МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.04.2020 N 1517/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2020 р. за N 382/34665

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства

Відповідно до підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства, що додаються.
  2. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коломієць В.

 

Міністр

Д. Малюська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
24 квітня 2020 року N 1517/5

Зміни
до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства

  1. У Положенні про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 25 вересня 2019 року N 2993/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 року за N 1068/34039:

1) у пункті 12:

в абзаці першому слова "На засідання" замінити словами "Для участі у засіданні";

в абзаці другому слова "на засідання" замінити словами "для участі у засіданні";

в абзаці третьому слова "На засідання" замінити словами "Для участі у засіданні";

в абзаці четвертому:

слова "за відсутності" замінити словами "без участі";

доповнити абзац словами "у засіданні Комісії";

2) у другому реченні абзацу другого пункту 17 слова "присутніх на" замінити словами "які брали участь у";

3) в абзаці першому пункту 18 слова "головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи Мін'юсту)" замінити словами "територіальних органів Мін'юсту";

4) в абзаці третьому пункту 20 слова "бути присутнім на" замінити словами "брати участь у";

5) у пункті 24 слова "присутні на засіданні Комісії інші її члени, арбітражний керуючий, заявник чи скаржник" замінити словами "інші члени Комісії, арбітражний керуючий, заявник чи скаржник, які беруть участь у засіданні";

6) доповнити пункт 26 абзацом такого змісту:

"виключення члена Комісії з її складу до закінчення строку його повноважень.".

  1. У Порядку тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2019 року N 3192/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2019 року за N 1122/34093:

1) у пункті 4:

доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

"Повідомлення про тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого направляється до структурного підрозділу Мін'юсту електронною поштою, із застосуванням кваліфікованого електронного підпису арбітражного керуючого, та поштовим відправленням.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім;

в абзаці третьому слово "документи" замінити словами "оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів";

2) у пункті 7:

абзац перший після слів "(офісу) арбітражного керуючого" доповнити словами та цифрою "шляхом направлення повідомлення за формою, встановленою додатком 1 до цього Порядку, електронною поштою, із застосуванням кваліфікованого електронного підпису арбітражного керуючого, та поштовим відправленням";

доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

"У разі зупинення діяльності на строк, що перевищує 30 днів протягом календарного року або на більший строк, до повідомлення арбітражний керуючий повинен додати оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують наявність поважних причин (вагітність, догляд за дитиною, тимчасова непрацездатність (хвороба), працевлаштування за основним місцем роботи тощо).".

У зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім;

доповнити пункт новими абзацами четвертим, п'ятим такого змісту:

"Структурний підрозділ Мін'юсту вносить інформацію про зупинення діяльності арбітражного керуючого до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України у разі відповідності повідомлення та доданих до нього документів вимогам, встановленим цим Порядком.

Повідомлення про тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого з підстав, передбачених абзацом другим пункту 2 та пунктом 3 цього Порядку, яке надійшло до структурного підрозділу Мін'юсту після призначення перевірки діяльності арбітражного керуючого або під час проведення такої перевірки відносно арбітражного керуючого - заявника, не розглядається до завершення перевірки діяльності арбітражного керуючого.";

3) у пункті 11 слово "документи" замінити словами "оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів";

4) у пункті 12 слово "документи" замінити словами "оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів";

5) у додатку 1 до Порядку:

доповнити додаток після слів "Міністерство юстиції України" знаком та словами " / міжрегіональне управління Міністерства юстиції України";

доповнити Повідомлення про тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого новим абзацом третім такого змісту:

"Строк тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого _____________________________________________________________________________________
                                                                 (зазначається у разі можливості визначення строку) ".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим.

  1. У Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 06 грудня 2019 року N 3928/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2019 року за N 1228/34199:

1) у розділі I:

у пункті 1 слова "всіх фізичних осіб, які отримали в установленому порядку свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого та діяльність яких не зупинена" замінити словами "арбітражних керуючих";

2) у розділі II:

в абзаці третьому пункту 4 слово "трьох" замінити словом "п'яти";

абзац другий пункту 16 після слів "керівник територіального органу Мін'юсту" доповнити знаком та словами " / заступник керівника територіального органу Мін'юсту";

доповнити пункт 19 новим абзацом такого змісту:

"Місцем проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого, право на здійснення діяльності якого тимчасово зупинена на строк понад 30 днів, є місцезнаходження органу контролю.";

у пункті 23 слова "керівник структурного підрозділу територіального органу Мін'юсту, що забезпечує реалізацію повноважень у сфері банкрутства," замінити словами "керівник територіального органу Мін'юсту / заступник керівника територіального органу Мін'юсту";

в абзаці третьому пункту 28 слова "керівника структурного підрозділу територіального органу Мін'юсту, що забезпечує реалізацію повноважень у сфері банкрутства," замінити словами "керівника територіального органу Мін'юсту / заступник керівника територіального органу Мін'юсту";

3) у розділі IV:

у пункті 8:

в абзаці третьому слово "безпідставне" виключити, а після слова "ненадання" доповнити абзац словами "без поважних причин";

абзац четвертий після слів "арбітражним керуючим" доповнити словами "без поважних причин";

в абзаці п'ятому слово "безпідставна" виключити, а після слів "арбітражного керуючого" доповнити абзац словами "без поважних причин";

4) у пункті 11 розділу VI:

в абзаці другому слова "Розпорядження, який долучається до Акта перевірки" замінити словами "розпорядження про усунення виявлених порушень (додаток 11) (далі - Висновок про виконання розпорядження), який підписує керівник структурного підрозділу Мін'юсту чи керівник територіального органу Мін'юсту / заступник керівника територіального органу Мін'юсту або особа, яка виконує його обов'язки";

доповнити пункт новими абзацами третім - п'ятим такого змісту:

"Висновок про виконання розпорядження не пізніше ніж на третій робочий день після його підписання надається особисто арбітражному керуючому чи його представнику за довіреністю, що посвідчується особистим підписом арбітражного керуючого чи його представника, або надсилається йому рекомендованим поштовим відправленням за рахунок коштів органу контролю на адресу контори (офісу) арбітражного керуючого та електронною поштою.

Висновок про виконання розпорядження вважається належним чином врученим арбітражному керуючому за умови, якщо він особисто чи його представник за довіреністю отримав Висновок про виконання розпорядження або він був надісланий йому органом контролю у спосіб, визначений абзацом другим цього пункту. Докази надсилання Висновку про виконання розпорядження арбітражному керуючому є невід'ємною частиною матеріалів перевірки та зберігаються в органі контролю, який склав Висновок про виконання розпорядження.

Висновок про виконання розпорядження долучається до Акта перевірки.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом шостим;

5) додаток 1 до Порядку після слів "керівник територіального органу Мін'юсту" доповнити знаком та словами " / заступник керівника територіального органу Мін'юсту";

6) у додатках 3, 4 до Порядку слова "керівник структурного підрозділу територіального органу Мін'юсту, що забезпечує реалізацію повноважень у сфері банкрутства" замінити словами "керівник територіального органу Мін'юсту / заступник керівника територіального органу Мін'юсту";

7) додатки 9, 10 до Порядку після слів "керівник територіального органу Мін'юсту" доповнити знаком та словами " / заступник керівника територіального органу Мін'юсту";

8) доповнити Порядок новим додатком 11 такого змісту:

"Додаток 11
до Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих
(пункт 11 розділу VI)

Міністерство юстиції України

________________________________________________________________
(найменування органу контролю, який провів перевірку)

ВИСНОВОК
про виконання розпорядження про усунення виявлених порушень

від "___" __________ 20___ року N _______

За результатами ______________________________________________________ перевірки діяльності
                                                                           (планової, позапланової, виїзної, невиїзної)

арбітражного керуючого ________________________________________________________________,
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого)

_____________________________________________________________________________________,
(номер, дата видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого)

проведеної комісією у складі: _____________________________________________________________
                                                                                    (посади, прізвища, імена, по батькові голови та членів комісії)
_____________________________________________________________________________________,

були виявлені порушення у діяльності арбітражного керуючого та видано розпорядження про усунення виявлених порушень від "___" ____________ 20__ року N ___, яким зобов'язано арбітражного керуючого усунути виявлені порушення у термін до "___" ____________ 20__ року.

На виконання розпорядження про усунення виявлених порушень арбітражним керуючим надано інформацію про усунення порушень та документи (копії документів), що підтверджують їх усунення: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(викладається перелік наданих документів (копій документів) з обов'язковим посиланням на конкретне порушення, усунення якого підтверджує наданий документ (копія документу))

Надані арбітражним керуючим документи (копії документів) підтверджують виконання розпорядження про усунення виявлених порушень в повному обсязі.

Керівник структурного
підрозділу Мін'юсту / керівник
територіального органу Мін'юсту /
заступник керівника територіального
органу Мін'юсту

 
 
 
 
 
 
____________
(підпис)

 
 
 
 
 
 
_____________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

М. П.

 

 

Висновок отримав

____________
(підпис)

_____________________________
(прізвище та ініціали арбітражного
керуючого / представника)".

 

Директор
Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник