МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 12 листопада 2018 року N 1227

Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою "Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності" у січні 2019 - грудні 2021 років

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 N 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за N 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 N 994), ураховуючи клопотання

Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 25.09.2018 N 2540-38/2018, висновок науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 (протокол N 16), з метою формування у майбутніх робітників компетентності з основ підприємництва наказую:

 1. Розпочати проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою "Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності" у січні 2019 - грудні 2021 років у Державному навчальному закладі "Вище професійне училище N 11 м. Хмельницького" та у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області (далі - Експеримент).
 2. Затвердити як такі, що додаються:

1) заявку на проведення Експерименту;

2) програму проведення Експерименту.

 1. Науковому керівнику надавати науково-методичній комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України звіти про виконання кожного етапу проведення Експерименту, а звіт про його завершення подати до Міністерства освіти і науки України.
 2. Науково-методичній комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України здійснювати експертизу виконання програми кожного етапу проведення Експерименту, а після закінчення проведення Експерименту підготувати та подати до Міністерства освіти і науки України висновки про результати проведення Експерименту.
 3. Державній науковій установі "Інститут модернізації змісту освіти" (Спірін О. М.) надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічним колективам закладів освіти, які є учасниками Експерименту.
 4. Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (Фасоля О. І.) сприяти закладам освіти, які є учасниками Експерименту, у забезпеченні необхідних умов організації та проведення Експерименту.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
12 листопада 2018 року N 1227

Заявка
на проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою "Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності" у січні 2019 - грудні 2021 років у Державному навчальному закладі "Вище професійне училище N 11 м. Хмельницького" та у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

 1. Опис основних ідей експерименту

Прискорення світових глобалізаційних та інтеграційних процесів, трансформація напрямів стратегічного розвитку видатних економік світу, стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій зумовлюють виникнення нових професій, які, у свою чергу, стають викликом вітчизняній професійній (професійно-технічній) освіті, потребуючи забезпечення постійних якісних змін у змісті й структурі фахової підготовки майбутніх кваліфікованих працівників і фахівців.

Саме тому в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року одним із ключових напрямів державної освітньої політики є модернізація структури, змісту й організації професійної (професійно-технічної) освіти на засадах компетентнісного підходу. Використання цього підходу в освіті уможливлює формування готовності майбутнього випускника до професійної й підприємницької діяльності та застосовування набутих ними знань для задоволення суспільних та особистісних потреб, вирішення різноманітних життєвих ситуацій, постійної самоосвіти й саморозвитку. Насамперед, кардинальних змін вимагає система підготовки нового випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти - творчого, креативного, здатного реагувати на вимоги часу, наділеного ключовими життєвими компетентностями, необхідними їм для професійного самовизначення і кар'єрного розвитку.

Ініціативність і підприємливість є важливими якостями особистості, тісно пов'язаними з ключовими навичками XXI століття (вирішення складних проблем, критичне мислення, творчість, управління людьми та взаємодія з іншими, емоційний інтелект, оцінка та прийняття рішень, орієнтація на сервіс, ведення переговорів, когнітивна гнучкість). Ці якості допомагають особистості генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя, підвищуючи як власний соціальний статус і добробуту, так і розвиток суспільства й держави. Підприємництво є проявом науково-технічної, економічної та організаційної творчості особистості, її ініціативності і новаторства. Формування у майбутніх кваліфікованих робітників компетентності з основ підприємництва надасть можливість краще орієнтуватись у стрімких змінах потреб ринку праці. Тому вважаємо, що за нинішніх соціально-економічних умов формування в майбутніх кваліфікованих робітників готовності до підприємницької діяльності є актуальною і затребуваною суспільством науково-експериментальною проблемою.

Актуальність і доцільність дослідження процесу формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності зумовлена також наявністю певних суперечностей:

між високим попитом суспільства на послуги кваліфікованих робітників та низькою здатністю випускників системи професійної (професійно-технічної) освіти до презентації на ринку послуг;

між високими очікуваннями держави й суспільства щодо перспектив розвитку малого бізнесу, зокрема в галузі машинобудування та автосервісу, та низьким рівнем підприємницьких знань випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

між визнанням на державному рівні важливості формування у майбутніх кваліфікованих робітників ініціативності та підприємливості, як стратегічно необхідних для економічного розвитку країни рис особистості, та недосконалими механізмами підготовки учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності.

Розвиток професійної освіти, поліпшення якості підготовки робітничих кадрів, удосконалення управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці досліджували Р. Гуревич, Н. Ничкало, В. Радкевич, В. Свистун та ін. Праці М. Артюшиної, П. Лузана, Т. Пятничук, Г. Романової, В. Ягупова та ін. розкривають широкий спектр складових професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників, проблеми їх формування й розвитку як провідного результату освіти.

Проблему підготовки фахівців на основі компетентнісного підходу у своїх дослідженнях розглядали Н. Бібік, І. Бех, Л. Виготський, І. Зимняя, І. Зязюн, О. Локшина, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, В. Теслюк, А. Хуторськой та ін.

Актуальні підходи підготовки молоді до підприємницької діяльності висвітлені в змістовних працях С. Мельникова, Р. Пустовій, О. Романовського, О. Тополя та інших науковців. Досвід розробок підприємницьких проектів представлений у працях В. Бикова, О. Борисова, В. Вершиніна, О. Парамонова, О. Потапова та ін.

Отже, можна стверджувати, що вітчизняними дослідниками проводився аналіз та здійснювалися науково-методичні розвідки здебільшого з питань загальної економічної підготовки кваліфікованих робітників, причому основна увага зосереджувалася на формуванні економічних понять. Водночас обґрунтування структури і змісту предметів підприємницького циклу та їх ролі у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності майже не досліджувалася.

Враховуючи вищезазначене, значущість якісної підготовки в Україні висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців та необхідність розв'язання означених вище суперечностей зумовлює доцільність формулювання теми експерименту: "Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності".

 1. Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
 2. Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу.
 3. Мета експерименту полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
 4. Гіпотеза експерименту

Гіпотеза експерименту ґрунтується на припущенні: формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу буде ефективним, якщо будуть забезпечені організаційно-педагогічні умови:

розроблення моделі та методики формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу;

оновлення змісту навчання основам підприємництва;

створення при закладі професійної (професійно-технічної) освіти Учнівського бізнес-центру з метою закріплення й поглиблення набутих у процесі навчання знань з основ підприємництва.

 1. Завдання експерименту

6.1. Розробити нормативно-правове та організаційне забезпечення експерименту: наказ щодо створення творчої групи. План діяльності творчої групи щодо вирішення завдань експерименту.

6.2. Розробити та затвердити Положення про експериментальну діяльність Державного навчального закладу "Вище професійне училище N 11 м. Хмельницького".

6.3. З'ясувати стан дослідженості проблеми та вивчити досвід професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу.

6.4. Розробити методику здійснення експериментальної діяльності.

6.5. Визначити критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності.

6.6. Обґрунтувати організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу.

6.7. Здійснити дослідно-експериментальну перевірку організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу.

6.8. Підготувати та впровадити методичні рекомендації щодо формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

 1. Теоретико-методологічні основи експерименту

Методологічною основою експерименту є концептуальні положення, сформульовані у працях вітчизняних і зарубіжних учених із філософії професійної освіти (В. Андрущенко, В. Дільтей, І. Зязюн, В. Кремень, Дж. Локк, М. Мамардашвілі та ін.); присвячені дослідженню діяльності особистості, особистісного і професійного розвитку людини, процесам її навчання, виховання і професійного становлення (Г. Балл, І. Бех, Л. Виготський, В. Давидов, Г. Костюк, С. Максименко, В. Рибалка, С. Рубінштейн та ін.), зосереджені на професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (С. Батишев, О. Дубасенюк, П. Лузан, Н. Ничкало, В. Орлов, В. Радкевич, В. Ягупов та ін.).

Теоретичну основу експерименту становлять дослідження, що стосуються: організації навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (Г. Гребенюк, Р. Гуревич, О. Дубинчук, Г. Єльникова, Т. Пятничук, В. Свистун та ін.), компетентнісно орієнтованих технологій професійного навчання (М. Артюшина, В. Байденок, Т. Герлянд, О. Овчарук, Г. Романова та ін.), проблем кар'єрної орієнтації учнівської молоді (В. Біскуп, Д. Беренова, А. Деркач, Д. Закатнов, В. Лозовецька, В. Орлов, С. Алєксєєва), формування підприємницької компетентності та готовності до підприємницької діяльності (Ю. Білова, З. Варналій, І. Єрмакова, О. Заблоцька, та ін.).

Нормативно-правове забезпечення експерименту: Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту", Закон України "Про інноваційну діяльність", Указ Президента України "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року".

 1. База експерименту

Державний навчальний заклад "Вище професійне училище N 11 м. Хмельницького", вул. Тернопільська, буд. 15/2, м. Хмельницький, 29016;

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, вул. Інститутська, буд. 10, м. Хмельницький, 29016.

 1. Методи дослідження

9.1. Методи теоретичного аналізу: аналіз філософської, навчально-методичної, психолого-педагогічної літератури та наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів, нормативно-правових документів, навчальної документації і результатів навчально-виробничої діяльності учнів; моделювання (синтез), порівняння, класифікація, систематизація й узагальнення теоретичних та експериментальних даних.

9.2. Емпіричні методи: анкетування й опитування, тестування та спостереження, моделювання навчально-виховних ситуацій, спостереження, бесіда, опитування, тестування, метод експертної оцінки, педагогічний експеримент із кількісним і якісним аналізом результатів.

9.3. Статистичні методи: частотний аналіз, статистичні критерії перевірки значущості відмінностей, а також комп'ютерні засоби статистичного опрацювання експериментальних даних.

9.4. Математичні методи: обробки результатів дослідження для опрацювання експериментальних даних і встановлення кількісних залежностей між показниками динаміки сформованості готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності.

 1. Наукова новизна дослідження

Наукова новизна експерименту полягає в тому, що вперше на базі закладу професійної (професійно-технічної) освіти буде:

теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування у майбутніх кваліфікованих робітників готовності до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу;

розроблено навчально-методичне забезпечення формування у майбутніх кваліфікованих робітників готовності до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу;

розроблено спецкурс "Основи підприємництва" закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

 1. Теоретичне і практичне значення експерименту

Теоретичне значення результатів експерименту полягає в:

обґрунтуванні доцільності створення в Державному навчальному закладі "Вище професійне училище N 11 м. Хмельницького" учнівського бізнес-центру та поширення досвіду його функціонування в інших закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

створенні моделі й методики формування у майбутніх кваліфікованих робітників готовності до підприємницької діяльності і впроваджені її в навчальний процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що здійснюють фахову підготовку кваліфікованих робітників для галузі машинобудування та автосервісу.

Практичне значення результатів експерименту полягатиме в розробленні:

діагностичного інструментарію для визначення рівня сформованості в учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти готовності до підприємницької діяльності;

спецкурсу "Основи підприємництва" та його навчально-методичного супроводу;

навчальних програм з економічних дисциплін для підготовки кваліфікованих робітників, а саме: "Менеджмент малого бізнесу" та "Основи маркетингу".

 1. Строки та етапи експерименту

Початок - січень 2019 h.;

Завершення - грудень 2021 р.

Перший етап: констатувальний (січень 2019 р. - грудень 2019 р.)

Розроблення нормативно-правового та організаційного забезпечення експерименту (наказ щодо створення творчої робочої групи, план діяльності творчої групи щодо вирішення завдань експерименту, договори про співпрацю з соціальними партнерами, що здійснюватимуть супровід експерименту).

Розроблення навчально-методичного супроводу експериментальної діяльності. Затвердження "Положення про експериментальну діяльність Державного навчального закладу "Вище професійне училище N 11 м. Хмельницького".

Розроблення методики дослідження. Проведення науково-практичного семінару "Вчимося експериментувати й досліджувати" для педагогічних працівників Державного навчального закладу "Вище професійне училище N 11 м. Хмельницького".

Вивчення досвіду професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу. Розроблення методики оцінювання рівня сформованості готовності учнів Державного навчального закладу "Вище професійне училище N 11 м. Хмельницького" до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу. Здійснення моніторингу рівнів сформованості готовності учнів до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу. Підготовка аналітичних матеріалів щодо стану дослідженості проблеми.

Другий етап: формувальний (січень 2020 р. - грудень 2020 р.)

Створення Учнівського бізнес-центру Державного навчального закладу "Вище професійне училище N 11 м. Хмельницького": розроблення "Положення про учнівський бізнес-центр" у закладі професійної (професійно-технічної) освіти; створення сторінки Учнівського бізнес-центру на веб-сайті училища.

Підготовка методичних рекомендацій для педагогічних працівників "Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу".

Розроблення програми спецкурсу "Основи підприємництва" та його навчально-методичного забезпечення.

Укладання робочих навчальних програм з дисциплін "Менеджмент малого бізнесу" та "Основи маркетингу".

Проектування та апробація тренінгу з формування готовності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності.

Експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов формування готовності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності та ефективності функціонування Учнівського бізнес-центру.

Проведення круглого столу "Організаційно-педагогічні умови формування у майбутніх кваліфікованих робітників готовності до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу".

Третій етап: узагальнювальний (січень 2021 р. - грудень 2021 р.)

Узагальнення результатів функціонування Учнівського бізнес-центру у закладі професійної (професійно-технічної) освіти.

Узагальнення результатів формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу на базі Учнівського бізнес-центру.

Публікація результатів дослідження, висвітлення їх у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті училища.

Проведення науково-практичного семінару "Особливості формування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності".

 1. Очікувані результати:

За підсумками експериментальної роботи передбачаються такі результати:

пакет документів для нормативно-правового та організаційного забезпечення експерименту (наказ щодо створення творчої робочої групи; план діяльності творчої групи щодо вирішення завдань експерименту; договори про співпрацю з соціальними партнерами, що здійснюватимуть супровід експерименту; "Положення про експериментальну діяльність Державного навчального закладу "Вище професійне училище N 11 м. Хмельницького";

програма, збірник матеріалів та рекомендації науково-практичного семінару "Вчимося експериментувати й досліджувати";

Учнівський бізнес-центр ("Положення про Учнівський бізнес-центр" у закладі професійної (професійно-технічної) освіти; сторінка Учнівського бізнес-центру на веб-сайті училища для здійснення консультування учнів з питань організації підприємницької діяльності);

методичні рекомендації для педагогічних працівників "Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу";

програма та навчально-методичне забезпечення спецкурсу "Основи підприємництва";

робочі навчальні програми з дисциплін "Менеджмент малого бізнесу" та "Основи маркетингу";

програма тренінгу з формування готовності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності;

програма, збірник матеріалів та рекомендації круглого столу "Організаційно-педагогічні умови формування у майбутніх кваліфікованих робітників готовності до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу";

програма, збірник матеріалів та рекомендації науково-практичного семінару "Особливості формування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності".

 1. Інформація про авторів ініціативи, наукового керівника експерименту

Автори ініціативи експерименту

Прізвище, ім'я, по батькові

Селізар Василь Михайлович

Поштова адреса, телефон

вул. Тернопільська, буд. 15/2,
м. Хмельницький, 29016
тел.: (0382) 67-01-86

Місце роботи, посада

Державний навчальний заклад "Вище професійне училище N 11 м. Хмельницького",
директор

Кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступінь

Викладач вищої категорії

Прізвище, ім'я, по батькові

Шевчук Людмила Іванівна

Поштова адреса, телефон

вул. Інститутська, буд. 10,
м. Хмельницький, 29016
тел.: (0382) 67-43-33

Місце роботи, посада

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, директор

Кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук, доцент, лауреат Державної премії України в галузі освіти

Науковий керівник

Прізвище, ім'я, по батькові

Єршова Людмила Михайлівна

Поштова адреса, телефон

провулок Віто-Литовський, буд. 98-а,
м. Київ, 03045
тел.: (044) 259-45-53

Місце роботи, посада

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи

Кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступінь

доктор педагогічних наук, доцент

 1. Наукові консультанти

Радкевич Валентина Олександрівна - директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

Кучинський Микола Сигізмундович - директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

 1. Склад творчої групи

Харчук Антоніна Михайлівна, заступник директора-начальник управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації;

Джус Людмила Костянтинівна, заступник директора з навчально-методичної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно- педагогічних працівників у Хмельницькій області;

Шамралюк Олена Леонідівна, методист відділу підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, аспірант Інституту професійно-технічної освіти НАПН України;

Лужняк Людмила Володимирівна, методист відділу підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

Вознюк Інна Валеріївна, заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ "ВПУ N 11 м. Хмельницького";

Дригула Світлана Іванівна, заступник директора з навчальної роботи ДНЗ "ВПУ N 11 м. Хмельницького";

Кедис Лариса Анатоліївна, методист ДНЗ "ВПУ N 11 м. Хмельницького";

Басіста Лілія Михайлівна, практичний психолог ДНЗ "ВПУ N 11 м. Хмельницького";

Гайдук Віктор Карлович, старший майстер виробничого навчання ДНЗ "ВПУ N 11 м. Хмельницького";

Попіль Наталія Олексіївна, викладач економічних дисциплін ДНЗ "ВПУ N 11 м. Хмельницького";

Білик Віктор Михайлович, викладач професійно-теоретичної підготовки ДНЗ "ВПУ N 11 м. Хмельницького";

Доротюк Олена Володимирівна, майстер виробничого навчання ДНЗ "ВПУ N 11 м. Хмельницького";

Табачко Вадим Олександрович, майстер виробничого навчання ДНЗ "ВПУ N 11 м. Хмельницького";

Онопрієнко Людмила Михайлівна - координатор експерименту, методист вищої категорії ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти".

 1. Дидактичне забезпечення експерименту

Дидактичне забезпечення експерименту полягає в:

формуванні змісту освіти, який відповідає нормативним вимогам стандарту професійної (професійно-технічної освіти);

індивідуалізації та мобільності навчання (створення інформаційних мереж, баз і банків знань та даних для навчання);

інтерактивності освітнього процесу;

доступності професійної освіти для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

 1. Науково-методичне забезпечення експерименту

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 N 522, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за N 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 N 994).

 1. Кадрове забезпечення експерименту

Згідно з штатним розписом Державного навчального закладу "Вище професійне училище N 11 м. Хмельницького" та Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

 1. Матеріально-технічне забезпечення експерименту

Матеріально-технічна база Державного навчального закладу "Вище професійне училище N 11 м. Хмельницького" та Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

 1. Фінансове забезпечення експерименту

Фінансування експерименту може здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, спеціального фонду закладів професійної (професійно-технічної) освіти, а також за участю підприємств та організацій, які є соціальними партнерами закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на засадах, визначених договорами між цими підприємствами та закладами професійної (професійно-технічної) освіти.

 

Директор департаменту
професійної освіти

М. С. Кучинський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
12 листопада 2018 року N 1227

Програма
проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою "Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності" у січні 2019 - грудні 2021 років у Державному навчальному закладі "Вище професійне училище N 11 м. Хмельницького" та у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

N п/п

Заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту

Строки виконання

Очікувані результати

I. Констатувальний етап (січень 2019 р. - грудень 2019 р.)

1

Розроблення нормативно-правового та організаційного забезпечення експерименту

січень 2019 р.

Наказ щодо створення творчої групи; план діяльності творчої групи щодо вирішення завдань експерименту

2

Розроблення навчально-методичного супроводу експериментальної діяльності

лютий - травень 2019 р.

Положення про експериментальну діяльність ДНЗ "ВПУ N 11 м. Хмельницького"

3

Вивчення досвіду професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу

вересень - жовтень 2019 р.

Аналітична довідка

4

Проведення науково-практичного семінару "Вчимося експериментувати й досліджувати"

жовтень 2019 р.

Програма, збірник матеріалів та рекомендації науково-практичного семінару

5

Розроблення методики оцінювання рівня сформованості готовності учнів ДНЗ "ВПУ N 11 м. Хмельницького" до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу

листопад 2019 р.

Методика оцінювання

6

Здійснення моніторингу рівнів сформованості готовності учнів ДНЗ "ВПУ N 11 м. Хмельницького" до підприємницької діяльності

грудень 2019 р.

Аналітична довідка

7

Підготовка звіту про результати констатувального етапу експерименту

грудень 2019 р.

Звіт про результати констатувального етапу експерименту

II. Формувальний етап (січень 2020 р. - грудень 2020 р.)

1

Створення Учнівського бізнес-центру ДНЗ "ВПУ N 11 м. Хмельницького"

протягом етапу

"Положення про Учнівський бізнес-центр"

2

Підготовка методичних рекомендацій для педагогічних працівників "Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу"

січень - березень 2020 р.

Методичні рекомендації "Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу"

3

Розроблення спецкурсу "Основи підприємництва" та його навчально-методичного забезпечення

березень - травень 2020 р.

Програма та навчально-методичне забезпечення спецкурсу "Основи підприємництва"

4

Укладання робочих навчальних програм з дисциплін "Менеджмент малого бізнесу" та "Основи маркетингу"

червень 2020 р.

Робочі навчальні програми з дисциплін "Менеджмент малого бізнесу" та "Основи маркетингу"

5

Проектування та апробація тренінгу з формування готовності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності

вересень 2020 р.

Програма тренінгу

6

Експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов формування готовності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності та ефективності функціонування Учнівського бізнес-центру

листопад 2020 р.

Аналітична довідка

7

Проведення круглого столу "Організаційно-педагогічні умови формування у майбутніх кваліфікованих робітників готовності до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу"

грудень 2020 р.

Програма, збірник матеріалів та рекомендації круглого столу

8

Підготовка звіту про результати формувального етапу експерименту

грудень 2020 р.

Звіт про результати формувального етапу експерименту

III. Узагальнювальний етап (січень 2021 р. - грудень 2021 р.)

1

Узагальнення результатів функціонування Учнівського бізнес-центру ДНЗ "ВПУ N 11 м. Хмельницького"

січень - червень 2021 р.

Аналітична довідка

2

Узагальнення результатів формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу у ДНЗ "ВПУ N 11 м. Хмельницького"

вересень - жовтень 2021 р.

Аналітична довідка

3

Підготовка і проведення науково-практичного семінару "Особливості формування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності"

листопад 2021 р.

Програма, збірник матеріалів та рекомендації науково-практичного семінару

4

Підготовка підсумкового звіту про результати експерименту

грудень

Підсумковий звіт про результати експерименту

 

Директор департаменту
професійної освіти

М. С. Кучинський