МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 05.06.2020 р. N 11310-10-10/16976

Національному банку України

Щодо розгляду листа

Міністерство фінансів України розглянуло листи Національного банку України від 27.02.2020 N 40-0006/10635 та від 27.04.2020 N 40-0006/20615 щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з деривативами та повідомляє.

Відповідно до вищезазначених листів Національний банк України вважає, що форвардні договори, які можуть передбачати поставку базового активу (іноземної валюти / банківських металів) шляхом його відчуження або здійснення розрахунків за таким договором без поставки базового активу та угоди щодо операцій своп процентної ставки з українськими банками на підставі цивільно-правових угод про здійснення обміну потоками платежів, розрахованими на підставі умовної суми, визначеної угодою, та процентних ставок на конкретні дати проведення розрахунків протягом дії угоди (своп на процентну ставку) відповідають термінам "дериватив", "форвардний контракт", "своп", визначеним у підпунктах 14.1.45, 14.1.45.3, 14.1.45.1 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Разом з тим, відповідно до підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 Кодексу не є об'єктом оподаткування операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону та інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню відповідно до закону.

Національний банк України здійснює регулювання та банківський нагляд відповідно до положень Конституції України, Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про Національний банк України", інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України.

Крім того, відповідно до Закону України "Про Національний банк України" Національний банк України проводить грошово-кредитну політику, встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності; здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі; здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний нагляд за банками.

Ураховуючи зазначене, якщо нормативно-правовими актами Національного банку України буде визначено, що зазначені в листах Національного банку України угоди відносяться до деривативів ("форвардний контракт" та "своп"), то відповідно до підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 Кодексу операції з такими фінансовими інструментами не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

Оскільки дія підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 Кодексу є нормою прямої дії та не містить неоднозначності щодо трактувань податкового законодавства, Міністерство фінансів України не вбачає достатніх підстав для видання узагальнюючої податкової консультації з питань оподаткування податком на додану вартість операцій з деривативами.

 

Заступник Міністра

С. Воробей