3) державний радник митної служби II рангу - 900 гривень;

4) державний радник митної служби III рангу - 800 гривень;

5) радник митної служби I рангу - 700 гривень;

6) радник митної служби II рангу - 600 гривень;

7) радник митної служби III рангу - 500 гривень;

8) інспектор митної служби I рангу - 400 гривень;

9) інспектор митної служби II рангу - 300 гривень;

10) інспектор митної служби III рангу - 200 гривень;

11) інспектор митної служби IV рангу - 200 гривень;

12) молодший інспектор митної служби - 200 гривень.

 1. Розрахунок надбавки за виконання особистих ключових показників ефективності посадових осіб та працівників здійснюється з урахуванням вимог, визначених пунктом 10 цього Порядку.
 2. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється згідно з цим Порядком до посадових окладів посадових осіб та працівників з урахуванням одного з таких критеріїв:

1) виконання завдань та функцій щодо реалізації основних напрямів державної митної політики та пріоритетних реформ митних органів, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи таких актів;

2) виконання роботи, що вимагає від працівника особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності.

Для посадових осіб та працівників територіальних органів надбавка за виконання особливо важливої роботи може встановлюватися залежно від навантаження під час виконання посадових обов'язків.

Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється згідно з наказом керівника відповідного митного органу.

 1. Надбавка за персональну кваліфікацію встановлюється у розмірі до 10 відсотків посадового окладу за виконання плану навчання та розвитку та/або за результатами щорічного оцінювання службової діяльності у разі отримання посадовою особою відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання та/або у разі отримання ним позитивної оцінки за результатами перевірки у посадових осіб рівня компетентності та знання законодавства, доброчесності під час виконання службових обов'язків.
 2. Встановлення надбавок керівникам територіальних органів Держмитслужби здійснює Голова на підставі подання таких керівників.
 3. Встановлення надбавок Голові та його заступникам здійснює Голова за погодженням з Міністром фінансів.

___________