МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 30 травня 2019 року N 1218

Про перегляд звітів про стан виконання наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок

Відповідно до Законів України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу", доручення заступника Міністра Лінчевського О. В. від 23 травня 2019 року N 12, з метою інтеграції української науки в європейський і світовий дослідницький простір, ефективного використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів у сфері медичної науки наказую:

  1. Переглянути звіти про стан виконання наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок за весь період їх виконання, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету у рамках бюджетної програми КПКВК 2301020 "Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання".
  2. Затвердити примірну форму звіту про стан виконання наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки за весь період її виконання, що додається.
  3. Керівникам закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, подати до 07 червня 2019 року до Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів звіт про стан виконання наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки за весь період її виконання.
  4. Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів (Мартинова Н. О.):

1) організувати перегляд звітів про стан виконання наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки за весь період їх виконання (далі - Звіти);

2) за участі членів груп експертів МОЗ України, представників Національного фонду досліджень (за згодою), Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (за згодою) забезпечити експертну оцінку Звітів та переглянути доцільність фінансування (об'єднання, комплексування, припинення, завершення) наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок на підставі аналізу Звітів.

  1. За результатами перегляду Звітів Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Ємець П. В.) забезпечити фінансування наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок у межах виділеного обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою 2301020 "Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання".
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
30 травня 2019 року N 1218

Примірна форма звіту

ЗВІТ
про стан виконання наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки за весь період її виконання

Строк виконання: початок _______________________, закінчення ___________________________.

Тема: _______________________________________________________________________________

Керівник роботи: _____________________________________________________________________
                                                                                                               (П. І. Б.)

Номер державної реєстрації: ____________________________________________________________

Повне найменування організації-виконавця: ______________________________________________

Обсяг коштів, виділених на виконання розробки за весь період (згідно із запитом/фактичний): ____________ / ____________ тис. гривень, у тому числі за роками:
____ рік ____________ / ____________ тис. гривень,
____ рік ____________ / ____________ тис. гривень,
____ рік ____________ / ____________ тис. гривень.

 

1. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАПИТУ (до 30 рядків тексту)

1.1. Проблема, на вирішення якої було спрямовано наукову роботу, науково-технічну (експериментальну) розробку.

1.2. Об'єкт і предмет наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки.

1.3. Мета і основні завдання наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки.

1.4. У випадку, якщо відбувалося коригування мети, об'єкта, предмета, основних завдань, відхилення від запланованого календарного плану роботи - описати у звіті.

2. ОДЕРЖАНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ РЕЗУЛЬТАТИ (до 100 рядків тексту)

2.1. Результати етапів наводяться у таблиці 1 цієї Форми:

Таблиця 1

 

Номер етапу  / строки

Назва етапу

Заплановані результати

Отримані результати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ (зараховуються виключно роботи, які належать колективу виконавців)

3.1. Кількісні показники, наводяться у таблиці 2 цієї Форми.

Таблиця 2

           

 

N

Показники

Кількісні показники

 

1.

Публікації у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus

 

 

2.

Публікації у виданнях, що індексуються наукометричними базами PubMed

 

 

3.

Публікації у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science

 

 

4.

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України

 

 

5.

Залучене додаткове фінансування (наприклад, іноземні гранти, українські гранти)

 

 

6.

Співпраця з міжнародними установами

 

 

7.

Співпраця з українськими установами, приватними організаціями, промисловістю

 

 

____________
* в таблиці відображаються кількість публікацій, для яких було надано повні дані статей у таблицях 3 і 4.

3.2. Перелік статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus, PubMed), наводяться у таблиці 3 цієї Форми.

Таблиця 3

         

 

N
з/п

Повні дані статей (підкреслити прізвища авторів зі списку виконавців)

Наукометрична база даних

 

 

 

 

 

3.3. Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статті у закордонних журналах, що не увійшли до підпункту 5.1 цього пункту, а також тези доповідей англійською мовою на міжнародних конференціях наводяться у таблиці 4 цієї Форми.

Таблиця 4

         

 

N
з/п

Повні дані статей і тез доповідей (підкреслити прізвища авторів зі списку виконавців)

 

 

 

 

3.4. Монографії та/або розділи монографій

Таблиця 5

       

 

N
з/п

Повні дані монографій (розділів) (підкреслити прізвища авторів зі списку виконавців)

Кількість друкованих аркушів

 

 

 

 

 

3.5. Залучене додаткове фінансування (наприклад, іноземні гранти, українські гранти).

Таблиця 6

         

 

N
з/п

Вид фінансування

Сума (рік)

 

 

 

 

 

3.6. Співпраця з міжнародними установами (вказати, яка саме співпраця, наприклад, спільний грант).

Таблиця 7

         

 

N
з/п

Установа

Форма співпраці

Результат співпраці

 

 

 

 

 

 

3.7. Співпраця з українськими установами, приватними організаціями, промисловістю.

Таблиця 8

           

 

N
з/п

Установа

Форма співпраці

Результат співпраці

 

 

 

 

 

 

4. ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ:

Молоді вчені до 35 років, з них:

кандидатів ______, докторів _______;

наукові працівники без ступеня ______;

інженерно-технічні кадри, допоміжний персонал _______;

докторанти ______*; аспіранти _____*; студенти _____.

Разом: _____.

Керівник та виконавці проекту* наводяться у таблиці 9 цієї Форми.

Таблиця 9

           

 

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

h-індекс

Вчене звання

Науковий ступінь

Посада і місце основної роботи

Вік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докторанти, аспіранти**, які працюють над дисертацією за цією роботою, наводяться у таблиці 10 цієї Форми

Таблиця 10

                 

 

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Назва теми дисертації

Дата вступу та закінчення аспірантури / докторантури

Керівник

Вік

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ (до 50 рядків)

5.1. Визначити та обґрунтувати використання очікуваних результатів, вирішення світових проблем; довести відповідність потребам суспільства. Навести дані проведених досліджень щодо просування результатів на світовий ринок, визначити потенційних замовників (таблиця 12 цієї Форми), навести перелік реальних майбутніх користувачів, з якими вже встановлено попередні договірні відносини (таблиця 11 цієї Форми).

5.2. Довести доцільність витрачання відповідних коштів державного бюджету для одержання наведених науково-прикладних результатів, ефекти від впровадження результатів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок перевищать витрати.

6. ЗАМОВНИКИ ПРОЕКТУ:

6.1. Список реальних замовників наукової та науково-технічної продукції

Таблиця 11

               

 

N
з/п

Реквізити замовників, з якими укладено договори щодо передачі результатів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок, або документи, що підтверджують використання їх замовником

Документи, що підтверджують використання результатів

 

 

 

 

 

6.2. Список потенційних замовників наукової та науково-технічної продукції

Таблиця 12

         

 

N
з/п

Реквізити замовників, з якими велися переговори

Документи, що підтверджують переговори

 

 

 

 

 

Керівник роботи
 
________________________________________
                                              (П. І. Б.)

________________________________________________
                                         (підпис, дата)

Проректор (заступник директора)
із наукової роботи
________________________________________
                                              (П. І. Б.)

________________________________________________

                                         (підпис, дата)

 

М. П.

           

 

В. о. генерального директора
Директорату науки, інновацій,
освіти та кадрів

Н. О. Мартинова

 

Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації