МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ від 26.11.2021 N 4251/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 грудня 2021 р. за N 1554/37176

Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг, які надаються архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

Відповідно до статті 35 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", пункту 1 частини першої статті 7 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", підпункту 2 пункту 3, підпункту 1 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, підпункту 51 пункту 4 Положення про Державну архівну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року N 870,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення вартості платних послуг, які надаються архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 року N 6 "Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 року за N 179/5370.

3. Відділу архівної справи (Рудь В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.

 

Міністр

Денис МАЛЮСЬКА

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

О. ПІЩАНСЬКА

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО

Голова Державної
архівної служби України

Анатолій ХРОМОВ

 

ПОРЯДОК
визначення вартості платних послуг, які надаються архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

1. Цей Порядок визначає єдині підходи до визначення вартості за надання платних послуг архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (далі - архівні установи) на замовлення фізичних та юридичних осіб (далі - замовники).

Для визначення вартості платних послуг, архівні установи використовують одиниці виміру платних послуг, визначених у Переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року N 639 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року N 175) (додаток до цього Порядку).

2. Встановлення вартості платної послуги здійснюється на основі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.

Вартість платної послуги розраховується на основі економічно обґрунтованих витрат та з урахуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі і має бути не менше розміру понесених витрат.

Перелік та склад статей калькулювання і склад витрат, що входять до калькуляційних статей, архівні установи установлюють за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації та визначають їх у наказі про облікову політику архівної установи.

Вартість платної послуги може змінюватися у зв'язку із зміною умов її надання, що не залежить від діяльності архівної установи.

Вартість платних послуг визначається окремо за кожним видом послуг, які надаються архівною установою, і складається із витрат, безпосередньо пов'язаних з їх наданням.

3. Складовими вартості платної послуги є:

прямі матеріальні витрати;

інші прямі витрати.

4. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість товарів і послуг та основних матеріалів, що утворюють основу об'єкта витрат, у тому числі купівельних товарів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до цього об'єкта витрат.

5. До складу інших прямих витрат включаються всі інші витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, орендна плата за земельні ділянки, амортизація, вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з наданням платної послуги.

6. Керівники архівних установ, що надають платні послуги замовникам, забезпечують правильність застосування вартості платних послуг, правильність розмірів плати за надання послуг згідно із чинним законодавством.

 

Начальник Відділу
архівної справи

Віталій РУДЬ

 

Одиниці виміру
платних послуг, які надаються архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

N
з/п

Найменування видів робіт (послуг)

Одиниця виміру

1

2

3

I. Науково-технічне опрацювання документів і справ юридичних осіб

1.

Складення історичних довідок до архівних фондів:

 

1.1

складення історичних довідок до архівних фондів загальнодержавного, обласного, міського та районного рівнів за певний період (від 1 до 5 років, від 5 до 10 років, більше 10 років)

машинописний аркуш

2.

Підготовка документів для науково-технічного опрацювання, їх систематизація, визначення фондової належності:

 

2.1

розроблення схем систематизації справ в описі;

схема

2.2

визначення й уточнення фондової належності справ до управлінської, науково-технічної документації та документів особового походження

одиниця зберігання

3.

Проведення експертизи цінності документів:

 

3.1

систематизація справ до проведення експертизи цінності документів (залежно від принципу систематизації);

одиниця зберігання

3.2

проведення експертизи цінності документів (залежно від системи документації)

одиниця зберігання

4.

Складення за результатами експертизи цінності описів справ, довідкового апарату до них та актів:

 

4.1

складення заголовків справ (залежно від системи документації) та оформлення картки на справу;

заголовок
картка

4.2

складення проєктів описів справ;

заголовок

4.3

складення передмови до описів архівних фондів установ загальнодержавного, обласного та районного рівнів за певний період (від 1 до 5 років, від 5 до 10 років, більше 10 років);

машинописний аркуш

4.4

складення списків скорочень та маловживаних слів до описів;

найменування

4.5

складення покажчиків до описів;

поняття

4.6

оформлення описів (складення титульного аркуша, змісту, підсумкового запису);

опис

4.7

систематизація справ, що не підлягають зберіганню, за групами;

одиниця зберігання

4.8

складення акта про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду;

позиція

4.9

складення акта про невиправні пошкодження справ (документів);

позиція

4.10

складення актів про не виявлення справ (документів), про виявлення документів, що не стосуються даного фонду;

позиція

4.11

складення актів про приймання (повернення) справ юридичним особам до (після) проведення робіт із науково-технічного опрацювання документів;

позиція

4.12

складення акта про завершення науково-технічного опрацювання документів установ загальнодержавного, обласного та районного рівнів

акт

5.

Формування та оформлення справ, підготовка їх для архівного зберігання, складення топографічних покажчиків, картонування справ:

 

5.1

формування справ із розсипу документів і переформування справ (залежно від системи документації);

аркуш

5.2

систематизація науково-технічної документації за частинами, стадіями проєктів, етапами проблем (тем) тощо (залежно від системи документації);

одиниця зберігання

5.3

систематизація документів/аркушів у середині справи за номінальним, хронологічним або алфавітним принципом (у залежності від видів документів);

аркуш

5.4

систематизація документів особового походження у справі;

аркуш

5.5

розброшурування (розшивання) неправильно сформованої справи;

одиниця зберігання

5.6

вилучення скріпок, скоб зі справ;

одиниця зберігання

5.7

складення анотацій на документи;

анотація

5.8

систематизація анотацій на документи;

анотація

5.9

складення внутрішніх описів документів у справах (залежно від системи документації);

заголовок

5.10

описування друкованих видань (з автографами та без автографів);

друковане видання

5.11

систематизація карток на справи (залежно від принципу систематизації);

картка

5.12

проставлення архівних шифрів на картках;

картка

5.13

фальцювання документів;

аркуш

5.14

підшивання справ (залежно від системи документації) та кількості аркушів у справі, її формату (до 25, до 50, до 100, до 150, понад 150, нестандартного формату);

одиниця зберігання

5.15

оправлення справ складне з корінцем із тканини та обклеюванням обкладинки (до 250 аркушів, понад 250 аркушів, нестандартного формату);

одиниця зберігання

5.16

розміщення документів, що не підлягають підшиванню, у теки;

аркуш

5.17

нумерування аркушів у справі (обсягом до 150 аркушів, понад 150 аркушів, нестандартного формату);

аркуш

5.18

перенумерування аркушів у справах (обсягом до 150 аркушів, понад 150 аркушів, нестандартного формату);

аркуш

5.19

перевірка нумерації у справах (обсягом до 150 аркушів, понад 150 аркушів, нестандартного формату);

аркуш

5.20

оформлення обкладинок справ, титульного аркуша, аркуша-засвідчувача (залежно від системи документації за наявності (відсутності) типографських обкладинок, титульного аркуша, аркуша-засвідчувача);

одиниця зберігання

5.21

систематизація справ усередині фонду (залежно від принципу систематизації);

одиниця зберігання

5.22

проставлення архівних шифрів на обкладинках справ (без проставлення штемпелів, із проставленням штемпелів);

одиниця зберігання

5.23

картонування справ;

одиниця зберігання

5.24

перекартонування справ;

одиниця зберігання

5.25

написання ярликів;

ярлик

5.26

наклеювання ярликів на картонажі;

ярлик

5.27

формування в'язок справ, що підлягають (не підлягають) архівному зберіганню;

в'язка

5.28

розміщення картонажів і в'язок на стелажах;

картонаж/в'язка

5.29

переміщення справ у процесі науково-технічного опрацювання документів;

одиниця зберігання

5.30

складення топографічних покажчиків;

картка

5.31

комп'ютерний набір текстів документів

машинописний аркуш

II. Надання методичної і практичної допомоги юридичним особам з питань архівної справи та діловодства, забезпечення збереженості архівних документів

1.

Складення номенклатур справ, інструкцій з діловодства, галузевих переліків видів документів із зазначенням строків їх зберігання, паспортів архівних підрозділів юридичних осіб, положень про архівні підрозділи, служби діловодства та експертні комісії:

 

1.1.

Розроблення номенклатури юридичної особи загальнодержавного, обласного, міського та районного рівнів:

 

1.1.1

складення планів робіт з розроблення номенклатури справ;

план

1.1.2

розроблення схеми побудови номенклатури;

схема

1.1.3

визначення наукової і практичної цінності документів з метою встановлення строків їх подальшого зберігання;

одиниця зберігання

1.1.4

складення заголовків справ;

заголовок

1.1.5

групування документів за ознаками формування справ;

документ

1.1.6

систематизація карток на справи із заголовками:
за структурною ознакою,
за тематичною ознакою,
за номінальною, хронологічною ознаками або алфавітом;

картка

1.1.7

редагування заголовків справ;

заголовок

1.1.8

індексування статей номенклатури справ;

стаття

1.1.9

складення рекомендацій про застосування номенклатури справ

рекомендація

1.2.

Складення інструкції з діловодства юридичної особи загальнодержавного, обласного, міського та районного рівнів:

 

1.2.1

здійснення аналізу підпорядкованості, завдань та функцій юридичної особи, законодавчих і нормативних актів, на підставі яких діє юридична особа, внутрішньої структури, мережі підпорядкованих їй установ (закладів) з підготовкою аналітичної довідки;

машинописний аркуш

1.2.2

здійснення аналізу системи документообігу, використовуваного програмного забезпечення з підготовкою аналітичної довідки;

машинописний аркуш

1.2.3

розроблення вимог щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами, процедур документообігу та виконання документів, створеними у паперовій/електронній формі (міжвідомчого обміну електронними документами), систематизації та зберігання документів у діловодстві;

машинописний аркуш

1.2.4

розроблення порядку підготовки справ до передавання на архівне зберігання (у паперовій/електронній формі);

машинописний аркуш

1.2.5

розроблення додатків до інструкції, у т. ч. бланків документів (електронних таблиць)

додаток

1.3.

Складення паспорта архівного підрозділу юридичної особи загальнодержавного, обласного значення, районного/міського рівня

1 звіт (ціна різниться від рівня значення юридичної особи)

1.4.

Складення положень про архівний підрозділ, службу діловодства, експертну комісію юридичної особи загальнодержавного, обласного значення, районного/міського рівня

положення

2.

Консультування з питань архівної справи та діловодства юридичних осіб, що не є джерелами формування Національного архівного фонду

година

3.

Проведення семінарів (лекцій) з підвищення кваліфікації з питань архівної справи та діловодства

година

4.

Обстеження стану архівної справи та діловодства із складенням рекомендацій щодо їх удосконалення на замовлення юридичних осіб

довідка

5.

Перевірка наявності архівних документів з укладенням аркуша перевірки, складення актів за результатами перевірки:

 

5.1

перевірка наявності та стану архівних справ (документів) із укладенням аркуша перевіряння наявності та стану документів;

одиниця зберігання

5.2

складення актів за результатами перевірки наявності та стану архівних справ (документів)

акт

6.

Обстеження фізико-хімічного, технічного стану архівних документів з різними носіями інформації, друкованих видань та страхового фонду документів:

 

6.1

обстеження фізико-хімічного, технічного стану архівних документів з різними носіями інформації, друкованих видань та страхового фонду;

одиниця зберігання
проба

6.2

складення висновку за результатами обстеження фізико-хімічного та технічного стану документів із різними носіями інформації, друкованих видань, страхового фонду

висновок

7.

Консерваційно-профілактична обробка аудіовізуальних документів та страхового фонду документів:

 

7.1

кінодокументів;

погонний метр

7.2

фонодокументів;

погонний метр
одиниця зберігання

7.3

відеодокументів;

одиниця зберігання

7.4

фотодокументів;

одиниця зберігання

7.5

консерваційно-профілактична обробка страхового фонду документів

погонний метр / кадр

8.

Реставрація та ремонт архівних документів з різними носіями інформації, друкованих видань:

 

8.1

реставрація архівних документів та друкованих видань з паперовим носієм 1 - 4 групи складності (залежно від формату документа, матеріалу):

аркуш

8.1.1

приймання справ і документів на реставрацію та ремонт;

аркуш

8.1.2

нарощування корінців до нестандартних аркушів;

аркуш

8.1.3

обрізування документів;

аркуш

8.1.4

пресування документів;

аркуш

8.1.5

формування блоку зошитом під час ремонту чи реставрації;

аркуш

8.1.6

ламінація друкованих видань;

аркуш

8.1.7

дезінфеція, дезінсекція, знепилювання документів

одиниця зберігання

8.2

відновлення згасаючих або слабоконтрастних текстів;

сторінка

8.3

ремонт кіно, фоно- та фотоплівки (ремонт перфорації, розривів плівки, укріплення та заміна склейок, підклеювання ракордів)

кадр, склейка, ракорд, одиниця зберігання

9.

Палітурні, брошурувальні, картонажні, поліграфічні роботи:

 

9.1

оправлення архівних документів з паперовим носієм 1 - 4 групи складності (залежно від формату документа, матеріалу);

одиниця зберігання

9.2

підшивка архівних документів з паперовим носієм (залежно від кількості аркушів, формату документів);

одиниця зберігання

9.3

брошурування 1 - 4 групи складності (залежно від формату документа, матеріалу);

аркуш

9.4

виготовлення та ремонт архівних картонажів, архівних тек (залежно від розміру і якості матеріалу)

картонаж

10.

Зберігання архівних документів на договірній основі з різними носіями інформації (депоноване зберігання документів, що не належать державі, у зв'язку із достроковим прийманням):

 

10.1.

депоноване зберігання;

одиниця зберігання, мегабайт, рік

10.2.

дострокове приймання документів

одиниця зберігання, мегабайт, рік

11.

Виготовлення копій документів для створення страхового фонду та фонду користування

одиниця зберігання

III. Використання інформації архівних документів та надання інформаційних послуг

1.

Виявлення інформації на тематичні, персональні (біографічні, генеалогічні) і майнові запити користувачів:

 

1.1

за однією темою / на одну особу за один календарний рік:

 

1.1.1

за довідковим апаратом архіву (за описами, каталогами, базами даних тощо);

заголовок, картка, запис

1.1.2

за опублікованими джерелами, періодичними виданнями, довідковою літературою за однією темою / на одну особу;

сторінка

1.1.3

за документами архіву (залежно від історичного періоду, в якому створено документ, способу фіксації інформації, особливостей тексту, мови):

 

1.1.3.1

історичного періоду, в якому створено документ;

аркуш

1.1.3.2

способу фіксації інформації (машинописний, рукописний, фотографічний, кінематографічний, звуко- і відеозаписування);

аркуш, одиниця зберігання
одиниця обліку

1.1.3.3

особливостей тексту (нерозбірливий, згасаючий текст), мови;

аркуш

1.1.3.4

за справами з машинописним, рукописним розбірливим текстом;

аркуш

1.1.3.5

за справами з розбірливим текстом із палеографічними особливостями;

аркуш

1.1.3.6

за справами з нерозбірливим, згасаючим текстом;

аркуш

1.1.4

за мікрофільмами (залежно від способу фіксації інформації (машинописний, рукописний), особливостей тексту, мови:

 

1.1.4.1

за мікрофільмами з машинописним та рукописним розбірливим текстом з палеографічними особливостями;

кадр

1.1.4.2

за мікрофільмами з нерозбірливим мало контрастним текстом

кадр

2.

Складення інформаційного листа-відповіді на тематичні, персональні (біографічні, генеалогічні) і майнові запити користувачів (у тому числі про відсутність документів в архіві, зокрема з рекомендацією щодо місцезнаходження документів за темою запиту)

лист-відповідь1

3.

Складення архівних довідок (копій, витягів) на тематичні, персональні (біографічні, генеалогічні) і майнові запити користувачів

машинописний аркуш

4.

Виготовлення додаткових примірників архівної довідки на прохання заявника або переоформлення архівної довідки

примірник

5.

Підготовка за архівними документами на замовлення архівного огляду, путівника, методичного посібника, тематичного переліку документів, покажчика (іменного, предметного, географічного тощо), виставки документів, кінолекторію, тематичного кіноперегляду, телепередачі, радіопередачі; тематичних добірок документів, альбомів фотокопій документів:

 

5.1

огляду, путівника;

машинописний аркуш

5.2

методичного посібника;

машинописний аркуш

5.3

тематичного переліку документів;

машинописний аркуш

5.4

покажчика (іменного, предметного, географічного тощо);

машинописний аркуш

5.5

виставки документів (залежно від історичного періоду, кількості експонатів);

виставка

5.6

кінолекторію, тематичного кіноперегляду;

кінолекторій, кіноперегляд

5.7

телепередачі, радіопередачі;

передача, хвилина

5.8

тематичних добірок документів, альбомів фотокопій документів (залежно від історичного періоду та обсягу аркушів, копій), відео- та аудіороликів

добірка
альбом,
секунда

6.

Складення інформаційних довідок про історію населених пунктів, підприємств, установ, організацій тощо

машинописний аркуш

7.

Археографічне оформлення документів

машинописний аркуш

8.

Переклад текстів архівних документів і друкованих видань, складених давніми та іноземними мовами, транскрипція палеографічних текстів, переклад на іноземну мову другого примірника архівної довідки (копії, витягу) на прохання замовника

сторінка/аркуш

9.

Проведення екскурсій в приміщенні архіву (оглядових, тематичних, із показом документів)

відвідувач/екскурсія

10.

Підготовка тематичних добірок документів для кіно-, відео-, фотозйомок за допомогою технічних засобів замовника у приміщенні архіву

одиниця зберігання

11.

Виготовлення копій архівних документів (у тому числі із фонду користування), друкованих видань та довідкового апарату до документів за допомогою технічних засобів архіву:

 

11.1

копія, виготовлена з довідкового апарату до документів;

сторінка
каталожна картка

11.2

друкована копія архівного документа (залежно від формату документа, періоду створення документа);

аркуш без звороту

11.3

мікрофотокопія (позитив без вибірки кадрів, із вибіркою кадрів);

кадр

11.4

цифрова копія архівного документа (без редагування зображення, з редагуванням зображення, а також залежно від періоду створення документа, формату документа, роздільної здатності);

цифрова копія

11.5

аналогова копія архівного документа із плівковим носієм (кіно-, відео-, фото-, фонодокумента);

погонний метр
фотовідбиток
кадр
секунда

11.6

цифрова копія архівного документа із плівковим носієм (кіно-, відео-, фото-, фонодокумента);

секунда
образ

11.7

аналогова копія архівного документа з електронним носієм;

фотовідбиток
кадр, секунда

11.8

цифрова копія архівного документа з електронним носієм;

секунда, кадр

11.9

копія архівного документа, виготовлена з фонду користування

копія, секунда,
образ

12.

Підготовка плівкових носіїв інформації для копіювання та видачі для користування поза межами архіву

одиниця зберігання
кадр

13.

Засвідчення відбитком гербової печатки або електронною печаткою копій архівних документів, виготовлених за допомогою технічних засобів користувачів

сторінка

14.

Надання у користування в читальному залі архівних документів та мікрофотокопій понад встановлені обсяги і строки

одиниця зберігання
бюкс мікрокопій

15.

Перегляд та/або прослуховування кіно-, відео-, фонодокументів за допомогою технічних засобів архіву

година
одиниця зберігання

____________
1 Одна відповідь на одне питання в запиті.

___________