МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
23.02.202 N 682/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2021 р. за
N 237/35859

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року N 57/5

Відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про центральні органи виконавчої влади", Указу Президента України від 27 червня 1996 року N 468 "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів", постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року N 376 "

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним", від 21 жовтня 2015 року N 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних", від 27 січня 2021 року N 59 "Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним" та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

 1. Внести донаказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року N 57/5 "Про затвердження Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2002 року за N 546/6834, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

"Про затвердження Інструкції про порядок включення нормативно-правових актів до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та надання інформації з нього";

2) пункт 1 наказу викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Інструкцію про порядок включення нормативно-правових актів до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та надання інформації з нього, що додається.".

 1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, затвердженоїнаказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року N 57/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 червня 2002 року за N 546/6834, що додаються.
 2. Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (Железняк Н.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Банчука О.

 

Міністр

Денис МАЛЮСЬКА

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
23 лютого 2021 року N 682/5

Зміни до Інструкції
про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

 1. Заголовок викласти в такій редакції:

"Інструкція про порядок включення нормативно-правових актів до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та надання інформації з нього".

 1. У першому реченні абзацу другого пункту 1.4 розділу I слова "державне підприємство "Національні інформаційні системи"" замінити словами "визначене державне підприємство, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України".
 2. Розділ II доповнити новими пунктами 2.1 та 2.2 такого змісту:

"2.1. Робочий фонд Реєстру - комп'ютерна інформаційна система, яка підтримує технологію ведення Реєстру і використовується для підготовки та опрацювання текстів нормативно-правових актів при внесенні їх до еталонного фонду Реєстру.

2.2. Еталонний фонд Реєстру - комп'ютерна інформаційна система, призначена для зберігання та обліку еталонних текстів нормативно-правових актів у контрольному стані. Еталонний фонд формується та зберігається у Міністерстві юстиції України.".

У зв'язку із цим пункти 2.1 - 2.8 вважати відповідно пунктами 2.3 - 2.10.

 1. Доповнити Інструкцію новим розділом III такого змісту:

"III. Порядок обліку та опрацювання актів законодавства в робочому та еталонному фондах Реєстру

3.1. Для включення до Реєстру повні офіційні тексти нормативно-правових актів з усіма додатками, прийнятих Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, подаються до Міністерства юстиції України протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття (законів України - протягом трьох робочих днів з дня підписання Президентом України). Тексти міжнародних договорів України із зазначенням дати підписання, дати ратифікації (затвердження), дати набрання чинності та терміну дії договору подаються Міністерством закордонних справ України до Міністерства юстиції України протягом п'яти робочих днів з дня набрання ними чинності.

Рішення і висновки Конституційного Суду України подаються до Міністерства юстиції України згідно із Законом України "Про Конституційний Суд України" та Регламентом Конституційного Суду України.

3.2. Для включення до Реєстру нормативно-правові акти подаються Міністерству юстиції України через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або у паперовій формі. Копія нормативно-правового акта повинна бути підписана відповідальною особою та засвідчена печаткою органу, що його видав, копія міжнародного договору України - Міністерством закордонних справ України.

Нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України надходять до Міністерства юстиції України через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади та на паперових носіях (в одному примірнику).

3.3. Для включення нормативно-правового акта, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України, до Реєстру суб'єкт нормотворення не пізніше наступного робочого дня після отримання супровідного листа Міністерства юстиції України про державну реєстрацію нормативно-правового акта, крім актів, які містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, надає структурному підрозділу, який здійснює ведення Реєстру, копію нормативно-правового акта на електронному носії, текст якої має бути ідентичним оригіналу зареєстрованого нормативно-правового акта, або на адресу службової електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. із застосуванням електронної печатки. Зазначена копія зареєстрованого нормативно-правового акта має бути підготовлена у Microsoft Word, формат DOCX (DOC, RTF), з використанням гарнітури Times New Roman та шрифту розміром 14 друкарських пунктів, таблиці, діаграми тощо - у Microsoft Excel, формат XLSX (XLS) із зазначенням таких реквізитів акта: назви виду розпорядчого документа, найменування суб'єкта нормотворення, дати підписання і номера, заголовка, місця видання. При необхідності окремі структурні одиниці зареєстрованого нормативно-правового акта подаються в кольорі (зображення, таблиці тощо).

3.4. Після надходження актів законодавства вони опрацьовуються у робочому фонді Реєстру (середовищі LOTUS NOTES, розробленого Технічним адміністратором).

3.5. До робочого фонду Реєстру по кожному акту законодавства відповідальною особою Управління систематизації законодавства (далі - Управління) Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (далі - Департамент) заноситься така інформація: найменування суб'єкта нормотворення, вид акта, дата і номер прийняття, назва акта, дата надходження акта, реквізити актів, які змінюються цим актом, дата та номер державної реєстрації для актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації.

3.6. Включення нормативно-правових актів до робочого фонду Реєстру здійснюється автоматизовано за допомогою програмних засобів ведення Реєстру протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання.

3.7. Нормативно-правові акти після включення до робочого фонду Реєстру з присвоєння їм реєстраційного коду передаються не пізніше наступного робочого дня на службову електронну адресу, крім актів, які містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, Технічному адміністратору та державному підприємству, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України, яке забезпечує видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України".

Технічний адміністратор готує тексти нормативно-правових актів, включених до робочого фонду Реєстру, у тому числі тих, до яких вносяться зміни, у вигляді комп'ютерних файлів відповідних форматів, які після перевірки відповідальною особою Управління заносяться до еталонного фонду Реєстру.

3.8. Після занесення до еталонного фонду Реєстру текст нормативно-правового акта та його основні реквізити програмно відтворюються в інформаційному фонді Реєстру.

3.9. Переліки нормативно-правових актів, включених до Реєстру, які підлягають опублікуванню в чергових номерах інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", формуються програмно.

Переліки нормативно-правових актів, включених до Реєстру, які підлягають опублікуванню в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України", передаються до державного підприємства, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України, яке забезпечує видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", листами Міністерства юстиції України за підписом заступника Міністра (відповідно до розподілу повноважень між Міністром, першим заступником Міністра, заступниками Міністра).".

 1. У зв'язку із цим розділи III, IV вважати відповідно розділами IV, V.
 2. Відмітку до додатка до Інструкції викласти в такій редакції:

"Додаток
до Інструкції про порядок включення нормативно-правових актів до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та надання інформації з нього
(підпункт 4.2.3 пункту 4.2 розділу IV)".

 

Директор Департаменту реєстрації
та систематизації правових актів

Наталія ЖЕЛЕЗНЯК