МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 09.08.2019 р. N 1/9-507

Керівникам закладів вищої освіти

Щодо набрання чинності Закону України "Про фахову передвищу освіту"

Шановні колеги!

9 серпня 2019 року набрав чинності Закон України N 2745-VIII "Про фахову передвищу освіту" (далі - Закон) (опубліковано: "Голос України" від 09.07.2019 N 126; "Офіційний вісник України" від 19.07.2019 - 2019 р., N 54, стор. 7, стаття 1869; "Урядовий кур'єр" від 31.07.2019 - N 144).

Цим Законом встановлено основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи фахової передвищої освіти, що створює умови для поєднання освіти з виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави.

Звертаємо вашу увагу, що Прикінцевими та перехідними положеннями Закону внесено зміни до низки Законів України, зокрема, і такі зміни до Закону України "Про вищу освіту":

1) викладено у новій редакції визначення освітньо-професійного рівня молодшого бакалавра (120 кредитів ЄКТС) та освітнього ступеня бакалавра (180 - 240 кредитів ЄКТС). Крім того, визначено, що для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти; а також молодшого бакалавра на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти;

2) доповнено статтею 91 "Освітні програми", яка надає можливість закладам вищої освіти на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти створювати освітні програми за галуззю знань або групою спеціальностей, якщо це не суперечить відповідним стандартам вищої освіти (може бути реалізовано після затвердження стандартів освітнього ступеня молодшого бакалавра);

3) уточнено, за яких обставин заклад освіти (структурний підрозділ закладу освіти) має статус коледжу в системі вищої освіти - за умови, якщо реальний обсяг підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра становить не менше 30 відсотків загального ліцензованого обсягу (вимога щодо обсягу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра запроваджується поступово: з 1 січня 2020 року в розмірі 10 відсотків; з 1 січня 2021 року в розмірі 20 відсотків; з 1 січня 2022 року в розмірі 30 відсотків);

4) викладено у новій редакції статтю 43 "Призначення на посаду та звільнення з посади керівника факультету (навчально-наукового інституту) закладу вищої освіти", якою визначено нову процедуру призначення та звільнення як керівників (деканів) факультетів, так і керівників територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти або коледжів, що є структурними підрозділами закладів вищої освіти. При цьому особи, які працюють на посадах керівника факультету (навчально-наукового інституту, відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, коледжу відповідно до Закону України "Про вищу освіту") на день набрання чинності Законом України "Про фахову передвищу освіту" не менше п'яти років, мають право надалі працювати на цій посаді не більше п'яти років;

5) внесено зміни до статті 46 Закону України "Про вищу освіту": "Поновлення та переведення здобувачів вищої освіти здійснюється з урахуванням вимог до вступників на відповідні освітні програми". Зауважуємо, що це стосується поновлення та переведення здобувачів вищої освіти із закладу вищої освіти до іншого та/або зі спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої (наукової) програми) на іншу. При цьому мають враховуватись ті вимоги до вступників, що були визначені відповідною цій освітній програмі конкурсною пропозицією у рік набору на неї, або в один із наступних років не пізніше подання здобувачем заяви про поновлення або переведення;

6) новою статтею 531 "Працівники клінічних баз закладів вищої освіти, університетських клінік та університетських лікарень" унормовано статус медичних, фармацевтичних та інших працівників клінічних баз закладів вищої освіти, університетських клінік та університетських лікарень.

Нагадуємо, що освітня діяльність з підготовки за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра започатковується у 2020 році. Вищі навчальні заклади I - II рівнів акредитації, які в системі вищої освіти здійснюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і до 2020 року не отримають статусу коледжу відповідно до Закону України "Про вищу освіту", набувають статус закладу фахової передвищої освіти.

З повагою

 

Міністр    Л. Гриневич

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації