МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.08.2019 N 2627/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2019 р. за N 964/33935

Про затвердження форми Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність

Відповідно до пункту 11 частини третьої, частини п'ятої статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства, підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити форму Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність, що додається.
 2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
 3. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства, але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції з питань виконавчої служби Глущенко С. В.

 

Перший заступник Міністра

О. Сукманова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
21 серпня 2019 року N 2627/5

ДЕКЛАРАЦІЯ
про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність
за 20 ___ рік

Розділ I. Загальні відомості

1

 

 

 

 

 

(прізвище, ім'я, по батькові боржника, дата його народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті))

2

Зареєстроване місце проживання/перебування:

 

 

 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири боржника)

3

Місце фактичного проживання:

 

 

 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири боржника)

4

Місце роботи:

 

 

 

(найменування, адреса підприємства, установи, організації, посада)

5

Додаткові відомості:

 

 

(контактний номер телефону, адреса електронної пошти (за наявності))

6

Найменування господарського суду, до якого подається Декларація:

 

 

 

7

Дані про членів сім'ї боржника:

Ступінь зв'язку

Прізвище, ініціали, дата народження

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Відомості про доходи та інші грошові виплати боржника та членів його сім'ї з усіх джерел в Україні, у тому числі одержані (нараховані) за межами України

Перелік доходів

Сума одержаного (нарахованого) доходу за рік

Джерело доходу (у т. ч. за межами України)

боржника

сукупна сума доходів членів сім'ї

8

Заробітна плата

 

 

 

9

Пенсія

 

 

 

10

Стипендія

 

 

 

11

Дивіденди, проценти

 

 

 

12

Спадщина

 

 

 

13

Дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

 

 

 

14

Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав

 

 

 

15

Дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна

 

 

 

16

Інші види доходів/грошові виплати

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Відомості про нерухоме майно боржника та членів його сім'ї

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування боржника

Перелік об'єктів

Місцезнаходження об'єкта, у т. ч. за межами України (країна, адреса)

Інформація щодо прав на об'єкт (право власності, оренда, інше право користування)

Вартість на дату набуття у власність або за останньою грошовою оцінкою

17

Земельні ділянки

 

 

 

18

Житлові будинки

 

 

 

19

Квартири

 

 

 

20

Садовий (дачний) будинок

 

 

 

21

Гаражі

 

 

 

22

Інше нерухоме майно

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї боржника

Перелік об'єктів

Прізвища та ініціали членів сім'ї

Місцезнаходження об'єкта, у т. ч. за межами України (країна, адреса)

Інформація щодо прав на об'єкт (право власності, оренда, інше право користування)

Вартість на дату набуття у власність або за останньою грошовою оцінкою

23

Земельні ділянки

 

 

 

 

24

Житлові будинки

 

 

 

 

25

Квартири

 

 

 

 

26

Садовий (дачний) будинок

 

 

 

 

27

Гаражі

 

 

 

 

28

Інше нерухоме майно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IV. Об'єкти незавершеного будівництва, що належать боржнику або членам його сім'ї

А. Відомості щодо об'єктів незавершеного будівництва, що належать боржнику

Перелік об'єктів

Місцезнаходження об'єкта, у т. ч. за межами України (країна, адреса)

Інформація щодо об'єкта
(об'єкт незавершеного будівництва; об'єкт не прийнято в експлуатацію; об'єкт, право власності на який не зареєстровано в установленому законом порядку)

29

 

 

 

 

 

 

 

Б. Відомості щодо об'єктів незавершеного будівництва, що належать членам сім'ї боржника

Перелік об'єктів

Прізвища та ініціали членів сім'ї

Місцезнаходження об'єкта, у т. ч. за межами України (країна, адреса)

Інформація щодо об'єкта (об'єкт незавершеного будівництва; об'єкт не прийнято в експлуатацію; об'єкт, право власності на який не зареєстровано в установленому законом порядку)

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V. Відомості про рухоме майно боржника та членів його сім'ї

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування боржника

Перелік транспортних засобів

Марка, модель, рік випуску

Місцезнаходження або місце зберігання майна, у т. ч. за межами України (країна, адреса)

Дата набуття права власності, розмір частки у спільній власності

Вартість на дату набуття у власність або за останньою грошовою оцінкою

31

Автомобілі легкові

 

 

 

 

32

Автомобілі вантажні (спеціальні)

 

 

 

 

33

Водні засоби

 

 

 

 

34

Повітряні судна

 

 

 

 

35

Інші транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї боржника

Перелік транспортних засобів

Прізвища, ініціали членів сім'ї

Марка, модель, рік випуску

Місцезнаходження або місце зберігання майна, у т. ч. за межами України (країна, адреса)

Дата набуття права власності, розмір частки

Вартість на дату набуття у власність або за останньою грошовою оцінкою

36

Автомобілі легкові

 

 

 

 

 

37

Автомобілі вантажні (спеціальні)

 

 

 

 

 

38

Водні засоби

 

 

 

 

 

39

Повітряні судна

 

 

 

 

 

40

Інші транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VI. Грошові активи

А. Вклади у банках, готівкові кошти та інші активи, що перебувають у власності боржника

Вид активу

Сума грошових коштів
(номінальна вартість активу), валюта

Найменування банку чи іншої фінансово-кредитної установи, їх реквізити
(у т. ч. за межами України)

Номер рахунку (номер договору про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа)

41

Готівкові кошти

 

 

 

42

Кошти на рахунках

 

 

 

43

Інші цінності

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Вклади у банках, готівкові кошти та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї боржника

Вид активу

Прізвища, ініціали членів сім'ї

Сума грошових коштів (номінальна вартість активу), валюта

Найменування банку, іншої фінансово-кредитної установи, їх реквізити
(у т. ч. за межами України)

Номер рахунку (номер договору про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа)

44

Готівкові кошти

 

 

 

 

45

Кошти на рахунках

 

 

 

 

46

Інші цінності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Відомості про цінні папери боржника

Вид та форма випуску цінних паперів

Найменування депозитарної/фінансової установи (або інше місце зберігання), її реквізити (у т. ч. за межами України)

Кількість цінних паперів, їх номінальна вартість

47

 

 

 

 

 

 

 

Г. Відомості про цінні папери членів сім'ї боржника

Прізвища, ініціали членів сім'ї

Вид та форма випуску цінних паперів

Найменування депозитарної/фінансової установи (або інше місце зберігання), її реквізити (у т. ч. за межами України)

Кількість цінних паперів, їх номінальна вартість

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VII. Цінне рухоме майно боржника та членів його сім'ї (крім транспортних засобів)

А. Відомості про цінне рухоме майно боржника

Вид майна

Дата набуття у власність, володіння, користування

Вартість на дату набуття у власність або за останньою грошовою оцінкою

49

 

 

 

 

 

 

 

Б. Відомості про цінне рухоме майно членів сім'ї боржника

 

Прізвища, ініціали членів сім'ї

Вид майна

Дата набуття у власність, володіння, користування

Вартість на дату набуття у власність або за останньою грошовою оцінкою

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VIII. Нематеріальні активи

А. Відомості щодо нематеріальних активів боржника

Перелік активів

Дата виникнення права (придбання, виробництво, отримання в оренду тощо)

Вартість активу на дату виникнення права

51

 

 

 

 

 

 

 

В. Відомості щодо нематеріальних активів членів сім'ї боржника

Прізвища, ініціали членів сім'ї

Перелік активів

Дата виникнення права
(придбання, виробництво, отримання в оренду тощо)

Вартість активу на дату виникнення права

52

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IX. Відомості про частку в статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організації боржника та членів його сім'ї

А. Відомості про частку в статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організації боржника

Розмір частки у статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організації

Номінальна вартість частки (її частини)

Найменування, реквізити товариства, підприємства, організації
(у т. ч. за межами України)

53

 

 

 

 

 

 

 

Б. Відомості про частку в статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організації членів сім'ї боржника

Прізвища, ініціали членів сім'ї

Розмір частки у статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організації

Номінальна вартість частки (її частини)

Найменування, реквізити товариства, підприємства, організації
(у т. ч. за межами України)

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ X. Відомості про майно боржника та членів його сім'ї, що передано в заставу (іпотеку) або є обтяженим в інший спосіб

А. Відомості про майно боржника, що перебуває в заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб

Назва майна

Місцезнаходження майна

Вартість майна за останньою грошовою оцінкою

Заставодержатель (іпотекодержатель) /
обтяжувач, найменування / П. І. Б., реквізити

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Відомості про майно членів сім'ї боржника, що передано в заставу (іпотеку) або є обтяженим в інший спосіб

Прізвища, ініціали членів сім'ї

Назва майна

Місцезнаходження майна

Вартість майна за останньою грошовою оцінкою

Заставодержатель (іпотекодержатель) /
обтяжувач, найменування / П. І. Б., реквізити

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ XI. Відомості про майно і кошти боржника та членів його сім'ї, що перебувають в інших осіб

А. Відомості про майно і кошти боржника, що перебувають в інших осіб

Назва майна / кошти

Вартість майна за останньою грошовою оцінкою, сума коштів (валюта)

Місцезнаходження майна

Дані про осіб, у яких перебувають майно та/або кошти

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Відомості про майно і кошти членів сім'ї боржника, що перебувають в інших осіб

Прізвища, ініціали членів сім'ї

Назва майна / кошти

Вартість майна за останньою грошовою оцінкою, сума коштів (валюта)

Місцезнаходження майна

Дані про осіб, у яких перебувають майно та/або кошти

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ XII. Відомості про майно та кошти, належні боржнику та членам його сім'ї від інших осіб

А. Відомості про майно та кошти, належні боржнику від інших осіб

Назва майна, вид грошового зобов'язання

Вартість майна, сума грошового зобов'язання (валюта)

Місцезнаходження майна

Дані про осіб, у яких перебувають майно та/або кошти

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Відомості про майно та кошти, належні членам сім'ї боржника від інших осіб

Прізвища, ініціали членів сім'ї

Назва майна, вид грошового зобов'язання

Вартість майна, сума грошового зобов'язання (валюта)

Місцезнаходження майна

Дані про осіб, у яких перебувають майно та/або кошти

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ XIII. Відомості про майно, яким боржник та члени його сім'ї володіють спільно з іншими особами

А. Відомості про майно, яким боржник володіє спільно з іншими особами

Назва майна

Вартість майна за останньою грошовою оцінкою

Місцезнаходження майна

Дані про співвласників

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Відомості про майно, яким члени сім'ї боржника володіють спільно з іншими особами

Прізвища, ініціали членів сім'ї

Назва майна

Вартість майна за останньою грошовою оцінкою

Місцезнаходження майна

Дані про співвласників

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ XIV. Відомості про фінансові зобов'язання боржника та членів його сім'ї та інші витрати, у тому числі за межами України

Перелік фінансових зобов'язань та витрат

Загальна сума (за рік)

 

боржника

членів сім'ї

усього

у т. ч. за межами України

усього

у т. ч. за межами України

63

Погашення основної суми позики (кредиту)

 

 

 

 

64

Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

 

 

 

 

65

Добровільне страхування

 

 

 

 

66

Недержавне пенсійне забезпечення

 

 

 

 

67

Інші грошові зобов'язання

 

 

 

 

68

Витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг

 

 

 

 

69

Витрати на утримання майна

 

 

 

 

70

Витрати на побутові потреби

 

 

 

 

71

Інші грошові витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою здійснення провадження у справі про неплатоспроможність боржника відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства даю згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". Згода надається на строк, доки не мине потреба.

Засвідчую достовірність та повноту зазначених у цій Декларації відомостей.

_______________________
(дата)

________________________
(ініціали, прізвище)

Примітки:

 1. Декларація про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність (далі - декларація) заповнюється фізичною особою або фізичною особою - підприємцем (далі - боржник).
 2. Боржник подає декларацію за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.
 3. Декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім'ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня календарного року, за який подається декларація.
 4. Декларація заповнюється власноруч або з використанням засобів комп'ютерної техніки українською мовою та не повинна містити виправлень, підчисток, помарок, дописок і закреслень.
 5. Декларація заповнюється і підписується особисто боржником із зазначенням дати її складання та подається до господарського суду у паперовому вигляді або засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу із застосуванням власного кваліфікованого електронного підпису.
 6. У розділі I "Загальні відомості" декларації боржник зазначає адресу реєстрації місця проживання/перебування та адресу місця фактичного його проживання, якщо ця адреса не збігається з адресою реєстрації місця його проживання. Якщо адреса реєстрації місця проживання/перебування збігається з адресою місця фактичного проживання, у відповідному рядку декларації зазначається "Збігається з адресою реєстрації місця проживання/перебування".
 7. Під членами сім'ї боржника розуміються особи, які перебувають у шлюбі з боржником (у тому числі, якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації), а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням боржника, інші особи, які спільно з ним проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких з боржником не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
 8. Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта / номера паспорта у формі картки (ID) членів сім'ї боржника, що зазначаються в декларації, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.
 9. Боржник за розділами декларації зазначає всю інформацію про членів сім'ї, яка йому відома та яку він може отримати з офіційних джерел (правовстановлювальні документи, відповідні державні реєстри). Якщо член сім'ї не надав боржнику інформацію і така інформація не може бути отримана ним з офіційних джерел, у відповідному рядку декларації зазначається "Член сім'ї не надав інформацію".
 10. У разі відсутності майна та/або коштів у боржника або членів його сім'ї у відповідному рядку декларації проставляється прочерк "-".
 11. У декларації зазначається вартість майна боржника та членів його сім'ї на дату набуття права власності або за останньою грошовою оцінкою. Якщо вартість майна не відома боржнику або членам його сім'ї і її не може бути визначено на підставі правовстановлювальних документів, під час заповнення відповідного рядка декларації зазначається "Не відомо".
 12. У декларації зазначаються об'єкти незавершеного будівництва, якщо вони:

1) належать боржнику або членам його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України;

2) розташовані на земельних ділянках, що належать боржнику або членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права;

3) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти боржника або членів його сім'ї.

 1. Вартість майна, активів, доходи та витрати зазначаються у грошовій одиниці України. Доходи, отримані у вигляді валютних цінностей або інших активів, вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях, у декларації зазначаються у тій валюті, у якій їх було отримано.
 2. Відомості щодо фінансових сум (кількості грошей), заокруглюються до гривні.
 3. Під цінним рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об'єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).
 4. До нематеріальних активів включають: авторське та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо); права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо); права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові найменування тощо); права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, розробки, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, захист від недобросовісної конкуренції тощо); інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

 

Директор Департаменту з питань
правосуддя та національної безпеки

О. Олійник

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації