МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 06.05.2020 р. N 352/11668-33-20/8.4.4

Виконавчому комітету Софіївської селищної ради
вул. Шкільна, 19,
смт Софіївка, Софіївський район,
Дніпропетровської області, 53100

Щодо розгляду листа

Міністерством юстиції України розглянуто лист виконавчого комітету Софіївської селищної ради від 17 квітня 2020 року N 590 щодо деяких питань, пов'язаних з оформленням документів, що подаються для державної реєстрації, та в межах компетенції повідомляється.

Щодо оформлення рішення про припинення юридичної особи

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, регулює Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон про реєстрацію).

Звертаємо увагу, що частиною десятою статті 17 Закону про реєстрацію визначено, що для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - відповідним державним органом подаються:

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.

Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації, встановлені статтею 15 Закону про реєстрацію.

Так, відповідно до зазначеної вище статті вимога щодо нотаріального засвідчення справжності підписів з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів встановлена лише щодо того рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, яке подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр).

Отже, враховуючи вищезазначене, для рішення про припинення юридичної особи вказана вимога відсутня.

Щодо можливості подання державному реєстратору витягу із рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру

Згідно з Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року N 1000/5, витяг - це засвідчена копія частини тексту службового документа. При цьому кожен витяг має точно і повно відтворювати ту частину документа, яка стосується запиту.

Для того, щоб певні копії або витяги набули юридичної сили, вони мають бути засвідчені у встановленому порядку. Право засвідчувати ті чи інші документи, у тому числі копії та витяги, може надаватися певним посадовим або іншим особам відповідними установчими чи іншими організаційними документами або на підставі довіреності.

Зауважимо, що установа має право засвідчувати копії документів, що створюються в ній, за винятком копій документів, які відповідно до законодавства потребують засвідчення в нотаріальному порядку.

Положеннями Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 17 січня 2018 року N 55, визначено, що паперові копії протоколів або витяги з них засвідчуються печаткою служби діловодства і надсилаються у разі потреби заінтересованим установам, посадовим особам, працівникам. Список розсилки складає і підписує секретар.

Витяги з протоколів оформлюються на відповідному бланку і засвідчуються печаткою служби діловодства.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 15 Закону про реєстрацію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, крім рішень, створених на порталі електронних сервісів та підписаних з використанням кваліфікованого електронного підпису, а також інших випадків, передбачених законом.

Дія вищезазначеного положення в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об'єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться на підставі розпорядчого акта державного органу, органу місцевого самоврядування.

У разі якщо оригінали документів, необхідних для державної реєстрації, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства (пункт 16 частини першої статті 15 Закону про реєстрацію).

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини четвертої статті 17 Закону про реєстрацію для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у переліку документів подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

Так, аналізуючи вищезазначене, зауважуємо, що для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, державному реєстратору подаються належним чином оформлені документи. Тобто, витяг (як копія частини тексту) із рішення уповноваженого органу управління юридичної особи стосовно зазначених змін не може подаватися, оскільки це лише копія, а для проведення реєстраційних дій необхідно надати примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію такого рішення.

Державний реєстратор зобов'язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 25 Закону про реєстрацію державний реєстратор перевіряє подані йому документи на наявність підстав для зупинення розгляду (стаття 27 Закону про реєстрацію) та відмови у державній реєстрації (стаття 28 Закону про реєстрацію).

Разом з цим звертаємо увагу, що державний реєстратор вирішує питання порядку проведення реєстраційних дій залежно від обставин справи у кожному випадку окремо.

Принагідно повідомляємо, що листи Міністерства юстиції України не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

 

Перший заступник Міністра

Є. Горовець