МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
13.08.2019 N 2535/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2019 р. за N 925/33896

Про затвердження Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 3 та частини третьої статті 16 Кодексу України з процедур банкрутства, підпункту

1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, що додається.
 2. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Лур'є С. С.) здійснювати організаційно-технічні заходи щодо забезпечення технічної підтримки роботи електронної системи для проведення автоматизованого анонімного тестування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.
 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 14 січня 2013 року N 93/5 "Про отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 року за N 116/22648 (із змінами).
 4. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
 5. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства, але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.
 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції з питань виконавчої служби Глущенко С. В.

 

Заступник Міністра
з питань державної реєстрації

І. Садовська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
13 серпня 2019 року N 2535/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2019 р. за N 925/33896

ПОРЯДОК
складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

 1. Загальні положення
 2. Цей Порядок визначає організаційні засади проведення кваліфікаційного іспиту (далі - іспит), порядок його складання особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (далі - особи), порядок оцінювання знань на іспиті та встановлення його результату.
 3. Іспит проводиться шляхом проходження особами автоматизованого анонімного тестування відповідно до переліку обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, визначеного Міністерством юстиції. Іспит проводить Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (далі - Кваліфікаційна комісія).
 4. Перелік питань автоматизованого анонімного тестування (тестові питання та завдання) для іспиту розробляє структурний підрозділ Міністерства юстиції, який забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Мін'юсту), та затверджує Кваліфікаційна комісія.
 5. Структурний підрозділ Мін'юсту розробляє тестові питання та завдання державною мовою з дотриманням умов конфіденційності.

Тестові питання та завдання, варіанти відповідей на них мають бути сформульовані однозначно, не викликати варіативності їх тлумачення.

 1. Моніторинг актуальності тестових питань та завдань здійснюється постійно. У разі втрати чинності або зміни правових норм, на яких ґрунтуються тестові питання та завдання, не пізніше ніж за місяць до початку іспиту тестові завдання приводяться в актуальний стан.

Тестові питання та завдання, варіанти відповідей на них оприлюдненню не підлягають.

 1. Кваліфікаційна комісія формує та затверджує графік проведення іспитів із зазначенням дат й часу їх складання.
 2. Графік проведення іспитів розміщується на офіційному вебсайті Міністерства юстиції в мережі Інтернет.
 3. Інформація про осіб, допущених до складання іспиту, не пізніше ніж за один день до його проведення розміщується на офіційному вебсайті Міністерства юстиції в мережі Інтернет та має містити прізвища, імена, по батькові осіб, які отримали допуск до складання іспиту, дату, час, місце його проведення.
 4. У разі зміни дати, часу, місця проведення іспиту Кваліфікаційна комісія не пізніше ніж за один день повідомляє про це осіб, допущених до його складання, шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції в мережі Інтернет.
 5. Допуск до складання іспиту
 6. До складання іспиту допускається особа, яка:

є громадянином України;

дієздатна;

має вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня;

не має судимості;

здатна виконувати обов'язки арбітражного керуючого за станом здоров'я;

не має заборони обіймати керівні посади;

має загальний стаж роботи за фахом не менше трьох років або не менше одного року після отримання відповідної вищої освіти на керівних посадах;

пройшла навчання і стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому Міністерством юстиції;

вільно володіє державною мовою.

 1. Особа подає до Кваліфікаційної комісії такі документи:

заяву про допуск до складання кваліфікаційного іспиту (додаток);

копії відповідних сторінок паспорта громадянина України, які містять відомості про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце реєстрації проживання/перебування (або копії паспорта громадянина України у формі картки (ID) та довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи);

копію диплома про вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня;

довідку про відсутність судимості;

копію трудової книжки;

оригінал довідки про проходження медичного огляду;

копію сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами;

оригінал відгуку про проходження стажування;

копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

дві фотокартки розміром 40 х 30 мм.

Копії документів, які додаються до заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту, засвідчуються особистим підписом особи.

 1. Попередній розгляд документів, які подаються на розгляд Кваліфікаційної комісії, здійснює структурний підрозділ Мін'юсту.

За результатами попереднього розгляду документів структурний підрозділ Мін'юсту складає висновок щодо відповідності особи вимогам, встановленим пунктами 1, 2 цього розділу (далі - висновок).

Висновок підписує керівник структурного підрозділу Мін'юсту або особа, яка виконує його обов'язки.

 1. Кваліфікаційна комісія за результатами розгляду висновку та документів, що подаються особою до Кваліфікаційної комісії, приймає рішення про допуск чи відмову в допуску такої особи до складання іспиту.
 2. Кваліфікаційна комісія відмовляє у допуску до складання іспиту у разі:

невідповідності особи вимогам, встановленим пунктом 1 цього розділу;

невідповідності поданих документів вимогам законодавства та цього Порядку;

завершення строку дії сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами;

негативного відгуку про проходження особою стажування.

 1. Про відмову в допуску до складання іспиту особу повідомляють письмово із зазначенням підстави такої відмови.

III. Порядок складання іспиту

 1. Для складання іспиту використовується електронна система для проведення автоматизованого анонімного тестування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (далі - Система тестування).

Іспит проводиться в окремому приміщенні, в якому розміщуються автоматизовані робочі місця осіб, допущених до складання іспиту, окреме автоматизоване робоче місце для адміністрування Системи тестування та відповідне комунікаційне обладнання.

Серверна частина програмного забезпечення Системи тестування розміщується на технічних ресурсах адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції.

Налаштування автоматизованих робочих місць осіб, допущених до складання іспиту, має забезпечувати унеможливлення доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

Створення та налаштування Системи тестування, її технічне обслуговування та модернізація, а також вжиття технічних заходів для збереження даних, що містяться на сервері Системи тестування, здійснюються адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції.

 1. Безпосереднє внесення до Системи тестування тестових питань та завдань, відповідей на них здійснює відповідальна особа структурного підрозділу Мін'юсту.
 2. Приміщення для проведення іспиту має відповідати умовам зручного розміщення та забезпечувати індивідуальну роботу над екзаменаційними тестами.
 3. У день проведення іспиту особа, допущена до його складання, проходить реєстрацію, для чого подає секретарю Кваліфікаційної комісії документ, що посвідчує особу.
 4. Перед початком іспиту особи, допущені до його складання, отримують у секретаря Кваліфікаційної комісії на вибір запечатаний конверт з ім'ям входу та відповідним паролем, що необхідні для реєстрації у Системі тестування. Друга частина конверта з іменем входу та паролем відрізається секретарем Кваліфікаційної комісії, скріплюється підписом особи із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та розкривається лише після перевірки роботи для її ідентифікації.
 5. Після отримання імені входу та відповідного пароля всіма особами секретар Кваліфікаційної комісії роз'яснює порядок проведення іспиту.
 6. Перебіг часу для кожної особи розпочинається індивідуально після її авторизації у Системі тестування з моменту підтвердження запиту Системи тестування на початок тестування.

У разі неможливості продовження автоматизованого анонімного тестування в Системі тестування з технічних причин у засіданні Кваліфікаційної комісії оголошується перерва до їх усунення.

 1. Під час складання іспиту особам забороняється використовувати будь-які джерела інформації на паперових чи електронних носіях (підручники, навчальні посібники, електронні книги тощо), а також засоби зв'язку. У разі виявлення використання особою під час складання іспиту сторонніх джерел інформації або засобів зв'язку така особа за рішенням Кваліфікаційної комісії відсторонюється від участі в іспиті і вважається такою, що не склала іспит.
 2. Автоматизоване анонімне тестування складається з трьох частин і проводиться одночасно для всіх осіб, які беруть участь у складанні іспиту.
 3. Перша частина екзаменаційного завдання включає тридцять тестових питань з дисципліни "Банкрутство", до кожного з яких додаються два варіанти відповіді: "Так" чи "Ні".

Перша частина вважається виконаною, якщо особа набрала не менше ніж 21 бал. У цьому разі особа автоматично допускається Системою тестування до другої частини екзаменаційного завдання.

 1. Друга частина екзаменаційного завдання складається із сімдесяти тестових питань з дисциплін "Банкрутство", "Економіка", "Цивільне законодавство та договірні відносини", "Господарське законодавство", "Господарський процес", "Трудове та пенсійне законодавство", "Виконавче провадження", "Приватизація та оцінка майна", "Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Контроль за господарською діяльністю суб'єктів господарювання та відповідальність за порушення законодавства у сфері банкрутства". До кожного тестового питання надається перелік із п'яти відповідей у формі тверджень. Одне твердження правильне, решта - неправильні.

Друга частина вважається виконаною, якщо особа набрала не менш як 49 балів. У цьому разі особа автоматично допускається Системою тестування до третьої частини екзаменаційного завдання.

 1. Третя частина екзаменаційного завдання складається з чотирьох тестових завдань на встановлення відповідності. Тестове завдання складається з чотирьох питань. До кожного питання надається не менше трьох відповідей, одна з яких є правильною.

Третя частина вважається виконаною, якщо особа набрала не менше ніж 2 бали.

 1. Екзаменаційні завдання формуються безпосередньо Системою тестування для кожної особи окремо шляхом генерування у довільній формі із переліку тестових питань та завдань.
 2. Кожна правильна відповідь оцінюється Системою тестування в 1 бал, неправильна - в 0 балів.
 3. За потреби питання в межах відповідної частини екзаменаційного завдання може бути пропущене з можливістю відповіді на нього пізніше.
 4. На складання іспиту відводиться три години.
 5. Оцінювання екзаменаційного завдання автоматизованого анонімного тестування здійснюється Системою тестування.

У разі набрання меншої кількості балів, у тому числі через закінчення часу, відведеного для виконання екзаменаційного завдання, автоматизоване анонімне тестування автоматично припиняється Системою тестування й особа вважається такою, що не склала іспит.

 1. Результати виконання екзаменаційного завдання автоматизованого анонімного тестування виводяться Системою тестування у вигляді відповідного повідомлення.
 2. Після закінчення виконання автоматизованого анонімного тестування особою або закінчення часу, відведеного для його виконання, секретар Кваліфікаційної комісії формує екзаменаційну відомість.

Екзаменаційна відомість містить перелік імен входу осіб, які проходили автоматизоване анонімне тестування, вільні поля для зазначення прізвищ, імен та по батькові (за наявності) осіб і кількості набраних за кожне завдання балів, які заповнюються після ідентифікації результатів автоматизованого анонімного тестування.

 1. Ідентифікацію результатів автоматизованого анонімного тестування здійснює секретар Кваліфікаційної комісії у присутності всіх членів Кваліфікаційної комісії, що беруть участь у засіданні. Прізвища, імена, по батькові (за наявності) осіб, що складали іспит, та кількість набраних за кожне завдання балів секретар Кваліфікаційної комісії заносить до екзаменаційної відомості, яка скріплюється підписами всіх присутніх на засіданні членів Кваліфікаційної комісії.
 2. За результатами іспиту секретар Кваліфікаційної комісії складає протокол, у якому зазначаються:

час та місце проведення іспиту;

прізвища, імена, по батькові (за наявності) присутніх членів Кваліфікаційної комісії;

прізвища, імена, по батькові (за наявності), реквізити паспортів, місце проживання/перебування, імена входу та відповідні паролі осіб, допущених до складання іспиту;

отримані за результатами екзаменаційного тесту бали;

прізвища, імена, по батькові (за наявності) осіб, які склали та які не склали іспит;

рекомендації Мін'юсту щодо видачі свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого особам, які склали іспит.

Протокол підписують голова та секретар Кваліфікаційної комісії.

 1. Протягом десятиденного строку з дня складання іспиту Кваліфікаційна комісія надсилає протокол його проведення до структурного підрозділу Мін'юсту та оголошує шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції в мережі Інтернет, в якому зазначаються прізвища, імена, по батькові (за наявності) осіб, яким за результатами складеного іспиту Кваліфікаційна комісія рекомендує Мін'юсту видати свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, а також прізвища, імена, по батькові (за наявності) осіб, які не склали іспит, та кількість отриманих балів кожної особи.
 2. Структурний підрозділ Мін'юсту забезпечує зберігання протоколів проведення іспиту та документів, що надійшли від осіб до Кваліфікаційної комісії.
 3. Особа, яка не склала іспит, має право скласти його повторно один раз не раніше ніж через шість місяців у порядку, передбаченому цим Порядком.
 4. Особа, яка не склала повторний іспит, може бути допущена до складання нового іспиту після проходження перепідготовки у порядку, встановленому Мін'юстом.
 5. Особа, яка не склала іспит, може звернутися до Кваліфікаційної комісії із заявою про повернення документів, поданих нею для складання іспиту.
 6. Особа, яка не склала іспит, може оскаржити результати іспиту протягом місяця до Кваліфікаційної комісії.
 7. Особа, яка не склала іспит, має право ознайомитись з результатами свого тестування, звернувшись з відповідною письмовою заявою до Кваліфікаційної комісії. Структурний підрозділ Мін'юсту за дорученням Кваліфікаційної комісії забезпечує ознайомлення особи з результатами її тестування. Під час ознайомлення забороняється фото- та відеофіксація тестових питань та завдань.
 8. У разі неявки особи на іспит з поважних причин особа має право бути допущеною до складання іспиту за її письмовою заявою впродовж строку дії сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами.
 9. Документи осіб, які не склали іспит, зберігаються у структурному підрозділі Мін'юсту протягом п'яти років.

 

Директор Департаменту з питань
правосуддя та національної безпеки

О. Олійник

 

Додаток
до Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого
(пункт 2 розділу II)

 

Міністерство юстиції України
__________________________________________

Голові Кваліфікаційної
комісії арбітражних керуючих
__________________________________________

Заявник:

__________________________________________
(П. І. Б., місце проживання/перебування, контактний
телефон, електронна адреса)

ЗАЯВА
про допуск до складання кваліфікаційного іспиту

Прошу допустити мене до складання кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

Під судом і слідством за вчинення корисливих злочинів не перебував(ла), недієздатним(ою) або обмеженим(ою) у дієздатності судом не визнавався(лась).

Даю згоду на збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу третім особам), знеособлення, публікацію, знищення і будь-які інші дії (операції) з персональними даними, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з метою забезпечення дотримання єдиної процедури допуску до професії арбітражного керуючого. Згода надається на строк, доки не мине потреба.

Зобов'язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

Додаток:

 1. Копії відповідних сторінок паспорта громадянина України, які містять відомості про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання/перебування (або копії паспорта громадянина України у формі картки (ID) та довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи).
 2. Копія диплома магістра.
 3. Довідка про відсутність судимості.
 4. Копія трудової книжки.
 5. Оригінал довідки про проходження медичного огляду.
 6. Копія сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами.
 7. Оригінал відгуку про проходження стажування.
 8. Копія посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.
 9. Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
 10. Дві фотокартки розміром 40 х 30 мм.

Одночасно підтверджую, що подані мною документи та відомості є достовірними.

___ ____________ 20__ р.

____________
(підпис)

________________________________
(П. І. Б.)

____________

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації