МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 12 червня 2019 року N 1387

Про затвердження Положень про структурні підрозділи Департаменту управління персоналом

Відповідно до Закону України "Про державну службу" наказую:

 1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про відділ державної служби Департаменту управління персоналом;

Положення про відділ службової кар'єри державних службовців Департаменту управління персоналом;

Положення про відділ медичних та фармацевтичних кадрів Департаменту управління персоналом;

Положення про відділ управління керівними кадрами Департаменту управління персоналом.

 1. Керівникам структурних підрозділів Департаменту управління персоналом забезпечити:

зберігання другого примірника відповідних положень;

підготовку та затвердження в установленому порядку у тижневий строк посадових інструкцій;

ознайомлення з положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями підлеглих працівників.

 1. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17 липня 2017 року N 800 "Про затвердження положень про структурні підрозділи Департаменту управління персоналом та кадрової політики" визнати таким, що втратив чинність.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту управління персоналом Азябіну О. О.

 

Державний секретар

А. Янчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
12 червня 2019 року N 1387

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ державної служби Департаменту управління персоналом Міністерства охорони здоров'я України

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ державної служби (далі - Відділ) є структурним підрозділом Департаменту управління персоналом (далі - Департамент) Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про очищення влади", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Типовим положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року N 47, Положенням про МОЗ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, Положенням про Департамент управління персоналом, цим положенням, іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Відділ має необхідні для роботи штампи.

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Відділу є:

2.1. реалізація державної політики з питань управління персоналом у МОЗ;

2.2. забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;

2.3. забезпечення організаційного розвитку МОЗ;

2.4. добір персоналу МОЗ;

2.5. прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

2.6. здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

2.7. документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

 1. ФУНКЦІЇ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. організовує роботу щодо розробки структури МОЗ;

3.2. розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3.3. вносить пропозиції директору Департаменту з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

3.4. здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом;

3.5. контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців МОЗ, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

3.6. проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв'язання конфліктних ситуацій;

3.7. вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в апараті МОЗ та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

3.8. за дорученням керівника державної служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в МОЗ;

3.9. разом з іншими структурними підрозділами апарату МОЗ:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатний розпис МОЗ;

спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу апарату МОЗ;

забезпечує планування службової кар'єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов'язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців;

3.10. веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

3.11. аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

3.12. надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів апарату МОЗ;

3.13. обчислює стаж роботи та державної служби;

3.14. організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

3.15. ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

3.16. оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

3.17. забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу МОЗ;

3.18. здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

3.19. формує графік відпусток персоналу МОЗ, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

3.20. здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників державного органу;

3.21. оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

3.22. опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

3.23. готує у межах компетенції розпорядчі документи про відрядження персоналу апарату міністерства в межах України;

3.24. готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу апарату МОЗ;

3.25. забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

3.26. забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі;

3.27. забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", готує довідку про її результати;

3.28. забезпечує ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ державних службовців всіх категорій, використання його даних у межах повноважень Міністерства, та своєчасну підготовку і подання до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, необхідної інформації у встановленому нею порядку;

3.29. розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

3.30. забезпечує ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних працівників апарату МОЗ;

3.31. проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

 1. СТРУКТУРА

4.1. До складу Відділу входять 4 штатні посади, з яких 1 - заступник директора Департаменту - начальник відділу (далі - заступник директора Департаменту) та 3 - головний спеціаліст.

4.2. Положення про Відділ у складі Департаменту розробляється заступником директора Департаменту, погоджується директором Департаменту та затверджується керівником державної служби.

4.3. На посади працівників Відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.4. Головні спеціалісти Відділу прямо підпорядковуються заступнику директора Департаменту.

4.5. Обов'язки, права і відповідальність працівників Відділу передбачені в посадових інструкціях, які затверджуються керівником державної служби.

 1. ПРАВА

Відділ має право:

5.1. спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в апараті МОЗ та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях;

5.2. одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу МОЗ та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

5.3. за погодженням з керівником державної служби брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

5.4. на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень;

5.5. за дорученням керівника державної служби представляти МОЗ в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

Покладення на Відділ завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 1. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

6.1. Відділ очолює заступник директора Департаменту, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконує заступник директора Департаменту.

6.3. Заступник директора Департаменту у разі відсутності директора Департаменту виконує його обов'язки та несе відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань.

6.4. На посаду заступника директора Департаменту призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра* та має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".

____________
* У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.5. Заступник директора Департаменту повинен володіти знанням аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga, вміння використовувати офісну техніку), вмінням застосування трудового законодавства, а також нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини на державній службі, та мати такі компетенції, як лідерство (ведення ділових переговорів, вміння обґрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів), прийняття ефективних рішень (вміння вирішувати комплексні завдання, ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні), вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності), комунікації та взаємодія (вміння ефективної комунікації та публічних виступів, співпраця та налагодження партнерської взаємодії, відкритість), впровадження змін (здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, оцінка ефективності здійснених змін), управління організацією роботи та персоналом (організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, оцінка і розвиток підлеглих, вміння розв'язання конфліктів), особистісні компетенції (аналітичні здібності, дисципліна і системність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях).

6.6. Заступник директора Департаменту прямо підпорядковується директору Департаменту.

6.7. У разі відсутності заступника директора Департаменту у зв'язку з відпусткою, відрядженням, хворобою тощо, виконання його обов'язків як начальника Відділу покладається на головного спеціаліста, визначеного наказом керівника державної служби за пропозицією директора Департаменту.

6.8. Права, обов'язки і відповідальність заступника директора Департаменту визначаються Положенням про Департамент управління персоналом та цим Положенням.

6.9. Заступник директора Департаменту:

6.9.1. планує роботу Відділу, забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій та здійснює контроль за їх виконанням;

6.9.2. забезпечує планування службової кар'єри державних службовців;

6.9.3. підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

6.9.4. вносить директору Департаменту пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису міністерства, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників державного органу;

6.9.5. розподіляє функціональні обов'язки і завдання між працівниками Відділу, визначає ступінь їх відповідальності, розробляє положення про Відділ та посадові інструкції працівників Відділу;

6.9.6. забезпечує дотримання працівниками Відділу Інструкції з діловодства у Міністерстві охорони здоров'я України та інших нормативно-правових документів, якими регулюється діяльність апарату МОЗ;

6.9.7. забезпечує організацію внутрішнього навчання працівників Відділу;

6.9.8. забезпечує доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів з питань, віднесених до їх компетенції;

6.9.9. здійснює контроль за виконанням працівниками Відділу нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Колегії, наказів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, доручень керівництва МОЗ тощо;

6.9.10. за дорученням керівництва представляє МОЗ в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування при обговоренні питань, що входять до компетенції Департаменту;

6.9.11. візує документи, що належать до компетенції Відділу та Департаменту;

6.9.12. вносить пропозиції директору Департаменту та погоджує пропозиції начальника відділу щодо заохочення та преміювання працівників, притягнення їх до відповідальності, присвоєння чергових рангів.

6.9.13. вносить пропозиції в установленому порядку щодо вдосконалення роботи Департаменту та підвищення її ефективності;

6.9.14. організовує роботу щодо своєчасної та якісної підготовки матеріалів для розгляду на засіданні колегії МОЗ з підготовки пропозицій щодо рішень з окремих кадрових питань;

6.9.15. надає доручення, які є обов'язковими до виконання для всіх працівників Відділу;

6.9.16. організовує та контролює своєчасний і якісний розгляд працівниками Відділу звернень громадян, громадських організацій, підприємств, установ та організацій;

6.9.17. здійснює організаційне забезпечення роботи з проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади";

6.8.18. забезпечує організацію внутрішнього навчання працівників Відділу;

6.8.19. вживає заходів щодо підвищення рівня професійної компетентності підлеглих працівників;

6.9.20. здійснює контроль за веденням діловодства у Відділі, зберіганням документів і справ. Організовує роботу з документами відповідно до вимог законодавства України;

6.9.21. здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Відділу зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Працівник Відділу особисто виконує покладені на нього посадові обов'язки та несе відповідальність за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу;

недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

 1. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Відділ взаємодіє зі структурними підрозділами апарату МОЗ, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

8.2. МОЗ створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи та державної служби.

 

Директор Департаменту
управління персоналом

О. О. Азябіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
12 червня 2019 року N 1387

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ службової кар'єри державних службовців Департаменту управління персоналом Міністерства охорони здоров'я України

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ службової кар'єри державних службовців (далі - Відділ) є структурним підрозділом Департаменту управління персоналом (далі - Департамент) Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про очищення влади", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Типовим положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року N 47, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, Положенням про Департамент управління персоналом, цим положенням, іншими нормативно-правовими актами.

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Відділу є:

2.1. реалізація державної політики з питань управління персоналом у МОЗ;

2.2. забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;

2.3. забезпечення організаційного розвитку МОЗ;

2.4. добір персоналу МОЗ;

2.5. прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

2.6. здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

2.7. документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

 1. ФУНКЦІЇ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3.2. вносить пропозиції Директору департаменту з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

3.3. здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом;

3.4. у випадках, передбачених законодавством, приймає документи від кандидатів на посаду категорії "А", перевіряє на відповідність встановленим законом вимогам, передає до Комісії з питань вищого корпусу державної служби та повідомляє кандидатів про результати такої перевірки;

3.5. розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В";

3.6. приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В"; проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

3.7. надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В" письмові повідомлення про результати конкурсу;

3.8. разом з іншими структурними підрозділами апарату МОЗ:

спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу апарату МОЗ;

забезпечує планування службової кар'єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов'язків;

організовує роботу щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

організовує роботу щодо проходження практики та стажування молоді та слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в апараті МОЗ;

3.9. організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату МОЗ;

3.10. здійснює планування професійного навчання державних службовців апарату МОЗ;

3.11. узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби, директору Департаменту;

3.12. разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

3.13. веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, які відносяться до компетенції Відділу;

3.14. аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

3.15. надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів апарату МОЗ;

3.16. обчислює стаж роботи та державної служби;

3.17. організовує роботу щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Міністром охорони здоров'я України (далі - Міністр);

3.18. організовує роботу щодо погодження відрядження та надання відпусток відповідної тривалості керівників центральних органах виконавчої влади;

3.19. забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр охорони здоров'я України;

3.20. здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням особових справ керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

3.21. в межах компетенції забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі;

3.22. в межах компетенції забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", готує довідку про її результати;

3.23. проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у Відділі, розв'язання конфліктних ситуацій ;

3.24. розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань, що відносяться до компетенції Відділу;

3.25. веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.26. проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

 1. СТРУКТУРА

4.1. До складу Відділу входять 5 штатних посад, з яких 1 - начальник відділу та 4 - головний спеціаліст.

4.2. Положення про Відділ у складі Департаменту розробляється начальником Відділу, погоджується директором Департаменту та затверджується керівником державної служби.

4.3. На посади працівників Відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.4. Головні спеціалісти Відділу прямо підпорядковуються начальнику Відділу.

4.5. Обов'язки, права і відповідальність працівників Відділу передбачені в посадових інструкціях, які затверджуються керівником державної служби.

 1. ПРАВА

Відділ має право:

5.1. спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в апараті МОЗ та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях;

5.2. одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу МОЗ та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

5.3. за погодженням з керівником державної служби брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

5.4. на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень;

5.5. за дорученням керівника державної служби представляти МОЗ в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

Покладення на Відділ завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 1. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконує начальник Відділу.

6.3. На посаду начальника Відділу призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра*, має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".

____________
* У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Начальник Відділу повинен володіти знаннями аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga, вміння використовувати офісну техніку), вмінням застосування трудового законодавства, а також нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини на державній службі, та мати такі компетенції, як лідерство (ведення ділових переговорів, вміння обґрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів), прийняття ефективних рішень (вміння вирішувати комплексні завдання, ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні), вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності), комунікації та взаємодія (вміння ефективної комунікації та публічних виступів, співпраця та налагодження партнерської взаємодії, відкритість), впровадження змін (здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, оцінка ефективності здійснених змін), управління організацією роботи та персоналом (організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, оцінка і розвиток підлеглих, вміння розв'язання конфліктів), особистісні компетенції (аналітичні здібності, дисципліна і системність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях).

6.5. Начальник Відділу прямо підпорядковується заступнику директора Департаменту - начальнику відділу державної служби.

6.6. У разі відсутності начальника Відділу у зв'язку з відпусткою, відрядженням, хворобою тощо, виконання його обов'язків покладається на головного спеціаліста, визначеного наказом керівника державної служби за пропозицією директора Департаменту.

6.7. Права, обов'язки і відповідальність начальника Відділу визначаються Положенням про Департамент управління персоналом та цим Положенням.

6.8. Начальник Відділу:

6.8.1. планує роботу Відділу, забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій та здійснює контроль за їх виконанням;

6.8.2. забезпечує планування службової кар'єри державних службовців;

6.8.3. забезпечує планування навчання персоналу МОЗ;

6.8.4. розподіляє функціональні обов'язки і завдання між працівниками Відділу, визначає ступінь їх відповідальності, розробляє посадові інструкції працівників Відділу;

6.8.5. вносить директору Департаменту пропозиції з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту, та щодо призначення, звільнення з посади, присвоєння чергових рангів, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Відділу;

6.8.6. забезпечує організацію внутрішнього навчання працівників Відділу;

6.8.7. вживає заходів щодо підвищення рівня професійної компетентності підлеглих працівників;

6.8.8. забезпечує доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів з питань, віднесених до їх компетенції;

6.8.9. забезпечує дотримання працівниками Відділу Інструкції з діловодства у міністерстві та інших нормативно-правових документів, якими регулюється діяльність апарату МОЗ;

6.8.10. здійснює контроль за виконанням працівниками Відділу нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Колегії, наказів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, доручень керівництва МОЗ тощо;

6.8.11. за дорученням керівництва представляє МОЗ в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування при обговоренні питань, що відносяться до компетенції Відділу;

6.8.12. візує проекти документів, що належать до компетенції Відділу;

6.8.13. надає доручення, які є обов'язковими до виконання для всіх працівників Відділу;

6.8.14. вносить пропозиції в установленому порядку щодо вдосконалення роботи Відділу, Департаменту та підвищення її ефективності;

6.8.15. організовує та контролює своєчасний і якісний розгляд працівниками Відділу звернень громадян, громадських організацій, підприємств, установ та організацій;

6.8.16. здійснює організаційне забезпечення роботи з проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади";

6.8.17. здійснює організаційне забезпечення роботи з проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі;

6.8.18. здійснює контроль за веденням діловодства у Відділі, зберіганням документів і справ. Організовує роботу з документами у відповідності до вимог законодавства України;

6.8.19. проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у Відділі, розв'язання конфліктних ситуацій;

6.8.20. здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Відділу зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Працівник Відділу особисто виконує покладені на нього посадові обов'язки та несе відповідальність за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу;

недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

 1. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Відділ взаємодіє зі структурними підрозділами апарату МОЗ, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

8.2. МОЗ створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи та державної служби.

 

Директор Департаменту
управління персоналом

О. О. Азябіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
12 червня 2019 року N 1387

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ медичних та фармацевтичних кадрів Департаменту управління персоналом Міністерства охорони здоров'я України

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ медичних та фармацевтичних кадрів (далі - Відділ) є структурним підрозділом Департаменту управління персоналом (далі - Департамент) Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про очищення влади", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Типовим положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року N 47, Положенням про МОЗ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, Положенням про Департамент управління персоналом, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Відділу є:

2.1. реалізація державної політики з питань управління персоналом у МОЗ;

2.2. забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;

2.3. забезпечення організаційного розвитку МОЗ;

2.4. добір, розстановка та використання медичних кадрів;

2.5. здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

 1. ФУНКЦІЇ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.2. розробляє проекти нормативно-правових актів, що належать до компетенції Відділу;

3.3. бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів щодо:

затвердження переліку закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я;

атестації лікарів, провізорів, професіоналів з вищою немедичною освітою, молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою;

допуску до професійної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн;

3.4. вносить пропозиції директору Департаменту з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

3.5. обчислює стаж роботи;

3.6. у межах компетенції здійснює контроль за додержанням законодавства у підпорядкованих організаціях;

3.7. у межах компетенції розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

3.8. веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, які відносяться до компетенції Відділу;

3.9. проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю;

3.10. веде журнал реєстрації посвідчень, виданих лікарям та професіоналам з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров'я, за результатами атестації;

3.11. веде журнал реєстрації наказів МОЗ про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками МОЗ та реєстрації документів про представлення до нагородження державними нагородами працівників галузі охорони здоров'я;

3.12. готує у межах компетенції необхідну інформацію, документи, матеріали з питань управління персоналом для подання керівництву та у вищі органи;

3.13. готує документи для подальшої передачі в архів з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.14. приймає участь у роботі головних акредитаційних комісій;

3.15. здійснює аналіз кадрової ситуації у закладах охорони здоров'я України;

3.16. надає керівництву пропозиції щодо раціонального використання медичних кадрів;

3.17. забезпечує організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій з питань планування, добору, розстановки та раціонального використання кадрових ресурсів галузі;

3.18. організовує роботу щодо сприяння працевлаштування випускників вищих навчальних закладів за напрямами підготовки "Медицина" та "Фармація", які знаходяться у підпорядкуванні МОЗ України та Міністерства освіти і науки України, відповідно до потреб регіональних органів управління охорони здоров'я;

3.19. здійснює:

організаційні заходи щодо затвердження складу Центральної атестаційної комісії при Міністерстві охорони здоров'я України (далі - ЦАК МОЗ України);

роботу, пов'язану із складенням графіків її засідань;

проводить експертизу атестаційних справ медичних працівників та професіоналів з вищою немедичною освітою, що надходять до МОЗ, та передає їх на розгляд ЦАК МОЗ України;

приймає участь у роботі ЦАК МОЗ України.

3.20. розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

3.21. забезпечує розгляд матеріалів та підготовку проекту Указу Президента України "Про призначення державних стипендій видатним діячам охорони здоров'я";

3.22. у межах компетенції інформує щодо вимог законодавства в частині обіймання медичними працівниками посад відповідно до отриманої спеціальності;

3.23. опрацьовує та готує матеріали щодо допуску до професійної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн;

3.24. опрацьовує та готує матеріали з питань підвищення кваліфікації та перепідготовки медичних і фармацевтичних кадрів;

3.25. аналізує звіти ВМНЗ щодо працевлаштування випускників.

 1. СТРУКТУРА

4.1. До складу Відділу входять 4 штатні посади, з яких 1 - начальник Відділу та 3 - головний спеціаліст.

4.2. Положення про Відділ у складі Департаменту розробляється начальником Відділу, погоджується директором Департаменту та затверджується наказом керівника державної служби.

4.3. На посади працівників Відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.4. Головні спеціалісти Відділу прямо підпорядковуються начальнику Відділу.

4.5. Обов'язки, права і відповідальність працівників Відділу передбачені в посадових інструкціях, які затверджуються керівником державної служби.

 1. ПРАВА

Відділ має право:

5.1. спільно з іншими структурними підрозділами здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях;

5.2. одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу МОЗ та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

5.3. за погодженням з керівником державної служби брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

5.4. на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень;

5.5. за дорученням керівника державної служби представляти МОЗ в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Відділу.

Покладення на Відділ завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку, не допускається.

Відділ має право:

 1. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконує начальник Відділу.

6.3. На посаду начальника Відділу призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра* та має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".

____________
* У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Начальник Відділу повинен володіти знанням аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga, вміння використовувати офісну техніку), вмінням застосування трудового законодавства, а також нормативно-правових актів, що регулюють добір, розстановку та використання медичних кадрів, здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, трудові відносини, та мати такі компетенції, як лідерство (ведення ділових переговорів, вміння обґрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів), прийняття ефективних рішень (вміння вирішувати комплексні завдання, ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні), вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності), комунікації та взаємодія (вміння ефективної комунікації та публічних виступів, співпраця та налагодження партнерської взаємодії, відкритість), впровадження змін (здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, оцінка ефективності здійснених змін), управління організацією роботи та персоналом (організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, оцінка і розвиток підлеглих, вміння розв'язання конфліктів), особистісні компетенції (аналітичні здібності, дисципліна і системність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях).

6.5. Начальник Відділу прямо підпорядковується заступнику директора Департаменту - начальнику відділу управління керівними кадрами Департаменту управління персоналом.

6.6. У разі відсутності начальника Відділу у зв'язку з відпусткою, відрядженням, хворобою тощо, виконання його обов'язків покладається на головного спеціаліста, визначеного наказом керівника державної служби за пропозицією директора Департаменту.

6.7. Права, обов'язки і відповідальність начальника Відділу визначаються Положенням про Департамент та цим Положенням.

6.8. Начальник Відділу:

6.8.1. планує роботу Відділу, забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій та здійснює контроль за їх виконанням;

6.8.2. вносить директору Департаменту пропозиції щодо заохочення, присвоєння чергових рангів та притягнення до дисциплінарної відповідальності підлеглих працівників;

6.8.3. розподіляє функціональні обов'язки і завдання між працівниками Відділу, визначає ступінь їх відповідальності, розробляє положення про Відділ та посадові інструкції працівників Відділу;

6.8.4. бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень, що належать до компетенції Відділу;

6.8.5. регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності Відділу;

6.8.6. організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Відділу звернень від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності Відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень;

6.8.7. розробляє положення про Відділ та посадові інструкції працівників Відділу;

6.8.9. здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством;

6.8.10. забезпечує планування навчання працівників Відділу;

6.8.11. вживає заходів щодо підвищення рівня професійної компетентності підлеглих працівників;

6.8.12. проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у Відділі, розв'язання конфліктних ситуацій;

6.8.13. здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Відділу зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Працівник Відділу особисто виконує покладені на нього посадові обов'язки та несе відповідальність за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу;

недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

 1. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Відділ взаємодіє зі структурними підрозділами апарату МОЗ, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

8.2. МОЗ створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

Директор Департаменту
управління персоналом

О. О. Азябіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
12 червня 2019 року N 1387

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ управління керівними кадрами Департаменту управління персоналом Міністерства охорони здоров'я України

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ управління керівними кадрами (далі - Відділ) є структурним підрозділом Департаменту управління персоналом (далі - Департамент) Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про очищення влади", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Типовим положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року N 47, Положенням про МОЗ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, Положенням про Департамент управління персоналом, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Відділу є:

2.1. реалізація державної політики з питань управління персоналом у МОЗ;

2.2. забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;

2.3. забезпечення організаційного розвитку МОЗ;

2.4. добір керівного персоналу підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ (далі - підпорядковані організації);

2.5. здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

2.6. документальне оформлення трудових відносин з керівниками підпорядкованих організацій.

 1. ФУНКЦІЇ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин;

3.2. вносить пропозиції директору Департаменту з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

3.3. здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом;

3.4. у випадках, передбачених законодавством, приймає документи від кандидатів на посаду керівників підпорядкованих організацій, перевіряє на відповідність встановленим законом вимогам;

3.5. приймає документи від кандидатів на посаду керівників підпорядкованих організацій та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

3.6. обчислює стаж роботи та державної служби;

3.7. разом з іншими структурними підрозділами МОЗ в межах компетенції бере участь в опрацюванні штатних розписів підпорядкованих організацій;

3.8. у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладення, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками підпорядкованих організацій, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;

3.9. готує матеріали на погодження призначення та звільнення з посад заступників керівника підпорядкованих організацій;

3.10. у межах компетенції готує розпорядчі документи щодо погодження та надання відпусток керівникам підпорядкованих організацій;

3.11. у межах компетенції здійснює роботу щодо погодження відряджень керівників підпорядкованих організацій;

3.12. здійснює контроль за додержанням законодавства у підпорядкованих організаціях;

3.13. здійснює роботу з обліку і зберігання особових справ керівників підпорядкованих організацій;

3.14. забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення;

3.15. у межах компетенції забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посади керівника підпорядкованої організації;

3.16. у межах компетенції забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", готує довідку про її результати;

3.17. у межах компетенції розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

3.18. веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, які відносяться до компетенції Відділу, аналізує якісний склад керівників підпорядкованих установ;

3.19. проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю;

3.20. здійснює організаційне забезпечення роботи щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій у порядку, передбаченому законодавством;

3.21. здійснює організаційне забезпечення атестації керівників підпорядкованих державних підприємств, керівників виконавчих органів акціонерних товариств, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків, що належать до сфери управління МОЗ;

3.22. веде журнали реєстрації наказів МОЗ України з особового складу основної номенклатури підпорядкованих організацій;

3.23. готує у межах компетенції необхідну інформацію, документи, матеріали з питань управління персоналом для подання у вищі органи;

3.24. готує документи для подальшої передачі в архів з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.25. у межах компетенції приймає участь у розробці проектів статутів підпорядкованих організацій;

3.26. приймає участь у роботі головних акредитаційних комісій.

 1. СТРУКТУРА

4.1. До складу Відділу входять 5 штатних посад, з яких 1 - заступник директора Департаменту - начальник Відділу та 4 - головний спеціаліст.

4.2. Положення про Відділ у складі Департаменту розробляється заступником директора Департаменту - начальником Відділу, погоджується директором Департаменту та затверджується керівником державної служби.

4.3. На посади працівників Відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.4. Головні спеціалісти Відділу прямо підпорядковуються заступнику директора Департаменту - начальнику Відділу.

4.5. Обов'язки, права і відповідальність працівників Відділу визначені в посадових інструкціях, які затверджуються керівником державної служби.

 1. ПРАВА

Відділ має право:

5.1. спільно з іншими структурними підрозділами здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях;

5.2. одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу МОЗ та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

5.3. за погодженням з керівником державної служби брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

5.4. на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень;

5.5. за дорученням керівника державної служби представляти МОЗ в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Відділу.

Покладення на Відділ завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку, не допускається.

 1. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

6.1. Відділ очолює заступник директора Департаменту - начальник Відділу (далі - начальник Відділу), який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконує начальник Відділу.

6.3. На посаду начальника Відділу призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра* та має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".

____________
* У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Начальник Відділу повинен володіти знанням аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga, вміння використовувати офісну техніку), вмінням застосування трудового законодавства, а також нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини та забезпечують виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Департамент та цим Положенням, та мати такі компетенції, як лідерство (ведення ділових переговорів, вміння обґрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів), прийняття ефективних рішень (вміння вирішувати комплексні завдання, ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні), вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності), комунікації та взаємодія (вміння ефективної комунікації та публічних виступів, співпраця та налагодження партнерської взаємодії, відкритість), впровадження змін (здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, оцінка ефективності здійснених змін), управління організацією роботи та персоналом (організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, оцінка і розвиток підлеглих, вміння розв'язання конфліктів), особистісні компетенції (аналітичні здібності, дисципліна і системність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях).

6.5. Начальник Відділу прямо підпорядковується директору Департаменту.

6.6. У разі відсутності начальника Відділу у зв'язку з відпусткою, відрядженням, хворобою тощо, виконання його обов'язків як начальника Відділу покладається на головного спеціаліста, визначеного наказом керівника державної служби за пропозицією директора Департаменту.

6.7. Права, обов'язки і відповідальність начальника Відділу визначаються Положенням про Департамент та цим Положенням.

6.8. Начальник Відділу:

6.8.1. планує роботу Відділу, забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій та здійснює контроль за їх виконанням;

6.8.2. вносить директору Департаменту пропозиції щодо заохочення, присвоєння чергових рангів та притягнення до дисциплінарної відповідальності підлеглих працівників;

6.8.3. розподіляє функціональні обов'язки і завдання між працівниками Відділу, визначає ступінь їх відповідальності, розробляє положення про Відділ та посадові інструкції працівників Відділу;

6.8.4. координує та контролює діяльність служб персоналу підпорядкованих організацій;

6.8.5. забезпечує доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів з питань, віднесених до їх компетенції;

6.8.6. здійснює контроль за виконанням працівниками Відділу нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Колегії, наказів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління персоналом, доручень керівництва МОЗ тощо;

6.8.7. забезпечує дотримання працівниками Відділу Інструкції з діловодства у міністерстві та інших нормативно-правових документів, якими регулюється діяльність апарату МОЗ;

6.8.8. за дорученням керівництва представляє МОЗ в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування при обговоренні питань, що входять до компетенції Відділу;

6.8.9. візує документи, що належать до компетенції Відділу;

6.8.10. вносить пропозиції в установленому порядку щодо підвищення ефективності та вдосконалення роботи Відділу;

6.8.11. організовує роботу щодо своєчасної та якісної підготовки матеріалів для розгляду на засіданні колегії МОЗ з підготовки пропозицій щодо рішень з окремих кадрових питань;

6.8.12. надає доручення, які є обов'язковими до виконання для всіх працівників Відділу;

6.8.13. організовує та контролює своєчасний і якісний розгляд працівниками Відділу звернень громадян, громадських організацій, підприємств, установ та організацій;

6.8.14. здійснює організаційне забезпечення роботи з проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади";

6.8.15. здійснює організаційне забезпечення роботи з проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посади керівника підпорядкованої організації;

6.8.16. здійснює контроль за веденням діловодства у Відділі, зберіганням документів і справ. Організовує роботу з документами відповідно до вимог законодавства України;

6.8.17. забезпечує організацію внутрішнього навчання працівників Відділу;

6.8.18. вживає заходів щодо підвищення рівня професійної компетентності підлеглих працівників;

6.8.19. проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у Відділі, розв'язання конфліктних ситуацій;

6.8.20. здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Відділу зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Працівник Відділу особисто виконує покладені на нього посадові обов'язки та несе відповідальність за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу;

недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

 1. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Відділ взаємодіє зі структурними підрозділами апарату МОЗ, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

8.2. МОЗ створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

Директор Департаменту
управління персоналом

О. О. Азябіна

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації