МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 18 квітня 2018 року N 754

Про затвердження Положень про структурні підрозділи Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги

Відповідно до статті 8 Закону України "Про державну службу" наказую:

 1. Затвердити:

1) Положення про відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги, що додається;

2) Положення про відділ контролю якості медичної допомоги Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги, що додається;

3) Положення про сектор державного контролю ліцензування медичної практики Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги, що додається.

 1. Керівникам структурних підрозділів Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги забезпечити зберігання другого примірника відповідних положень, забезпечити підготовку та затвердження в установленому порядку у тижневий строк посадових інструкцій підлеглих працівників.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Державний секретар

А. Янчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
18 квітня 2018 року N 754

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації (далі - Відділ) є структурним підрозділом Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги (далі - Управління) Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про очищення влади", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, Положенням про Управління, цим Положенням, наказами МОЗ України та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Основні завдання, функції та права Відділу визначаються у цьому Положенні.

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Відділу є:

2.1. Здійснення заходів з організації:

контролю за додержанням вимог законодавства про охорону здоров'я;

розробки пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань ліцензування, акредитації та подання на розгляд керівництву Управління;

акредитації закладів охорони здоров'я з метою визнання наявності у закладі охорони здоров'я умов для якісного, своєчасного, певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров'я, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам;

удосконалення критеріїв/стандартів акредитації закладів охорони здоров'я;

ведення реєстру акредитованих закладів охорони здоров'я;

ведення Ліцензійного реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики та банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ України (далі - Банк пуповинної крові);

розробки проектів нормативно-правових актів та інструктивно-методичних матеріалів із питань, що належать до компетенції Відділу;

підготовки та надання керівництву Управління, МОЗ України, підпорядкованим органам та закладам охорони здоров'я інформаційних матеріалів з питань ліцензування, акредитації закладів охорони здоров'я;

ліцензування господарської діяльності із медичної практики та Банків пуповинної крові;

участі у формуванні та реалізації МОЗ України державної політики у сфері охорони здоров'я;

2.2. Підготовка матеріалів для:

ліцензійної комісії МОЗ України щодо прийняття рішення про видачу, переоформлення, анулювання та визнання недійсною ліцензії суб'єктам господарювання незалежно від форм власності на провадження господарської діяльності з медичної практики та Банків пуповинної крові;

головної акредитаційної комісії при МОЗ України щодо прийняття рішення про акредитацію закладу та присвоєння закладу певної акредитаційної категорії та видачі акредитаційного сертифіката, про відмову в акредитації, про необхідність проведення у місячний строк повторної експертної оцінки відповідності критеріям, стандартам акредитації закладу охорони здоров'я, про переоформлення акредитаційного сертифіката, про анулювання акредитаційного сертифіката закладу охорони здоров'я.

 1. ФУНКЦІЇ

Відділ у відповідності до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює заходи щодо:

забезпечення контролю за додержанням суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, Банків пуповинної крові шляхом проведення планових та позапланових перевірок у встановленому порядку;

методичного керівництва та надання консультативної допомоги закладам охорони здоров'я з питань акредитації закладів охорони здоров'я, ліцензування господарської діяльності у сфері охорони здоров'я;

підготовки та подання керівництву МОЗ України пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання ліцензування, акредитації у межах компетенції Відділу;

взаємодії із посадовими особами МОЗ України, що здійснюють повноваження у зв'язках із засобами масової інформації;

підготовки пропозицій стосовно критеріїв/стандартів акредитації для проведення експертної оцінки відповідності закладу охорони здоров'я критеріям, стандартам акредитації;

методичного керівництва та надання консультативної допомоги закладам та установам охорони здоров'я із питань акредитації закладів охорони здоров'я, ліцензування господарської діяльності у сфері охорони здоров'я;

організації та участі у процесі акредитації закладів охорони здоров'я усіх форм власності;

вивчення та розповсюдження вітчизняного та міжнародного досвіду ліцензування господарської діяльності у сфері охорони здоров'я та акредитації закладів охорони здоров'я;

організації процесу ліцензування господарської діяльності у сфері охорони здоров'я та акредитації закладів охорони здоров'я усіх форм власності;

формування та ведення Ліцензійного реєстру, реєстру акредитованих закладів охорони здоров'я;

участі у проведенні планових та позапланових перевірок за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, Банків пуповидної крові;

3.2. Готує матеріали для:

ліцензійної комісії МОЗ України щодо прийняття рішення про видачу, переоформлення, анулювання, відмову у видачі, залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду та визнання недійсною ліцензії суб'єктам господарювання незалежно від форм власності на провадження господарської діяльності з медичної практики та Банків пуповинної крові;

головної акредитаційної комісії при МОЗ України щодо прийняття рішення про акредитацію закладу та присвоєння закладу певної акредитаційної категорії та видачі акредитаційного сертифіката, про відмову в акредитації, про необхідність проведення у місячний строк повторної експертної оцінки відповідності критеріям, стандартам акредитації закладу охорони здоров'я, про переоформлення акредитаційного сертифіката, про зниження акредитаційної категорії, про анулювання акредитаційного сертифіката закладу охорони здоров'я;

3.3. Розробляє та подає керівництву МОЗ України проекти нормативно-правових актів щодо ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, Банків пуповинної крові.

3.4. Приймає участь у:

розробці та виконанні загальнодержавних, державних та цільових програм у сфері охорони здоров'я;

участь у розробці та опрацюванні міжнародних угод із питань, що віднесені до компетенції Управління;

підготовці пропозицій щодо порядку організації забезпечення державного контролю за додержанням вимог законодавства, правил, нормативів, стандартів у сфері охорони здоров'я суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері охорони здоров'я.

3.5. Надає пропозиції керівництву МОЗ України, структурним підрозділам МОЗ України, іншим органам державної влади щодо усунення порушень в частині надання населенню медичної допомоги, наявності у суб'єктів господарської діяльності у сфері охорони здоров'я інформаційних матеріалів, які роз'яснюють населенню права на отримання якісної медичної допомоги тощо.

 1. СТРУКТУРА

4.1. До складу Відділу входять 5 штатних посад:

- 1 начальник Відділу;

- 3 головних спеціаліста;

- 1 провідний спеціаліст.

4.2. Положення про Відділ розробляється начальником Відділу, погоджується начальником Управління та затверджується наказом керівника державної служби.

4.3. На посади працівників Відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.4. Головні спеціалісти та провідний спеціаліст Відділу прямо підпорядковується начальнику Відділу.

4.5. Обов'язки, права і відповідальність працівників Відділу передбачені в посадових інструкціях, які затверджуються керівником державної служби.

 1. ПРАВА

Відділ має право:

5.1. за дорученням керівництва Управління представляти Управління у структурних підрозділах МОЗ України, інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

5.2. одержувати у встановленому чинним законодавством порядку інформацію від структурних підрозділів Управління, МОЗ України, підпорядкованих закладів, установ, підприємств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що знаходяться у компетенції Відділу та необхідні для реалізації покладених на нього завдань;

5.3. залучати до роботи Відділу спеціалістів МОЗ України з питань, що знаходяться у межах компетенції Відділу;

5.4. вести ділове листування із структурними підрозділами МОЗ України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань що знаходяться у межах компетенції Відділу;

5.5. користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань, що знаходяться у межах компетенції Відділу;

5.6. підвищувати кваліфікаційний рівень, брати участь у науково-практичних форумах, конференціях у межах компетенції Відділу;

5.7. користуватися усіма видами зв'язку з офіційними абонентами у межах повноважень та виробничої необхідності;

5.8. брати участь в організації, підготовці та проведенні конференцій, семінарів, конгресів, симпозіумів з питань, що знаходяться у межах компетенції Відділу;

5.9. брати участь у співпраці з міжнародними організаціями та зарубіжними країнами з питань ліцензування господарської діяльності у сфері охорони здоров'я та акредитації закладів охорони здоров'я.

 1. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

6.1. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначені цим Положенням, виконує начальник Відділу.

6.3. На посаду начальника Відділу призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра*, має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".

____________
* - У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Начальник Відділу в своїй діяльності повинен керуватись Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та іншими законами України, що регулюють правовідносини в сфері охорони здоров'я, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами Міністерства, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, Положенням про Управління, а також іншими нормативно-правовими актами; знати порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; ділову мову; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

6.5. Начальник Відділу

повинен:

володіти професійними знаннями, сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet);

вільно користуватись законодавчою базою Liga;

вміти використовувати офісну техніку;

вміти застосувати законодавчі акти (Закони України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Основи законодавства України про охорону здоров'я") та нормативно-правові акти, які пов'язані з ліцензуванням господарської діяльності з медичної практики, Банків пуповинної крові, (державним наглядом (контролю), акредитацією закладів охорони здоров'я та якістю надання медичної допомоги;

мати такі компетенції як:

лідерство (вміння обґрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів);

вміння приймати ефективні рішення (вміння вирішувати комплексні завдання, аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації, вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів);

комунікація та взаємодія (вміння ефективної комунікації та публічних виступів, відкритість);

впровадження змін (реалізація плану змін, здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, оцінка ефективності здійснених змін);

управління організацією роботи та персоналом (організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, оцінка і розвиток підлеглих, вміння розв'язання конфліктів);

особистісні компетенції (аналітичні здібності, дисципліна і системність, інноваційність та креативність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, дипломатичність та гнучкість, незалежність та ініціативність, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях).

6.6. Начальник Відділу прямо підпорядковується начальнику Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги.

6.7. Начальник Відділу відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов'язки між собою і працівниками, очолює та контролює їх роботу;

забезпечує виконання покладених на Відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я;

бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм із питань, що належать до компетенції Відділу;

готує проекти рішень за напрямами діяльності Відділу у межах наданих повноважень;

регулює роботу Відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами МОЗ України, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами із питань, що стосуються діяльності Відділу;

аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом, який знаходиться в межах компетенції Відділу, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій;

організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Відділу звернень від фізичних та юридичних осіб з напрямку діяльності Відділу, а також готує проекти відповідних рішень;

вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Відділу;

подає пропозиції керівництву Управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів;

організовує роботу з документами у відповідності до законодавства;

забезпечує дотримання працівниками Відділу Законів України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції";

6.8. Начальник Відділу має право:

за дорученням керівництва представляти Відділ в інших органах державної влади з питань, що належать до його компетенції;

організовувати листування у процесі виконання покладених на Відділ завдань, у межах наданих повноважень із органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень;

у встановленому порядку готувати проекти запитів на безкоштовне отримання від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів із питань, що стосуються діяльності Відділу;

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу, Управління, МОЗ України, іншого органу виконавчої влади.

6.9. У разі відсутності начальника Відділу у зв'язку з відпусткою, хворобою тощо його обов'язки виконує та несе відповідальність за їх виконання головний спеціаліст, на якого покладено виконання таких обов'язків наказом керівника державної служби за пропозицією начальника Управління.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Начальник та працівники Відділу зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Начальник та працівники Відділу особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Управління;

недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

 1. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. У своїй роботі Відділ взаємодіє через начальника Управління із усіма структурними підрозділами МОЗ України, інститутами, вищими медичними навчальними закладами та закладами післядипломної освіти, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, зацікавленими у питаннях охорони здоров'я населення, контролю та управління якості медичної допомоги.

8.2. МОЗ України створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

 

Начальник відділу ліцензування,
сертифікації та акредитації Управління
ліцензування та контролю якості
надання медичної допомоги

О. Садова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
18 квітня 2018 року N 754

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ контролю якості медичної допомоги Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ контролю якості медичної допомоги (далі - Відділ) є структурним підрозділом Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги (далі - Управління) Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про очищення влади", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, Положенням про Управління, цим Положенням, наказами МОЗ України та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Основні завдання, функції та права Відділу визначаються у цьому Положенні.

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Відділу є:

2.1. Здійснення заходів з організації:

контролю за якістю надання медичної допомоги;

роботи комісій зі здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із медичної практики, банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини та умов з зайняттям народною медициною (цілительством) суб'єктами господарювання, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування;

розробки пропозицій щодо удосконалення законодавства у питаннях підвищення якості медичної допомоги у закладах охорони здоров'я, формування системи галузевої стандартизації, технічного регулювання та оцінки відповідності у сфері охорони здоров'я і подання їх на розгляд керівництву МОЗ України;

розробки проектів нормативно-правових актів та інструктивно-методичних матеріалів із питань, що належать до компетенції Відділу;

координації робіт з розробки медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги з іншими структурними підрозділами МОЗ України;

роботи клініко-експертної комісії Міністерства охорони здоров'я України (далі - КЕК МОЗ України) для проведення клініко-експертної оцінки якості та обсягів надання медичної допомоги та медичних послуг в закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування та у фізичних осіб - підприємців, що провадять господарську діяльність з медичної практики;

координації роботи клініко-експертної комісії МОЗ України, клініко-експертних комісій при структурних підрозділах з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій.

2.2. Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, спрямованої на покращення якості надання медичної допомоги.

2.3. Вивчення міжнародного та вітчизняного досвіду щодо впровадження політики управління якістю медичної допомоги в закладах охорони здоров'я.

2.4. Розробка пропозицій щодо удосконалення законодавства із питань охорони здоров'я і подання їх на розгляд керівництву Управління.

2.5. Участь у перевірці закладів охорони здоров'я, незалежно від форми власності та підпорядкування, на відповідність критеріям, стандартам акредитації.

2.6. Підготовка матеріалів для:

Ліцензійної комісії МОЗ України щодо прийняття рішення про видачу, переоформлення, анулювання ліцензії суб'єктам господарювання незалежно від форм власності на провадження господарської діяльності з медичної практики банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ України (далі - Банк пуповинної крові) та зайняттям народною медициною (цілительством);

Головної акредитаційної комісії при МОЗ України щодо прийняття рішення про акредитацію закладу та присвоєння закладу певної акредитаційної категорії та видачі акредитаційного сертифіката, про відмову в акредитації, про необхідність проведення у місячний строк повторної експертної оцінки відповідності критеріям, стандартам акредитації закладу охорони здоров'я, про переоформлення акредитаційного сертифіката, про зниження акредитаційної категорії, про анулювання акредитаційного сертифіката закладу охорони здоров'я.

 1. ФУНКЦІЇ

Відділ у відповідності до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює заходи щодо:

забезпечення державного контролю за додержанням вимог законодавства, правил, нормативів, стандартів у сфері охорони здоров'я суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері охорони здоров'я;

контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини та умов з зайняттям народною медициною (цілительством), шляхом проведення планових та позапланових перевірок у встановленому порядку; підготовка розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із медичної практики, банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини та умов з зайняттям народною медициною (цілительством) та рішень про анулювання ліцензій МОЗ України;

контролю у встановленому порядку за дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я закладами охорони здоров'я усіх форм власності та фізичними особами - підприємцями, що здійснюють господарську діяльність з медичної практики;

вивчення та розповсюдження вітчизняного та міжнародного досвіду ліцензування господарської діяльності та акредитації закладів охорони здоров'я, створення систем якості медичної допомоги та управління якістю медичної допомоги в закладах охорони здоров'я усіх форм власності, узагальнення практики та типових проблем створення систем якості та управління якістю медичної допомоги;

організаційно-методичної підтримки створення та функціонування системи управління якістю та стандартизації медичних послуг;

контролю за створенням систем якості та забезпечення управління якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я усіх форм власності;

сприяння організації науково-практичних досліджень у сфері забезпечення якості та стандартизації медичних послуг;

підготовки пропозицій стосовно порядку організації забезпечення державного контролю за додержанням вимог законодавства, правил, нормативів, стандартів у сфері охорони здоров'я суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері охорони здоров'я із питань управління якістю та стандартизації медичної допомоги;

організації та участі у перевірках діяльності закладів охорони здоров'я всіх форм, власності щодо питань забезпечення системи якості медичної допомоги;

надання пропозицій керівництву Управління щодо усунення порушень в частині надання населенню медичної допомоги, наявності у суб'єктів господарської діяльності у сфері охорони здоров'я інформаційних матеріалів, які роз'яснюють населенню права на отримання якісної медичної допомоги тощо;

підготовки подання до правоохоронних органів документів за результатами перевірки закладів охорони здоров'я, що здійснюють господарську діяльність з медичної практики та банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини та умов з заняттям народною медициною (цілительством) у разі, якщо порушення мають ознаки злочину;

методичного керівництва та надання консультативної допомоги закладам та охорони здоров'я з питань акредитації закладів охорони здоров'я, ліцензування господарської діяльності з медичної практики, стандартизації медичної допомоги та метрологічного контролю у межах повноважень;

міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров'я;

підготовки та подання керівництву Управління пропозицій стосовно вдосконалення правового регулювання ліцензування, акредитації та стандартизації у межах компетенції Відділу;

створення та координації діяльності клініко-експертних комісій, робочих груп для організації процесу впровадження та функціонування системи управління якістю та стандартизації медичної допомоги;

організаційно-методичної підтримки створення медико-технологічних документів відповідно до Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом МОЗ України від 28 вересня 2012 року N 751, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за N 2001/22313;

проведення навчальних семінарів та тренінгів стосовно створення медико-технологічних документів відповідно до Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом МОЗ України від 28 вересня 2012 року N 751, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за N 2001/22313;

організаційно-методичної підтримки створення та функціонування клініко-експертних комісій при структурних підрозділах з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій.

3.2. Приймає участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики в сфері охорони здоров'я.

3.3. Надає пропозиції щодо створення у рамках своєї діяльності комісій, науково-експертних та консультативних рад, робочих груп.

 1. СТРУКТУРА

4.1. До складу Відділу входять 5 штатних посад:

- 1 заступник начальника Управління - начальник Відділу;

- 4 головних спеціаліста.

4.2. Положення про Відділ розробляється заступником начальника Управління - начальником Відділу, погоджується начальником Управління та затверджується наказом керівника державної служби.

4.3. На посади працівників Відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.4. Обов'язки, права і відповідальність працівників Відділу передбачені в посадових інструкціях, які затверджуються керівником державної служби.

4.5. Головні спеціалісти Відділу прямо підпорядковується заступнику начальника Управління - начальнику Відділу.

 1. ПРАВА

Відділ має право:

5.1. За дорученням керівництва Управління представляти Управління у структурних підрозділах МОЗ України, інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

5.2. Одержувати у встановленому чинним законодавством порядку інформацію від структурних підрозділів Управління, МОЗ України, підпорядкованих закладів, установ, підприємств, експертів МОЗ України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що знаходяться у компетенції Відділу та необхідні для реалізації покладених на нього завдань;

5.3. Залучати до роботи Відділу групи експертів МОЗ України за відповідними напрямками з питань, що знаходяться у межах компетенції Відділу;

5.4. Готувати проекти службових листів разом зі структурними підрозділами МОЗ України, групами експертів МОЗ України за відповідними напрямками з питань, що знаходяться у межах компетенції Відділу, та подавати керівництву Управління;

5.5. Користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань, що знаходяться у межах компетенції Відділу;

5.6. Підвищувати кваліфікаційний рівень, брати участь у науково-практичних форумах, конференціях у межах компетенції Відділу;

5.7. Користуватися усіма видами зв'язку з офіційними абонентами у межах повноважень та виробничої необхідності;

5.8. Брати участь в організації, підготовці та проведенні конференцій, семінарів, конгресів, симпозіумів з питань, що знаходяться у межах компетенції Відділу;

5.9. Брати участь у співпраці з міжнародними організаціями та зарубіжними країнами з питань ліцензування господарської діяльності у сфері охорони здоров'я, акредитації закладів охорони здоров'я та якості надання медичної допомоги.

 1. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

6.1. Відділ очолює заступник начальника Управління - начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначені цим Положенням, виконує заступник начальника Управління -  начальник Відділу.

6.3. На посаду заступника начальника Управління - начальника Відділу призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра*, має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".

____________
* - У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Заступник начальника Управління - начальник Відділу в своїй діяльності повинен керуватись Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та іншими законами України, що регулюють правовідносини в сфері охорони здоров'я, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами МОЗ України, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, Положенням про Управління, а також іншими нормативно-правовими актами; знати порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; ділову мову; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

6.5. Заступник начальника Управління - начальник Відділу

 1) повинен:

       володіти професійними знаннями, сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet);

вільно користуватись законодавчою базою Liga;

вміти використовувати офісну техніку;

вміти застосувати законодавчі акти (Закони України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Основи законодавства України про охорону здоров'я") та нормативно-правові акти, які пов'язані з ліцензуванням господарської діяльності з медичної практики, Банків пуповинної крові, зайняттям народною медициною (цілительством), державним наглядом (контролю), акредитацією закладів охорони здоров'я та якістю надання медичної допомоги;

2) мати такі компетенції, як:

лідерство (вміння обґрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів);

вміння приймати ефективні рішення (вміння вирішувати комплексні завдання, аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації, вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів);

комунікація та взаємодія (вміння ефективної комунікації та публічних виступів, відкритість);

впровадження змін (реалізація плану змін, здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, оцінка ефективності здійснених змін);

управління організацією роботи та персоналом (організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, оцінка і розвиток підлеглих, вміння розв'язання конфліктів);

особистісні компетенції (аналітичні здібності, дисципліна і системність, інноваційність та креативність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, дипломатичність та гнучкість, незалежність та ініціативність, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях).

6.6. Заступник начальника Управління - начальник Відділу прямо підпорядковується начальнику Управління.

6.7. Начальник Відділу відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює керівництво діяльністю Управління у межах делегованихйому начальником Управління повноважень, визначає ступінь відповідальності працівників Відділу;

забезпечує виконання покладених на Відділ завдань щодо участі у реаліізації державної політики у сфері охорони здоров'я;

розподіляє обов'язки між працівниками Відділу та контролює їх роботу; виконує обов'язки начальника правління у разі його відсутності; забезпечує виконання покладених на Відділ у складі Управління завдань щодо участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я;

бере участь у розробці окремих положень комплексних програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери охорони здоров'я, проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу;

готує проекти наказів за напрямами діяльності Управління у межах наданих Відділу повноважень;

узагальнює матеріали інших відділів для вироблення єдиного документа чи проекту рішення від Управління;

організовує та регулює роботу Відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами МОЗ України, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності Відділу;

аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом в межах компетенції Відділу, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій;

організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Відділу звернень від фізичних та юридичних осіб з напряму діяльності Відділу, а також готує проекти відповідних рішень;

вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Відділу у складі Управління;

подає пропозиції начальнику Управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

забезпечує дотримання працівниками Відділу законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів;

забезпечує розробку положення про Відділ та посадових інструкцій працівників Відділу;

організовує роботу із документами у відповідності із законодавством. Виконує інші доручення керівництва МОЗ України.

6.8. Заступник начальника Управління - начальник Відділу має право:

за дорученням керівництва представляти МОЗ України в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції, наданих повноважень, та Відділ у структурних підрозділах міністерства, в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

в процесі виконання покладених на Відділ завдань вести та організовувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень;

у встановленому порядку готувати проекти запитів на безкоштовне отримання від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності Відділу і належать до його повноважень;

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу та МОЗ України з питань, що стосуються його повноважень.

6.9. У разі відсутності заступника начальника Управління - начальника Відділу у зв'язку з відпусткою, хворобою тощо його обов'язки як начальника Відділу виконує та несе відповідальність за їх виконання головний спеціаліст, на якого покладено виконання таких обов'язків наказом керівника державної служби за пропозицією начальника Управління.

6.10. Права, обов'язки і відповідальність начальника Відділу визначаються Положенням про Управління та цим Положенням.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Начальник та працівники Відділу зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Начальник та працівники Відділу особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Управління;

недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

 1. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. У своїй роботі Відділ взаємодіє через начальника Управління із усіма структурними підрозділами МОЗ України, інститутами, вищими медичними навчальними закладами та закладами післядипломної освіти, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, зацікавленими у питаннях охорони здоров'я населення, контролю та управління якості медичної допомоги.

8.2. МОЗ України створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

 

Начальник Управління ліцензування
та контролю якості надання
медичної допомоги

І. Слонецький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
18 квітня 2018 року N 754

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор державного контролю ліцензування медичної практики Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор державного контролю ліцензування медичної практики (далі - Сектор) є структурним підрозділом Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги (далі - Управління) Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України).

1.2. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про очищення влади", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, Положенням про Управління, цим Положенням, наказами МОЗ України та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Основні завдання, функції та права Сектору визначаються у цьому Положенні.

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Сектору є:

2.1. Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, спрямованої на покращення якості надання медичної допомоги;

2.2. Здійснення у встановленому порядку контролю за додержанням вимог законодавства про охорону здоров'я;

2.3. Розробка пропозицій щодо удосконалення законодавства із питань охорони здоров'я і подання їх на розгляд керівництву Управління;

2.4. Організація роботи комісій зі здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, згідно з переліком, затвердженим МОЗ України (далі - Банків пуповинної крові), додержанням умов провадження господарської діяльності з зайняття народною медициною (цілительством) шляхом проведення планових та позапланових перевірок у встановленому законом порядку;

2.5. Оформлення результатів перевірок додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов відповідно до вимог законодавства України (рішень про анулювання ліцензій МОЗ України та розпоряджень) про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та Банків пуповинної крові, умов для зайняття народною медициною (цілительством);

2.6. Організаційно-методична підтримка закладів охорони здоров'я з питань ліцензування господарської діяльності, та додержання Ліцензійних умов відповідно до вимог законодавства України;

2.7. Здійснення контролю за виконанням розпоряджень МОЗ України про усунення порушень суб'єктами господарювання Ліцензійних умов;

2.8. Підготовка річних планів перевірок додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та Банків пуповинної крові;

2.9. Підготовка звітів, подання їх на погодження керівництву Управління та затвердження керівництву МОЗ України з проведення планових та позапланових перевірок додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та Банків пуповинної крові;

2.10. Розроблення проектів нормативно-правових актів та інструктивно-методичних матеріалів в межах компетенції Сектору;

2.11. Підготовка та забезпечення оприлюднення річних планів перевірок додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та Банків пуповинної крові та результатів проведення планових та позапланових перевірок шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті МОЗ України;

2.12. Участь у оцінці закладів охорони здоров'я, незалежно від форми власності, на відповідність критеріям/стандартам акредитації закладів охорони здоров'я;

2.13. Робота зі зверненнями громадян;

2.14. Розроблення, подання на візування керівництву Управління та керівництву МОЗ України Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з зайняттям народною медициною (цілительством), медичної практики та Банків пуповинної крові і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);

2.15. Розроблення, подання на погодження керівництву Управління та затвердження керівництву МОЗ України уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) за додержанням суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та Банків пуповинної крові, умов для зайняття народною медициною (цілительством);

2.16. Участь у здійсненні заходів з організації роботи клініко-експертної комісії МОЗ України;

2.17. Підготовка матеріалів для:

Ліцензійної комісії МОЗ України щодо прийняття рішення про видачу, переоформлення, анулювання ліцензії суб'єктам господарювання незалежно від форм власності на провадження господарської діяльності з медичної практики банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ України (далі - Банк пуповинної крові) та зайняттям народною медициною (цілительством);

Головної акредитаційної комісії при МОЗ України щодо прийняття рішення про акредитацію закладу та присвоєння закладу певної акредитаційної категорії та видачі акредитаційного сертифіката, про відмову в акредитації, про необхідність проведення у місячний строк повторної експертної оцінки відповідності критеріям, стандартам акредитації закладу охорони здоров'я, про переоформлення акредитаційного сертифіката, про зниження акредитаційної категорії, про анулювання акредитаційного сертифіката закладу охорони здоров'я.

 1. ФУНКЦІЇ

Сектор у відповідності до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює заходи щодо забезпечення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства, правил, нормативів, стандартів у сфері охорони здоров'я суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері охорони здоров'я;

3.2. Здійснює нагляд (контроль) за додержанням суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та Банків пуповинної крові, умов для зайняття народною медициною (цілительством), шляхом проведення планових та позапланових перевірок у встановленому порядку; підготовку рішень про анулювання ліцензій МОЗ України та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та Банків пуповинної крові, умов для зайняття народною медициною (цілительством);

3.3. Здійснює організаційно-методичну підтримку створення та функціонування системи управління якістю та стандартизації медичних послуг.

3.4. Забезпечує участь у формуванні пропозицій щодо професійної підготовки лікарів, інших медичних працівників, керівників та спеціалістів з управління охороною здоров'я;

3.5. Здійснює вивчення та підготовку до впровадження у практику закладів охорони здоров'я вітчизняного та міжнародного досвіду ліцензування господарської діяльності з медичної практики, Банків пуповинної крові та акредитації закладів охорони здоров'я, участь у створенні систем якості медичної допомоги та управління якістю медичної допомоги в закладах охорони здоров'я усіх форм власності, узагальнення практики та типових проблем створення систем якості та управління якістю медичної допомоги;

3.6. Бере участь відповідно до покладених на Сектор завдань у розробці та виконанні загальнодержавних, державних та цільових програм у сфері охорони здоров'я; участь у розробці та опрацюванні міжнародних угод з питань, що віднесені до компетенції Сектору;

3.7. Здійснює підготовку пропозицій щодо порядку організації забезпечення державного контролю за додержанням вимог законодавства, правил, нормативів, стандартів у сфері охорони здоров'я суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері охорони здоров'я з питань якості та стандартизації медичної допомоги;

3.8. Здійснює організацію та участь у перевірках діяльності органів та закладів охорони здоров'я усіх форм власності щодо питань забезпечення якості медичної допомоги;

3.9. Здійснює підготовку та подання інформації до правоохоронних органів за результатами перевірки діяльності ліцензіатів у разі, якщо виявлені порушення, що мають ознаки злочину;

3.10. Надає пропозицій керівництву Управління щодо усунення порушень в частині надання населенню медичної допомоги, наявності у суб'єктів господарської діяльності у сфері охорони здоров'я інформаційних матеріалів, які роз'яснюють населенню права на отримання якісної медичної допомоги тощо;

3.11. Здійснює надання пропозицій про створення в рамках своєї діяльності комісій, науково-експертних та консультативних рад, робочих груп;

3.12. Здійснює підготовку та подання керівництву Управління пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання ліцензування, акредитації та стандартизації у межах компетенції Сектору;

3.13. Здійснює підготовку та проведення конференцій, семінарів, апаратних нарад та засідань колегії МОЗ України в межах компетенції Сектору;

3.14. Здійснює заходи щодо створення та координації діяльності клініко-експертних комісій, робочих груп для організації процесу впровадження та функціонування системи управління якістю та стандартизації медичної допомоги;

3.15. Забезпечує взаємодію із посадовими особами МОЗ України, що здійснюють повноваження у зв'язках з із засобами масової інформації;

3.16. Здійснює інші функції відповідно до повноважень.

 1. СТРУКТУРА

4.1. До складу Сектору входять 2 штатні посади:

- 1 завідувач Сектору;

- 1 головний спеціаліст.

4.2. Положення про Сектор у складі Управління розробляється завідувачем Сектору погоджується начальником Управління та затверджується наказом державного секретаря МОЗ України (далі - керівник державної служби).

4.3. На посади працівників Сектору призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.4. Обов'язки, права і відповідальність працівника Сектору передбачені в посадових інструкціях, які затверджуються керівником державної служби.

4.5. Головний спеціаліст Сектору прямо підпорядковується завідувачу Сектору.

 1. ПРАВА

Сектор має право:

5.1. Через начальника Управління та в межах компетенції Сектору готувати запити до Міністерства охорони здоров'я АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які проваджують господарську діяльність з медичної практики, Банків пуповинної крові, народною медициною (цілительством);

5.2. Координувати діяльність експертів МОЗ України та експертів органів охорони здоров'я із питань, які входять до компетенції Сектору;

5.3. Залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Сектору;

5.4. Організовувати, скликати і проводити за планами МОЗ України з'їзди, наради, конференції, семінари з метою обговорення нових наукових і організаційно-методичних питань за погодженням керівництва МОЗ України;

5.5. Залучати за згодою керівника іншого структурного підрозділу МОЗ України відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Сектором відповідно до покладених на нього обов'язків;

5.6. Інформувати керівництво Управління у разі покладення на Сектор виконання завдань, що не належать до його компетенції, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи МОЗ України не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед Сектором завдань;

5.7. Користуватись статистичною інформацією, яка встановлена відповідними нормативними документами;

5.8. Брати участь у засіданні колегії МОЗ України, інших дорадчих і колегіальних органів у МОЗ України в разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства з питань розвитку галузі охорони здоров'я;

5.9. Приймати участь з метою підвищення кваліфікаційного рівня у міжнародних семінарах, конференціях, форумах з питань, що належать до компетенції Сектору;

5.10. Користуватися централізованим матеріально-технічним забезпеченням, архівними та статистичними матеріалами МОЗ України.

 1. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРУ

6.1. Сектор очолює завідувач Сектору, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначені цим Положенням, виконує завідувач Сектору.

6.3. На посаду завідувача Сектору призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра*, має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В"  або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".

____________
* - У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Завідувач Сектору в своїй діяльності повинен керуватись Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та іншими законами України, що регулюють правовідносини в сфері охорони здоров'я, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами Міністерства, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, Положенням про Управління, а також іншими нормативно-правовими актами; знати порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; ділову мову; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

6.5. Завідувач Сектору

1) повинен:

володіти професійними знаннями, сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet);

вільно користуватись законодавчою базою Liga;

вміти використовувати офісну техніку;

вміти застосувати законодавчі акти (Закони України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Основи законодавства України про охорону здоров'я") та нормативно-правові акти, які пов'язані з ліцензуванням господарської діяльності з медичної практики, Банків пуповинної крові, зайняттям народною медициною (цілительством), державним наглядом (контролем), акредитацією закладів охорони здоров'я та якістю надання медичної допомоги;

2) мати такі компетенції, як:

лідерство (вміння обґрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів);

вміння приймати ефективні рішення (вміння вирішувати комплексні завдання, аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації, вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів);

комунікація та взаємодія (вміння ефективної комунікації та публічних виступів, відкритість);

впровадження змін (реалізація плану змін, здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, оцінка ефективності здійснених змін);

управління організацією роботи та персоналом (організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, оцінка і розвиток підлеглих, вміння розв'язання конфліктів);

особистісні компетенції (аналітичні здібності, дисципліна і системність, інноваційність та креативність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, дипломатичність та гнучкість, незалежність та ініціативність, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях).

6.6. Завідувач Сектору прямо підпорядковується начальнику Управління та заступнику начальника Управління - начальнику відділу контролю якості медичної допомоги.

6.7. Завідувач Сектору відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює керівництво діяльністю Сектору, визначає ступінь відповідальності працівника Сектору та контролює його роботу;

забезпечує виконання покладених на Сектор завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я в межах компетенції;

бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції Сектору;

готує проекти наказів за напрямами діяльності Сектору у межах наданих повноважень;

регулює роботу Сектору щодо його ефективної взаємодії із іншими структурними підрозділами МОЗ України, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами із питань, що стосуються діяльності Сектору;

аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом в межах компетенції Сектору, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій;

організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівником Сектору звернень від фізичних та юридичних осіб із напряму діяльності Сектору, а також готує проекти відповідних наказів;

вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Сектору;

подає пропозиції керівництву Управління про призначення на посади, звільнення із посад та переміщення працівників Сектору, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

забезпечує дотримання працівником Сектору правил внутрішнього трудового розпорядку;

здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів;

забезпечує дотримання працівником Сектору законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції".

6.8. Завідувач Сектору має право:

за дорученням вищого керівництва представляти МОЗ України в інших органах державної влади з питань, що належать до компетенції Управління;

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Сектору, Управління, МОЗ України та державної служби в цілому;

у процесі виконання покладених на Сектор завдань у межах наданих повноважень забезпечувати листування із органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями із питань, що стосуються діяльності Сектору, вести особистий прийом громадян з питань, що належать до його компетенції;

6.9. У разі відсутності завідувача Сектору у зв'язку з відпусткою} хворобою тощо його обов'язки виконує та несе відповідальність за їх виконання головний спеціаліст, на якого покладено виконання таких обов'язків наказом керівника державної служби за пропозицією начальника Управління.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Завідувач та працівник Сектору зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Завідувач та працівник Сектору особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Управління;

недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

 1. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. У своїй роботі Сектор взаємодіє через начальника Управління із усіма структурними підрозділами МОЗ України, інститутами, вищими медичними навчальними закладами та закладами післядипломної освіти, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, зацікавленими у питаннях охорони здоров'я населення, контролю та управління якості медичної допомоги.

8.2. МОЗ України створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Сектору, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

 

Завідувач Сектору державного контролю
ліцензування медичної практики

О. Худошина

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації