ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ

від 17 листопада 2021 року N 851

Про внесення змін до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 28 квітня 2021 року N 249

На виконання вимог статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року N 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за N 87/31539, протоколу засідання круглого столу публічного громадського обговорення проєкту Антикорупційної програми Державної служби України з безпеки на транспорті на 2021 - 2023 роки від 09 листопада 2021 року N 2 та протоколу засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з безпеки на транспорті від 11 листопада 2021 року N 11, наказую:

1. Внести зміни до Антикорупційної програми Державної служби України з безпеки на транспорті на 2021 - 2023 роки, затвердженої наказом Державної служби України з безпеки на транспорті від 28 квітня 2021 року N 249, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Департаменту аналітики та цифровізації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Державної служби України з безпеки на транспорті.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Євген ЗБОРОВСЬКИЙ

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державної служби України з безпеки на транспорті на 2021 - 2023 роки

I. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційну програму Державної служби України з безпеки на транспорті на 2021 - 2023 роки (далі - Антикорупційна програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" та з урахуванням розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року N 803-р "Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади", від 23 серпня 2017 року N 576-р "Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції", положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) від 02 грудня 2016 року N 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства від 19 січня 2017 року N 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства від 08 грудня 2017 року N 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за N 87/31539.

Загальна відомча політика Державної служби України з безпеки на транспорті (далі - Укртрансбезпека) щодо запобігання і протидії корупції в апараті Укртрансбезпеки та її територіальних органах ґрунтується на принципах:

- законності та верховенства права;

- галузевої належності та всеохопленості;

- об'єктивності та неупередженості;

- прозорості та відкритості;

- доступності.

В основу розроблення Антикорупційної програми покладено також принципи:

- удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції;

- участь державних службовців та працівників у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;

- формування негативного ставлення до корупції;

- відповідальність та невідворотність покарання для державних службовців та працівників незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;

- регулярний моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних заходів.

Антикорупційна програма є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених антикорупційними програмами Укртрансбезпеки на 2017, 2018, 2019 - 2020 роки. Вона передбачає комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції. При її розробленні враховувалися результати проведеного аналізу корупційних ризиків у сфері діяльності Укртрансбезпеки.

В Антикорупційній програмі, зокрема:

- окреслено мету;

- визначені положення та заходи з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Укртрансбезпеки (додаток*);

- міститься інформація щодо здійснення та результати оцінки корупційних ризиків у діяльності Укртрансбезпеки, за результатом якої затверджено звіт, який включає заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, визначені особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси;

- включені заходи з навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

- міститься інформація щодо процедури моніторингу, оцінки виконання, періодичного перегляду Антикорупційної програми та інформація щодо інших заходів, спрямованих на запобігання корупційним та пов'язаним із корупційними правопорушенням.

Метою Антикорупційної програми є:

- утворення ефективної системи запобігання і протидії корупційним проявам в Укртрансбезпеці;

- забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам;

- забезпечення доброчесності в Укртрансбезпеці шляхом впровадження ефективних антикорупційних стандартів;

- підвищення рівня довіри громадян до діяльності Укртрансбезпеки.

У цілому метою Антикорупційної програми є реалізація законодавства України у сфері запобігання та боротьби з корупцією, а саме запобігання, недопущення, виявлення та викриття будь-яких корупційних проявів у діяльності Укртрансбезпеки.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Укртрансбезпеки, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, визначені особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Оцінку корупційних ризиків проведено з урахуванням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02 грудня 2016 року N 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства від 19 січня 2017 року N 31, та відповідно до наказів Державної служби України з безпеки на транспорті від 26 січня 2021 року N 21 "Про проведення оцінки корупційних ризиків у Державній службі України з безпеки на транспорті", від 24 лютого 2017 року N 196 "Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків в Державній службі України з безпеки на транспорті та затвердження Положення про неї" (зі змінами).

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Укртрансбезпеки, в тому числі з урахуванням обґрунтувань, що містяться у додатках до наказів Національного агентства від 03 червня 2021 року N 299/21 та від 06 серпня 2021 року N 486/21 "Про відмову в погодженні (непогодження) антикорупційної програми Державної служби України з безпеки на транспорті на 2021 - 2023 роки", а також змісту листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.09.2021 N 22-04/67785-21, Комісією затверджено звіт (додається*), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Укртрансбезпеки, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси).

____________
Не наводиться.

III. Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки - Сектор з питань запобігання та виявлення корупції надає на постійній основі методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції.

Для досягнення цілей, поставлених цією програмою, та для належного залучення всіх працівників Укртрансбезпеки у 2021 - 2023 роках заплановано проведення низки заходів з підвищення рівня фахових знань та загального рівня поінформованості з питань запобігання та протидії корупції, а саме:

N з/п

Тематика заходу

Відповідальний підрозділ

Орієнтовні строки проведення

Категорія слухачів

Індикатор виконання

1.

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

I квартал 2022 року

Новопризначені старші державні інспектори Укртрансбезпеки

Захід проведено та охоплено не менше 70 % новопризначених старших державних інспекторів Укртрансбезпеки

2.

Заповнення і подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

I квартал 2022, 2023

Працівники Укртрансбезпеки

Захід проведено та охоплено не менше 70 % працівників Укртрансбезпеки

3.

Відповідальність за корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, та превенція їх вчинення

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

II квартал 2022, 2023

Працівники Укртрансбезпеки

Захід проведено та охоплено не менше 70 % працівників Укртрансбезпеки

4.

Фінансовий контроль та моніторинг способу життя

Сектор запобігання корупції

I квартал 2022, 2023

Працівники Укртрансбезпеки

Захід проведено та охоплено не менше 70 % працівників Укртрансбезпеки

5.

Основні заходи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

III квартал 2022, 2023

Працівники Укртрансбезпеки

Захід проведено та охоплено не менше 70 % працівників Укртрансбезпеки

6.

Захист прав викривачів

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

IV квартал 2022, 2023

Працівники Укртрансбезпеки

Захід проведено та охоплено не менше 70 % працівників Укртрансбезпеки

7.

Розробка антикорупційної програми та оцінка корупційних ризиків

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

IV квартал 2023 року

Члени Комісії з оцінки корупційних ризиків в Укртрансбезпеці

Захід проведено та охоплено не менше 70 % членів Комісії з корупційних ризиків в Укртрансбезпеці

8.

Доведення до відома на апаратних нарадах інформації про зміни в антикорупційному законодавстві

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

Керівники самостійних структурних підрозділів

Інформація щодо змін в антикорупційному законодавстві доведена до відома керівників самостійних структурних підрозділів

Перелік вищезазначених заходів не є вичерпним та буде доповнюватися за результатами моніторингу реалізації та вивчення ситуації щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства працівниками та державними службовцями Укртрансбезпеки.

Також слід зазначити, що за результатами узагальнення індивідуальних програм, на виконання вимог Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року N 106, Департамент роботи з персоналом надає до Національного агентства України з питань державної служби звіт щодо потреби у професійному навчанні, зокрема підвищенню кваліфікації державних службовців, які в подальшому реалізовують своє право на професійне навчання.

Додатково, Департамент роботи з персоналом, у разі подання відповідним структурним підрозділом інформації про потреби проведення внутрішніх навчань працівникам Укртрансбезпеки організовує їх проведення.

Також, у разі організації Національним агентством, іншими уповноваженими органами семінарів, тренінгів та інших навчальних заходів з питань антикорупційного законодавства, буде забезпечена участь як представників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, так і інших державних службовців та працівників Укртрансбезпеки у таких заходах, з подальшим поширенням інформаційних матеріалів.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

В Укртрансбезпеці безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми та моніторинг її виконання здійснюється Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки за поетапною системою.

На першому етапі здійснюється збір інформації, яка надходить від керівників самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів (осіб, які їх заміщають) до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.

На другому етапі Сектором з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється опрацювання та узагальнення отриманої інформації з проведенням аналізу виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Третій етап передбачає підготовку звітної інформації та подальше інформування про стан виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, Міністерства інфраструктури України та Національного агентства.

Водночас, оцінка виконання Антикорупційної програми буде здійснюватися Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки щоквартально.

Оцінка результатів здійснення заходів проводитиметься з урахуванням таких критеріїв:

1. Повнота виконання;

2. Своєчасність виконання;

3. Ефективність здійснення.

Захід вважається виконаним у повному обсязі у разі подання відповідних пропозицій щодо внесення змін до законодавства, підписання організаційно-розпорядчих документів, проведення певних заходів та вчинення інших дій, які передбачені Антикорупційною програмою.

Передбачений Антикорупційною програмою захід вважається виконаним своєчасно у разі, якщо його виконано (шляхом подання відповідних пропозицій щодо внесення змін до законодавства, підписання організаційно-розпорядчих документів, проведення певних заходів) не пізніше останнього робочого дня терміну, визначеного Антикорупційною програмою.

Основним критерієм оцінки ефективності здійснення передбачених Антикорупційною програмою заходів є усунення корупційного ризику або зменшення імовірності виникнення такого корупційного ризику.

Також незалежний громадський контроль за виконанням Антикорупційної програми здійснюється громадськими організаціями.

У свою чергу, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки у разі порушення будь-якого з критеріїв виконання заходів вживатимуться вичерпні заходи з метою з'ясування причин та умов, через які виконання було несвоєчасним та/або неналежним.

Перегляд Антикорупційної програми здійснюється відповідно до Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі України з безпеки на транспорті, затвердженого наказом Укртрансбезпеки від 24 лютого 2017 року N 196 "Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків в Державній службі України з безпеки на транспорті та затвердження Положення про неї" (зі змінами) (далі - Положення), шляхом проведення, за ініціативою Голови Комісії, відповідного засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія), до складу якої включені особи, які володіють знаннями про внутрішнє та зовнішнє середовище Укртрансбезпеки, а також представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, представники громадськості (за згодою).

Зокрема, Комісія для здійснення своїх повноважень, відповідно до Положення, має право:

1) одержувати за письмовим запитом за підписом голови Комісії від посадових осіб Укртрансбезпеки інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;

2) залучати в установленому порядку для участі у вивченні окремих питань фахівців, експертів, зокрема міжнародних, а також інших працівників Укртрансбезпеки (за погодженням з їх керівниками);

3) користуватися в установленому порядку відповідними інформаційними базами даних Укртрансбезпеки та іншими технічними засобами;

4) здійснювати інші заходи для реалізації повноважень, визначених цим Положенням.

Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії та оформляється протоколом, що є підставою для внесення в установленому порядку змін до Антикорупційної програми. Кожен член Комісії має право внести до протоколу свої пропозиції та зауваження з питання, яке розглядалося на засіданні.

Антикорупційна програма підлягає перегляду (в тридцятиденний термін) у разі:

- затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийняття інших актів законодавства у сфері запобігання корупції, а також внесення до них змін;

- ідентифікації нових корупційних ризиків;

- надання пропозицій (зауважень) Національним агентством;

- якщо за результатами моніторингу виконання виявлено недостатню ефективність реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

- за результатами проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з безпеки на транспорті.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймається керівником Укртрансбезпеки. Після прийняття рішення, текст Антикорупційної програми оприлюднюється на офіційному вебсайті Укртрансбезпеки у відповідному розділі та вільному доступі.

Завідувач Сектору з питань
запобігання та виявлення корупції

Руслан КУРИЖКО