МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 3 лютого 2020 року N 115

Про обсяги фінансування наукових досліджень і розробок та фінансової підтримки наукових об'єктів, що становлять національне надбання, на 2020 рік за КПКВК 2201040

Відповідно до пункту 3 частини п'ятої статті 22 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 р. N 1104 "Про затвердження експертних оцінок проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок", від 09.11.2018 р. N 1223 "Про затвердження експертних оцінок проектів наукових фундаментальних і

прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок" та від 09.12.2019 р. N 1529 "Про затвердження переліку проєктів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, які пройшли конкурсний відбір та фінансування яких розпочнеться з січня 2020 року за рахунок коштів державного бюджету" та на виконання листа Державної казначейської служби України від 18.12.2019 N 8-06/22590 "Про розпис Державного бюджету України на 2020 рік" наказую:

  1. Затвердити такі, що додаються:

1) "Обсяги фінансування фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених закладів вищої освіти та наукових установ на 2020 рік";

2) "Обсяги фінансової підтримки наукових об'єктів, що становлять національне надбання, на 2020 рік".

  1. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків (Ткаченко О. Л.) довести обсяги видатків Державного бюджету України на 2020 рік згідно з пунктом 1 цього наказу до керівників закладів вищої освіти та наукових установ відповідно до річного та помісячного розпису асигнувань видатків державного бюджету.
  2. Керівникам закладів вищої освіти та наукових установ забезпечити протягом року цільове та ефективне використання бюджетних коштів за КПКВК 2201040 "Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ" відповідно до вимог Бюджетного кодексу України у межах визначених призначень.
  3. Управлінню бухгалтерського обліку і звітності (Поливач Л. Л.) забезпечити перерахування коштів закладам вищої освіти та науковим установам відповідно до обсягів фінансування.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра освіти і науки України Юрія ПОЛЮХОВИЧА.

 

Міністр

Г. Новосад

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
03 лютого 2020 року N 115

Обсяги фінансування фундаментальних, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, наукових робіт і розробок молодих учених закладів вищої освіти та наукових установ на 2020 рік

КПКВК 2201040 "Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ"

гривень

Код мережі

Найменування розпорядника бюджетних коштів

Загальна сума

7224

Вінницький національний технічний університет

2257334,00

17820

Луцький національний технічний університет

548484,00

1912

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

1481380,00

16724

Національна металургійна академія України

3147000,00

18160

НТУ "Дніпровська політехніка"

4075700,00

79388

Криворізький національний університет

2092900,00

1325

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва і архітектури"

2175000,00

14426

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

8872749,00

18229

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

12112934,00

1363

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

1195793,00

18214

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

3928820,00

644

Донецький національний університет імені Василя Стуса

2110262,00

660

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

883411,00

5734

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" (м. Маріуполь)

1368900,00

5870

Донбаська державна машинобудівна академія

1928290,00

81983

ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"

328100,00

986

Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН

2241826,00

355

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

300000,00

8203

Маріупольський державний університет

300000,00

267

Житомирський державний університет імені Івана Франка

300000,00

321

Державний університет "Житомирська політехніка"

2152000,00

18407

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

8409500,00

116

Національний університет "Запорізька політехніка"

2038422,00

2045

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

3381713,00

10702

Бердянський державний педагогічний університет

502809,00

641

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

1196000,00

4276

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

1584198,00

4270

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

4053000,00

3726

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

300000,00

2464

Центральноукраїнський національний технічний університет

685800,00

808

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ)

907199,00

3491

ДВНЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

500000,00

1061

Львівський національний університет імені Івана Франка

17485980,00

1057

Національний університет "Львівська політехніка"

21885060,00

2549

Українська академія друкарства

200000,00

2786

Національний лісотехнічний університет України

200000,00

61889

Львівська національна академія мистецтв

680000,00

8508

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

2575520,00

1393

Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха МОН України

2751040,00

4863

Природний заповідник "Розточчя"

3114000,00

16275

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

2311440,00

16042

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

3348925,00

1297

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

11015000,00

1204

Одеський національний політехнічний університет

1234980,00

1287

Одеська державна академія будівництва і архітектури.

300000,00

14953

Одеська національна академія харчових технологій

200000,00

14940

Одеський державний екологічний університет

360000,00

1375

Одеський національний економічний університет

1071148,00

1167

Національний університет "Одеська морська академія"

600000,00

3324

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини

4550000,00

3252

Національний університет "Одеська юридична академія"

473000,00

10090

Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова

315000,00

1341

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

523800,00

12580

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

200000,00

5954

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

472250,00

8150

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

200000,00

 

Полтавська державна аграрна академія

1220000,00

13871

Національний університет водного господарства та природокористування

3858940,00

5677

Сумський державний університет

20053961,00

6485

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

1147984,00

4451

Тернопільський національний економічний університет

1737000,00

8829

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

1320900,00

5650

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

974540,00

9680

Інститут іоносфери НАН і МОН України

3914541,00

1533

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

53300171,00

4225

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

20693450,00

3658

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

3014588,00

5108

Харківський національний університет радіоелектроніки

6976028,00

5142

Харківський національний університет будівництва і архітектури

581286,00

1001

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

2435000,00

1151

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

860000,00

10377

Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого

470000,00

12241

Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків)

200000,00

3135

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

200000,00

4199

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

10130744,00

3639

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди

560000,00

4613

Харківський державний університет харчування і торгівлі

600000,00

11596

Український державний університет залізничного транспорту

270000,00

1194

Херсонський національний технічний університет

2770000,00

120

Херсонський державний університет

200000,00

1555

Херсонська державна морська академія

1193000,00

12059

Хмельницький національний університет

855000,00

612

Черкаський державний технологічний університет

800000,00

4420

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

670010,00

1494

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

4550861,00

7831

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

11940000,00

5750

Інститут термоелектрики НАН та МОН України

3134340,00

6996

Чернігівський національний технологічний університет

2641373,00

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

300000,00

11361

Національний транспортний університет

810000,00

13535

Київський національний університет будівництва і архітектури

5300910,00

3551

Київський національний університет технологій та дизайну

2864000,00

13768

Національний університет харчових технологій

4128630,00

16380

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

2123480,00

13777

Національний авіаційний університет

6804595,00

13601

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

4971189,00

16438

Київський національний лінгвістичний університет

400000,00

16398

Київський національний торговельно-економічний університет

2770000,00

12288

Інститут магнетизму НАН України та МОН України

5046145,00

 

Державний університет інфраструктури та технологій

390000,00

88743

Науково-дослідний інститут українознавства

3246502,00

13510

Національний університет фізичного виховання та спорту України

1216662,00

16289

Національний університет біоресурсів і природокористування України

13055500,00

15910

ВП НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція"

1017000,00

55146

ВП НУБіП України "Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції"

300000,00

9356

Білоцерківський національний аграрний університет

200000,00

2055

Вінницький національний аграрний університет

400000,00

213

Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"

4100100,00

2642

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

510000,00

18287

Миколаївський національний аграрний університет

360000,00

5656

Сумський національний аграрний університет

3222386,00

2221

Таврійський державний агротехнологічний університет

200000,00

3904

Уманський національний університет садівництва

210000,00

17361

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

200000,00

13880

Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія"

1642620,00

63712

Державна наукова установа "Державний центр інноваційних біотехнологій"

700000,00

97044

Державна наукова установа "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації"

3137000,00

5463

Державне підприємство "Український науковий центр розвитку інформаційних технологій"

450000,00

4344

Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

8122000,00

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

96747900,00

 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

18210000,00

 

Генеральний директор
директорату науки

Д. В. Чеберкус

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
03 лютого 2020 року N 115

Обсяги фінансової підтримки наукових об'єктів, що становлять національне надбання, на 2020 рік

тис. грн

Найменування розпорядника бюджетних коштів

Назва об'єкта національного надбання

Загальна сума

Криворізький національний університет

Колекція каменю науково-дослідного геолого-мінералогічного музею, договір N Н/12-2005 від 18.07.2005

246,0

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Мінералогічна колекція Геологічного музею, договір N Н/18-2008 від 14.03.2008

650,0

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Лабораторія гамма-резонансної спектроскопії з аналізом електронів конверсії, гамма- і рентгенівського випромінювання, договір N Н/ 11-2002 від 26.07.2002

38,0

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

5093,0

 

Гербарій, договір N Н/114-2003 від 23.06.2003

666,0

 

Колекція культур мікроорганізмів - продуцентів антибіотиків, договір N Н/309-2003 від 15.07.03

1284,0

 

Колекція тропічних та субтропічних рослин ботанічного саду, договір N Н/113-2003 від 23.06.2003

884,0

 

Наукові фонди та музейна експозиція зоологічного музею, договір N Н/6-2005 від 18.07.2005

973,0

 

Науково-дослідний комплекс апаратури для вивчення штучних небесних тіл ближнього космосу астрономічної обсерваторії, договір N Н/148-2009 від 03.04.2009

484,0

 

Фонд рукописних, стародрукованих та рідкісних книг наукової бібліотеки, договір N Н/98-2009 від 30.03.2009

802,0

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Надвисоковакуумний універсальний технологічний комплекс ВВУ-1Д, договір N Н/125-2007 від 27.03.2007

230,0

Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія"

Аксіальний меридіанний круг Миколаївської астрономічної обсерваторії договір N Н/3 від 14.04.2014

115,0

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

 

1038,8

 

Фонд стародруків, рідкісних видань та рукописів наукової бібліотеки, договір N Н/7-2005 від 18.07.2005

340,0

 

Гербарій, договір N Н/10-2005 від 18.07.2005

68,4

 

Колекція морських та корисних для екологічної біотехнології штамів мікроорганізмів, договір N Н/ 11-2005 від 18.07.2005

630,4

Інститут іоносфери

Іоносферний зонд, договір N Н/7-2002 від 08.07.2002

1990,0

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

 

2617,5

 

Когерентно-оптичний процесор зображень Науково-дослідного інституту астрономії, договір N Н/14-2002 від 06.08.2002

1135,0

 

Комплекс для дистанційного зондування навколоземного космічного простору Радіофізичної обсерваторії, договір N Н/13-2002 від 06.08.2002

514,0

 

Колекція ліній дрозофіл кафедри генетики і цитології, договір Н/102-2014 від 10.02.2014

261,0

 

Фонд книжкових пам'яток Центральної наукової бібліотеки, договір Н/103-2014 від 10.02.2014

554,0

 

Гербарій договір N Н/101-2009 від 30.03.2009

153,5

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

 

3370,0

 

Експериментальна база дослідно-випробувального полігону Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту "Молнія", договір N Н/12-2002 від 26.07.2002

3150,0

 

Науково-дослідний комплекс експериментальних установок вивчення газодинамічних і теплофізичних процесів у турбомашинах, договір N Н/96-2007 від 27.03.2007

220,0

Харківський національний університет радіоелектроніки

Багатоцільовий геофізичний комплекс для досліджень атмосфери та припливу метеорної речовини, договір N Н/9-2005 від 18.07.2005

299,0

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

 

4004,1

 

Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6, договір N Н/6-2002 від 26.06.2002

2858,1

 

Комплекс науково-дослідних установок та обладнання для фізичного моделювання режимів польоту літаків Міжгалузевого науково-дослідного інституту проблем фізичного моделювання режимів польоту літаків, договір N Н/75-2003 від 17.06.2003

1146,0

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

251,1

 

Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковинензія" наукової бібліотеки, договір N Н/74-2003 від 17.06.2003

100,0

 

Дендрарій ботанічного саду, договір N Н/76-2003 від 17.06.2003

48,0

 

Гербарій, договір N Н/14-2005 від 18.07.2005

40,4

 

Зоологічні колекції, договір N Н/15-2005 від 18.07.2005

62,7

Національний авіаційний університет

 

1188,5

 

Аеродинамічний комплекс на базі дозвукової аеродинамічної труби ТАД-2, договір N Н/115-2012 від 23.03.2012

480,0

 

Експериментальний комплекс моніторингу глобальних навігаційних супутників систем, договір Н/115-1014 від 10.02.2014

708,5

Київський політехнічний університет імені І. Сікорського

 

72,0

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

400,0

Український інститут науково-технічної і економічної інформації

Автоматизований інформаційний фонд науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і захищених дисертацій, договір Н/25-2002 від 19.08.2002

231,0

Подільський державний аграрно-технічний університет

Колекція світового генофонду роду Fagopyrum Mill, договір Н/1 від 01.08.2016

439,0

Уманський національний університет садівництва

Унікальна дослідницька агроекосистема яблуневого саду Уманського НУС, договір Н/1 від 01.08.2016

350,0

Львівський національний аграрний університет

Колекційний генофонд екологічних форм часнику, договір Н/1 від 01.08.2016

377,0

 

Генеральний директор
директорату науки

Д. В. Чеберкус