МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 7 лютого 2020 року N 152

Про затвердження Програми вступного випробування

Відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу освіту" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, наказую:

  1. Затвердити Програму другого блоку єдиного фахового вступного випробування - тесту з восьми базових правничих дисциплін, що додається.
  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2019 року N 410 "Про затвердження Програми вступного випробування".
  3. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О. І.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки.
  4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву у встановленому порядку.
  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стадного Є. А.

 

Міністр

Г. Новосад

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
07 лютого 2020 року N 152

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Когнітивні рівні охоплення:

Рівень A. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання".

Рівень B. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння".

Рівень C. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування".

Рівень D. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування" та "Аналіз"/"Синтез"/"Оцінка".

N

Тема та її зміст

Питома вага, %

Рівень компетентності

1.

Конституційне право як основа національного права

5

B

1.1.

Поняття та предмет конституційного права.

 

 

1.2.

Принципи конституційного права.

 

 

2.

Джерела конституційного права.

7

B

2.1.

Поняття й система джерел конституційного права.

 

 

2.2.

Поняття конституції. Функції та юридичні властивості конституції.

 

 

2.3.

Загальна характеристика Конституції України.

 

 

2.4.

Порядок ухвалення й внесення змін до Конституції України.

 

 

2.5.

Конституційні засади співвідношення національного та міжнародного права. Вплив міжнародного права на систему джерел українського конституційного права.

 

 

3.

Конституціоналізм та конституційний лад України.

10

B

3.1.

Поняття та система конституціоналізму.

 

 

3.2.

Поняття конституційного ладу України. Порядок зміни конституційного ладу України.

 

 

3.3.

Конституційні засади державного суверенітету України.

 

 

3.4.

Обмеження влади правом як засада конституційного ладу України.

 

 

3.5.

Конституційний принцип поділу державної влади.

 

 

3.6.

Принцип верховенства права в системі засад конституційного ладу України.

 

 

4.

Україна як демократична республіка: конституційні засади.

9

C

4.1.

Поняття й сутність народовладдя. Пряма (безпосередня) та представницька демократія.

 

 

4.2.

Поняття, конституційна регламентація та види референдумів в Україні.

 

 

4.3.

Виборче право й виборча система: поняття та принципи. Класифікація виборчих систем.

 

 

4.4.

Порядок призначення, організація та проведення виборів Президента України.

 

 

4.5.

Порядок призначення, організація та проведення виборів народних депутатів України.

 

 

4.6.

Поняття та конституційні гарантії місцевого самоврядування в Україні.

 

 

4.7.

Система місцевого самоврядування в Україні. Загальна характеристика конституційного статусу органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні.

 

 

4.8.

Порядок призначення, організація та проведення місцевих виборів.

 

 

5.

Унітарність Українського держави в системі засад конституційного ладу.

4

B

5.1.

Принцип унітаризму та його закріплення в Конституції України.

 

 

5.2.

Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України.

 

 

5.3.

Конституційний статус Автономної Республіки Крим у складі України як унітарної держави. Загальна характеристика Конституції Автономної Республіки Крим.

 

 

5.4.

Конституційний статус органів влади Автономної Республіки Крим.

 

 

5.5.

Особливості правового статусу тимчасово окупованих територій України.

 

 

6.

Конституційні засади функціонування національно-культурної сфери в Україні.

3

C

6.1.

Конституційний статус української мови як державної.

 

 

6.2.

Поняття та характеристика конституційного статусу національних меншин в Україні.

 

 

7.

Конституція України та громадянське суспільство.

4

B

7.1.

Принцип багатоманітності в системі конституційних засад формування та функціонування громадянського суспільства.

 

 

7.2.

Поняття та види громадських об'єднань. Принципи організації та діяльності громадських об'єднань.

 

 

7.3.

Конституційний статус політичних партій. Порядок створення політичних партій. Принципи діяльності політичних партій. Заборона політичних партій за конституційним законодавством України.

 

 

8.

Конституційний статус людини в Україні.

19

D

8.1.

Принципи конституційного статусу людини.

 

 

8.2.

Загальна характеристика особистих прав і свобод людини за Конституцією України.

 

 

8.3

Гарантії та порядок реалізації окремих особистих свобод: право на свободу думки й слова, право на доступ до публічної інформації, захист персональних даних, свобода совісті, свобода пересування.

 

 

8.4.

Загальна характеристика політичних прав громадян України.

 

 

8.5.

Гарантії та порядок реалізації окремих політичних прав: виборчі права, свобода мирних зібрань, право на свободу об'єднання.

 

 

8.6.

Загальна характеристика економічних, соціальних та культурних прав людини в Україні.

 

 

8.7.

Загальна характеристика конституційних гарантій здійснення конституційних прав та свобод.

 

 

8.8.

Конституційні обмеження у реалізації конституційних прав та свобод людини в Україні.

 

 

8.9.

Особливі юридичні стани згідно з Конституцією України, умови та порядок введення та припинення дії.

 

 

8.10

Особливості юридичного захисту прав внутрішньо переміщених осіб

 

 

8.11.

Загальна характеристика конституційних обов'язків людини та громадянина в Україні.

 

 

8.12.

Поняття та принципи громадянства України.

 

 

8.13.

Набуття громадянства України. Припинення громадянства України.

 

 

8.14.

Конституційний статус іноземців та осіб без громадянства. Особливості конституційного статусу біженця.

 

 

9.

Законодавча влада в Україні: конституційна характеристика

9

C

9.1.

Конституційна природа парламенту - Верховної Ради України.

 

 

9.2.

Конституційний склад і структура Верховної Ради України. Принципи діяльності Верховної Ради України.

 

 

9.3.

Функції та повноваження Верховної Ради України.

 

 

9.4.

Парламентські процедури: установча, законодавча, процедури здійснення парламентського контролю.

 

 

9.5.

Конституційний статус спеціалізованих органів парламентського контролю - Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Рахункової палати.

 

 

9.6.

Конституційний статус народного депутата України та юридичні гарантії його діяльності. Природа депутатського мандата. Підстави дострокового припинення повноважень народного депутата України.

 

 

10.

Конституційний статус Президента України.

9

C

10.1.

Роль та місце Президента України в системі органів державної влади.

 

 

10.2.

Порядок вступу на пост Президента України. Підстави та порядок припинення повноважень Президента України.

 

 

10.3.

Повноваження Президента України. Акти Президента України.

 

 

10.4.

Конституційний статус Ради національної безпеки та оборони.

 

 

11.

Виконавча влада в Україні: конституційна характеристика.

5

C

11.1.

Поняття виконавчої влади та її місце в механізмі державної влади. Система органів виконавчої влади в Україні.

 

 

11.2.

Порядок формування, склад і компетенція Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України.

 

 

12.

Правосуддя в Україні: конституційна характеристика.

5

C

12.1.

Конституційні засади функціонування судової влади. Конституційні засади судочинства.

 

 

12.2.

Система судів. Конституційний статус судді.

 

 

12.3.

Конституційний статус Вищої ради правосуддя. Органи суддівського самоврядування

 

 

12.4.

Статус і роль адвокатури та прокуратури в системі судового захисту прав людини.

 

 

13.

Охорона Конституції. Конституційна юстиція в Україні

11

D

13.1.

Охорона Конституції: поняття, природа, суб'єкти охорони.

 

 

13.2.

Поняття та особливості конституційної відповідальності.

 

 

13.3

Поняття та види конституційного контролю.

 

 

13.4.

Функції та повноваження Конституційного Суду України.

 

 

13.5.

Склад і порядок формування Конституційного Суду України. Структура та організація діяльності Конституційного Суду України.

 

 

13.6.

Суб'єкти та форми звернення до Конституційного Суду України. Конституційна скарга: поняття, критерії прийнятності, особливості розгляду.

 

 

13.7.

Поняття й характеристика стадій конституційного судочинства.

 

 

13.8.

Поняття та юридична природа актів Конституційного Суду України. Види, порядок ухвалення та виконання актів Конституційного Суду України.

 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.
АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ

N

Тема та її зміст

Питома вага, %

Рівень компетентності

1.

Адміністративне право як галузь публічного права

10

B

1.1.

Основоположні категорії адміністративного права
Публічне адміністрування як одна з форм реалізації публічної влади. Суб'єкти публічного адміністрування.
Публічний інтерес.

 

 

1.2.

Адміністративне право як складова публічного права
Призначення адміністративного права. Відносини, що складають предмет адміністративного права.
Відмежування адміністративного права від цивільного права.

 

 

1.3.

Система адміністративного права
Загальне адміністративне право (принципи адміністративного права, суб'єкти публічного адміністрування, інструменти публічного адміністрування, публічне майно, адміністративні процедури, адміністративні послуги, захист прав приватної особи у сфері публічного адміністрування).
Особливе адміністративне право (зокрема службове право, адміністративне деліктне право, поліцейське).

 

 

1.4.

Джерела адміністративного права
Поняття, значення та види джерел адміністративного права
Національні джерела адміністративного права (Конституція України, законодавчі акти, підзаконні нормативні акти).
Міжнародні джерела адміністративного права (міжнародні договори; юридичні акти Європейського Союзу як джерела адміністративного права в контексті правотворчої діяльності; "м'яке право").
Рішення судових органів як джерела адміністративного права (практика Європейського суду з прав людини; рішення Конституційного Суду України в системі джерел адміністративного права; висновки Верховного Суду щодо застосування норм права як (квазі) джерело адміністративного права).
Юридична сила джерел адміністративного права. Система джерел адміністративного права за їх юридичною силою. Правила вирішення конкуренції норм, закріплених у джерелах адміністративного права.

 

 

2.

Принципи в адміністративному праві

8

B

2.1.

Поняття та значення принципів адміністративного права
Поняття принципів адміністративного права.
Значення принципів адміністративного права (системоутворювальне значення, вплив на нормотворчу діяльність, значення для адміністративної та судової практики).

 

 

2.2.

Принцип верховенства права в адміністративному праві
Значення принципу верховенства права (правовладдя) для регулювання адміністративних правовідносин. Складові верховенства права (законність; юридична визначеність; запобігання зловживанню /надужиттю/ повноваженнями; рівність перед законом і недискримінація; доступ до правосуддя).

 

 

2.3.

Принципи належного врядування
Значення принципів належного врядування для регулювання адміністративних правовідносин. Принципи належного врядування (забезпечення участі в ухваленні рішень та належне реагування, відкритість і прозорість, доброчесність і етична поведінка, ефективність, компетентність і спроможність, інноваційність та відкритість до змін, сталість і довгострокова орієнтованість, грамотне фінансове управління, поважання прав людини та культурної різноманітності, забезпечення соціальної згуртованості, підзвітність).

 

 

3.

Суб'єкти адміністративного права

8

B

3.1.

Поняття та система суб'єктів публічного адміністрування
Поняття "суб'єкт публічного адміністрування" (адміністративний орган).
Групи суб'єктів публічного адміністрування (державні органи, включаючи органи виконавчої влади, військово-цивільні адміністрації; державні фонди та установи; органи влади Автономної Республіки Крим; суб'єкти місцевого самоврядування; суб'єкти, яким делеговано окремі повноваження публічного адміністрування).

 

 

3.2.

Система органів виконавчої влади
Основні рівні органів виконавчої влади в Україні (вищий, центральні, місцеві).
Кабінет Міністрів України, система центральних органів виконавчої влади (міністерства, служби, агентства та інспекції, центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом), місцеві державні адміністрації. Законодавча основа їх діяльності.
Класифікація органів виконавчої влади за різними критеріями (за обсягом і характером компетенції, за порядком вирішення питань, за спрямованістю компетенції, за територіальним обсягом повноважень).
Порядок утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади.

 

 

3.3.

Суб'єкти місцевого самоврядування
Види суб'єктів місцевого самоврядування та їх призначення (територіальна громада; сільська, селищна, міська ради; сільський, селищний, міський голови; виконавчі органи сільської, селищної, міської рад; староста; районні та обласні ради; органи самоорганізації населення). Законодавча основа діяльності.

 

 

3.4.

Місце приватної особи в системі суб'єктів адміністративного права
Зміст поняття "приватна особа" в контексті адміністративного права. Види приватних осіб (громадяни, іноземці, особи без громадянства, фізичні особи - підприємці, підприємства, установи, організації тощо).

 

 

3.5.

Суб'єктивне публічне право
Сутність суб'єктивних публічних прав приватної особи. Окремі суб'єктивні публічні права та їх реалізація (право на участь в ухваленні рішень, право на звернення, право на доступ до публічної інформації, право на свободу мирних зібрань, право на свободу об'єднань).

 

 

3.6.

Особливості неурядової організації як суб'єкта адміністративного права
Законодавча основа організації та діяльності громадських об'єднань та інших неурядових організацій. Особливості окремих видів неурядових організацій (громадських організацій, зокрема молодіжних та дитячих, громадських спілок, професійних спілок, релігійних організацій, благодійних організацій, організацій професійного самоврядування), адміністративна правосуб'єктність, порядок створення та припинення діяльності.
Участь неурядових організацій у формуванні публічної політики та ухваленні рішень.

 

 

4.

Інструменти публічного адміністрування

10

B

4.1.

Розуміння інструментів публічного адміністрування
Поняття інструмента публічного адміністрування. Види інструментів публічного адміністрування.

 

 

4.2.

Нормативний акт як інструмент публічного адміністрування
Поняття, юридичне значення та ознаки нормативного акта суб'єкта публічного адміністрування. Види нормативних актів (за суб'єктами видання, територіальним охопленням діяльності, за ознакою внутрішньої та зовнішньої спрямованості).
Вимоги до нормативного акта. Порядок підготовки та ухвалення. Зміст і значення антикорупційної експертизи. Державна реєстрація нормативного акта. Процедура оприлюднення та набрання чинності. Підстави для визнання нормативного акта протиправним. Зв'язок протиправності з фактом недотримання формальних вимог під час його підготовки та видання.

 

 

4.3.

Адміністративний акт як інструмент публічного адміністрування
Поняття, юридичне значення та ознаки адміністративного акта.
Відмежування адміністративного акта від інших актів (документів) суб'єкта публічного адміністрування.
Види адміністративних актів.
Процедура видання адміністративного акта.
Чинність адміністративного акта (умови чинності, способи доведення до відома, припинення чинності).
Виконання адміністративного акта.
Поняття нікчемності адміністративного акта. Підстави визнання адміністративного акта нікчемним.

 

 

4.4

Адміністративний договір як інструмент публічного адміністрування
Поняття, юридичне значення та ознаки адміністративного договору.
Види адміністративних договорів.
Поняття нікчемності адміністративного договору. Підстави визнання адміністративного договору нікчемним.

 

 

4.5.

Адміністративний розсуд у публічному адмініструванні
Поняття адміністративного розсуду.
Умови застосування адміністративного розсуду (наявність законодавчого уповноваження на адміністративний розсуд; оприлюднення норм, що уповноважують на адміністративний розсуд; достатність юридичної визначеності уповноважень на адміністративний розсуд; обов'язок дотримуватися мети уповноваження; обов'язок ретельно з'ясовувати обставини в справі; обов'язок дотримуватися принципу пропорційності; обов'язок дотримуватися принципу рівності; обов'язок дотримуватися критеріїв розсудливості; обов'язок мотивувати свої рішення).

 

 

4.6.

Використання електронного врядування в публічному адмініструванні
Поняття електронного врядування. Елементи електронного врядування. Співвідношення понять "електронне врядування", "електронна держава", "електронна демократія", "електронний парламент", "електронний уряд", "електронний суд".

 

 

5.

Адміністративна процедура. Адміністративні послуги

10

C

5.1.

Розуміння адміністративної процедури
Поняття адміністративної процедури. Види адміністративної процедури (реєстраційні, дозвільні, інспекційні процедури, процедури щодо притягнення до відповідальності; процедури за заявою особи, процедури за службовим обов'язком).

 

 

5.2.

Принципи адміністративної процедури
Система принципів адміністративної процедури. Зміст окремих принципів адміністративної процедури (рівність перед законом, доступ до інформації, право на допомогу та представництво, право бути вислуханим, ефективність, оперативність (розумні строки), вмотивованість рішення, ефективний засіб захисту).

 

 

5.3.

Учасники адміністративної процедури
Адміністративний орган. Адресат (у тому числі заявник). Заінтересовані особи. Представництво в адміністративній процедурі.

 

 

5.4.

Стадії адміністративної процедури
Ініціювання та початок провадження.
Підготовка справи до розгляду.
Розгляд і вирішення справи.
Оформлення адміністративного акта, доведення до відома адресатів та заінтересованих осіб.
Перегляд адміністративного акта.

 

 

5.5.

Поняття, ознаки, види адміністративних послуг. Суб'єкти відповідних відносин
Поняття адміністративної послуги.
Ознаки адміністративної послуги.
Відмінність адміністративної послуги від інших видів послуг у публічній сфері.
Види адміністративних послуг.
Суб'єкти відносин щодо надання адміністративних послуг (суб'єкт звернення, суб'єкт надання адміністративних послуг; центри надання адміністративних послуг і адміністратори).

 

 

5.6.

Порядок надання адміністративних послуг
Стадії процедури надання адміністративної послуги.
Юридичні документи та дії, що супроводжують процедуру надання адміністративних послуг.
Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір).
Вимоги до якості надання адміністративних послуг.

 

 

6.

Захист прав приватної особи у сфері публічного адміністрування

8

C

6.1.

Інструменти захисту прав приватних осіб у сфері публічного адміністрування
Види інструментів захисту прав особи та їх співвідношення між собою.

 

 

6.2.

Адміністративне оскарження
Підстави та порядок подання скарги. Предмет оскарження. Суб'єкти розгляду скарг. Процедура розгляду скарги. Можливі наслідки розгляду скарги.

 

 

6.3.

Інші інструменти захисту прав особи
Перегляд рішення суб'єктом публічного адміністрування, який його ухвалив, за ініціативою особи. Захист особи з ініціативи суб'єкта публічного адміністрування. Відшкодування шкоди суб'єктом публічного адміністрування. Адміністративна юстиція. Моделі адміністративної юстиції. Характеристики моделі адміністративної юстиції, що запроваджена в Україні.

 

 

7.

Службове право

8

C

7.1.

Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування як основні різновиди публічної служби
Види публічної служби.
Поняття та сутність державної служби та служби в органах місцевого самоврядування як основних різновидів публічної служби. Відмінність від інших видів трудової діяльності особи.

 

 

7.2.

Основи правового статусу державного службовця
Поняття державного службовця. Посади державної служби та їх категорії.
Обов'язки та права державного службовця.
Вступ на державну службу. Проходження державної служби і службова кар'єра.
Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державного службовця.
Матеріальне й соціальне забезпечення державного службовця.
Припинення державної служби.

 

 

7.3.

Основи правового статусу службовця в органі місцевого самоврядування
Поняття службовця в органі місцевого самоврядування. Посади в органах місцевого самоврядування та їх категорії.
Обов'язки та права службовця в органі місцевого самоврядування.
Вступ на службу в органі місцевого самоврядування. Проходження служби в органі місцевого самоврядування і службова кар'єра.
Дисциплінарна та матеріальна відповідальність службовця в органі місцевого самоврядування.
Матеріальне й соціальне забезпечення службовця в органі місцевого самоврядування.
Припинення служби в органі місцевого самоврядування.

 

 

7.4.

Запобігання корупційним проявам у публічній службі
Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища.
Обмеження щодо одержання подарунків.
Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.
Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
Обмеження спільної роботи близьких осіб.
Обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.
Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Правила етичної поведінки публічних службовців.
Фінансовий контроль щодо публічних службовців.

 

 

8.

Адміністративне деліктне право

8

C

8.1.

Адміністративне правопорушення (проступок) і адміністративна відповідальність
Поняття адміністративного проступку. Ознаки адміністративного проступку (діяння, суспільна шкідливість, протиправність, винність, караність). Відмежування адміністративного проступку від кримінального правопорушення.
Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності. Ознаки адміністративної відповідальності. Відмежування адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.
Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.
Законодавчі акти, що регулюють відносини адміністративної відповідальності.

 

 

8.2.

Юридичний склад адміністративного проступку
Юридичний склад адміністративного проступку (об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона). Особливості юридичного складу адміністративного проступку, зафіксованого в автоматичному режимі.

 

 

8.3.

Заходи адміністративної відповідальності
Поняття адміністративного стягнення. Система й види адміністративних стягнень.
Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх осіб за вчинення адміністративних проступків.
Загальні правила накладення адміністративних стягнень.

 

 

8.4.

Провадження в справі про адміністративний проступок
Стадії провадження в справі про адміністративний проступок. Звичайне провадження. Спрощене провадження.
Складання протоколу в справі про адміністративний проступок. Органи та посадові особи, уповноважені складати протокол. Випадки, коли протокол у справі про адміністративний проступок не складається. Розгляд справи про адміністративний проступок. Органи та посадові особи, уповноважені розглядати справу про адміністративний проступок. Основні етапи розгляду справи про адміністративний проступок (підготовка справи, аналіз зібраних матеріалів, прийняття постанови, доведення постанови до відома).
Особливості провадження в справах про адміністративні проступки в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.
Оскарження й перегляд постанови в справі про адміністративний проступок. Порядок і строк оскарження постанови. Результати перегляду.
Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

 

 

9.

Адміністративне судочинство в Україні

30

C

9.1.

Основні категорії адміністративного судочинства
Завдання адміністративного судочинства. Критерії, за якими суд оцінює рішення, дії чи бездіяльність суб'єкта публічного адміністрування. Джерела права (матеріального та процесуального), які застосовує адміністративний суд.
Принципи адміністративного судочинства.
Форми адміністративного судочинства (загальне і спрощене), відмінності між ними.
Визначення компетентного суду. Адміністративна юрисдикція. Публічно-правові спори, що належать до адміністративної юрисдикції. Правила предметної, інстанційної та територіальної юрисдикції, наслідки їх недотримання (порушення). Склад суду. Відводи.
Учасники судового процесу (учасники справи, представники, інші учасники судового процесу).
Адміністративна процесуальна право- і дієздатність.
Докази та доказування. Засоби доказування. Предмет доказування. Обов'язок доказування. Подання, витребування та забезпечення доказів. Дослідження та оцінка доказів.

10

 

9.2

Звернення до адміністративного суду. Провадження в суді першої інстанції
Право на звернення з адміністративним позовом.
Строк звернення з адміністративним позовом, наслідки його пропущення.
Зміст і оформлення позовної заяви.
Способи судового захисту.
Забезпечення адміністративного позову.
Відкриття провадження.
Підготовче провадження.
Відзив. Відповідь на відзив. Заперечення. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву. Зустрічний позов в адміністративному судочинстві.
Врегулювання спору за участі судді. Відмова відповідача від позову, примирення.
Розгляд справи по суті.
Особливості розгляду типових та зразкових справ.

10

 

9.3

Судові рішення в адміністративних справах
Види судових рішень.
Вимоги, яким має відповідати судове рішення.
Набрання судовим рішенням законної сили. Негайне виконання судового рішення.
Звернення судового рішення до виконання.
Судовий контроль за виконанням судового рішення.
Перегляд судового рішення в адміністративній справі (апеляційне і касаційне провадження; перегляд за нововиявленими або виключними обставинами).

10

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Когнітивні рівні охоплення:

Рівень A. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання".

Рівень B. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння".

Рівень C. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування".

Рівень D. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування" та "Аналіз"/"Синтез"/"Оцінка".

N

Тема та її зміст

Питома вага, %

Рівень компетентності

1.

Цивільне право в системі права України

1,7

C

1.1.

Поняття цивільного права як галузі права.

 

B

1.2.

Предмет цивільного права.

 

B

1.3.

Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин.

 

B

1.4.

Принципи цивільного права.

 

C

1.5.

Система цивільного права.

 

B

2.

Джерела цивільного права України

2

C

2.1.

Загальна характеристика джерел цивільного права.

 

B

2.2.

Цивільне законодавство України: поняття та структура.

 

B

2.3.

Договір як джерело цивільного права. Акти цивільного законодавства й договір.

 

C

2.4.

Звичай як джерело цивільного права. Звичаї ділового обороту.

 

C

2.5.

Міжнародні договори як джерела цивільного права.

 

C

3.

Цивільні правовідносини

1,7

B

3.1.

Поняття цивільних правовідносин.

 

B

3.2.

Елементи цивільних правовідносин.

 

B

3.3.

Класифікація цивільних правовідносин.

 

B

3.4.

Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.

 

B

4.

Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин

2,5

C

4.1.

Поняття фізичної особи.

 

B

4.2.

Цивільна правоздатність фізичної особи.

 

B

4.3.

Цивільна дієздатність фізичної особи: поняття, види.

 

B

4.4.

Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною.

 

C

4.5.

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Визнання фізичної особи зниклою безвісті. Оголошення фізичної особи померлою.

 

C

4.6.

Опіка та піклування над фізичною особою.

 

C

5.

Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин

2,5

C

5.1.

Поняття та ознаки юридичної особи.

 

B

5.2.

Види та організаційно-правові форми юридичних осіб.

 

C

5.3.

Порядок створення юридичної особи. Установчі документи юридичних осіб.

 

C

5.4.

Правосуб'єктність юридичної особи та порядок її реалізації.

 

C

5.5.

Припинення юридичної особи.

 

D

5.6.

Підприємницькі товариства: поняття та види.

 

B

5.7.

Непідприємницькі товариства: поняття та види.

 

B

5.8.

Юридичні особи публічного права: поняття і правовий статус.

 

B

6.

Об'єкти цивільних прав

2

B

6.1.

Поняття об'єктів цивільних прав та їх оборотоздатність.

 

B

6.2.

Речі як об'єкти цивільних прав: поняття, класифікація.

 

B

6.3.

Гроші як об'єкти цивільних прав. Валютні цінності.

 

B

6.4.

Майно, майнові права. Підприємство як єдиний майновий комплекс.

 

B

6.5.

Інформація як об'єкт цивільних правовідносин.

 

B

6.6.

Цінні папери як об'єкти цивільних прав.

 

B

6.7.

Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав.

 

B

7.

Правочини

2,5

D

7.1.

Поняття та ознаки правочину.

 

B

7.2.

Види правочинів.

 

B

7.3.

Умови дійсності правочину.

 

C

7.4.

Форма правочину та юридичні наслідки її недодержання.

 

C

7.5.

Недійсні правочини, їх юридична природа та види.

 

D

7.6.

Загальні юридичні наслідки недійсності правочину. Недійсність частини правочину.

 

D

8.

Представництво в цивільному праві

1,5

C

8.1.

Поняття та види представництва.

 

C

8.2.

Підстави виникнення представництва.

 

B

8.3.

Суб'єкти представництва.

 

B

8.4.

Повноваження представника. Юридичні наслідки перевищення повноважень представником.

 

D

8.5.

Довіреність: поняття, види, форма.

 

B

8.7.

Припинення представництва за довіреністю.

 

C

9.

Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність

2

D

9.1.

Поняття та види строків і термінів у цивільному праві.

 

B

9.2.

Способи визначення строків і термінів. Порядок обчислення строків.

 

C

9.3.

Поняття та види позовної давності.

 

B

9.4.

Початок перебігу позовної давності.

 

C

9.5.

Зупинення та переривання перебігу позовної давності.

 

C

9.6.

Юридичні наслідки спливу позовної давності.

 

C

9.7.

Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

 

C

10.

Особисті немайнові права фізичної особи

1,5

C

10.1.

Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичної особи.

 

B

10.2.

Класифікація особистих немайнових прав у цивільному праві.

 

B

10.3.

Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

 

B

10.4.

Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

 

B

10.5.

Захист особистих немайнових прав.

 

C

11.

Право власності. Загальні положення.

2,5

C

11.1.

Поняття власності та права власності. Зміст права власності.

 

B

11.2.

Об'єкти та суб'єкти права власності.

 

C

11.3.

Здійснення права власності. Межі здійснення права власності.

 

C

11.4.

Обов'язки власника. Тягар утримання майна.

 

B

11.5.

Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна.

 

C

12.

Набуття та припинення права власності.

2,5

D

12.1.

Підстави (способи) набуття права власності: поняття, види.

 

B

12.2.

Набуття права власності на новостворене майно та об'єкти незавершеного будівництва. Перероблення речі. Набуття права власності на продукцію, плоди та доходи від речі.

 

C

12.3.

Привласнення загальнодоступних дарів природи. Набуття права власності на безхазяйну річ. Знахідка. Бездоглядна домашня тварина. Скарб.

 

C

12.4.

Набуття права власності за давністю володіння річчю (набувальна давність).

 

C

12.5.

Набуття права власності за договором. Момент виникнення права власності в набувача за договором. Інші похідні способи набуття права власності.

 

C

12.6.

Загальна характеристика підстав припинення права власності.

 

C

12.7.

Відчуження речі як підстава припинення права власності. Відмова власника від права власності.

 

C

13.

Право спільної власності

2

C

13.1.

Поняття та види права спільної власності.

 

B

13.2.

Право спільної часткової власності: поняття, суб'єкти, підстави виникнення. Визначення часток у праві спільної часткової власності.

 

C

13.3.

Здійснення права спільної часткової власності.

 

C

13.4.

Право переважної купівлі частки у праві спільної часткової власності.

 

C

13.5.

Припинення права спільної часткової власності.

 

C

13.6.

Право спільної сумісної власності: поняття, суб'єкти, підстави виникнення.

 

D

13.7.

Здійснення права спільної сумісної власності.

 

C

13.8.

Припинення права спільної сумісної власності.

 

C

14.

Захист права власності

2,5

D

14.1.

Поняття захисту права власності. Підстави для захисту права власності.

 

B

14.2.

Поняття та види способів захисту права власності.

 

C

14.3.

Віндикація як спосіб захисту права власності. Умови віндикації. Розрахунки при віндикації.

 

C

14.4.

Негаторний позов.

 

C

14.5.

Визнання права власності.

 

C

14.6.

Інші способи захисту права власності.

 

C

15.

Речові права на чуже майно

1,5

C

15.1.

Загальна характеристика речових прав на чуже майно.

 

B

15.2.

Право володіння чужим майном.

 

C

15.3.

Право користування чужим майном (сервітут).

 

C

15.4.

Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

 

C

15.5.

Право забудови земельної ділянки (суперфіцій).

 

C

16.

Право інтелектуальної власності: загальні положення

1,5

C

16.1.

Поняття права інтелектуальної власності.

 

B

16.2.

Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності.

 

C

16.3.

Підстави виникнення та зміст прав інтелектуальної власності.

 

B

16.4.

Захист права інтелектуальної власності.

 

C

17.

Авторське право та суміжні права

2,5

C

17.1.

Поняття та об'єкти авторського права.

 

B

17.2.

Суб'єкти авторського права. Співавторство.

 

B

17.3.

Виникнення суб'єктивних авторських прав.

 

C

17.4.

Особисті немайнові права автора.

 

B

17.5.

Майнові права автора.

 

B

17.6.

Випадки вільного використання творів.

 

C

17.7.

Строки чинності майнових авторських прав.

 

B

17.8.

Поняття та об'єкти суміжних прав.

 

B

17.9.

Суб'єкти суміжних прав.

 

B

17.10.

Виникнення суміжних прав.

 

C

17.11.

Строки чинності суміжних майнових прав.

 

B

17.12.

Захист авторських і суміжних прав.

 

C

18.

Патентне право

2,5

C

18.1.

Поняття та об'єкти патентного права.

 

B

18.2.

Суб'єкти патентних прав.

 

B

18.3.

Патент як форма охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

 

B

18.4.

Майнові права, що випливають із патенту. Дії, що не визнаються порушенням прав володільця патенту.

 

C

18.5.

Припинення дії патенту та визнання його недійсним.

 

C

19.

Юридичні засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

2,5

B

19.1.

Загальна характеристика юридичних засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

 

B

19.2.

Комерційне (фірмове) найменування.

 

B

19.3.

Торговельна марка (знак для товарів і послуг).

 

B

20.

Загальні положення про зобов'язання

2,5

C

20.1.

Поняття та елементи зобов'язання.

 

B

20.2.

Підстави виникнення зобов'язань.

 

B

20.3.

Сторони та треті особи у зобов'язанні. Множинність сторін, її види. Заміна сторін у зобов'язанні.

 

C

20.4.

Поняття та принципи виконання зобов'язань.

 

D

20.5.

Строк (термін) виконання зобов'язання.

 

C

20.6.

Місце виконання зобов'язання. Спосіб виконання зобов'язання.

 

C

21.

Забезпечення виконання зобов'язань

2,5

D

21.1.

Загальна характеристика видів (способів) забезпечення виконання зобов'язань, їх ознаки, види. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання.

 

B

21.2.

Неустойка: поняття, предмет. Юридичні наслідки сплати (передання) неустойки.

 

C

21.3.

Порука. Юридичні наслідки порушення зобов'язання, забезпеченого порукою.

 

C

21.4.

Гарантія. Юридичні наслідки порушення зобов'язання, забезпеченого гарантією.

 

C

21.5.

Завдаток. Юридичні наслідки порушення або припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком.

 

C

21.6.

Застава: поняття, види, підстави виникнення. Предмет застави. Юридичні наслідки невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою.

 

D

21.7.

Притримання. Обов'язки кредитора, який притримує річ у себе.

 

C

21.8.

Довірча власність: поняття, об'єкти, підстави виникнення.

 

B

22.

Припинення зобов'язань

2.5

C

22.1.

Загальна характеристика підстав припинення зобов'язань.

 

B

22.2

Припинення зобов'язання належним його виконанням.

 

C

22.3.

Припинення зобов'язання переданням відступного.

 

C

22.4.

Припинення зобов'язання шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

 

C

22.5.

Припинення зобов'язання за домовленістю сторін. Новація. Прощення боргу.

 

C

22.6.

Неможливість виконання як підстава припинення зобов'язання. Поєднання кредитора й боржника в одній особі.

 

C

22.7.

Припинення зобов'язання за смерті фізичної особи та за ліквідації юридичної особи.

 

C

23.

Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язань.

1,5

C

23.1.

Поняття порушення зобов'язання.

 

B

23.2

Правові наслідки порушення зобов'язання.

 

B

23.3.

Поняття та ознаки відповідальності за цивільним правом.

 

C

23.4.

Види відповідальності за цивільним правом.

 

B

23.5.

Форми відповідальності за цивільним правом.

 

B

23.6.

Умови відповідальності за цивільним правом.

 

C

23.7

Підстави звільнення від відповідальності за цивільним правом.

 

C

24.

Загальні положення про договір

2,5

C

24.1.

Поняття договору в цивільному праві.

 

B

24.2.

Свобода договору та її межі.

 

C

24.3.

Види договорів.

 

B

24.4.

Зміст договору.

 

B

24.5.

Укладення договору.

 

C

24.6.

Підстави та юридичні наслідки зміни та розірвання договору.

 

C

25.

Договір купівлі-продажу: загальні положення

D

25.1.

Поняття та юридична характеристика договору купівлі-продажу, його види.

 

B

25.2.

Сторони договору купівлі-продажу.

 

B

25.3.

Істотні умови договору купівлі-продажу. Предмет договору. Ціна в договорі купівлі-продажу.

 

C

25.4.

Права та обов'язки продавця.

 

C

25.5.

Права та обов'язки покупця.

 

C

26.

Окремі види договору купівлі-продажу

1,5

D

26.1.

Договір роздрібної купівлі-продажу.

 

C

26.2.

Договір поставки.

 

C

26.3.

Договір міни (бартеру).

 

C

27.

Договір дарування

1,7

C

27.1.

Поняття, види та ознаки договору дарування.

 

B

27.2.

Сторони договору дарування, їхні права та обов'язки.

 

B

27.3.

Предмет договору дарування. Прийняття дарунку.

 

C

27.4.

Припинення та розірвання договору дарування.

 

C

27.5.

Договір про пожертву.

 

C

28.

Договори ренти та довічного утримання (догляду)

2,5

C

28.1.

Договір ренти: поняття та ознаки.

 

B

28.2.

Сторони договору ренти.

 

B

28.3.

Зміст договору ренти. Передання майна під виплату ренти. Форма й розмір ренти, строк її виплати.

 

C

28.4.

Припинення договору ренти.

 

C

28.5.

Договір довічного утримання (догляду): поняття та ознаки. Форма договору довічного утримання (догляду).

 

B

28.6.

Сторони договору довічного утримання (догляду).

 

B

28.7.

Зміст договору довічного утримання (догляду). Обов'язки набувача за договором довічного утримання (догляду).

 

B

28.8.

Припинення договору довічного утримання (догляду).

 

C

29.

Договір найму (оренди)

3

C

29.1.

Договір найму (оренди): поняття, ознаки.

 

B

29.2.

Сторони договору найму (оренди).

 

B

29.3.

Предмет договору найму (оренди). Плата за користування майном. Строк договору найму (оренди).

 

C

29.4.

Права та обов'язки сторін за договором найму (оренди).

 

C

29.5.

Припинення договору найму (оренди).

 

C

29.6.

Договір прокату.

 

C

29.7.

Договір найму (оренди) земельної ділянки.

 

C

29.8.

Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди.

 

C

29.9.

Договір найму (оренди) транспортного засобу.

 

C

29.10.

Договір лізингу.

 

C

30.

Договір найму (оренди) житла

1,5

D

30.1.

Договір найму (оренди) житла: поняття, ознаки.

 

B

30.2.

Сторони договору найму (оренди) житла. Особи, які постійно проживають із наймачем, порядок їх вселення та юридичний статус. Тимчасові мешканці.

 

C

30.3.

Предмет договору найму (оренди) житла. Плата за користування житлом. Строк договору найму (оренди) житла.

 

C

30.4.

Права та обов'язки сторін за договором найму (оренди) житла.

 

C

30.5.

Припинення договору найму (оренди) житла.

 

C

31.

Договір позички

1

C

31.1.

Договір позички: поняття та ознаки.

 

B

31.2.

Сторони договору позички, їхні права та обов'язки.

 

C

31.3.

Припинення договору позички.

 

C

32.

Договір підряду

2,5

C

32.1.

Договір підряду: поняття, ознаки, види.

 

B

32.2.

Сторони договору підряду. Генеральний підрядник і субпідрядник.

 

C

32.3.

Предмет договору підряду. Ціна роботи в договорі підряду.

 

C

32.4.

Права та обов'язки сторін за договором підряду.

 

C

32.5.

Договір побутового підряду.

 

C

32.6.

Договір будівельного підряду.

 

C

32.7.

Договір підряду на проектні та пошукові роботи.

 

C

33.

Договір про надання послуг: загальні положення

1

C

33.1.

Поняття та ознаки договору про надання послуг.

 

B

33.2.

Виконання договору про надання послуг.

 

C

33.3.

Плата за договором про надання послуг.

 

B

33.4.

Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг.

 

C

34.

Договори в сфері надання транспортних послуг

2

C

34.1.

Договір перевезення вантажу: поняття, ознаки, види.

 

B

34.2.

Сторони договору перевезення вантажу, їхні права та обов'язки.

 

C

34.3.

Договір перевезення пасажира та багажу: поняття, ознаки.

 

B

34.4.

Сторони договору перевезення пасажира та багажу, їхні права та обов'язки.

 

C

34.5.

Договір чартеру (фрахтування).

 

C

34.6.

Договір транспортного експедирування.

 

C

35.

Договір зберігання

2,5

C

35.1.

Договір зберігання: поняття, ознаки, види.

 

B

35.2.

Сторони договору зберігання, їхні права та обов'язки. Професійний зберігач.

 

C

35.3.

Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) чи пошкодження речі. Особливості відповідальності професійного зберігача.

 

C

35.4.

Зберігання на товарному складі.

 

C

35.5.

Спеціальні види зберігання.

 

C

35.6.

Договір охорони.

 

C

36.

Договір страхування

2,5

C

36.1.

Договір страхування: поняття та ознаки.

 

B

36.2.

Форма договору страхування.

 

C

36.3.

Сторони договору страхування, їхні права та обов'язки.

 

C

36.4.

Істотні умови договору страхування.

 

C

36.5.

Відмова від здійснення страхової виплати.

 

C

36.6.

Припинення договору страхування.

 

C

37.

Договори доручення, комісії та управління майном

2,5

C

37.1.

Договір доручення: поняття та ознаки.

 

B

37.2.

Сторони договору доручення, їхні права та обов'язки.

 

C

37.3.

Припинення договору доручення.

 

C

37.4.

Договір комісії: поняття та ознаки.

 

B

37.5.

Сторони договору комісії, їхні права та обов'язки.

 

C

37.6.

Припинення договору комісії.

 

C

37.7.

Договір управління майном: поняття та ознаки.

 

B

37.8.

Форма договору управління майном, його істотні умови.

 

B

37.9.

Сторони договору управління майном, їхні права та обов'язки.

 

C

37.10.

Припинення договору управління майном.

 

C

38.

Договір позики. Кредитний договір

2,5

C

38.1.

Поняття та ознаки договору позики. Форма договору позики.

 

B

38.2.

Сторони договору позики.

 

B

38.3.

Зміст договору позики.

 

C

38.4.

Поняття та ознаки кредитного договору. Форма кредитного договору.

 

B

38.5.

Сторони кредитного договору, їхні права та обов'язки.

 

C

38.6.

Порядок укладення кредитного договору.

 

C

38.7.

Істотні умови кредитного договору. Предмет і строк кредитного договору. Розмір і порядок сплати процентів.

 

C

38.8.

Відповідальність сторін за кредитним договором.

 

C

39.

Договір банківського вкладу. Договір банківського рахунка

2

C

39.1.

Поняття та ознаки договору банківського вкладу (депозиту). Форма договору банківського вкладу (депозиту).

 

B

39.2.

Сторони договору банківського вкладу (депозиту).

 

C

39.3.

Зміст договору банківського вкладу (депозиту).

 

C

39.4.

Поняття та ознаки договору банківського рахунка.

 

B

39.5.

Сторони договору банківського рахунка, їхні права та обов'язки.

 

C

39.6.

Розірвання договору банківського рахунка.

 

C

40.

Договір факторингу

1,7

C

40.1.

Поняття та ознаки договору факторингу. Види факторингу.

 

B

40.2.

Порядок укладення та форма договору факторингу.

 

C

40.3.

Сторони договору факторингу, їхні права та обов'язки.

 

C

41.

Договори у сфері інтелектуальної власності

2,5

C

41.1.

Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності, їх види, вимоги до форми.

 

B

41.2.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності: поняття, види.

 

B

41.3.

Ліцензійний договір.

 

C

41.4.

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

 

C

41.5.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.

 

C

41.6.

Договір комерційної концесії.

 

C

42.

Договір про спільну діяльність.

1,7

C

42.1.

Договір про спільну діяльність: поняття та ознаки.

 

B

42.2.

Сторони в договорі про спільну діяльність, їхні права та обов'язки.

 

C

42.3.

Поняття договору простого товариства.

 

B

42.4.

Правовий режим спільного майна учасників.

 

C

42.5.

Припинення договору простого товариства.

 

C

43.

Недоговірні зобов'язання: Загальні положення

0,5

B

43.1.

Поняття та особливості недоговірних зобов'язань.

 

B

43.2.

Види недоговірних зобов'язань.

 

B

44.

Недоговірні зобов'язання з односторонніх правомірних дій. Зобов'язання зі створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Кондикційні зобов'язання.

2

C

44.1.

Зобов'язання з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу.

 

C

44.2.

Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.

 

C

44.3

Зобов'язання зі вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

 

C

44.4.

Зобов'язання з рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.

 

C

44.5.

Зобов'язання зі створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

 

C

44.6.

Зобов'язання з набуття чи збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов'язання).

 

C

45.

Зобов'язання з відшкодування шкоди (деліктні зобов'язання).

3,5

D

45.1.

Поняття та елементи деліктних зобов'язань.

 

B

45.2.

Підстава та умови виникнення деліктних зобов'язань.

 

D

45.3.

Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого. Урахування вини потерпілого та матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоду, при вирішенні питання про відшкодування шкоди.

 

C

45.4.

Відшкодування шкоди, завданої при здійсненні особою права на самозахист та в стані крайньої необхідності.

 

C

45.5.

Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою.

 

C

45.6.

Відшкодування шкоди, завданої органами публічної влади, їх службовими чи посадовими особами. Особливості відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.

 

C

45.7.

Відшкодування шкоди, завданої малолітніми, неповнолітніми, недієздатними особами, особами, цивільна дієздатність яких обмежена, та особами, які не усвідомлювали значення своїх дій та (або) не могли керувати ними.

 

C

45.8.

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

 

C

45.9.

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю.

 

C

45.10.

Зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

 

C

46.

Загальні положення про спадкування

2

C

46.1.

Поняття спадкування. Підстави спадкування.

 

D

46.2.

Спадщина, її склад. Права та обов'язки, що не входять до складу спадщини.

 

B

46.3.

Час і місце відкриття спадщини.

 

C

46.4.

Спадкоємці. Усунення від права на спадкування.

 

C

46.3.

Спадкування за заповітом. Види заповітів.

 

B

46.4.

Право на обов'язкову частку в спадщині.

 

C

46.5.

Зміст заповіту. Заповідальний відказ. Покладення на спадкоємця інших обов'язків.

 

C

46.5.

Форма заповіту. Посвідчення заповіту.

 

C

46.6.

Право заповідача на скасування та зміну заповіту. Недійсність заповіту.

 

C

46.7.

Спадкування за законом. Черговість спадкування за законом.

 

C

46.8.

Спадкування за правом представлення.

 

C

47.

Здійснення права на спадкування. Оформлення права на спадщину

2

C

47.1.

Загальний порядок прийняття спадщини. Особливості прийняття спадщини окремими категоріями спадкоємців.

 

C

47.2.

Строки для прийняття спадщини. Юридичні наслідки пропущення строку для прийняття спадщини.

 

C

47.3.

Право на відмову від прийняття спадщини, порядок його реалізації, юридичні наслідки.

 

C

47.4.

Перехід права на прийняття спадщини (спадкова трансмісія).

 

C

47.5.

Відумерлість спадщини.

 

C

47.6.

Поділ та перерозподіл спадщини між спадкоємцями.

 

C

47.7.

Виконання заповіту. Повноваження виконавця заповіту.

 

C

47.8.

Оформлення права на спадщину. Свідоцтво про право на спадщину та порядок його одержання.

 

C

48.

Спадковий договір

1

C

48.1.

Поняття спадкового договору. Сторони в спадковому договорі.

 

B

48.2.

Особливості спадкового договору з участю подружжя.

 

C

48.3.

Забезпечення виконання спадкового договору.

 

C

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Когнітивні рівні охоплення:

Рівень A. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання".

Рівень B. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння".

Рівень C. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування".

Рівень D. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування" та "Аналіз"/"Синтез"/"Оцінка".

N

Тема та її зміст

Питома вага, %

Рівень компетентності

1.

Загальні положення цивільного процесуального права

2

B

1.1.

Поняття та предмет цивільного процесуального права як галузі права.

 

B

1.2.

Система цивільного процесуального права.

 

B

1.3.

Цивільне процесуальне законодавство.

 

B

1.4.

Поняття, завдання, види та стадії цивільного судочинства.

 

B

2.

Принципи цивільного судочинства

3

C

2.1.

Поняття та система принципів цивільного судочинства.

 

B

2.2.

Загальні принципи цивільного процесуального права.

 

C

2.3.

Характеристика окремих принципів цивільного судочинства: гласність судового процесу, мова цивільного судочинства, змагальність сторін, диспозитивність цивільного судочинства, забезпечення права на перегляд та оскарження судового рішення, обов'язковість судових рішень.

 

C

3.

Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин

2

C

3.1.

Визначення складу суду. Склад суду.

 

B

3.2.

Підстави для відводу (самовідводу) судді. Наслідки відводу суду (судді).

 

C

4.

Учасники справи

9

C

4.1.

Склад учасників справи. Процесуальні права та обов'язки учасників справи. Неприпустимість зловживання процесуальними правами.

 

C

4.2.

Цивільна процесуальна правоздатність. Цивільна процесуальна дієздатність.

 

C

4.3.

Сторони в судовому процесі, їхні спеціальні процесуальні права та обов'язки.

 

C

4.4.

Процесуальна співучасть.

 

C

4.5.

Залучення до участі в справі співвідповідача. Заміна неналежного відповідача.

 

C

4.6.

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

 

C

4.7.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

 

C

4.8.

Процесуальне правонаступництво.

 

C

4.9.

Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.

 

C

5.

Представники

3

C

5.1.

Поняття й види представництва в судовому процесі.

 

B

5.2.

Особи, які можуть бути представниками. Особи, які не можуть бути представниками.

 

B

5.3.

Повноваження представника в суді. Документи, що підтверджують повноваження представників.

 

C

6.

Інші учасники судового процесу

3

B

6.1.

Склад інших учасників судового процесу.

 

B

6.2.

Цивільний процесуальний статус інших учасників судового процесу.

 

B

7.

Цивільна юрисдикція

5

C

7.1.

Поняття та види цивільної юрисдикції.

 

B

7.2.

Предметна та суб'єктна юрисдикція.

 

C

7.3.

Інстанційна юрисдикція.

 

C

7.4.

Територіальна юрисдикція (підсудність).

 

C

8.

Докази та доказування

8

C

8.1.

Поняття доказів у судовому процесі. Види засобів доказування: письмові, речові та електронні докази, висновки експертів, показання свідків.

 

C

8.2.

Обов'язок доказування та подання доказів.

 

C

8.3.

Предмет доказування. Підстави звільнення від доказування.

 

C

8.4.

Оцінка доказів.

 

C

8.5.

Забезпечення доказів.

 

C

9.

Процесуальні строки

2

C

9.1.

Поняття процесуальних строків та їх види.

 

B

9.2.

Обчислення процесуальних строків. Початок перебігу й закінчення процесуальних строків.

 

C

9.3.

Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.

 

C

10.

Судові виклики та повідомлення

2

C

10.1.

Поняття та види судових повісток.

 

B

10.2.

Порядок вручення судових повісток.

 

C

11.

Судові витрати

4

C

11.1.

Поняття та види судових витрат.

 

B

11.2.

Попереднє визначення суми судових витрат. Забезпечення та попередня оплата судових витрат.

 

C

11.3.

Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати.

 

C

11.4.

Розподіл судових витрат між сторонами.

 

C

12.

Заходи процесуального примусу

2

C

12.1.

Поняття та види заходів процесуального примусу.

 

B

12.2.

Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу.

 

C

13.

Позовне провадження

20

D

13.1.

Поняття позову. Види позовів.

 

B

13.2.

Підстави та види забезпечення позову. Зустрічне забезпечення.

 

C

13.3.

Заяви по суті справи, їх види.

 

B

13.4.

Позовна заява, її зміст і форма. Пред'явлення позову.

 

C

13.5.

Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви, відмова у відкритті провадження в справі.

 

D

13.6.

Відкриття провадження в справі.

 

C

13.7.

Підготовче провадження.

 

C

13.8.

Захист відповідача від пред'явленого позову. Відзив, заперечення та зустрічний позов.

 

C

13.9.

Врегулювання спору за участю судді.

 

C

13.10.

Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем. Мирова угода сторін.

 

C

13.11.

Завдання та строки розгляду справи по суті.

 

B

13.12.

Відкриття розгляду справи по суті.

 

C

13.13.

З'ясування обставин справи та дослідження доказів.

 

D

13.14.

Судові дебати та ухвалення рішення.

 

C

13.15.

Фіксування судового процесу.

 

C

13.16.

Зупинення та закриття провадження в справі. Залишення позову без розгляду.

 

D

13.17.

Поняття та види судових рішень.

 

B

13.18.

Порядок ухвалення судового рішення.

 

C

13.19.

Законність і обґрунтованість судового рішення.

 

C

13.20.

Проголошення судового рішення.

 

C

13.21.

Набрання рішенням суду законної сили.

 

C

13.22.

Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження.

 

B

13.23.

Особливості розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

 

C

13.24.

Умови та порядок проведення заочного розгляду справи.

 

C

14.

Наказне провадження

4

C

14.1.

Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ.

 

B

14.2.

Порядок розгляду справ про видачу судового наказу.

 

C

14.3.

Зміст судового наказу.

 

B

14.4.

Скасування судового наказу.

 

C

14.5.

Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві.

 

C

15.

Окреме провадження

9

C

15.1.

Поняття та сутність окремого провадження.

 

B

15.2.

Справи, що розглядаються в порядку окремого провадження.

 

B

15.3.

Порядок розгляду справ окремого провадження.

 

C

16.

Перегляд судових рішень

15

D

16.1.

Поняття та сутність апеляційного провадження. Суди апеляційної інстанції.

 

B

16.2.

Право апеляційного оскарження.

 

C

16.3.

Строк на апеляційне оскарження.

 

B

16.4.

Форма й зміст апеляційної скарги, порядок її подання.

 

C

16.5.

Відкриття апеляційного провадження.

 

C

16.6.

Апеляційний розгляд.

 

D

16.7.

Повноваження суду апеляційної інстанції.

 

C

16.8.

Постанова суду апеляційної інстанції.

 

C

16.9.

Поняття та сутність касаційного провадження. Суд касаційної інстанції.

 

B

16.10.

Право касаційного оскарження.

 

C

16.11.

Строк на касаційне оскарження.

 

B

16.12.

Форма й зміст касаційної скарги, порядок її подання.

 

C

16.13.

Відкриття касаційного провадження.

 

C

16.14.

Касаційний розгляд.

 

D

16.15.

Повноваження суду касаційної інстанції.

 

C

16.16.

Постанова суду касаційної інстанції.

 

C

16.17.

Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами.

 

B

16.18.

Розгляд заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

 

C

17.

Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб). Судовий контроль за виконанням судових рішень

4,5

C

17.1.

Негайне виконання судових рішень.

 

C

17.2.

Звернення судових рішень до виконання.

 

C

17.3.

Відстрочення й розстрочення виконання. Зміна чи встановлення способу та порядку виконання.

 

C

17.4.

Зупинення виконання судового рішення.

 

C

17.5.

Поворот виконання рішення, постанови.

 

C

17.6.

Судовий контроль за виконанням судових рішень.

 

C

18.

Відновлення втраченого судового провадження

0,5

C

18.1.

Право на звернення до суду із заявою про відновлення втраченого судового провадження.

 

B

18.2.

Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження.

 

C

19.

Визнання та виконання рішень іноземних судів. Судові доручення про надання правничої допомоги

2

B

19.1.

Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню.

 

B

19.2.

Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.

 

B

19.3.

Звернення суду України із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду.

 

B

19.4.

Виконання в Україні судових доручень іноземних судів.

 

B

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Когнітивні рівні охоплення:

Рівень A. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання".

Рівень B. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння".

Рівень C. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування".

Рівень D. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування" та "Аналіз/Синтез/Оцінка".

N

Тема та її зміст

Питома вага, %

Рівень компетентності

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.

Загальні засади кримінального права України.

8,5

 

1.1.

Кримінальне право України як окрема галузь права: поняття, особливості, співвідношення з іншими галузями.
Принципи кримінального права України (загальні, міжгалузеві, галузеві).
Принцип nullum crimen sine lege та його реалізація в кримінальному праві України.

 

B

1.2.

Джерела кримінального права. Система джерел сучасного кримінального права України. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року (далі - КК України) як основне джерело кримінального права України. Особливості нормативних приписів Загальної та Особливої частин КК України.
Основні різновиди диспозицій статей Особливої частини КК України. Основні різновиди санкцій статей Особливої частини КК України.

 

B

1.3.

Чинність закону України про кримінальну відповідальність у часі: поняття, основні принципи. Особливості набрання та втрати чинності законом України про кримінальну відповідальність.
Визначення часу вчинення злочину за КК України. Особливості визначення часу вчинення окремих різновидів злочинів (триваючих та продовжуваних злочинів, злочинів, що вчиняються (можуть вчинятися) кількома діяннями, злочинів з матеріальним складом).
Зворотна дія закону України про кримінальну відповідальність у часі. Особливості та межі зворотної дії у часі окремих різновидів законів України про кримінальну відповідальність.

 

C

1.4.

Чинність закону України про кримінальну відповідальність у просторі та за колом осіб: поняття та основні принципи (територіальний, громадянства, реальний, універсальний).
Місце вчинення злочину. Особливості визначення місця вчинення окремих різновидів кримінальне правопорушень за КК України.
Особливості регламентації за кримінальним правом України видачі / невидачі, передачі осіб, що вчинили злочин поза межами України, перейняття кримінального провадження, виконання вироку іноземного суду чи міжнародної судової установи.

 

C

2.

Поняття та ознаки злочину за кримінальним правом України. Класифікація злочинів за ступенем їх тяжкості в КК України.

0,5

 

2.1.

Поняття злочину (злочинного діяння, кримінального правопорушення) у кримінальному праві.
Поняття та ознаки злочину за КК України.
Малозначність діяння та її юридичне значення за КК України.
Відмінність злочин від інших правопорушень.

 

B

2.2.

Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у КК України. Особливості об'єктів такої класифікації, її формальні критерії (підстави).
Види (категорії) злочинів за ступенем їх тяжкості, передбачені КК України. Поділ злочинів за ступенем їх тяжкості на окремі види (категорії), формальні критерії такого поділу.

 

B

3.

Склад злочину як явище в кримінальному праві: загальні положення.

0,5

 

3.1.

Склад злочину як нормативна юридична конструкція в кримінальному праві; склад злочину як теоретична юридична конструкція; фактичний склад злочину.
Основні структурні та змістовні характеристики складу злочину як нормативно-теоретичної юридичної конструкції. Елементи складу злочину. Ознаки складу злочину.

 

B

3.2.

Класифікація складів злочину в теорії кримінального права. Окремі підстави (критерії) класифікації, особливості її об'єктів.
Види складів злочину за ступенем суспільної небезпеки.
Види складів злочину за способом описання в статті (частині статті) Особливої частини КК України.
Види складів злочину за конструкцією їх об'єктивної сторони.

 

B

4.

Основи кваліфікації злочину

0,5

 

4.1.

Поняття кваліфікації (правової кваліфікації) злочину.
Кваліфікація злочину як основний різновид кримінально-правової кваліфікації.

 

C

4.2.

Форми кваліфікації злочину.
Формула кваліфікації злочину та основні правила її складання.
Юридичне формулювання обвинувачення та основні правила його складання.

 

C

5.

Об'єкт злочину.

0,5

 

5.1.

Поняття об'єкта злочину та його ознаки.
Види об'єктів злочину в теорії кримінального права.

 

B

5.2.

Потерпілий від злочину та предмет злочину.
Поняття, ознаки та основні різновиди потерпілого від злочину.
Поняття та ознаки предмета злочину.

 

C

6.

Об'єктивна сторона складу злочину.

8,5

 

6.1.

Поняття об'єктивної сторони складу злочину. Ознаки об'єктивної сторони складу злочину та їх юридичне значення.

 

B

6.2.

Суспільно небезпечне діяння.
Поняття та форми суспільно небезпечного діяння. Особливості відображення діяння в статтях Особливої частини КК України.
Дія як активна форма суспільно небезпечного діяння.
Бездіяльність як пасивна форма суспільно небезпечного діяння. Особливості бездіяльності та їх вплив на кримінальну відповідальність особи.
Юридичне значення непереборної сили, фізичного або психічного примусу за КК України.

 

C

6.3.

Суспільно небезпечні наслідки.
Поняття суспільно небезпечних наслідків.
Види суспільно небезпечних наслідків за КК України.

 

C

6.4.

Причинний зв'язок між діянням та наслідками.
Поняття причинного зв'язку. Особливості змісту причинного зв'язку в кримінальному праві.

 

C

6.5.

Час, місце, обстановка, знаряддя, засоби, спосіб вчинення злочину та їх кримінально-правове значення.

 

B

7.

Суб'єкт злочину.

0,5

 

7.1.

Поняття та ознаки суб'єкта злочину.
Види суб'єкта злочину.
Спеціальний суб'єкт злочину та основні його різновиди.

 

B

7.2.

Вік, із якого може наставати кримінальна відповідальність.
Загальний вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.
Знижений вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.
Особливості встановлення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

 

C

7.3.

Осудність та неосудність. Обмежена осудність.
Поняття та критерії осудності.
Поняття та критерії неосудності.
Юридичне значення неосудності.
Поняття та критерії обмеженої осудності.
Юридичне значення обмеженої осудності.

 

C

7.4.

Вчинення злочину у стані сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
Види стану сп'яніння, передбачені КК України.
Юридичне значення вчинення злочину в стані сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

 

B

8.

Суб'єктивна сторона складу злочину.

8,5

 

8.1.

Поняття та ознаки суб'єктивної сторони складу злочину.
Вина та її форми.
Прямий умисел.
Непрямий умисел.
Відмінність прямого від непрямого умислу.
Визначений та невизначений умисел.
Кримінально протиправна самовпевненість.
Відмінність кримінально протиправної самовпевненості від непрямого умислу.
Кримінально протиправна недбалість.
Казус (випадок): поняття, значення, відмінність від кримінально протиправної недбалості.

 

C

8.2.

Складна (подвійна, змішана) вина.
Особливості змісту складної (подвійної, змішаної) вини у складах злочину, передбачених КК України.

 

B

8.3.

Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину.
Мотив вчинення злочину.
Мета вчинення злочину.
Емоційний стан особи.

 

C

8.4.

Помилка та її юридичне значення.
Поняття та види помилки у кримінальному праві.
Юридична помилка, її основні різновиди та значення.
Фактична помилка, її основні різновиди та значення.

 

C

9.

Стадії злочину

0,5

 

9.1.

Поняття стадії злочину в теорії кримінального права.
Види стадій злочину за КК України.

 

B

9.2.

Закінчений злочин.
Поняття закінченого злочину за КК України.
Особливості визначення моменту закінчення окремих складів злочину.

 

C

9.3.

Готування до злочину.
Поняття та ознаки готування до злочину.
Види готування до злочину.
Відмінність готування до злочину від виявлення наміру вчинити злочин.
Кваліфікація готування до злочину.

 

C

9.4.

Замах на злочин.
Поняття та ознаки замаху на злочин.
Види замаху на злочин.
Закінчений замах на злочин.
Незакінчений замах на злочин.
Відмінність замаху від готування до злочину.
Кваліфікація замаху на злочин.

 

C

9.5.

Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.
Поняття та ознаки добровільної відмови від доведення злочину до кінця.
Юридичні наслідки добровільної відмови від доведення злочину до кінця.
Відмінність добровільної відмови від дійового каяття.

 

C

10.

Співучасть у злочині

8,5

 

10.1.

Поняття співучасті у злочині.
Визначення поняття співучасті у злочині за КК України.
Об'єктивні ознаки співучасті у злочині.
Суб'єктивні ознаки співучасті у злочині.

 

C

10.2.

Види співучасників злочину за КК України.
Виконавець (співвиконавець).
Організатор.
Підбурювач.
Пособник.

 

C

10.3.

Окремі форми співучасті у кримінальному правопорушенні, передбачені в Загальній частині КК України.
Вчинення злочину групою осіб.
Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.
Вчинення злочину організованою групою.
Вчинення злочину злочинною організацією.

 

C

10.4.

Підстава (підстави) та межі кримінальної відповідальності співучасників злочину.
Особливості підстави (підстав) кримінальної відповідальності співучасників злочину.
Особливості та межі кримінальної відповідальності окремих видів співучасників злочину, передбачені КК України.
Особливості та межі кримінальної відповідальності учасників організованої групи чи злочинної організації, передбачені КК України.
Спеціальні питання кримінальної відповідальності співучасників злочину, передбачені КК України.

 

D

10.5.

Добровільна відмова співучасників.
Особливості добровільної відмови окремих видів співучасників злочину, передбачені КК України.
Кримінально-правова оцінка діянь окремих співучасників за наявності добровільної відмови.

 

 

11.

Причетність до злочину

0,5

 

11.1.

Поняття причетності до злочину.
Відмінність причетності до злочину від співучасті у кримінальному правопорушенні.
Особливості регламентації відповідальності за причетність до злочину в кримінальному праві України.

 

B

11.2.

Форми (види) причетності до злочину.
Заздалегідь не обіцяне приховування злочину: поняття, окремі прояви, особливості юридичної оцінки в кримінальному праві.
Заздалегідь не обіцяне придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом.
Неповідомлення про злочин: поняття, окремі прояви, особливості юридичної оцінки в кримінальному праві.
Потурання кримінальному правопорушенню: поняття, окремі прояви, особливості юридичної оцінки в кримінальному праві.

 

 

12.

Множинність злочинів

8,5

 

12.1.

Поняття множинності злочинів.
Юридичні ознаки множинності злочинів.
Основні форми множинності злочинів, передбачені КК України.

 

B

12.2.

Одиничний злочин як елемент множинності злочинів.
Поняття одиничного злочину.
Основні різновиди одиничних злочинів.
Продовжуваний злочин.
Триваючий злочин.
Злочин, склад якого передбачає альтернативні діяння.
Складний (складений) злочин.

 

C

12.3.

Сукупність злочинів.
Поняття та ознаки сукупності злочинів, передбачені КК України. Окремі прояви множинності злочинів, що віднесені до їх сукупності теорією кримінального права та вітчизняною правозастосовною практикою.
Відмінність сукупності злочинів від конкуренції норм у кримінальному праві.
Види сукупності злочинів.
Особливості кваліфікації сукупності злочинів.

 

C

12.4.

Повторність злочинів.
Поняття та ознаки повторності злочинів за КК України.
Відмінність повторності злочинів від продовжуваного злочину.
Види повторності злочинів.
Юридичне значення повторності злочинів.
Особливості кваліфікації повторності злочинів.

 

C

12.5.

Рецидив злочинів.
Поняття та ознаки рецидиву злочинів за КК України.
Співвідношення рецидиву і повторності злочинів.
Основні різновиди рецидиву злочинів.
Юридичне значення рецидиву злочинів.
Особливості кваліфікації рецидиву злочинів.

 

C

13.

Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння

0,5

 

13.1.

Поняття обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння.
Систематизація (класифікація) обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння, в теорії кримінального права.

 

B

13.2.

Характеристика окремих обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння, передбачених КК України.
Необхідна оборона.
Уявна оборона.
Затримання особи, що вчинила злочин.
Крайня необхідність.
Фізичний або психічний примус.
Виконання наказу або розпорядження.
Діяння, пов'язане з ризиком.
Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття кримінально протиправної діяльності організованої групи або злочинної організації.

 

C

14.

Кримінальна відповідальність: загальні питання

0,5

 

14.1.

Поняття кримінальної відповідальності.
Види кримінальної відповідальності в теорії кримінального права.
Підстава (підстави) ретроспективної кримінальної відповідальності в правовій системі України.

 

C

14.2.

Форми ретроспективної кримінальної відповідальності.
Особливості регламентації окремих форм ретроспективної кримінальної відповідальності в кримінальному праві України.

 

B

15.

Заходи кримінально-правового характеру: загальні положення

0,5

B

15.1.

Поняття заходів кримінально-правового характеру.
Систематизація заходів кримінально-правового характеру в теорії кримінального права.
Особливості регламентації заходів кримінально-правового характеру у КК України.

 

 

15.2.

Заходи кримінально-правового характеру в межах кримінальної відповідальності особи. Заходи кримінально-правового характеру поза межами кримінальної відповідальності особи. Заходи кримінально-правового характеру, які можуть поєднуватись із кримінальною відповідальністю особи або застосовуватись самостійно.

 

 

16.

Звільнення від кримінальної відповідальності

0,5

 

16.1.

Поняття звільнення від кримінальної відповідальності.
Відмінність звільнення від кримінальної відповідальності від її виключення.
Особливості регламентації звільнення від кримінальної відповідальності в кримінальному праві України.
Особливості звільнення від кримінальної відповідальності за діяння, що містять ознаки корупційних злочинів.
Систематизація (класифікація) окремих різновидів звільнення від кримінальної відповідальності в теорії кримінального права.

 

B

16.2.

Характеристика окремих різновидів звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених КК України.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.
Особливості звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх.

 

C

17.

Покарання та його види

0,5

 

17.1.

Поняття та ознаки покарання за КК України.
Мета (цілі) покарання за КК України.
Співвідношення покарання та інших заходів кримінально-правового характеру.

 

B

17.2.

Система видів покарань.
Основні характеристики системи видів покарань за КК України.
Види покарань, передбачені КК України. Характеристика окремих видів покарань за КК України.
Види та особливості покарань, які можуть призначатись неповнолітнім.

 

B

17.3.

Основні та додаткові покарання.
Основні покарання.
Додаткові покарання.
Покарання, які можуть призначатись і як основні, і як додаткові.
Особливості призначення основних та додаткових покарань.

 

B

18.

Призначення покарання

8,5

 

18.1.

Загальні засади призначення покарання.
Поняття загальних засад призначення покарання.
Загальні засади призначення покарання, передбачені КК України
Характеристика окремих загальних засад призначення покарання за КК України.
Обставини, які пом'якшують покарання.
Обставини, які обтяжують покарання.

 

C

18.2.

Спеціальні засади (правила) призначення покарання за КК України.
Призначення покарання за незакінчений злочин та злочин, учинений у співучасті.
Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом.
Призначення покарання за наявності обставин, що пом'якшують покарання.
Призначення покарання за сукупністю злочинів.
Призначення покарання за сукупністю вироків.
Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення.
Особливості призначення покарання неповнолітнім.

 

C

19.

Звільнення від покарання та його відбування

0,5

 

19.1.

Поняття та ознаки звільнення від покарання та його відбування.
Відмінність звільнення від покарання та його відбування від звільнення від кримінальної відповідальності.
Різновиди звільнення від покарання та його відбування, передбачені КК України.
Особливості звільнення від покарання та його відбування за корупційні злочини. Систематизація (класифікація) окремих різновидів звільнення від покарання та його відбування в теорії кримінального права.

 

B

19.2.

Характеристика окремих різновидів звільнення від покарання та його відбування, передбачених КК України.
Звільнення від покарання у зв'язку зі втратою особою суспільної небезпечності.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням.
Звільнення від відбування покарання з випробовуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.
Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким.
Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.
Звільнення від покарання за хворобою.
Звільнення від відбування покарання на підставі закону про амністію.
Звільнення від відбування покарання на підставі указу про помилування.
Особливості звільнення від покарання та його відбування, передбачені КК України щодо неповнолітніх.

 

C

20.

Обмежувальні заходи

0,5

 

20.1.

Поняття та юридична природа обмежувальних заходів у кримінальному праві.
Умови та підстави застосування обмежувальних заходів за КК України

 

B

20.2.

Види обмежувальних заходів, передбачені КК України.
Строки застосування обмежувальних заходів, передбачені КК України

 

 

21.

Судимість

0,5

 

21.

Поняття та ознаки судимості.
Загально-правові та кримінально-правові наслідки судимості в правовій системі України.
Особи, які відповідно до КК України визнаються такими, що не мають судимості.

 

B

21.2.

Погашення судимості за КК України.
Зняття судимості за КК України.
Особливості погашення та зняття судимості, передбачені КК України щодо неповнолітніх

 

 

22.

Примусові заходи медичного характеру, примусове лікування, примусові заходи виховного характеру.

0,5

 

22.1.

Примусові заходи медичного характеру за КК України.
Поняття та мета примусових заходів медичного характеру.
Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.
Види примусових заходів медичного характеру.

 

A

22.2.

Примусове лікування за КК України.
Поняття примусового лікування. Підстави та умови застосування примусового лікування.
Відмінність примусового лікування від примусових заходів медичного характеру.

 

 

22.3.

Примусові заходи виховного характеру за КК України.
Умови та підстави застосування примусових заходів виховного характеру до особи, що вчинила злочин.
Умови застосування примусових заходів виховного характеру до особи, що не досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність.
Види примусових заходів виховного характеру.

 

A

23.

Спеціальна конфіскація.

0,5

 

23.1.

Поняття та юридична природа спеціальної конфіскації як окремого заходу в кримінальному праві.
Відмінність спеціальної конфіскації від конфіскації майна як виду покарання.

 

A

23.2.

Підстави застосування спеціальної конфіскації за КК України.
Майно, яке відповідно до КК України підлягає спеціальній конфіскації.

 

A

24.

Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб

0,5

 

24.1.

Поняття та юридична природа заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.
Особливості заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за КК України.

 

A

24.2.

Підстави застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за КК України.

 

A

23.3.

Юридичні особи, до яких відповідно до КК України застосовуються заходи кримінально-правового характеру.

 

A

24.4.

Звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру за КК України.

 

A

24.5.

Види заходів кримінально-правового характеру, які застосовуються до юридичних осіб.

 

A

24.6.

Особливості застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб, передбачені КК України.

 

A

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

1.

Основні різновиди норм та наскрізні юридичні поняття і юридичні конструкції Особливої частини КК України

0,5

B

1.1.

Основні різновиди норм Особливої частини КК України.
Норми, що визначають ознаки певних видів злочинів та (або) окремих їх різновидів, та особливості їх змісту.
Норми, що визначають межі караності за певні види злочинів та (або) окремі їх різновиди, та особливості їх змісту.
Норми, що передбачають звільнення від кримінальної відповідальності за певні види злочинів видів (окремі їх різновиди), та особливості їх змісту.
Норми, що визначають зміст окремих ознак певних видів злочинів або окремих їх різновидів.

 

 

1.2.

Наскрізні юридичні поняття та юридичні конструкції Особливої частини КК:
корупційні злочини;
близькі родичі, близькі особи, члени сім'ї;
малолітній, неповнолітній, дитина;
насильство;
насильство, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я особи;
насильство, яке є небезпечним для життя чи здоров'я особи;
втручання;
перешкоджання;
знищення;
пошкодження;
примушування;
погроза;
тяжкі наслідки;
загибель людей.
Особливості змісту наведених юридичних понять та юридичних конструкцій в окремих статтях Особливої частини КК України.

 

 

2.

Злочини проти основ національної безпеки України

0,5

C

2.1.

2.1. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади: окремі різновиди злочину, особливості їх окремих форм.
Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Державна зрада: загальні ознаки складу злочину, особливості окремих форм.
Об'єктивні та суб'єктивні ознаки посягання на життя державного чи громадського діяча.
Диверсія: загальні ознаки складу злочину, особливості окремих форм.

 

 

2.2.

Особливості спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за окремі види злочинів проти основ національної безпеки України.

 

 

3.

Злочини проти особи

9

C

3.1.

Злочини проти життя особи.
Поняття та види вбивства за КК України.
Кваліфіковані види умисного вбивства: зміст окремих обтяжуючих обставин, особливості кваліфікації.
Привілейовані види умисного вбивства: особливості складів злочинів.
Вбивство через необережність: особливості складів злочину, співвідношення з кримінальними правопорушеннями, склади яких передбачають загибель людини (людей).
Доведення до самогубства: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.

 

 

3.2.

Злочини проти здоров'я особи.
Поняття і види тілесних ушкоджень.
Умисне тяжке тілесне ушкодження: особливості складів злочину, кваліфікація у разі поєднання з вчиненням інших злочинів.
Розлад здоров'я як ознака окремих видів тілесних ушкоджень.
Втрата працездатності як ознака окремих видів тілесних ушкоджень.
Співвідношення катування, умисного заподіяння тілесних ушкоджень та нанесення побоїв.
Домашнє насильство: особливості об'єкта та об'єктивної сторони, співвідношення з іншими кримінальними правопорушеннями проти здоров'я особи.
Розмежування складів злочинів - залишення в небезпеці та ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

 

 

3.3.

Злочини проти волі, честі та гідності особи.
Захоплення заручників: особливості складів злочину, співвідношення з незаконним позбавленням волі або викраденням людини.
Торгівля людьми: особливості змісту окремих ознак складів злочину.

 

 

3.4.

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Зґвалтування: специфічні ознаки основного і кваліфікованих складів злочину.
Сексуальне насильство: особливості основного складу злочину, співвідношення з іншими видами злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Примушування до вступу в статевий зв'язок: особливості об'єктивної сторони основного і кваліфікованих складів злочину.

 

 

4.

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина

0,5

C

4.1.

Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача: окремі різновиди злочину, особливості їх об'єктивних та суб'єктивних ознак.
Порушення таємниці голосування: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину, співвідношення з іншими видами злочинів.
Порушення недоторканності житла: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Грубе порушення законодавства про працю: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Порушення авторського права й суміжних прав: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.

 

 

5.

Злочини проти власності

9

C

5.1.

Корисливі посягання на власність.
Загальні ознаки злочинів, пов'язаних з незаконним оберненням чужого майна на користь винуватої особи чи третіх осіб ("розкрадання").
Момент визнання злочину закінченим у складах окремих корисливих посягань на власність.
Крадіжка: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Грабіж: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Розбій: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Вимагання: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Розмежування розбою, насильницького грабежу та вимагання.
Шахрайство: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Кількісні характеристики в складах корисливих посягань на власність.
Кваліфікуючі ознаки "повторно", "проникнення в житло, інше приміщення чи сховище": особливості кримінально-правового змісту у складах окремих корисливих посягань на власність.
Особливості кваліфікації розбою і вимагання при конкуренції кримінально-правових норм та за сукупністю з іншими злочинами

 

 

5.2.

Некорисливі посягання на власність.
Умисне знищення або пошкодження чужого майна: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.

 

 

6.

Злочини у сфері господарської діяльності

0,5

C

6.1.

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Контрабанда: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину, співвідношення з іншими видами злочинів.
Протидія законній господарській діяльності: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину, відмежування від вимагання та примушування до виконання (невиконання) цивільно-правових зобов'язань.
Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину, співвідношення з іншими видами злочинів.
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів): об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину, відмежування від суміжних злочинів; особливості спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності.
Шахрайство з фінансовими ресурсами: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину, співвідношення з іншими видами злочинів.
Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину, співвідношення з розголошенням комерційної або банківської таємниці".

 

 

7.

Злочини проти громадської безпеки

9

C

7.1.

Створення злочинної організації: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину, особливості спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності.
Бандитизм: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу злочину.
Особливості кваліфікації злочинів, вчинених у складі банди чи злочинної організації.
Злочини терористичної спрямованості: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочинів, особливості спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності.
Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину, особливості спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності.
Злочини, пов'язані з порушенням встановленого порядку обігу зброї, боєприпасів, вибухових речовин: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочинів.
Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.

 

 

8.

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

0,5

C

8.1.

Об'єктивні ознаки у складах злочинів проти безпеки руху та експлуатації автомобільного транспорту.
Суб'єктивні ознаки у складах злочинів проти безпеки руху та експлуатації автомобільного транспорту.

 

 

9.

Злочини проти громадського порядку та моральності

0,5

C

9.1.

Масові заворушення: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Хуліганство: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину. Відмінність хуліганства, вчиненого групою осіб, від групового порушення громадського порядку.
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.

 

 

10.

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

0,5

C

10.1.

Поняття наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, їх місце у складах відповідних злочинів.
Діяння у складах злочинів, предметом яких є наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори.

 

 

11.

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян

0,5

C

11.1.

Погроза або насильство щодо особи, члена її сім'ї або близького родича у зв'язку зі здійсненням цією особою державної, громадської, службової чи професійної діяльності: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочинів.
Підкуп працівника підприємства, установи чи організації: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочинів.

 

 

12.

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

8,5

C

12.1.

Зміст понять "зловживання владою", "зловживання службовим становищем", "зловживання повноваженнями" у складах злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.
Об'єктивні ознаки у складах перевищення влади або службових повноважень.
Наслідки у складах злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.
Предмет службового підроблення.
Поняття неправомірної вигоди у складах злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.
Суб'єкт злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.

 

 

13.

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

0,5

B

13.1.

Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Порушення законів та звичаїв війни: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.
Геноцид: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Когнітивні рівні охоплення:

Рівень A. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання".

Рівень B. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння".

Рівень C. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування".

Рівень D. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування" та "Аналіз"/"Синтез"/"Оцінка".

N

Тема та її зміст

Питома вага, %

Рівні компетентності

1.

Загальні положення кримінального процесуального права

1

B

1.1.

Поняття та предмет кримінального процесуального права як галузі права.

 

 

1.2.

Кримінальне процесуальне законодавство: поняття та система. Джерела кримінального процесуального права

 

 

1.3.

Поняття та завдання кримінального провадження.

 

 

1.4.

Кримінальні процесуальні функції: поняття та види.

 

 

2.

Засади кримінального провадження

8

C

2.1.

Поняття та система засад кримінального провадження.

 

 

2.2.

Загально-юридичні засади, їх нормативний зміст.

 

 

2.3.

Загально-процесуальні засади, їх нормативний зміст.

 

 

2.4.

Кримінальні процесуальні (або галузеві) засади, їх нормативний зміст.

 

 

3. 

Суд та учасники кримінального провадження

11

D

3.1.

Суд у кримінальному провадженні: склад суду; юридичний статус судді, слідчого судді, присяжного. Законний склад суду. Підсудність в кримінальному провадженні.

 

 

3.2.

Учасники кримінального провадження: поняття й класифікація.

 

 

3.3.

Сторона обвинувачення.

 

 

3.4.

Сторона захисту.

 

 

3.5.

Потерпілий та його представник.

 

 

3.6.

Інші учасники кримінального провадження.

 

 

3.7.

Відводи та порядок їх вирішення.

 

 

3.8

Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні.

 

 

4.

Докази та доказування в кримінальному провадженні

8

D

4.1.

Поняття доказів та їх класифікація.

 

 

4.2.

Види процесуальних джерел доказів.

 

 

4.3.

Поняття доказування та його структура.

 

 

4.4.

Предмет, межі та суб'єкти доказування.

 

 

5.

Процесуальні документи, строки та витрати

2

B

5.1.

Поняття та види процесуальних документів.

 

 

5.2.

Поняття та порядок обчислення процесуальних строків.

 

 

5.3.

Види процесуальних витрат та їх розподіл.

 

 

6.

Заходи забезпечення кримінального провадження

10

D

6.1.

Мета та види заходів забезпечення кримінального провадження.

 

 

6.2.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

 

 

6.3.

Підстави та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

 

 

6.4.

Мета й підстави застосування запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

 

 

6.5.

Види запобіжних заходів. Порядок застосування запобіжних заходів.

 

 

6.6.

Порядок продовження строку застосування запобіжного заходу, зміни та скасування запобіжних заходів.

 

 

7.

Досудове розслідування

8

C

7.1.

Поняття та форми досудового розслідування.

 

 

7.2.

Загальні положення досудового розслідування: початок досудового розслідування; поняття та види підслідності; строки досудового розслідування та порядок їх продовження; ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення; недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування; об'єднання та виділення матеріалів досудового розслідування; розгляд клопотань під час досудового розслідування.

 

 

7.3.

Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.

 

 

8.

Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії

8

C

8.1.

Поняття слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та їх система.

 

 

8.2.

Вимоги до проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

 

 

8.3.

Види слідчих (розшукових) дій та процесуальний порядок їх проведення.

 

 

8.4.

Види негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальний порядок їх проведення.

 

 

9.

Повідомлення про підозру

1

B

9.1.

Випадки повідомлення про підозру.

 

 

9.2.

Порядок повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про підозру.

 

 

10.

Зупинення та закінчення досудового розслідування

4

D

10.1.

Підстави та порядок зупинення досудового розслідування. Відновлення досудового розслідування.

 

 

10.2.

Форми закінчення досудового розслідування

 

 

11.

Судове провадження у першій інстанції.

10

D

11.1.

Підготовче провадження.

 

 

11.2.

Загальні положення судового розгляду.

 

 

11.3.

Межі судового розгляду.

 

 

11.4.

Процедура судового розгляду.

 

 

11.5.

Особливі порядки провадження в суді першої інстанції.

 

 

12.

Судові рішення.

3

B

12.1.

Види судових рішень та вимоги до них.

 

 

12.2.

Порядок ухвалення та проголошення судових рішень. Окрема думка судді.

 

 

13.

Провадження в суді апеляційної інстанції.

8

D

13.1.

Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

 

 

13.2.

Право на апеляційне оскарження, процесуальний порядок і строки апеляційного оскарження.

 

 

13.3.

Форма та зміст апеляційної скарги. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова у відкритті провадження.

 

 

13.4.

Наслідки подання апеляційної скарги. Підготовка до апеляційного розгляду.

 

 

13.5.

Заперечення на апеляційну скаргу. Відмова від апеляційної скарги, зміна та доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження.

 

 

13.6.

Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд.

 

 

13.7.

Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги.

 

 

13.8.

Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції.

 

 

13.9.

Судові рішення суду апеляційної інстанції.

 

 

14.

Провадження з виконання судових рішень

2

B

14.1.

Набрання законної сили судовим рішенням та його наслідки.

 

 

14.2.

Питання, які вирішуються судом під час та після виконання вироків, порядок їх вирішення

 

 

15.

Провадження в суді касаційної інстанції

8

C

15.1.

Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

 

 

15.2.

Право на касаційне оскарження, процесуальний порядок і строки касаційного оскарження.

 

 

15.3.

Вимоги до касаційної скарги. Залишення касаційної скарги без руху або її повернення.

 

 

15.4.

Межі перегляду судом касаційної інстанції. Касаційний розгляд.

 

 

15.5.

Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги.

 

 

15.6.

Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції.

 

 

15.7.

Підстави та порядок передачі кримінального провадження на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду.

 

 

15.8.

Судові рішення суду касаційної інстанції

 

 

16.

Провадження за нововиявленими або виключними обставинами

3

C

16.1.

Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами.

 

 

16.2.

Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та вимоги до неї.

 

 

16.3.

Порядок та строки подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

 

 

16.4.

Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

 

 

16.5.

Судові рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами.

 

 

17.

Особливі порядки кримінального провадження

3

C

17.1.

Кримінальне провадження на підставі угод.

 

 

17.2.

Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

 

 

17.3.

Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

 

 

17.4.

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

 

 

17.5.

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

 

 

17.6.

Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

 

 

17.7.

Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

 

 

17.8.

Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції.

 

 

18.

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

2

B

18.1.

Загальні засади міжнародного співробітництва.

 

 

18.2.

Міжнародна юридична допомога при проведенні процесуальних дій.

 

 

18.3.

Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).

 

 

18.4.

Кримінальне провадження у порядку перейняття.

 

 

18.5.

Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.

 

 

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

Когнітивні рівні охоплення можна визначити наступним чином:

Рівень A. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання".

Рівень B. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння".

Рівень C. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування".

Рівень D. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування" та "Аналіз"/"Синтез"/"Оцінка".

N

Тема та її зміст

Питома вага, %

Рівень компетентності

1.

Поняття, правова природа та сфера дії сучасного міжнародного публічного права

5

C

1.1.

Сфера дії міжнародного публічного права та його характерні особливості

 

 

1.2.

Природа юридично обов'язкової сили міжнародного публічного права

 

 

1.3.

Функції міжнародного публічного права

 

 

1.4.

Значення Вестфальського миру 1648 р. для становлення і розвитку міжнародного публічного права

 

 

2.

Співвідношення міжнародного публічного права та національного права

5

C

2.1.

Теорії співвідношення міжнародного публічного права і національного права

 

 

2.2.

Імплементація норм міжнародного публічного права

 

 

3.

Система та структура міжнародного публічного права

3

B

3.1.

Поняття системи та структури міжнародного публічного права

 

 

3.2.

Поняття, критерії відокремлення та види галузей міжнародного публічного права

 

 

4.

Норми міжнародного публічного права

5

C

4.1.

Поняття та характерні риси норм міжнародного публічного права

 

 

4.2.

Види норм міжнародного публічного права та їх класифікація

 

 

4.3.

Ієрархія норм міжнародного публічного права

 

 

4.4.

Кодифікація норм міжнародного публічного права

 

 

4.5.

Концепція "м'якого права" у міжнародному публічному праві

 

 

5.

Основні принципи міжнародного публічного права

4

B

5.1

Поняття основних принципів міжнародного публічного права

 

 

5.2.

Функції основних принципів міжнародного публічного права

 

 

5.3.

Природа й ознаки основних принципів міжнародного публічного права

 

 

5.4.

Класифікація та зміст основних принципів міжнародного публічного права

 

 

6.

Джерела міжнародного публічного права

7

C

6.1.

Поняття та види джерел міжнародного публічного права

 

 

6.2.

Міжнародний договір

 

 

6.3.

Міжнародний звичай

 

 

6.4.

Загальні принципи права

 

 

6.5.

Рішення міжнародних міжурядових організацій

 

 

6.6.

Допоміжні засоби для визначення норм міжнародного публічного права

 

 

6.7.

Рішення міжнародних судових органів

 

 

6.8.

Односторонні акти держав

 

 

7.

Міжнародний правотворчий процес та реалізація норм міжнародного публічного права

3

C

7.1.

Сутність, принципи та суб'єкти міжнародного правотворчого процесу

 

 

7.2.

Поняття, форми, способи та механізм реалізації норм міжнародного публічного права

 

 

8.

Суб'єкти міжнародного публічного права

6

C

8.1.

Зміст інституту міжнародної правосуб'єктності

 

 

8.2.

Поняття суб'єкта міжнародного публічного права

 

 

8.3.

Держава як суб'єкт міжнародного публічного права

 

 

8.4.

Міжнародна правосуб'єктність міжнародних міжурядових організацій

 

 

8.5.

Питання міжнародної правосуб'єктності фізичних осіб

 

 

9.

Визнання у міжнародному публічному праві

3

B

9.1.

Поняття та правова природа визнання

 

 

9.2.

Форми, типи та засоби визнання

 

 

9.3.

Визнання нових держав та урядів

 

 

9.4.

Інші види визнання у міжнародному публічному праві

 

 

10.

Правонаступництво у міжнародному публічному праві

3

B

10.1.

Поняття, підстави та об'єкт дії норм правонаступництва

 

 

10.2.

Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів

 

 

10.3.

Правонаступництво держав щодо державної власності, архівів та боргів

 

 

10.4.

Врегулювання проблем правонаступництва у зв'язку з припиненням існування СРСР та правонаступництво України

 

 

10.5.

Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо міжнародних договорів 1978 р.

 

 

10.6.

Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів та державних боргів 1983 р.

 

 

11.

Відповідальність за міжнародним публічним правом

6

C

11.1.

Поняття, правова природа та підстави для виникнення відповідальності за міжнародним публічним правом

 

 

11.2.

Протиправні діяння в міжнародному публічному праві та їх класифікація

 

 

11.3.

Обставини, що звільняють від відповідальності в міжнародному публічному праві

 

 

11.4.

Суб'єкти відповідальності в міжнародному публічному праві

 

 

11.5.

Види та форми відповідальності в міжнародному публічному праві

 

 

11.6.

Статті про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння 2001 р.

 

 

11.7.

Відповідальність за правомірну діяльність

 

 

11.8.

Міжнародно-правові зобов'язання erga omnes суб'єкта міжнародного права перед іншими державами та міжнародним співтовариством

 

 

11.9.

Умови правомірності та механізм застосування санкцій за міжнародним публічним правом

 

 

11.10.

Поняття, підстави, умови правомірності та механізм застосування контрзаходів

 

 

11.11.

Санкції щодо Російської Федерації та персональні спеціальні обмежувальні заходи, спрямовані на припинення агресії РФ проти України

 

 

12.

Концепція естоппеля в міжнародному публічному праві та перспективи його застосування до порушень міжнародно-правових зобов'язань

4

C

12.1.

Поняття естоппеля в міжнародному публічному праві та його застосування у випадках порушень міжнародно-правових зобов'язань

 

 

12.2.

Концептуальні підходи до кваліфікації Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (5 грудня 1994 р.) (Будапештський меморандум) та її правові наслідки.

 

 

13.

Населення в міжнародному публічному праві

3

D

13.1.

Поняття й основні категорії населення

 

 

13.2.

Питання громадянства в міжнародному публічному праві. Справа Ноттебома 1955 р. (Міжнародний Суд ООН).

 

 

13.3.

Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та осіб з множинним громадянством

 

 

13.4.

Гаазька конвенція про деякі питання, що стосуються колізії законів про громадянство, 1930 р. та Конвенція про громадянство заміжньої жінки 1957 р.

 

 

13.5.

Європейська конвенція про громадянство 1997 р.

 

 

13.6.

Конвенція про статус апатридів 1954 р. та Конвенція про скорочення випадків безгромадянства 1961 р.

 

 

13.7.

Правовий статус біженців. Конвенція про статус біженців 1951 р. та Протокол до неї 1967 р. Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.

 

 

13.9.

Право притулку

 

 

14.

Міжнародне гуманітарне право

5

D

14.1.

Поняття, джерела та принципи міжнародного гуманітарного права

 

 

14.2.

Кваліфікація збройних конфліктів та сфера застосування міжнародного гуманітарного права

 

 

14.3.

Міжнародні збройні конфлікти та їх правове регулювання

 

 

14.4.

Неміжнародні збройні конфлікти (збройні конфлікти неміжнародного характеру) та їх правове регулювання

 

 

14.5.

Учасники збройного конфлікту

 

 

14.6.

Засоби та методи ведення війни

 

 

14.7.

Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що наносять надмірні пошкодження або мають невибіркову дію 1980 р. та додаткові протоколи до неї.

 

 

14.8.

Правовий режим окупації. Гаазька конвенція та Положення про закони та звичаї сухопутної війни 1907 р.

 

 

14.9.

Кваліфікація збройного конфлікту на території України (від 2014 р. до цього часу)

 

 

15.

Міжнародне кримінальне право

4

B

15.1.

Поняття, джерела та принципи міжнародного кримінального права

 

 

15.2.

Міжнародні злочини та індивідуальна кримінальна відповідальність за міжнародним правом

 

 

15.3.

Конвенція про попередження злочину геноциду та покарання за нього 1948 р. Конвенція проти катувань та інших жорстоких або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 р.

 

 

15.4.

Юрисдикційні питання у міжнародному кримінальному праві та міжнародний кримінальний процес

 

 

15.5.

Міжнародні кримінальні судові установи. Римський статут Міжнародного кримінального суду.

 

 

15.6.

Форми та напрямки міжнародного співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю

 

 

15.7.

Правова допомога та екстрадиція

 

 

15.8.

Попереднє розслідування ситуації в Україні Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду

 

 

16.

Територія в міжнародному публічному праві

3

C

16.1.

Поняття та види територій у міжнародному публічному праві

 

 

16.2.

Поняття територіального верховенства, правова природа, склад та підстави зміни державної території

 

 

16.3.

Державні кордони та їх правовий режим

 

 

16.4.

Територіальні спори та претензії

 

 

16.5.

Території з особливим правовим режимом

 

 

16.6.

Правовий режим Антарктики

 

 

17.

Міжнародне морське право

4

D

17.1.

Поняття, джерела та принципи міжнародного морського права

 

 

17.2.

Класифікація та юридичний статус морських просторів згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 р.

 

 

17.3.

Правовий статус і режим внутрішніх вод, територіального моря, прилеглої зони, виключної економічної зони, континентального шельфу, архіпелажних вод, відкритого моря, Міжнародного району морського дна, міжнародних проток та міжнародних каналів згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 р.

 

 

17.4.

Правовий режим Арктики

 

 

18.

Право міжнародних договорів

6

D

18.1.

Поняття, джерела та принципи права міжнародних договорів

 

 

18.2.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.

 

 

18.3.

Сторони в міжнародних договорах

 

 

18.4.

Укладення договору

 

 

18.5.

Дія та дійсність міжнародного договору

 

 

18.6.

Тлумачення міжнародного договору

 

 

18.7.

Припинення міжнародних договорів

 

 

19.

Право зовнішніх зносин

4

C

19.1.

Поняття, джерела та принципи права зовнішніх зносин

 

 

19.2.

Органи зовнішніх зносин держави та їх система

 

 

19.3.

Дипломатичне право. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р.

 

 

19.4.

Консульське право. Віденська конвенція про консульські зносини 1963 р.

 

 

19.5.

Право спеціальних місій. Конвенція про спеціальні місії 1969 р.

 

 

19.6.

Дипломатичне право міжнародних організацій. Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру 1975 р.

 

 

20.

Право міжнародних організацій

4

C

20.1.

Поняття, джерела та принципи права міжнародних організацій

 

 

20.2.

Поняття, ознаки та класифікація міжнародних міжурядових організацій

 

 

20.3.

Організація Об'єднаних Націй. Статут ООН 1945 р.

 

 

20.4.

Регіональні міжнародні міжурядові організації

 

 

20.5.

Міжнародні неурядові організації

 

 

21.

Мирне вирішення міжнародних спорів

4

D

21.1.

Поняття, джерела та принципи права мирного вирішення міжнародних спорів

 

 

21.2.

Поняття міжнародного спору та класифікація мирних засобів вирішення міжнародних спорів

 

 

21.3.

Міжнародний Суд ООН. Статут ООН і Статут Міжнародного Суду ООН.

 

 

21.4.

Регіональні й спеціальні міжнародні судові установи

 

 

21.5.

Міжнародні арбітражні (третейські) суди

 

 

21.6.

Вирішення міжнародних спорів у рамках міжнародних організацій

 

 

22.

Право міжнародної безпеки

3

B

22.1.

Поняття, джерела та принципи права міжнародної безпеки

 

 

22.2.

Засади колективної безпеки за міжнародним правом

 

 

22.3.

Засади здійснення миротворчих операцій за міжнародним правом

 

 

22.4.

Роззброєння та обмеження озброєнь

 

 

22.5.

Невоєнні аспекти міжнародної безпеки

 

 

23.

Міжнародне економічне право

3

D

23.1.

Поняття, джерела та принципи міжнародного економічного права

 

 

23.2.

Міжнародні економічні організації

 

 

23.3.

Юрисдикційні імунітети держав та їх власності. Європейська конвенція про імунітет держав 1972 р.

 

 

23.4.

Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій у сфері міжнародних економічних відносин за міжнародним правом

 

 

23.5

Вирішення міжнародних економічних спорів. Вашингтонська конвенція про врегулювання інвестиційних спорів між державами та фізичними або юридичними особами інших держав 1965 р. Сеульська конвенція 1985 р. про заснування Багатостороннього агентства з гарантій інвестицій

 

 

23.6.

Право Світової організації торгівлі. Угода про заснування Світової організації торгівлі 1994 р. Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 р.

 

 

24.

Міжнародне екологічне право

3

D

24.1.

Поняття, джерела та принципи міжнародного екологічного права

 

 

24.2.

Конвенція про оцінку впливу на довкілля у транскордонному контексті 1991 р. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища 1998 р.

 

 

24.3.

Інституційний механізм міжнародного екологічного права

 

 

МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

Когнітивні рівні охоплення можна визначити наступним чином:

Рівень A. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання".

Рівень B. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння".

Рівень C. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування".

Рівень D. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування" та "Аналіз"/"Синтез"/"Оцінка".

N

Тема та її зміст

Питома вага, %

Рівень компетентності

1.

Загальні положення про права людини

7

C

1.1.

Природа та сутність прав людини

 

 

1.2.

Класифікація прав людини

 

 

1.3.

Універсальність прав людини

 

 

1.4.

Захист прав людини в діяльності Ліги Націй

 

 

2.

Захист прав людини в рамках ООН

14

C

2.1.

Статут ООН, Загальна декларація прав людини 1948 р.

 

 

2.2.

Рада ООН з прав людини

 

 

2.3.

Верховний Комісар ООН з прав людини

 

 

2.4.

Процедура 1503

 

 

2.5.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. Комітет по правах людини

 

 

2.6.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. Комітет з економічних, соціальних та культурних прав

 

 

2.7.

Конвенція ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р. Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок

 

 

2.8.

Конвенція про права дитини 1989 р. Комітет з прав дитини

 

 

2.9.

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 р. Комітет проти катувань

 

 

2.10.

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р. Комітет по ліквідації расової дискримінації

 

 

2.11.

Конвенція про права осіб з інвалідністю 2006 р. Комітет з прав осіб з інвалідністю

 

 

3.

Захист прав людини в Європі

9

C

3.1.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.: принципи тлумачення, особливості застосування в національному правопорядку

 

 

3.2.

Європейський суд з прав людини: юрисдикція та процедура звернення

 

 

3.3.

Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні (справа "Бурмин та інші проти України" NN 46852/13, 47786/13, 54125/13, рішення Великої палати 2017 р.; справа "Бочан проти України N 2" 2015 р.). Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 23 лютого 2006 р. N 3477-IV

 

 

3.4.

Контроль Комітету Міністрів Ради Європи за виконанням рішень Європейського суду з прав людини

 

 

3.5.

Європейська соціальна хартія (переглянута)

 

 

3.6.

Захист прав людини в Європейському Союзі. Хартія основоположних прав Європейського Союзу 2000 р.

 

 

3.7.

Діяльність ОБСЄ у сфері визначення та просування стандартів захисту прав людини (Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин)

 

 

4.

Інші регіональні системи захисту прав людини

5

B

4.1.

Міжамериканська система захисту прав людини

 

 

4.2.

Африканська система захисту прав людини. Субрегіональні системи захисту прав людини в Африці

 

 

4.3.

Арабська система захисту прав людини

 

 

4.4.

Захист прав людини в рамках АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії)

 

 

5.

Право на життя

5

C

5.1.

Обсяг та складові права на життя

 

 

5.2.

Зобов'язання держави щодо права на життя

 

 

5.3.

Практика Європейського суду з прав людини щодо права на життя (справа "Макканн та інші проти Сполученого Королівства" (McCann and Others v. United Kingdom), N 18984/91, рішення Великої палати 1995 р.; справа "Лопеш де Соуза Фернандеш проти Португалії" (Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal), N 56080/13, рішення Великої палати 2017 р.)

 

 

6.

Заборона катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання

5

C

6.1.

Обсяг та складові заборони катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання

 

 

6.2.

Зобов'язання держави щодо заборони катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання

 

 

6.3.

Практика Європейського суду з прав людини щодо заборони катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання (справа "Сорінг проти Сполученого Королівства" (Soering v. United Kingdom), N 14038/88, 1989 р.; справа "Гефген проти Німеччини" (Gafgen v. Germany), N 22978/05, рішення Великої палати 2010 р.; "Каверзін проти України", N 23893/03, 2012 р.)

 

 

7.

Право на свободу та особисту недоторканність

5

C

7.1.

Обсяг та складові права на свободу та особисту недоторканність

 

 

7.2.

Зобов'язання держави щодо права на свободу та особисту недоторканність

 

 

7.3.

Практика Європейського суду з прав людини щодо права на свободу та особисту недоторканність (справа "Харченко проти України", N 40107/02, 2011 р.; справа "Остін та інші проти Сполученого Королівства" (Austin and Others v. United Kingdom) N 39692/09, рішення Великої палати 2012 р.)

 

 

8.

Право на повагу до приватного і сімейного життя, житла та кореспонденції"

7

C

8.1.

Обсяг та складові права на повагу до приватного і сімейного життя, житла та кореспонденції"

 

 

8.2.

Зобов'язання держави щодо права на повагу до приватного і сімейного життя, житла та кореспонденції"

 

 

8.3.

Практика Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до приватного життя (справа "С. і Марпер проти Сполученого Королівства" (S and Marper v. United Kingdom), NN 30562/04, 30566/04, рішення Великої палати 2008 р.; справа "Денісов проти України", N 76639/11, рішення Великої палати 2018 р.)

 

 

8.4.

Практика Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до сімейного життя (справа "Савіни проти України", N 39948/06, 2008 р.; справа "М.Р. і Д.Р. проти України", N 63551/13, 2018 р.)

 

 

8.5.

Практика Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до житла (справа "Німіц проти Німеччини" (Niemietz v. Germany), N 13710/88, 1992 р.; справа "Кривіцька та Кривіцький проти України", N 30856/03, 2011 р.)

 

 

8.6.

Практика Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до кореспонденції (справа "Роман Захаров проти Росії" (Roman Zakharov v. Russia), N 47143/06, рішення Великої палати 2015 р.; справа "Барбулеску проти Румунії" (Brbulescu v. Romania), N 61496/08, рішення Великої палати 2017 р.)

 

 

9.

Свобода думки, совісті і релігії

5

C

9.1.

Обсяг та складові права на свободу думки, совісті і релігії

 

 

9.2.

Зобов'язання держави щодо права на свободу думки, совісті і релігії

 

 

9.3.

Практика Європейського суду з прав людини щодо права на свободу думки, совісті і релігії (справа "Коккінакіс проти Греції" (Kokkinakis v. Greece) N 14307/88, 1993 р.; справа "С. А. С. проти Франції" (S.A.S. v. France), N 43835/11, рішення Великої палати 2014 р.; справа "Евейда та інші проти Сполученого Королівства" (Eweida and Others v. United Kingdom), NN 48420/10, 59842/10, 51671/10, 36516/10, 2013 р.)

 

 

10.

Свобода вираження поглядів

5

C

10.1.

Обсяг та складові права на свободу вираження поглядів

 

 

10.2.

Зобов'язання держави щодо права на свободу вираження поглядів

 

 

10.3.

Практика Європейського суду з прав людини щодо права на свободу вираження поглядів (справа "Лінгенс проти Австрії" (Lingens v. Austria), N 9815/82, 1986 р.; справа "Угорський Гельсінський Комітет проти Угорщини" (Magyar Helsinki Bizottsag v. Hungary), N 18030/11, рішення Великої палати 2016 р.; справа "Аксель Шпрінгер АГ проти Німеччини" (Axel Springer AG v. Germany), N 39954/08, рішення Великої палати 2012 р.)

 

 

11.

Свобода зібрань та об'єднання

5

C

11.1.

Обсяг та складові права на свободу зібрань та об'єднання

 

 

11.2.

Зобов'язання держави щодо права на свободу зібрань та об'єднання

 

 

11.3.

Практика Європейського суду з прав людини щодо права на свободу зібрань та об'єднання (справа "Веніамін Тимошенко та інші проти України", N 48408/12, 2014 р.; справа "Букта та інші проти Угорщини" (Bukta and Others v. Hungary), N 25691/04, 2007 р.; справа "Баранкевич проти Росії" (Barankevich v. Russia), N 10519/03, 2007 р.)

 

 

12.

Право на власність

5

C

12.1.

Обсяг та складові права на власність

 

 

12.2.

Зобов'язання держави щодо права на власність

 

 

12.3.

Практика Європейського суду з прав людини щодо права на власність (справа "Спорронґ і Льоннрот проти Швеції" (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), NN 7151/75, 7152/75, 1982 р.; справа "Лоізіду проти Туреччини" (Loizidou v. Turkey), N 15318/89, рішення Великої палати 1996 р.; справа "Фонд "Батьківська турбота"" проти України", N 5876/15, 2018 р.)

 

 

13.

Заборона дискримінації

5

C

13.1.

Обсяг та складові заборони дискримінації

 

 

13.2.

Зобов'язання держави щодо заборони дискримінації

 

 

13.3.

Практика Європейського суду з прав людини щодо заборони дискримінації (справа "Пічкур проти України", N 10441/06, 2013 р.; справа "D. H. та інші проти Чеської Республіки" (D. H. and Others v. the Czech Republic), N 57325/00, рішення Великої палати 2007 р.)

 

 

14.

Право на справедливий суд та на ефективний засіб юридичного захисту

5

C

14.1.

Обсяг та складові права на справедливий суд та на ефективний засіб юридичного захисту

 

 

14.2.

Зобов'язання держави щодо права на справедливий суд та на ефективний засіб юридичного захисту

 

 

14.3.

Практика Європейського суду з прав людини щодо права на справедливий суд та на ефективний засіб юридичного захисту (справа "Олександр Волков проти України", N 21722/11, рішення Великої Палати 2013 р.; справа "Бурмич та інші проти України", NN 46852/13, 47786/13, 54125/13, рішення Великої палати 2017 р.)

 

 

15.

Правомірне обмеження прав людини та відступ держав від своїх зобов'язань у сфері прав людини під час надзвичайного стану, становища або ситуації

5

B

15.1.

Правомірне обмеження прав людини

 

 

15.2.

Відступ держави від своїх зобов'язань у сфері прав людини за надзвичайних станів

 

 

16.

Міжнародний захист прав людини під час збройних конфліктів

8

C

16.1.

Застосування міжнародних стандартів прав людини у період збройних конфліктів

 

 

16.2.

Захист поранених і хворих у діючих арміях

 

 

16.3.

Захист поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі

 

 

16.4.

Захист військовополонених

 

 

16.5.

Захист цивільного населення під час війни. Захист жінок та дітей під час війни

 

 

 

Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих

О. Шаров