МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 16.06.2016 р. N 379/021/106-16

Щодо організації практики в закладах професійно-технічної освіти

Департамент ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики розглянув <...> лист <...> та надає роз'яснення відповідно до поставлених питань.

Законом України "Про професійно-технічну освіту" визначено, що однією з форм організації навчального процесу в професійно-технічних закладах є виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи в сфері послуг.

Також Законом встановлено, що підприємства, установи, організації незалежно від форм власності надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику. П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

Організаційно-правові заходи, спрямовані на забезпечення робочими місцями учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів (далі - ПТНЗ) для проходження ними виробничого навчання та виробничої практики у роботодавця здійснюються відповідно до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.99 р. N 992 (далі - Порядок).

Відповідно до пункту 7 Порядку:

учні, слухачі ПТНЗ на час виробничого навчання та виробничої практики до складу (списку) і штатного розпису працівників підприємства (установи, організації) не включаються;

тривалість роботи учнів, слухачів повинна відповідати часу, визначеному робочими навчальними планами, програмами, і не перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.

Згідно з пунктом 8 Порядку виробниче навчання провадиться відповідно до умов договору, який укладають професійно-технічний навчальний заклад та підприємство, що надає робочі місця, або навчально-виробничі ділянки, в якому мають бути відображені взаємні зобов'язання сторін та термін його дії. Типова форма такого договору наведена в додатку до Порядку.

Пунктом 17 Порядку встановлено, що за фактично виконаний обсяг робіт учнями, слухачами за період виробничого навчання та виробничої практики відповідно до виробничих завдань підприємство нараховує їм заробітну плату згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок. Нараховані учням, слухачам кошти переказуються для виплати на рахунок професійно-технічного навчального закладу або виплачуються їм безпосередньо підприємством не пізніше п'яти днів після виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Слід зазначити, що відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Статтею 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" встановлено, що страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, визначені статтею 11 Закону, зокрема, це особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, в об'єднаннях громадян, у фізичних осіб-підприємців та інших осіб (включаючи юридичних та фізичних осіб  - підприємців, які обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок) на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру.

Якщо між учнем (слухачем), який проходить практику від ПТНЗ, та базою практики (підприємством, установою, організацією) укладено трудовий договір, то на таких учнів (слухачів) повною мірою поширюється трудове та податкове законодавство.

Разом з тим, для отримання більш детальних роз'яснень з питань щодо організації навчального процесу в професійно-технічних закладах пропонуємо звернутись до Міністерства освіти і науки, оскільки відповідно до пунктів 7, 11, 70 Положення про Міністерство освіти і науки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, Міністерство освіти і науки визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку професійно-технічної освіти, створює умови для здобуття громадянами професійно-технічної освіти та надає роз'яснення громадянам з питань стосовно актів, які ним видаються.

 

Директор Департаменту ринку
праці та зайнятості

С. Кікіна

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації