ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби

Верховна Рада України постановляє:

 1. Внести зміни до таких законів України:
 2. ......................................Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби (початок)

93) підрозділ "Обов'язки солдата (матроса)" викласти в такій редакції:

"Загальні обов'язки військовослужбовців рядового складу

 1. Солдат (матрос) (далі - солдат) у мирний і воєнний час відповідає за точне та вчасне виконання покладених на нього обов'язків і поставлених йому завдань, особисту бойову готовність, утримання своєї зброї та дорученої техніки у справному стані, збереження виданого йому майна.

Солдат підпорядковується командирові відділення.

 1. Солдат зобов'язаний:

підтримувати на високому рівні особисту бойову готовність, досконало володіти закріпленою за ним зброєю і технікою, тримати їх завжди справними, чистими, готовими до бою;

знати тактику дій відділення в різних видах бою та вміло діяти в бою;

знати та неухильно дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права;

сумлінно вивчати військову справу, зразково виконувати свої службові обов'язки, засвоювати все, чого навчають командири (начальники), бути готовим до виконання завдань за призначенням;

постійно вдосконалювати свої знання за фахом, уміння та навички;

знати посади, військові звання і прізвища своїх безпосередніх та прямих начальників (до командира бригади включно);

додержуватися військової дисципліни, мати охайний зовнішній вигляд, додержуватися правил особистої та колективної гігієни;

бути хоробрим та ініціативним, не допускати негідних вчинків і стримувати від них інших військовослужбовців;

виконувати правила носіння військового одягу і взуття, своєчасно та акуратно їх лагодити, щоденно чистити і зберігати у визначених місцях;

виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за військовим званням військовослужбовців, шанувати честь і гідність товаришів по службі, додержуватися правил військової ввічливості, поведінки та військового вітання;

повсякденно загартовувати себе, систематично вдосконалювати свою фізичну підготовку;

своєчасно доповідати командирові відділення про захворювання, надзвичайні події та факти порушення військової дисципліни, випадки втрати чи несправності озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;

ретельно готуватися особисто, готувати зброю, техніку та інше майно до занять (стрільб, навчань), виконання завдань за призначенням, постійно стежити за їх наявністю і станом, своєчасно чистити зброю і шанцевий інструмент, проводити технічне обслуговування озброєння та техніки;

неухильно виконувати правила безпеки під час використання зброї, в роботі з технікою та в інших випадках, додержуватися правил пожежної безпеки;

виконувати розпорядок дня військової частини; точно, вчасно та сумлінно виконувати накази командирів (начальників);

у разі потреби відлучитися питати дозволу в командира відділення, а після повернення доповідати йому про прибуття;

під час перебування поза розташуванням військової частини поводитися з гідністю і честю, не допускати порушень громадського порядку та негідних вчинків.

Старший солдат (старший матрос) є помічником командира відділення та зобов'язаний допомагати командирові відділення в навчанні солдатів, заміщувати його у разі відсутності";

94) у статті 130:

в абзаці другому слово "військовими" виключити;

в абзаці шостому слово "військових" виключити;

95) частини третю і четверту статті 131 виключити;

96) у статті 133:

абзац третій викласти в такій редакції:

"інформаційний центр";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"кімнату головного сержанта роти".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - вісімнадцятим;

97) у статті 137 слово "комірців" виключити, а після слова "хустинок" доповнити словом "шкарпеток";

98) у статті 148:

перше речення частини другої викласти в такій редакції:

"Пістолети та патрони до них військовослужбовців офіцерського, сержантського (старшинського) складу управління та штабу військової частини зберігаються в чергового військової частини в замкненій металевій шафі";

частину третю викласти в такій редакції:

"Пістолети та патрони до них військовослужбовців офіцерського, сержантського (старшинського) складу підрозділів військової частини зберігаються у чергового військової частини в замкненій металевій шафі разом із пістолетами військовослужбовців офіцерського, сержантського (старшинського) складу управління та штабу військової частини, але в окремому замкненому металевому ящику";

99) статті 150 і 152 викласти в такій редакції:

"150. Ставниці із зброєю, шафи і ящики з боєприпасами, а також кімната для зберігання зброї повинні замикатися та запечатуватися мастиковими печатками: ставниці - печаткою чергового роти, шафи і ящики з боєприпасами - печаткою сержанта із матеріального забезпечення (старшини) роти, кімната для зберігання зброї - печаткою чергового роти та командира роти (у разі його відсутності - головного сержанта роти)";

"152. Зброя та боєприпаси особовому складу військової частини видаються в установленому командиром військової частини порядку під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів.

Боєприпаси особового складу варти (крім патронів до пістолетів) видаються начальникові варти під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів. Начальник варти здійснює видачу боєприпасів особовому складу варти під особистий підпис у відомості видачі боєприпасів.

У разі приведення військової частини в бойову готовність (переведення на функціонування в умовах особливого періоду) пістолети та патрони до них видаються військовослужбовцям офіцерського, сержантського (старшинського) складу управління і штабу військової частини черговим військової частини за картками-замінниками зданої на зберігання зброї, при цьому запис у книзі видачі зброї та боєприпасів не робиться. Сержант із матеріального забезпечення (старшина) роти одержує під особистий підпис опечатані ящики з пістолетами та патронами до них військовослужбовців офіцерського, сержантського (старшинського) складу підрозділу, перевіряє цілісність печаток, замків і вивозить у район зосередження. Прибувши до району зосередження, сержант із матеріального забезпечення (старшина) роти відмикає зазначені ящики, перевіряє наявність пістолетів та патронів до них, за командою прямих начальників видає їх військовослужбовцям офіцерського, сержантського (старшинського) складу підрозділу під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів. Зброя, що зберігається в підрозділі, видається особовому складу підрозділу черговим підрозділу за командою чергового військової частини під особистий підпис кожного військовослужбовця у книзі видачі зброї та боєприпасів";

100) статтю 159 викласти в такій редакції:

"159. На всіх військовослужбовців, які проживають поза військовою частиною, повинні бути іменні списки із зазначенням адреси, номерів телефонів і способів виклику кожного.

Списки військовослужбовців роти, які проживають поза військовою частиною, зберігаються в командира роти і чергового роти.

Списки військовослужбовців управління та штабу військової частини, які проживають за межами військової частини, зберігаються у штабі військової частини, а також у чергового військової частини або чергового штабу військової частини, якщо він призначається";

101) у частині першій статті 162 слова "старшини роти" замінити словами "сержанта із матеріального забезпечення (старшини) роти", а слова "пожежної служби" - словами "служби пожежної безпеки";

102) у частині третій статті 167 слова "старшини роти" замінити словами "головного сержанта роти";

103) у частині першій статті 170 слова "старшин підрозділів" замінити словами "сержантів із матеріального забезпечення (старшин) рот";

104) у статті 175:

у частині другій слово "старшину" замінити словами "сержанта із матеріального забезпечення (старшину) роти", а слово "частини" - словами "військової частини";

у частині п'ятій слова "старшиною роти" замінити словами "сержантом із матеріального забезпечення (старшиною) роти";

105) статтю 179 викласти в такій редакції:

"179. Військові частини (підрозділи військових частин) розміщуються в населених пунктах за наказом Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів військ оперативних командувань Збройних Сил України в адміністративних, господарських, житлових та інших будинках і спорудах, а в разі їх відсутності під час тимчасового розміщення військових частин (підрозділів військових частин) - у придатних для житла будівлях (приміщеннях) на умовах, визначених законодавством України";

106) у частині третій статті 180 слова "Офіцери і прапорщики" замінити словами "Військовослужбовці офіцерського, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за контрактом";

107) у статті 192 слова "офіцерів (прапорщиків)" замінити словами "військовослужбовців офіцерського, сержантського (старшинського) складу", а слова "за сумісництвом" виключити;

108) у статті 193:

у частині першій слова "і сержантського" замінити словами "сержантського (старшинського)";

у частині третій слова "Офіцери, прапорщики органів пожежної охорони" замінити словами "Військовослужбовці, які проходять військову службу в органах пожежної безпеки";

109) в абзаці третьому статті 195 слова "офіцерами, прапорщиками та старшинами" замінити словами "військовослужбовцями офіцерського, сержантського (старшинського) складу";

110) у частині третій статті 200 слова "період навчання" замінити словами "навчальний рік (період навчання)";

111) у частині першій статті 201 слово "гуманітарної" замінити словом "національно-патріотичної", а після слів "спортивно-масової роботи" доповнити словами "підбиття підсумків стану бойової підготовки, військової дисципліни, внутрішнього порядку, озброєння і техніки";

112) у статті 202:

у частині третій слово "полку" замінити словом "бригади";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Для керівництва роботами в паркові і парко-господарські дні в порядку черговості призначаються військовослужбовці офіцерського складу, кількість яких визначається планом проведення паркового чи парко-господарського дня";

113) частину другу статті 204 доповнити словами "військовослужбовців строкової військової служби";

114) статтю 205 викласти в такій редакції:

"205. Для ранкового огляду за командою чергового роти "Рота, для ранкового огляду - СТАВАЙ" головні сержанти (заступники командирів) взводів та командири відділень шикують свої підрозділи у визначеному місці, прикомандировані шикуються на лівому фланзі. Черговий роти доповідає головному сержантові роти або особі, яка його заміщує, про готовність роти до огляду. За командою головного сержанта роти головні сержанти (заступники командирів) взводів і командири відділень проводять ранковий огляд";

115) у частині третій статті 206 слова "заступники командирів" в усіх відмінках замінити словами "головні сержанти (заступники командирів)" у відповідному відмінку, а слово "старшині" - словами "головному сержантові";

116) у статті 207:

частину першу викласти в такій редакції:

"207. У передбачений розпорядком дня час під керівництвом головного сержанта роти або одного з головних сержантів (заступників командирів) взводів проводиться вечірня прогулянка. Під час вечірньої прогулянки особовий склад строкової військової служби виконує стройові пісні у складі підрозділів. Після прогулянки за командою чергового роти "Рота, на вечірню повірку - СТАВАЙ" головні сержанти (заступники командирів) взводів та командири відділень шикують свої підрозділи для перевірки особового складу. Черговий роти доповідає головному сержантові роти або особі, яка його заміщує, про готовність роти до вечірньої повірки";

у частині другій:

у першому реченні слова "Старшина роти" замінити словами "Головний сержант роти", а після слова "навічно" доповнити словами і цифрами "згідно з Порядком зарахування військовослужбовців Збройних Сил України до списків особового складу військових частин навічно (додаток 20 до цього Статуту)";

у другому реченні слова "Заступник командира" замінити словами "Головний сержант (заступник командира)", а слово "Вітчизни" - словом "України";

перше речення частини третьої викласти в такій редакції:

"Після цього головний сержант роти перевіряє особовий склад із числа військовослужбовців строкової військової служби за іменним списком";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Після перевірки особового складу головний сержант роти уточнює бойовий, пожежний розрахунки на випадок приведення військової частини в бойову готовність (переведення на функціонування в умовах особливого періоду) або пожежі, оголошує накази та розпорядження, які стосуються всіх військовослужбовців, та наряди на наступний день. Після закінчення вечірньої повірки головний сержант роти віддає команду "Вільно" і встановлює час для вечірнього туалету. В установлений час подається сигнал "Відбій" і вмикається чергове освітлення";

117) у статті 208:

у частині першій слова "старшина роти" замінити словами "головний сержант роти", а слово "перевірки" - словом "повірки";

частину другу доповнити словами "військовослужбовців строкової військової служби";

118) у частині другій статті 212 слова "заступники командирів" замінити словами "головні сержанти (заступники командирів)";

119) частину першу статті 214 викласти в такій редакції:

"214. Військовослужбовці строкової військової служби приходять до їдальні в почищеному взутті та одязі строєм під командою одного з командирів відділень або головних сержантів (заступників командирів) взводів";

120) друге речення статті 216 викласти в такій редакції: "Військовослужбовці офіцерського, сержантського (старшинського) складу, які проходять службу за контрактом, що виїжджають за межі гарнізону, письмово повідомляють про це командира військової частини";

121) у статті 217:

частину другу викласти в такій редакції:

"Військовослужбовці строкової військової служби звільняються з розташування військової частини командиром роти в установленому командиром військової частини порядку. Військовослужбовці одержують право на звільнення з розташування військової частини після складання ними Військової присяги";

у частині четвертій слова "заступниками командирів" замінити словами "головними сержантами (заступниками командирів)";

122) у статті 218:

частину першу після слова "військовослужбовець" доповнити словами "строкової військової служби";

частину другу викласти в такій редакції:

"Головні сержанти (заступники командирів) взводів подають головному сержантові роти для доповіді командирові роти підписані командиром взводу списки на звільнення військовослужбовців строкової військової служби";

123) у статті 219:

у першому реченні слова "старшині роти" замінити словами "головному сержантові роти";

у другому реченні слова "Старшина роти" замінити словами "Головний сержант роти";

124) у частині третій статті 220 слова "старшині роти" замінити словами "головному сержантові (старшині) роти";

125) статтю 221 виключити;

126) друге речення частини першої статті 223 викласти в такій редакції: "Якщо у відрядження відправляються військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу різних підрозділів, формується команда, начальником якої призначається старший за посадою чи військовим званням військовослужбовець";

127) статтю 226 викласти в такій редакції:

"226. Військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу роти, які вирушають для виконання службових завдань, а також на екскурсії в межах гарнізону, рухаються командою на чолі із старшим команди - призначеним командиром роти старшим за посадою чи військовим званням військовослужбовцем.

Старший команди збирає її особовий склад, шикує його, оглядає, складає список, що затверджується командиром роти, і після готовності команди та одержання дозволу відводить команду до місця призначення";

128) назву підрозділу "Прийом молодого поповнення" викласти в такій редакції:

"Прийом поповнення, яке прибуло до військової частини";

129) у частині другій статті 231 слова "молодого поповнення" замінити словами "поповнення, яке прибуло до військової частини";

130) у частині другій статті 242 слова "тільки офіцерам і прапорщикам (мічманам)" виключити;

131) у статті 249:

у частині першій:

в абзаці другому слово "полку" замінити словом "бригади";

в абзаці третьому слова "рядовий, сержантський і старшинський склад" замінити словами "військовослужбовці строкової військової служби";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"засуджені до арешту - перед відправленням на гауптвахту, а також після повернення до підрозділу";

частину другу викласти в такій редакції:

"Поглиблені медичні обстеження проводяться один раз на рік з метою оцінки фізичного розвитку і стану здоров'я військовослужбовців. Крім того, поглибленому медичному обстеженню підлягає поповнення протягом двох тижнів після його прибуття до військової частини";

у частині третій слова "військово-лікувальних закладів" замінити словами "військових закладів охорони здоров'я";

132) у статті 251 слова "старшина роти" замінити словами "головний сержант роти", а слова "офіцери і прапорщики" - словами "військовослужбовці офіцерського, сержантського (старшинського) складу";

133) у статті 256:

частину першу викласти в такій редакції:

"256. Військовослужбовці строкової військової служби направляються до медичного пункту частини черговим роти під командою інструктора з тактичної медицини роти або старшого, призначеного з числа хворих. Книга запису хворих (згідно з додатком 14 до цього Статуту) за підписом головного сержанта роти подається черговому медичного пункту не пізніше ніж за 2 години до початку амбулаторного прийому. Черговий медичного пункту контролює прибуття до медичного пункту всіх військовослужбовців, занесених до книги запису хворих";

у частині четвертій слова "санітарного інструктора" замінити словами "інструктора з тактичної медицини", а слова "старшина роти"- словами "головний сержант роти";

134) статті 261 і 262 викласти в такій редакції:

"261. Про прибуття військовослужбовців, яких направлено до військового закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування, начальник військового закладу охорони здоров'я зобов'язаний у той самий день повідомити командира військової частини, з якої вони прибули, а про військовослужбовців, які прибули з інфекційними захворюваннями, - також найближчий санітарно-епідеміологічний заклад охорони здоров'я. Військовослужбовці, які захворіли в період відпустки або відрядження, на стаціонарне лікування направляються начальниками відповідних органів управління Служби правопорядку в гарнізонах або військовими комісарами.

 1. Начальник військового закладу охорони здоров'я зобов'язаний за п'ять днів до виписки військовослужбовців повідомити про це командира військової частини, з якої вони прибули. У день виписки із військового закладу охорони здоров'я військовослужбовцям видаються відповідні документи і вони самостійно (якщо не прибув супроводжуючий із військової частини) направляються до військової частини, з якої прибули. Після повернення до військової частини і доповіді безпосередньому командирові (начальникові) військовослужбовці направляються до медичного пункту військової частини, де здають медичні документи; інші документи здаються сержантові із матеріального забезпечення (старшині) роти";

135) назву підрозділу "Банно-пральне обслуговування" викласти в такій редакції:

"Лазно-пральне обслуговування";

136) у статті 264:

у частині першій:

у першому реченні слова "старшини роти" замінити словами "сержанта із матеріального забезпечення (старшини) роти";

друге речення після слова "Військовослужбовці" доповнити словами "строкової військової служби", слова "старшини роти" замінити словами "сержанта із матеріального забезпечення (старшини) роти", а слово "сержантів" - словами "військовослужбовців сержантського (старшинського) складу";

частину другу виключити;

у частині третій слово "сержантів" замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

у частині четвертій слово "солдатів" замінити словами "військовослужбовців рядового складу";

137) статтю 265 викласти в такій редакції:

"265. Прання натільної і постільної білизни, бавовняного обмундирування військовослужбовців здійснюється у пральнях. Порядок прання встановлюється командиром військової частини. Сушіння шкарпеток та бавовняного обмундирування проводиться в сушарнях або обладнаних для цього місцях.

Натільна та постільна білизна, рушники підлягають заміні один раз на тиждень - у день миття в лазні; кухарям і пекарям у разі організації харчування силами військової частини натільна білизна видається не рідше ніж двічі на тиждень. Чиста натільна білизна і рушники видаються, а брудна білизна здається безпосередньо в лазні.

За потреби зміна білизни і рушників проводиться частіше";

138) у статті 268:

у частині першій слова "період навчання" замінити словами "навчальний рік (період навчання)";

частину другу викласти в такій редакції:

"Добовий наряд військової частини призначається, як правило, у такому складі:

черговий військової частини;

помічник чергового військової частини;

варта;

черговий і днювальні парку, а також механіки-водії (водії) чергових тягачів;

черговий підрозділ;

черговий і помічники чергового контрольно-пропускного пункту;

черговий штабу військової частини та посильні;

черговий і днювальні медичного пункту;

черговий їдальні та робітники їдальні;

черговий сигналіст;

пожежний наряд;

водії чергових автомобілів";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"За рішенням командира військової частини окремі складові добового наряду можуть не призначатися або призначатися із складу чергового підрозділу, про що зазначається в наказі по військовій частині".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

у тексті статті слово "частина" в усіх відмінках замінити словами "військова частина" у відповідному відмінку;

139) статтю 269 доповнити другим реченням такого змісту: "Військовослужбовців-жінок залежно від військового звання та посади дозволяється призначати помічником чергового військової частини, черговим або помічником чергового контрольно-пропускного пункту, черговим чи днювальним медичного пункту (з числа медичних працівників (фахівців), черговим штабу, їдальні, посильним, черговим чи днювальним гуртожитку";

140) статтю 273 викласти в такій редакції:

"273. Черговий військової частини та його помічник, черговий парку, призначені з військовослужбовців офіцерського складу, повинні мати на озброєнні пістолет із двома спорядженими магазинами.

Черговий парку, черговий контрольно-пропускного пункту, черговий штабу військової частини, призначені з військовослужбовців сержантського (старшинського) складу, помічники чергового контрольно-пропускного пункту, чергові та днювальні підрозділів, а також днювальні парку та посильні повинні мати на озброєнні багнет. За рішенням командира військової частини зазначені особи добового наряду можуть озброюватися автоматом (карабіном) із двома спорядженими магазинами";

141) у частині першій статті 277:

перше речення після слів "в наказі по" доповнити словом "військовій";

у другому реченні слова "офіцерів, прапорщиків або сержантів" замінити словами "військовослужбовців офіцерського або сержантського (старшинського) складу";

142) статті 279 і 280 викласти в такій редакції:

"279. Підрозділи призначаються в наряд разом із своїми командирами.

Черговість перебування в наряді військовослужбовців офіцерського складу військової частини, військовослужбовців сержантського (старшинського) складу (крім строкової військової служби) управління та штабу військової частини, а також черговість перебування в наряді підрозділів військової частини встановлюється начальником штабу військової частини.

Черговість перебування в наряді в роті між взводами встановлюється головним сержантом роти, а у взводі між військовослужбовцями - головним сержантом (заступником командира) взводу.

Наряди розподіляються серед військовослужбовців рівномірно.

 1. Листи нарядів на кожний місяць ведуться окремо: на військовослужбовців рядового складу - головним сержантом (заступником командира) взводу; на військовослужбовців сержантського (старшинського) складу - головним сержантом роти; на військовослужбовців офіцерського складу військової частини, військовослужбовців сержантського (старшинського) складу (крім строкової військової служби) штабу - начальником штабу військової частини (додаток 8 до цього Статуту).

Листи нарядів зберігаються у штабі та підрозділах військової частини протягом року";

143) у частині першій статті 285 слова "старшиною роти" замінити словами "головним сержантом роти";

144) у частині другій статті 289 слово "прапорщика" замінити словами "військовослужбовця сержантського (старшинського) складу";

145) у статті 295:

друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Він відповідає за своєчасне оповіщення підрозділів та управління військової частини про приведення військової частини в бойову готовність (переведення на функціонування в умовах особливого періоду), за підтримання внутрішнього порядку у військовій частині і несення служби добовим нарядом, а також за зберігання пістолетів та патронів до них військовослужбовців офіцерського, сержантського (старшинського) складу військової частини";

у частині другій слова "а також прапорщиків управління батальйонів" виключити;

146) частину другу статті 296 викласти в такій редакції:

"Після розводу новопризначений черговий приймає від попереднього чергового документи (додаток 7 до цього Статуту), а також пістолети та патрони до них військовослужбовців офіцерського, сержантського (старшинського) складу військової частини. Зброя приймається поштучно згідно з номерами та комплектністю. Після цього разом із попереднім черговим військової частини новопризначений черговий перевіряє справність технічних засобів оповіщення та охорони, приладів радіаційної і хімічної розвідки";

147) у статті 298:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"видавати зброю та боєприпаси до неї військовослужбовцям офіцерського, сержантського (старшинського) складу управління та штабу військової частини під особистий підпис, а ящики із зброєю та боєприпасами до неї військовослужбовців офіцерського, сержантського (старшинського) складу підрозділів військової частини - під особистий підпис сержанта із матеріального забезпечення (старшини) підрозділу у книзі видачі зброї та боєприпасів (додаток 10 до цього Статуту). У разі приведення військової частини в бойову готовність зброю та боєприпаси до неї військовослужбовцям офіцерського, сержантського (старшинського) складу управління та штабу військової частини дозволяється видавати за картками-замінниками зданої на зберігання зброї; здійснювати контроль за своєчасністю здавання зброї та боєприпасів";

абзац п'ятнадцятий виключити;

148) у статті 299:

у частині першій слова "і список заарештованих" виключити;

у тексті статті слова "черговий частини" в усіх відмінках замінити словами "черговий військової частини" у відповідному відмінку;

149) статтю 301 викласти в такій редакції:

"301. Помічник чергового військової частини призначається з військовослужбовців молодшого офіцерського складу, а також сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за контрактом, та підпорядковується черговому військової частини. Зазначений помічник чергового повинен знати інструкцію чергового військової частини, вміти поводитися із засобами оповіщення та зв'язку, приладами радіаційної і хімічної розвідки, які перебувають у чергового військової частини; залишаючись за чергового, виконувати його обов'язки. У разі відсутності у складі добового наряду чергового штабу військової частини після закінчення робочого дня проводити огляд пожежного стану приміщень штабу військової частини";

150) у статті 302:

у частині першій слова "частини" та "офіцерів" замінити відповідно словами "військової частини" та "військовослужбовців офіцерського складу";

частину другу викласти в такій редакції:

"Помічникові чергового військової частини, призначеному з військовослужбовців сержантського (старшинського) складу, підпорядковуються всі військовослужбовці добового наряду, крім військовослужбовців офіцерського складу";

151) у частині першій статті 303:

у першому реченні слова "прапорщиків або сержантів" замінити словами "військовослужбовців сержантського (старшинського) складу";

у другому і третьому реченнях слово "частини" замінити словами "військової частини";

152) абзац другий статті 307 викласти в такій редакції:

"пропускати на територію (з території) військової частини військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, своєї військової частини за документами, що посвідчують особу військовослужбовця; військовослужбовців строкової військової служби - за записками про звільнення (відпускними квитками, посвідченнями про відрядження, приписами), пред'явленими разом із військовим квитком; інших осіб - за перепустками";

153) статтю 309 викласти в такій редакції:

"309. У батальйоні, розташованому окремо від інших підрозділів військової частини, черговий батальйону призначається з військовослужбовців офіцерського складу і виконує обов'язки чергового військової частини. Його помічником призначається військовослужбовець сержантського (старшинського) складу";

154) у статті 310:

перше речення частини першої викласти в такій редакції:

"310. Черговий роти призначається з військовослужбовців сержантського (старшинського) складу та, як виняток, із найпідготовленіших військовослужбовців рядового складу";

у першому реченні частини другої слова "черговому частини" та "та старшині роти" замінити відповідно словами "черговому військової частини" та "головному сержантові роти";

155) у статті 311:

у тексті статті слово "старшина" в усіх відмінках замінити словами "головний сержант" у відповідному відмінку;

у другому реченні частини четвертої слово "молодший" виключити;

156) у статті 312:

у частині першій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"у разі приведення військової частини в бойову готовність (переведення на функціонування в умовах особливого періоду) здійснити підйом особового складу, оповіщення військовослужбовців, які перебувають поза межами розташування роти; до прибуття в роту військовослужбовців офіцерського складу або головного сержанта роти виконувати вказівки чергового військової частини";

в абзаці восьмому слова "рядовим чи сержантським складом" замінити словом "військовослужбовцями";

у частині другій слова "офіцерам і прапорщикам" замінити словами "військовослужбовцям офіцерського складу";

частину третю викласти в такій редакції:

"Із прибуттям до роти військовослужбовців офіцерського, сержантського (старшинського) складу інших підрозділів, військових частин черговий відрекомендовується їм і супроводжує до командира чи головного сержанта роти";

у тексті статті слова "старшина" і "черговий частини" в усіх відмінках замінити відповідно словами "головний сержант" і "черговий військової частини" у відповідному відмінку;

157) абзац дев'ятий частини другої статті 314 викласти в такій редакції:

"із прибуттям до роти прямих начальників від командира роти та вище та чергового військової частини подавати команду "Струнко"; із прибуттям до роти інших військовослужбовців офіцерського складу, головного сержанта роти або військовослужбовців не своєї роти викликати чергового, наприклад: "Черговий роти, на вихід";

158) у статті 315:

у першому реченні слова "прапорщиків або сержантів" замінити словами "військовослужбовців сержантського (старшинського) складу";

у третьому реченні слова "черговому частини" замінити словами "черговому військової частини";

159) у статті 317:

в абзаці чотирнадцятому слова "старшин рот" замінити словами "головних сержантів (старшин) рот";

в абзаці дев'ятнадцятому слово "прапорщик" замінити словом "сержант";

160) в абзаці чотирнадцятому статті 319 слово "прапорщик" замінити словом "сержант";

161) у частині першій статті 321:

у першому реченні слова "Черговий штабу частини" замінити словами "Черговий штабу військової частини", а слова "прапорщиків, сержантів" - словами "військовослужбовців сержантського (старшинського) складу";

у другому реченні слова "Черговий штабу частини" замінити словами "Черговий штабу військової частини", а слова "черговому частини" - словами "черговому військової частини";

162) у частині другій статті 335 слова "офіцерам, прапорщикам та" виключити;

163) у частині третій статті 346 слова "офіцерів, прапорщиків або сержантів" замінити словами "військовослужбовців офіцерського, сержантського (старшинського) складу";

164) перше речення статті 351 викласти в такій редакції:

"351. Черговий парку призначається з військовослужбовців офіцерського або сержантського (старшинського) складу";

165) статтю 371 викласти в такій редакції:

"371. Для ранкового огляду та вечірньої повірки головні сержанти рот шикують військовослужбовців строкової військової служби на передніх або бокових лінійках. У разі негоди за розпорядженням чергового військової частини повірку дозволяється проводити в наметах";

166) у частині третій статті 372 слова "Старшини рот" замінити словами "Головні сержанти рот";

167) у першому реченні статті 399 слова "старшині роти" замінити словами "головному сержантові роти";

168) у тексті Статуту:

слова "строкової служби" в усіх відмінках замінити словами "строкової військової служби" у відповідному відмінку;

слова "вечірня перевірка", "спортивна робота", "гуманітарна підготовка", "культурно-освітня" в усіх відмінках замінити словами "вечірня повірка", "спортивно-масова робота", "національно-патріотична підготовка", "культурологічна" у відповідному відмінку;

слово "військово-навчальний" в усіх відмінках і числах замінити словами "військовий навчальний" у відповідному відмінку і числі;

169) у додатках до Статуту:

у додатку 1:

друге речення пункту 7 після слів "У воєнний час" доповнити словом "військова";

у пункті 8:

у четвертому реченні абзацу першого слова "офіцери та прапорщики військової частини, військовослужбовці строкової служби" замінити словами "військовослужбовці офіцерського, сержантського (старшинського) та рядового складу військової частини";

в абзаці другому слова "командир частини" замінити словами "військової частини";

у додатку 2:

у пункті 1:

в абзаці першому слово "дивізіям" виключити, а слова "учбовим частинам" замінити словами "навчальним військовим частинам";

в абзаці другому слово "Частинам" замінити словами "Військовим частинам";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"Рішення про вручення військовій частині Бойового Прапора приймається Президентом України за поданням Міністра оборони України. До подання додається Грамота Президента України про вручення військовій частині Бойового Прапора. Виготовлення Бойового Прапора організовується після підписання Грамоти Президентом України";

в абзаці першому пункту 3 слова "виду Збройних Сил України, оперативного командування або іншим командиром (начальником)" замінити словами "Генерального штабу Збройних Сил України, командування виду Збройних Сил України або оперативного командування Збройних Сил України";

у пункті 5 слова "офіцерів, прапорщиків або сержантів, переважно нагороджених орденами і медалями" замінити словами "військовослужбовців офіцерського або сержантського (старшинського) складу, переважно нагороджених державними нагородами України, відомчими заохочувальними відзнаками";

у пункті 7 слова "Перший механізований полк" замінити словами "Перша механізована бригада", а слова "Командир полку" - словами "Командир бригади";

абзац перший пункту 15 виключити;

у пункті 16 слово "варти" виключити;

абзац перший пункту 20 доповнити третім реченням такого змісту: "Окремо перевіряється стан тасьми з китицями, орденських стрічок, кількість і стан орденів";

у пункті 23:

в абзаці другому слова "через управління служби військ і режиму Генерального штабу Збройних Сил України" виключити;

доповнити абзацом третім такого змісту:

"Бойові прапори розформованих частин із державними нагородами, грамотами Президента України та історичними довідками за погодженням із Міністерством оборони України в разі забезпечення їх зберігання та тримання можуть бути передані також на зберігання до музею (кімнати) Бойової Слави військових частин або місцевих музеїв для відкритої експозиції";

у пункті 24:

третє речення абзацу другого викласти в такій редакції: "Акт огляду Бойового Прапора затверджується першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України, якому надається право приймати рішення про проведення ремонту або заміну Бойового Прапора";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Порядок заміни Бойового Прапора визначається Генеральним штабом Збройних Сил України";

абзац четвертий виключити;

пункт 26 викласти в такій редакції:

"26. Проводити ремонт полотнища Бойового Прапора силами і засобами військової частини забороняється. Дозволяється лише в разі нагальної потреби ремонтувати древко, верхівку та підток.

Якщо виникає потреба в ремонті полотнища Бойового Прапора, тасьми з китицями, орденських стрічок, командир військової частини порушує в порядку підпорядкованості клопотання з цього приводу. Після одержання дозволу на ремонт полотнище Бойового Прапора, тасьма з китицями, орденські стрічки в установленому порядку передаються до Тилу Збройних Сил України.

Здавання полотнища Бойового Прапора, тасьми з китицями та орденських стрічок на ремонт оформлюється актом";

у пунктах 28 і 29 слова "почесна назва" в усіх відмінках і числах замінити словами "почесне найменування і державні нагороди" у відповідному відмінку і числі;

пункт 30 виключити;

у додатку 4:

в абзаці другому пункту 2 слово "старшинами" замінити словами "головними сержантами";

у пункті 5 слово "старшини" замінити словами "головні сержанти";

в абзаці першому пункту 3 додатка 5 слова "й військових статутів" замінити словами "та статутів Збройних Сил України";

у додатку 6:

в абзаці першому пункту 3:

у першому реченні слова "склад прапорщиків і мічманів" та "військовослужбовці-жінки" виключити;

у третьому реченні слова "управління частини" замінити словами "управління військової частини", а слово "офіцерів" - словами "військовослужбовців офіцерського складу";

в абзаці першому пункту 4 слова "Офіцери, прапорщики (мічмани), сержанти (старшини)" замінити словами "Військовослужбовці офіцерського, сержантського (старшинського) складу";

у додатку 7:

у підпункті "а" пункту 1:

в абзаці другому слова "оголошення тривоги офіцерів, прапорщиків і військовослужбовців, що проходять службу за контрактом управління" замінити словами "приведення військової частини в бойову готовність (переведення на функціонування в умовах особливого періоду) військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, управління військової";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"металеві шафи (ящики) для зберігання пістолетів, патронів до них та дозиметрів військовослужбовців офіцерського, сержантського (старшинського) складу військової частини";

у пункті 3:

в абзаці сьомому слово "військових" виключити;

абзац дванадцятий підпункту "а" виключити;

в абзаці сьомому підпункту "в" слово "журнал" замінити словом "книга";

у тексті додатка слова "черговий частини" в усіх відмінках замінити словами "черговий військової частини" у відповідному відмінку;

у додатку 8:

слова "Заступник командира" замінити словами "Головний сержант (заступник командира)";

у пункті 2 приміток до додатка слова "періоду навчання" замінити словами "навчального року (періоду навчання)";

у примітках до додатка 10:

у пункті 1 слово "старшини" замінити словами "головного сержанта";

у другому реченні пункту 2 слово "старшиною" замінити словами "головним сержантом";

у додатку 14 слово "Старшина" замінити словами "Головний сержант";

у додатку 16:

абзац третій підпункту "б" розділу I викласти в такій редакції:

"інформаційний центр";

в абзаці другому пункту 1 приміток до розділу II слово "військово-навчальних" замінити словами "військових навчальних";

у пункті 1 приміток до розділу III:

у першому реченні слова "навчальних закладів" замінити словами "військових навчальних закладів", а слова "військових комендатур" виключити;

доповнити абзацом третім такого змісту:

"Дозволяється промислове виготовлення вивісок у разі їх відповідності вимогам, зазначеним у цій примітці";

у додатку 18:

у пункті 7:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Військовослужбовці сержантського (старшинського) складу взводів розміщуються у своїх підрозділах. Головний сержант бригади, головні сержанти батальйонів та рот, разом із сержантами із матеріального забезпечення (старшинами) рот, розміщуються в окремих наметах. Документація роти зберігається в наметі головного сержанта роти";

в абзаці шостому слова "Офіцери, прапорщики" замінити словами "Військовослужбовці офіцерського складу";

у пункті 8 слова "народознавчих світлиць" замінити словами "інформаційних центрів";

доповнити додатком 20 такого змісту:

"Додаток 20
до Статуту внутрішньої служби (стаття 207)

ПОРЯДОК
зарахування військовослужбовців Збройних Сил України до списків особового складу військових частин навічно

Загальні питання

 1. Зарахування військовослужбовців Збройних Сил України (далі - військовослужбовці) до списків особового складу військових частин, штабів, організацій, установ та вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України (далі - військові частини) навічно є ритуалом вшанування військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули (померли від отриманих ран), проявили мужність та героїзм під час виконання військового обов'язку із захисту територіальної цілісності та незалежності України.
 2. Метою зарахування військовослужбовців до списків військових частин навічно є формування почуття патріотизму, вірності Військовій присязі, готовності до збройного захисту України.
 3. Військовослужбовці можуть бути зараховані навічно лише до однієї з військових частин, де вони проходили військову службу (виконували бойові завдання), або її правонаступника.
 4. Зарахування військовослужбовців до списків особового складу військових частин навічно здійснюється наказом Міністерства оборони України на підставі поданого клопотання.
 5. Клопотання щодо зарахування військовослужбовців до списків особового складу військових частин навічно подається командирами військових частин за підпорядкованістю.
 6. Рішення командира військової частини щодо подання клопотання про зарахування військовослужбовця до списків особового складу військової частини навічно приймається на підставі рішення загальних зборів особового складу військової частини.

Книга пам'яті військової частини

 1. Книга пам'яті військової частини (далі - Книга пам'яті) ведеться з метою увіковічення пам'яті військовослужбовців, полеглих за свободу і незалежність України, та виховання особового складу на їх героїчних прикладах.
 2. До Книги пам'яті включаються відомості про військовослужбовців, які загинули під час виконання військового обов'язку із захисту територіальної цілісності та незалежності України.

На сторінці, де розміщена фотокартка військовослужбовця, зазначаються військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, посада, дата народження та дата смерті, а на її зворотній стороні - короткий опис героїчного вчинку (вчинків), інформація про нагороди та відзнаки.

 1. Рішення про занесення військовослужбовців до Книги пам'яті приймається на загальних зборах особового складу військової частини.
 2. Книга пам'яті реєструється в нетаємному діловодстві. Відповідальність за її збереження та ведення покладається на осіб, визначених наказом командира військової частини.
 3. Записи в Книзі пам'яті робляться під керівництвом заступника командира військової частини з морально-психологічного забезпечення, акуратно, каліграфічним почерком, чорнилом або пастою чорного кольору.
 4. Книга пам'яті зберігається в музеї або кімнаті історії, бойової слави військової частини чи в іншому відповідно обладнаному місці за рішенням командира військової частини під склом з урахуванням можливості ознайомлення з нею особового складу військової частини.
 5. Під час проведення урочистих заходів, присвячених Дню Збройних Сил України, Дню військової частини, Дню захисника України, складанню Військової присяги, визначеною посадовою особою оголошуються військові звання та прізвища військовослужбовців, включених до Книги пам'яті.
 6. У разі розформування військової частини Книга пам'яті передається правонаступнику або до Національного військово-історичного музею України.

Вшанування військовослужбовців, зарахованих до списків особового складу військових частин навічно

 1. На підставі наказу Міністерства оборони України про зарахування військовослужбовця до списків особового складу військової частини навічно відповідно до рішення командира військової частини вносяться зміни до списку вечірньої повірки підрозділу військової частини, у складі якого проходив військову службу (виконував бойові завдання) військовослужбовець.
 2. Прізвище, ім'я, по батькові, посада та військове звання військовослужбовця, якого навічно зараховано до списків особового складу військової частини, зазначаються у Книзі пам'яті та історичному формулярі військової частини.
 3. Під час проведення вечірньої повірки оголошуються військові звання та прізвища військовослужбовців, зарахованих до списків особового складу військової частини навічно.
 4. У розташуванні підрозділу, до списків особового складу якого навічно зараховано військовослужбовця, розміщуються його фотографія, інформація про його життєвий шлях, героїчний вчинок, нагороди та відзнаки".
 5. У Стройовому статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 195 із наступними змінами):

1) у преамбулі:

частину четверту викласти в такій редакції:

"Дія цього Статуту поширюється на військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями";

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Положення цього Статуту поширюються на військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів";

2) у статті 79:

у частині третій слова "офіцерів, генералів та адміралів" замінити словами "військовослужбовців офіцерського складу";

у частині п'ятій слова "офіцери, прапорщики та мічмани" замінити словами "військовослужбовці офіцерського та сержантського (старшинського) складу";

у третьому реченні частини сьомої слова "Офіцери, прапорщики та мічмани" замінити словами "Військовослужбовці офіцерського та сержантського (старшинського) складу";

3) у частині першій статті 162 слова "офіцерів, прапорщиків або сержантів" замінити словами "військовослужбовців офіцерського або сержантського (старшинського) складу";

4) частину другу статті 202 виключити;

5) у частині першій статті 212 слова "сержантів, прапорщиків або офіцерів" замінити словами "військовослужбовців офіцерського або сержантського (старшинського) складу";

6) доповнити статтею 252 такого змісту:

"252. З метою вшанування державних символів України, відзначення державних свят у військових частинах Збройних Сил України здійснюється ритуал підняття Державного Прапора України.

У визначений командиром військової частини час підрозділи та військовослужбовці військової частини прибувають до місця шикування.

Начальник штабу військової частини організовує заходи щодо винесення Бойового Прапора військової частини до місця шикування відповідно до статей 220 - 221 цього Статуту.

На флагштоку, встановленому на плацу військової частини перед шикуванням особового складу військової частини в нижньому крайньому положенні закріплюється Державний Прапор України.

На одній лінії з флагштоком (обличчям до строю) розташовуються два військовослужбовці військової частини.

Зустріч командира військової частини здійснюється відповідно до статей 231 - 236 цього Статуту.

Після виконання сигналу "Слухайте всі" командир військової частини виголошує промову та вітає особовий склад військової частини з державним святом.

Після закінчення промови командир військової частини оголошує посади, військові звання військовослужбовців, яким надано право підняти Державний Прапор України, та подає команду для підняття Державного Прапора України: "На Державний Прапор України - СТРУНКО. Державний Прапор України ПІДНЯТИ".

Визначені військовослужбовці повертаються обличчям до флагштока. Один із них піднімає Державний Прапор України, другий приймає стройове положення та прикладає руку до головного убору.

Оркестр виконує Державний Гімн України (у разі відсутності оркестру звучить фонограма Державного Гімну України), особовий склад військової частини виконує Державний Гімн України.

Після виконання Державного Гімну України командир військової частини подає команду "ВІЛЬНО", а військовослужбовці, які здійснювали підняття Державного Прапора України, стають до строю своїх підрозділів.

Підрозділи військової частини проходять урочистим маршем відповідно до порядку, визначеного статтями 238 - 249 цього Статуту.

Після проходження урочистим маршем командир військової частини організовує повернення Бойового Прапора військової частини до штабу військової частини відповідно до статті 222 цього Статуту";

7) у другому реченні абзацу першого додатка 4 слово "блакитною" замінити словом "малиновою".

 1. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 196 із наступними змінами):

1) у преамбулі:

частину третю викласти в такій редакції:

"Дія цього Статуту поширюється на військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Положення Статуту поширюються на військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів";

2) статтю 1 викласти в такій редакції:

"1. Військові частини, штаби, організації, установи та військові навчальні заклади Збройних Сил України, військові частини (установи, організації, органи тощо) Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, розташовані (дислоковані) постійно чи тимчасово в населеному пункті (пунктах) або поза ним (ними) (далі - військові частини), територіально об'єднуються в гарнізон.

Для взаємодії з іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами відповідно до існуючого адміністративно-територіального устрою України гарнізонам визначаються зони відповідальності";

3) у частинах першій і другій статті 3 слово "Міністра" замінити словом "Міністерства";

4) у статті 4:

у частині п'ятій слова "Командувачі військ оперативних командувань і всі прямі начальники" замінити словами "Командувачі військ оперативних командувань і всі прямі начальники командирів військових частин, призначених начальниками гарнізонів";

частину шосту викласти в такій редакції:

"Накази начальника гарнізону з питань гарнізонної служби повинні точно виконуватися військовими частинами, дислокованими в межах гарнізону, командами, які перебувають у межах гарнізону, та окремими військовослужбовцями";

5) у статті 6:

у частині третій слова "командувач військ оперативного командування" замінити словами "начальник гарнізону";

перше речення частини четвертої викласти в такій редакції:

"Військові частини інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту у разі спільного розміщення з військовими частинами Збройних Сил України залучаються до несення служби в гарнізоні, крім гарнізонних варт";

у частині п'ятій слово "Міністром" замінити словом "Міністерством";

6) у статті 7:

у частині першій слово "Міністра" замінити словом "Міністерства";

частину другу доповнити словами "який з питань гарнізонної та вартової служб підпорядковується начальникові гарнізону";

7) у статті 8:

в абзаці третьому частини першої слова "виховної роботи" замінити словами "морально-психологічного забезпечення";

частини другу та п'яту виключити;

8) у статті 9:

частину першу викласти в такій редакції:

"9. Начальник гарнізону відповідає за підтримання військової дисципліни, організацію несення гарнізонної та вартової служб, забезпечення необхідних умов для повсякденного життя та підготовки військових частин гарнізону, проведення гарнізонних заходів за їх участю, стан екологічної та пожежної безпеки гарнізону, взаємодію відповідно до компетенції з іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями";

у частині п'ятій:

абзац третій викласти в такій редакції:

"за погодженням з відповідним органом управління Служби правопорядку розробляти та подавати на затвердження своєму безпосередньому начальнику план пожежної безпеки гарнізону та розклад гарнізонних варт";

в абзаці дванадцятому слова "виховної роботи" замінити словами "морально-психологічного забезпечення";

абзац двадцять третій виключити;

9) статтю 10 викласти в такій редакції:

"10. Начальник гарнізону зустрічає Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Голову Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, які прибули до гарнізону, відрекомендовується їм і супроводжує їх. Для зустрічі зазначених осіб почесна варта вишиковується за особливим розпорядженням тільки в гарнізонах, де розташовуються штаби видів, оперативних командувань Збройних Сил України. Крім того, начальник гарнізону зустрічає заступників Міністра оборони України, командувачів військ оперативних командувань Збройних Сил України та всіх своїх прямих начальників";

10) у статті 11 слова "вищих офіцерів" та "вищим офіцерам" замінити відповідно словами "військовослужбовців вищого офіцерського складу" та "військовослужбовцям вищого офіцерського складу";

11) у назві підрозділу "Заступник начальника гарнізону з виховної роботи" слова "виховної роботи" замінити словами "морально-психологічного забезпечення";

12) у статті 12:

у тексті слова "з виховної роботи" замінити словами "з морально-психологічного забезпечення";

у частині другій:

абзац другий виключити;

абзац десятий викласти в такій редакції:

"брати участь у проведенні роботи з додержання вимог законодавства України про охорону навколишнього природного середовища";

в абзаці тринадцятому слова "виховної роботи з особовим складом варт" замінити словами "заходів морально-психологічного забезпечення особового складу варт";

13) у частині другій статті 13:

абзаци другий - четвертий, восьмий і дев'ятий виключити;

в абзаці сьомому слова "житлової комісії гарнізону" замінити словами "житлових комісій";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"проводити з військовослужбовцями офіцерського складу служб тилу військових частин гарнізону заходи з обміну досвідом роботи і ведення військового господарства кращих військових частин гарнізону";

доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:

"визначати, на забезпеченні яких військових частин перебуватимуть засуджені, взяті під варту та затримані військовослужбовці, які утримуються на гауптвахтах, у кімнатах тимчасово затриманих Служби правопорядку";

14) абзац другий частини другої статей 15 і 16 виключити;

15) у частині другій статті 18:

абзац другий виключити;

в абзаці шостому слова "хлібопекарських підприємств, боєнь" виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"організовувати не рідше одного разу на місяць перевірку санітарного стану приміщень гауптвахти, кімнат тимчасово затриманих Служби правопорядку та щотижня - медичні огляди засуджених, узятих під варту, та затриманих військовослужбовців, які утримуються на гауптвахті, у кімнатах тимчасово затриманих Служби правопорядку, та надання їм медичної допомоги";

16) абзац другий частини другої статей 19 і 20 виключити;

17) в абзаці сьомому частини другої статті 22 слово "старшинами" замінити словами "головними сержантами";

18) абзац третій частини третьої статті 23 викласти в такій редакції:

"організовувати збір, супроводження та охорону військовополонених";

19) у другому реченні частини першої статті 49 слова "офіцерів, прапорщиків" замінити словами "військовослужбовців офіцерського та сержантського (старшинського) складу";

20) у статті 76:

у другому реченні частини першої слова "офіцерів та прапорщиків або сержантів" замінити словами "військовослужбовців офіцерського або сержантського (старшинського) складу";

у частині другій слово "офіцери" замінити словами "військовослужбовці офіцерського складу";

21) статтю 99 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"З метою посилення охорони військових об'єктів дозволяється до складу варти разом із військовослужбовцями призначати особовий склад воєнізованої охорони від однієї з ними військової частини. Особливості організації спільного несення служби на периметрі охорони на визначених постах, розміщення у вартовому приміщенні, зберігання зброї та боєприпасів визначаються наказом Міністерства оборони України з урахуванням вимог цього Статуту".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

22) у статті 103:

частину першу після слова "тризмінні" доповнити словами "або двозмінні";

у частині третій слова "гарнізонних гауптвахт за наявності на них тільки військовослужбовців, які заарештовані у дисциплінарному порядку" виключити;

23) частину першу статті 107 викласти в такій редакції:

"107. Особовий склад варти повинен бути у вартовій формі одягу (додаток 14 до цього Статуту), озброєний справною, готовою до застосування зброєю (автоматами (карабінами) з багнетами), бронежилетами та шоломами. Вартові контрольно-пропускних постів повинні бути озброєні спеціальними засобами (кийками гумовими), а також, як виняток, можуть бути озброєні пістолетами. Начальники варт озброюються своєю штатною зброєю";

24) статтю 109 викласти в такій редакції:

"109. У гарнізонних вартах ящики з набоями замикає та запечатує сургучевою печаткою заступник начальника гарнізону, у внутрішніх вартах - начальник штабу військової частини. Цими особами перевіряються наявність і стан запасу набоїв (гранат і запалів до них) не рідше ніж один раз на місяць. Результати перевірки записуються до книги обліку запасу бойових набоїв варти (додаток 10 до цього Статуту) і до постової відомості. Іншими посадовими особами перевіряються наявність і стан запасу набоїв (гранат і запалів до них) тільки у присутності заступника начальника гарнізону (начальника штабу військової частини)";

25) частину першу статті 115 після слів "заносяться до книги" доповнити словами "добору паролів";

26) частину другу статті 116 після слів "розписується в журналі" доповнити словами "видачі паролів";

27) у статті 120:

у другому реченні цифру і букву "5в" замінити цифрою "7";

третє речення виключити;

28) перше речення частини шостої статті 121 доповнити словами "(начальника штабу військової частини)";

29) статтю 123 викласти в такій редакції:

"123. Начальником варти призначається військовослужбовець офіцерського або сержантського (старшинського) складу військової служби за контрактом у військовому званні не нижче ніж перший сержант (головний корабельний старшина), за наявності менше трьох постів - військовослужбовець сержантського (старшинського) складу військової служби за контрактом у військовому званні не нижче ніж старший сержант (головний старшина). Начальником чергової зміни на гауптвахті Служби правопорядку призначається військовослужбовець офіцерського складу або, як виняток, найбільш підготовлений військовослужбовець сержантського (старшинського) складу військової служби за контрактом.

Начальником варти, яка охороняє особливо важливий об'єкт, незалежно від кількості постів призначається військовослужбовець офіцерського складу або сержантського (старшинського) складу військової служби за контрактом у військовому званні штаб-сержант (штаб-старшина).

Помічником начальника варти призначається військовослужбовець сержантського (старшинського) складу військової служби за контрактом у військовому званні сержант (старшина 1 статті). У разі потреби помічником начальника варти дозволяється призначати військовослужбовців сержантського (старшинського) складу військової служби за контрактом у військовому званні перший сержант (головний корабельний старшина)";

30) частину третю статті 126 виключити;

31) частину третю статті 127 викласти в такій редакції:

"Вивідні і конвойні призначаються з розрахунку один вивідний (конвойний) на п'ять - сім засуджених і тих, хто перебуває під слідством";

32) у частині п'ятій статті 130 слова "військовим комендантом гарнізону" замінити словами "начальником органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності";

33) у частині третій статті 134 слова "черговий частини" замінити словами "черговий військової частини", а слова "військовому комендантові" - словами "заступникові начальника гарнізону";

34) у першому реченні частини першої статті 146 слова "військовий комендант" замінити словами "заступник начальника";

35) у другому реченні частини третьої статті 157 слово "старшині" замінити словами "головному сержантові";

36) статтю 159 викласти в такій редакції:

"159. Тривалість несення служби чатовим на посту встановлюється командиром військової частини відповідно до пори року, стану погоди і температури повітря, при цьому вона не повинна перевищувати 4 години.

За температури повітря -20 (град.) C і нижче (під час вітру - і при слабкішому морозі) зміна чатових зовнішніх постів, а також внутрішніх постів, що перебувають в неопалюваних приміщеннях, проводиться через 1 або 2 години (за рішенням командира військової частини). За температури повітря +30 (град.) С і вище (в затінку) зміна чатових проводиться через 1 або 2 години (за рішенням командира військової частини). Вказівку про зміну чатових через 1 або 2 години в таких випадках дає черговий військової частини, про що начальником варти робиться відповідний запис у постовій відомості.

Зміна чатових біля входу до вартового приміщення проводиться через кожні 30 хвилин начальником варти або його помічником";

37) в останньому реченні частини першої статті 172 слова "військового коменданта" замінити словами "заступника начальника";

38) у статті 173:

частину першу викласти в такій редакції:

"173. Під час подачі команди "За зброю" весь особовий склад варти одягається, у тому числі одягає бронежилети та шоломи, бере зброю і вишиковується всередині вартового приміщення згідно із своїми номерами";

у частині другій слова "а де їх немає - один із вартових" виключити;

39) у третьому реченні статті 175 слова "військовим комендантом" замінити словами "заступником начальника";

40) у першому реченні статті 181 слова "або військовим комендантом" виключити;

41) статтю 183 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Прийом під охорону сховища (складу, парку) начальник варти здійснює тільки в разі наявності в осіб, які прибули для запечатування, пожежного жетона";

42) у частині другій статті 187 слова "та військовому комендантові" замінити словами "(заступникові начальника)";

43) у статті 203:

у частині першій слова "виховної роботи" замінити словами "морально-психологічного забезпечення";

в абзаці вісімнадцятому частини другої слова "виховної роботи" замінити словами "морально-психологічного забезпечення";

44) у першому реченні статті 262 слова "офіцером (прапорщиком, мічманом)" замінити словами "військовослужбовцем офіцерського (сержантського і старшинського) складу";

45) у частині третій статті 270 слово "старшині" замінити словами "головному сержантові", а слова "командиром частини" - словами "командиром військової частини";

46) у частині першій статті 297 слова "офіцеру, прапорщику або мічману" замінити словами "військовослужбовцю офіцерського (сержантського і старшинського) складу";

47) у частині другій статті 306 слова "офіцерові (прапорщикові, мічманові)" замінити словами "військовослужбовцеві офіцерського (сержантського і старшинського) складу";

48) у тексті Статуту слова "військово-навчальні", "Служба правопорядку в гарнізоні" в усіх відмінках замінити відповідно словами "військові навчальні", "Служба правопорядку в зоні відповідальності" у відповідному відмінку;

49) в абзаці десятому пункту 2 додатка 1 слова "офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин), солдатів (матросів)" замінити словами "військовослужбовців офіцерського, сержантського (старшинського), рядового складу";

50) у додатку 3:

пункт 2 після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"металевий ящик із замком для зберігання індивідуальних перев'язувальних пакетів для всього особового складу варти (чергової зміни)".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять третім;

доповнити пунктом 12 такого змісту:

"12. У вартовому приміщенні обладнується сушарня для просушування постового одягу";

51) в абзаці шостому пункту 1 додатка 4 слова "де немає огорожі" виключити;

52) абзац другий примітки 1 до додатка 5 викласти в такій редакції:

"військовослужбовець офіцерського, сержантського (старшинського) складу";

53) в абзаці другому примітки 1 до додатка 7 слова "офіцер (прапорщик, мічман, сержант, старшина)" замінити словами "військовослужбовець офіцерського (сержантського і старшинського) складу";

54) у додатку 8 на четвертій сторінці постової відомості пункт 2 приміток викласти в такій редакції:

"2. Постові відомості варт зберігають у штабі військової частини протягом наступного року";

55) додаток 12 викласти в такій редакції:

"Додаток 12
до Статуту гарнізонної та вартової служби
(статті 2, 98, 218, 220, 245)

ПРО ГАУПТВАХТУ

Загальні питання

 1. Для утримання військовослужбовців, засуджених до арешту, а також до яких застосовано таке адміністративне стягнення, як арешт з утриманням на гауптвахті, обладнується спеціальне приміщення - гауптвахта Служби правопорядку.
 2. На гауптвахті, крім військовослужбовців, зазначених у пункті 1 цього додатка, можуть триматися:

військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти під час проходження ними зборів (далі - військовозобов'язані та резервісти), для яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою;

військовослужбовці, засуджені судом, які направляються до дисциплінарного батальйону (частини), - до набрання вироком законної сили;

військовозобов'язані та резервісти, до яких застосовано адміністративне стягнення, - арешт з утриманням на гауптвахті.

 1. Для утримання затриманих військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів обладнується кімната для тимчасово затриманих військовослужбовців.

У кімнаті для тимчасово затриманих військовослужбовців можуть триматися військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, затримані:

за вчинення адміністративних правопорушень - не більш як три години, а в разі затримання за порушення військової дисципліни з ознаками алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння - до виходу з такого стану, але не більше однієї доби;

за підозрою або в разі вчинення кримінального правопорушення - до передачі їх органам досудового розслідування (строки доставлення визначені статтями 191 і 211 Кримінального процесуального кодексу України), а в разі утримання на підставі протоколу про затримання, складеного слідчим або прокурором, до прийняття рішення судом - не більш як 72 години;

без документів - до встановлення їх особи, але не більше однієї доби.

Також у кімнаті для тимчасово затриманих військовослужбовців можуть триматися затримані особи у військовій формі одягу без документів до встановлення їх особи, але не більше однієї доби.

 1. Якщо гауптвахта Служби правопорядку розташована на великій відстані, з дозволу начальника гарнізону (командира з'єднання) у військових частинах може обладнуватися спеціальна кімната для перебування тимчасово затриманих військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів (кімната для тимчасово затриманих). Контроль за перебуванням тимчасово затриманих у такому разі покладається на оперативного чергового (чергового) військової частини (корабля). Строк перебування військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів у кімнатах для тимчасово затриманих становить не більше однієї доби.

Відправлення на гауптвахту та конвоювання

 1. Військовослужбовців, до яких обрано запобіжний захід тримання під вартою, засуджених судом до арешту та заарештованих, відправляють на гауптвахту на підставі рішення суду, яке набрало законної сили.
 2. Начальник органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності після одержання розпорядження про виконання судового рішення та копії рішення суду, яке набрало законної сили, забезпечує направлення конвою до місця проходження військової служби військовослужбовцем з метою здійснення конвоювання засудженого військовослужбовця до гауптвахти Служби правопорядку. Командир військової частини повинен забезпечити передачу засудженого військовослужбовця, відповідних документів та речей начальникові конвою.
 3. Про відправлення засуджених до арешту військовослужбовців до місця відбування покарання командир військової частини (начальник органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності) зобов'язаний у триденний строк повідомити його сім'ї або близьким родичам про те, ким, коли і куди він відправлений. З цією метою засудженому, який відбуває покарання, видається поштовий конверт, на якому засуджений зазначає адресу, прізвище, ім'я та по батькові адресата. За дорученням командира військової частини (начальника органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності) відповідною службовою особою в конверт укладається повідомлення про те, хто, коли і куди (адреса органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності (гауптвахти) вибув для відбування покарання.
 4. Супроводження засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців за вчинення кримінальних правопорушень здійснюється під охороною конвою, який призначається від відповідного органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності.
 5. Для конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців із числа військовослужбовців офіцерського складу призначається офіцерський конвой, а для конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців із числа військовослужбовців сержантського (старшинського) складу - із числа військовослужбовців сержантського (старшинського) складу. Для конвоювання засуджених, узятих під варту, та затриманих військовослужбовців-жінок конвойні призначаються з числа військовослужбовців-жінок.
 6. Конвойний зобов'язаний мати зброю в положенні "на ремінь". Зброю заряджають лише за вказівкою начальника, який призначив конвой, згідно з положеннями статей 111 і 112 цього Статуту.

Конвой може застосовувати зброю та спеціальні засоби згідно з правилами, визначеними статтею 241 цього Статуту, та іншими нормативно-правовими актами.

 1. Військовослужбовці з числа осіб офіцерського, сержантського (старшинського) і рядового складу (крім строкової військової служби), до яких застосовано адміністративне стягнення у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті, для відбування арешту можуть прибувати самостійно, а військовослужбовці строкової військової служби - тільки в супроводі представника військової частини (установи), призначеного командиром (начальником) військової частини (установи).
 2. На автомобілях засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих розміщують обличчям у бік, протилежний рухові. Особовий склад конвою розміщується в передній частині кузова так, щоб вони мали змогу стежити за засудженими, узятими під варту, заарештованими та затриманими військовослужбовцями.

Конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців пішим порядком у населених пунктах, через місця значного скупчення людей, а також проїзд із засудженими, узятими під варту, заарештованими та затриманими військовослужбовцями у громадському транспорті забороняються.

 1. Порядок організації конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців визначається Міністерством оборони України.

Тримання на гауптвахті Служби правопорядку засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців

 1. Підставою для тримання на гауптвахті Служби правопорядку засуджених до арешту, узятих під варту та заарештованих військовослужбовців є рішення суду, яке набрало законної сили.

Засуджені та заарештовані військовослужбовці утримуються на одній гауптвахті Служби правопорядку. Переведення засудженого або заарештованого з однієї гауптвахти (камери) Служби правопорядку до іншої допускається в разі його хвороби або для забезпечення його особистої безпеки, а також за інших виняткових обставин, що перешкоджають подальшому перебуванню засудженого, заарештованого в цій гауптвахті (камері). Переведення засуджених або заарештованих у межах однієї гауптвахти Служби правопорядку здійснюється за письмовим розпорядженням начальника органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності, а переведення до іншої гауптвахти Служби правопорядку - за рішенням начальника Служби правопорядку за поданням начальника органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності.

 1. Засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців розміщують у камерах із дотриманням таких умов:

військовослужбовців офіцерського складу - окремо від інших категорій військовослужбовців;

військовослужбовців сержантського (старшинського) складу - окремо від військовослужбовців рядового складу;

військовослужбовців строкової військової служби - окремо від військовослужбовців, які проходять службу за контрактом;

засуджених, узятих під варту, та затриманих військовослужбовців-жінок - окремо від військовослужбовців-чоловіків;

засуджених військовослужбовців, яких уперше притягнуто до кримінальної відповідальності, - окремо від засуджених, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності;

засуджених військовослужбовців, які раніше працювали в правоохоронних органах, органах юстиції та суді, - окремо від інших засуджених військовослужбовців.

У разі потреби та з метою захисту засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця від можливих посягань на його життя з боку інших військовослужбовців чи запобігання вчиненню ним нового правопорушення або за наявності медичного висновку за мотивованим рішенням начальника органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності його можуть тримати в одиночній камері.

 1. Порядок і умови прийняття, утримання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців визначаються Міністерством оборони України.
 2. Засуджених та заарештованих військовослужбовців на підставі письмового розпорядження на виконання робіт, виданого начальником гауптвахти Служби правопорядку, можуть залучати до робіт із господарського обслуговування гауптвахти та прибирання прилеглої до неї території. Тривалість виконання робіт не повинна перевищувати дві години на добу.

Засуджені та заарештовані військовослужбовці виводяться на роботи за категоріями під наглядом вивідного (помічника начальника чергової зміни), який під час роботи забезпечує ізоляцію від контакту з іншими засудженими та заарештованими військовослужбовцями.

 1. Засуджені, взяті під варту, та заарештовані військовослужбовці забезпечуються речовим майном у порядку, визначеному Міністерством оборони України.
 2. Засуджені, взяті під варту, заарештовані та затримані військовослужбовці несуть матеріальну відповідальність за завдані ними збитки відповідно до законодавства.
 3. Заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та зброя застосовуються до засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців особовим складом чергової зміни та посадовими особами органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності відповідно до законодавства, про що начальник чергової зміни і службові особи органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності негайно доповідають начальникові органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності та повідомляють відповідному прокуророві.

Обладнання гауптвахти

 1. Гауптвахта Служби правопорядку має приміщення для утримання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців і окремі приміщення в органі управління Служби правопорядку в зоні відповідальності. У разі розміщення гауптвахти в одному будинку із черговою зміною підрозділу Служби правопорядку прохід засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців через приміщення Служби правопорядку не допускається.
 2. На гауптвахті Служби правопорядку повинні бути:

загальні та одиночні камери для засуджених військовослужбовців офіцерського складу, військової служби за контрактом, призваних на військову службу під час мобілізації та строкової військової служби, а також військовослужбовців-жінок;

загальні та одиночні камери для військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, обвинувачених (підсудних), до яких за вмотивованим рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту;

кімнати для тимчасово затриманих військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, яких затримано за вчинення адміністративних правопорушень, за вчинення кримінальних правопорушень, до передачі їх органам досудового розслідування, а також затриманих без документів до встановлення особи.

В одиночних камерах повинні бути нари, які зачиняються на замок удень, або ліжко з дерев'яним лежаком, тумбочка, стіл, табурет.

У загальних камерах повинні бути ліжка з дерев'яним лежаком, тумбочки, столи, лави (табурети), полиці для книг, баки з питною водою, обладнані фонтанчиками.

Загальні та одиночні камери обладнуються відгородженими санвузлами з дверцятами, умивальниками з проточною гарячою і холодною водою, примусовою механічною вентиляцією з можливістю подачі теплого повітря в холодну пору року.

 1. Крім камер для засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, гауптвахта Служби правопорядку має такі приміщення:

кімнату для допиту засуджених, узятих під варту, та затриманих військовослужбовців;

приміщення чергової зміни (якщо воно не розташоване в будинку (приміщенні) органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності);

кімнату начальника гауптвахти;

кімнату для роботи штатного складу гауптвахти;

окреме приміщення для приготування (підігрівання) їжі з необхідними виробничими, допоміжними та побутовими приміщеннями;

їдальню;

кімнату для зберігання особистих речей засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, обладнану стелажами (вішалками);

кімнату для вмивання;

душову кімнату;

внутрішні або зовнішні туалети;

кімнату для проведення медичного огляду;

кімнату для проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції;

кімнату для проведення короткострокових та тривалих побачень;

кімнату (місце) для побутового обслуговування;

приміщення (місце) для виконання фізичних вправ;

прогулянкові камери (майданчик для прогулянок);

місце для зберігання книжкового фонду, газет та журналів.

 1. У кімнаті начальника гауптвахти повинні бути стіл, два - три стільці (табурети), ліжко, вішалка, а також металевий сейф для документів, грошей і цінних речей, прийнятих на зберігання від засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців.
 2. Двері та вікна в камерах і місцях загального користування (у кімнатах для вмивання, туалетах) обладнуються металевими ґратами. Двері камер обладнують оглядовими вікнами. У коридорах гауптвахти повинні бути шафи, які зачиняються на замки, для зберігання приладдя для чищення одягу та взуття, курток і головних уборів. Ключі від шаф зберігаються у начальника чергової зміни. Гауптвахта обладнується радіоточками для прослуховування радіопередач.
 3. У кожній гауптвахті повинні бути прогулянкові камери (майданчик для прогулянок), які розташовуються на території гауптвахти та з'єднуються з приміщенням гауптвахти наземними переходами чи прилягають до них, і місце для проведення занять із стройової підготовки. Стіни прогулянкових камер (майданчика для прогулянок) повинні бути заввишки не менш як 2 метри.

Допускається обладнання стін прогулянкових камер (майданчика для прогулянок) металевою решіткою з вічками не більше 15 х 15 сантиметрів, товщина прута - не менше 10 міліметрів (металевою сіткою "рабиця" з вічками не більше 5 х 5 сантиметрів).

На кожну особу, яка виводиться на прогулянку, повинно припадати 2,5 - 3 квадратні метри площі прогулянкової камери (майданчика для прогулянок).

 1. Вхідні двері у приміщення гауптвахти, двері (у разі потреби вікна) камер, вихід у двір для прогулянок обладнуються автономною сигналізацією, яка виводиться на пульт начальника чергової зміни.
 2. Особливості обладнання приміщень гауптвахти, де тримають засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, визначаються Міністерством оборони України".
 3. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 197 із наступними змінами):

1) у преамбулі:

частину першу після слів "під час проходження" доповнити словами "навчальних (перевірочних) і спеціальних";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Дія цього Статуту поширюється на військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями";

2) у статті 1 слова "військовими статутами" замінити словами "статутами Збройних Сил України";

3) абзац третій статті 3 після слова "дотримання" доповнити словами "Конституції та законів України", а слова "військових статутів" замінити словами "статутів Збройних Сил України";

4) у статті 4:

в абзаці другому слова "військових статутів" замінити словами "статутів Збройних Сил України";

в абзаці третьому слова "та військову" виключити;

в абзаці четвертому слова "військовими статутами" замінити словами "статутами Збройних Сил України";

5) у статті 5:

перше речення частини першої викласти в такій редакції:

"5. За стан військової дисципліни у з'єднанні, військовій частині (підрозділі), закладі та установі відповідає командир";

у частині другій слово "(начальників)" виключити;

6) у статті 6:

у частині третій слова "законами та військовими статутами" замінити словами "статутами Збройних Сил України", а слова "арешту винного й" виключити;

7) статтю 8 викласти в такій редакції:

"8. Командири, посади яких у цьому Статуті не визначені, користуються дисциплінарною владою стосовно підлеглих військовослужбовців згідно з військовим званням, передбаченим їх посадою:

а) молодший сержант (старшина 2 статті), сержант (старшина 1 статті) - владою командира відділення;

б) старший сержант (головний старшина) - владою головного сержанта взводу;

в) перший сержант (головний корабельний старшина), штаб-сержант (штаб-старшина), майстер-сержант (майстер-старшина), старший майстер-сержант (старший майстер-старшина), головний майстер-сержант (головний майстер-старшина) - владою головного сержанта роти;

г) молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант - владою командира взводу (групи);

ґ) капітан (капітан-лейтенант) - владою командира роти (корабля 4 рангу);

д) майор, підполковник (капітан 3 рангу, капітан 2 рангу) - владою командира батальйону (корабля 3 рангу);

е) полковник, генерал-майор (капітан 1 рангу, контр-адмірал) - владою командира бригади (полку, корабля 1 рангу);

є) генерал-лейтенант (віце-адмірал) - владою командира корпусу;

ж) генерал-полковник (адмірал), генерал армії України - владою командувача військ оперативного командування Збройних Сил України";

8) частину першу статті 9 викласти в такій редакції:

"9. Заступники командирів з'єднань, військових частин (підрозділів), закладів, установ та організацій користуються стосовно підлеглих дисциплінарною владою на один ступінь нижчою, ніж їх безпосередні командири";

9) статті 10 - 12 викласти в такій редакції:

"10. Військовослужбовці офіцерського складу під час перебування з підрозділами у відрядженні як їх командири (начальники), а також під час виконання визначеного наказом командира військової частини самостійного завдання поза місцем дислокації військової частини користуються дисциплінарною владою на один ступінь вищою за владу, передбачену посадою, яку вони обіймають. Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, призначені начальниками команд, у зазначених випадках користуються дисциплінарною владою командира взводу.

 1. Особи офіцерського складу, призначені командирами підрозділів слухачів, курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, користуються дисциплінарною владою стосовно підлеглих на один ступінь вищою за владу, передбачену посадою, яку вони обіймають.
 2. Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, Міністр оборони України, начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, керівники державних органів, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, утворені відповідно до законів України, Голова Служби зовнішньої розвідки України, Голова Служби безпеки України, Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, командувач Національної гвардії України, Голова Державної прикордонної служби України, Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, начальник Управління державної охорони України, керівники інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями користуються дисциплінарною владою в повному обсязі цього Статуту, крім відповідних повноважень, визначених цим Статутом для кожного з них особисто.

Міністр внутрішніх справ України також має право нагороджувати відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства внутрішніх справ України військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

Заступники Міністра оборони України, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, заступники керівників державних органів, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, утворені відповідно до законів України, Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями користуються стосовно підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою командувача виду Збройних Сил України.

Керівники (начальники) регіональних (територіальних) органів і регіональних (територіальних) органів управління військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями користуються стосовно підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою командувача військ оперативного командування.

Керівники (начальники) структурних підрозділів Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України, головних органів військового управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, начальники функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України із статусом головного управління і вище, начальники регіональних органів Служби безпеки України користуються стосовно підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою командира корпусу";

10) статті 15 - 44 та назви відповідних підрозділів розділу II виключити;

11) включити до розділу II після статті 14 нові підрозділи та статті 15 - 33 такого змісту:

"Заохочення, які застосовуються до військовослужбовців

 1. До військовослужбовців застосовуються такі заохочення:

а) схвалення;

б) подяка;

в) додаткове звільнення з розташування військової частини або корабля на берег поза чергою (для військовослужбовців строкової військової служби та курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

г) повідомлення батькам або колективу за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до призову (вступу) на військову службу про зразкове виконання ним військового обов'язку та отримані заохочення;

ґ) додаткова відпустка строком до 5 діб (для військовослужбовців строкової військової служби);

д) грамота;

е) цінний подарунок;

є) грошова премія;

ж) занесення прізвища військовослужбовця до Книги пошани військової частини (корабля);

з) дострокове присвоєння чергового військового звання;

и) почесні нагрудні знаки;

і) відомчі заохочувальні відзнаки.

Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень до підлеглих військовослужбовців

 1. Командир відділення, головний сержант (заступник командира) взводу мають право застосовувати заохочення, передбачені пунктами "а" та "б" статті 15 цього Статуту.
 2. Головний сержант роти, головний сержант (головний старшина) батальйону (корабля 3 рангу), головний сержант (головний старшина) бригади (полку, корабля 1 рангу), командир взводу мають право застосовувати заохочення, передбачені пунктами "а" - "в" статті 15 цього Статуту.
 3. Головний сержант (головний старшина) з'єднання, окремого роду військ (сил), виду Збройних Сил України мають право застосовувати заохочення, передбачені пунктами "а", "б" та "в" статті 15 цього Статуту.
 4. Головний сержант Збройних Сил України має право застосовувати заохочення, передбачені пунктами "а" - "в" та "д" статті 15 цього Статуту.
 5. Командир роти (корабля 4 рангу), командир батальйону (корабля 3 рангу) мають право застосовувати заохочення, передбачені пунктами "а" - "в" статті 15 цього Статуту.
 6. Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу) має право застосовувати заохочення, передбачені пунктами "а" - "ж" статті 15 цього Статуту.
 7. Командир бригади (полку, корабля 1 рангу) має право застосовувати заохочення, передбачені пунктами "а" - "ж", а також пунктом "з" (до майстер-сержанта (майстер-старшини) включно) статті 15 цього Статуту.
 8. Командир корпусу, командувач військ оперативного командування, командувач виду, окремого роду військ (сил) Збройних Сил України мають право застосовувати заохочення, передбачені пунктами "а" - "ж", а також "з" (до підполковника включно) статті 15 цього Статуту.
 9. Керівники військових формувань, утворені відповідно до законів України, Голова Служби зовнішньої розвідки України, Голова Служби безпеки України, Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, командувач Національної гвардії України, Голова Державної прикордонної служби України, Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, начальник Управління державної охорони України, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, крім того, мають право застосовувати заохочення, передбачене пунктом "і" статті 15 цього Статуту.

Порядок застосування заохочень

 1. Командири (начальники) у межах прав, передбачених статтями 16 - 24 цього Статуту, можуть застосовувати заохочення у виді схвалення, оголошення подяки та нагородження грамотою, цінним подарунком, грошовою премією як до окремого військовослужбовця, так і до всього особового складу підрозділу, військової частини.
 2. Заохочення оголошуються, як правило, перед строєм або на зборах (нарадах).
 3. Надання додаткового звільнення з розташування військової частини чи з корабля на берег поза чергою реалізується у дні та години, встановлені для цього командиром військової частини.
 4. Додаткова відпустка як заохочення застосовується лише для військовослужбовців строкової військової служби і надається за високі показники в бойовій (оперативній) підготовці, пильність та відмінну службу, вмілу експлуатацію озброєння, бойової техніки та оголошується наказом по військовій частині.

Додаткова відпустка надається, як правило, разом з основною відпусткою військовослужбовця, а в разі використання основної відпустки додаткова відпустка надається протягом місяця з дня оголошення заохочення.

 1. Чергове військове звання достроково може бути присвоєне військовослужбовцям один раз за весь період проходження військової служби.
 2. Занесення прізвища до Книги пошани військової частини застосовується до військовослужбовців, які досягли високих показників у бойовій (оперативній) підготовці і особливо відзначилися під час виконання військового обов'язку. При цьому військовослужбовцю вручається витяг із Книги пошани, підписаний командиром військової частини (корабля).
 3. З метою відзначення особистих досягнень у професійній, службовій діяльності, за бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов'язків військовослужбовці, працівники військових формувань та інші особи можуть нагороджуватися відповідними почесними нагрудними знаками та відомчими заохочувальними відзнаками.
 4. Відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" нагороджує Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України.
 5. Міністр оборони України, керівники інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні утворені відповідно до законів України військові формування, нагороджують відомчими заохочувальними відзнаками "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя". Це почесні відомчі заохочувальні відзнаки, якими нагороджуються військовослужбовці за визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтриманні високої бойової готовності військ (сил), зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть";

12) частину четверту статті 45 викласти в такій редакції:

"Усі дисциплінарні стягнення, крім пониження у військовому званні, пониження в посаді, звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, накладені на військовослужбовців і не зняті до дня звільнення їх у запас чи відставку, вважаються знятими з дня виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)";

13) частину першу статті 46 викласти в такій редакції:

"46. З метою громадського впливу на порушників військової дисципліни та громадського порядку до накладення стягнення за порушення військовослужбовців за рішенням командира (начальника) можна обговорювати:

військовослужбовців рядового складу - на зборах особового складу;

військовослужбовців сержантського (старшинського) складу - на зборах військовослужбовців сержантського (старшинського) складу;

військовослужбовців офіцерського складу - на зборах військовослужбовців офіцерського складу, які мають військові звання (займають посади) не нижче військового звання (посади) офіцера, правопорушення якого обговорюються";

14) статтю 47 викласти в такій редакції:

"47. Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків.

Рішення про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків приймається прямим командиром (начальником).

Про цей факт видається у триденний строк із дня прийняття посадовою особою такого рішення письмовий наказ про проведення службового розслідування.

Тривалість усунення від виконання службових обов'язків не повинна перевищувати тривалості службового розслідування та часу, необхідного для прийняття командиром (начальником) відповідного рішення за результатами такого розслідування.

Наказ про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків скасовується, якщо за результатами службового розслідування підстави для прийняття такого рішення не підтвердилися або прийнято рішення про притягнення військовослужбовця, який вчинив правопорушення, до дисциплінарної відповідальності.

У разі відмови або ухилення від обов'язкового медичного огляду, а також появи на службі у стані сп'яніння усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків може здійснити безпосередній або прямий начальник, про що негайно доповідається в порядку підпорядкованості із зазначенням причин і обставин усунення.

Командир (начальник), який усунув підлеглого від виконання службових обов'язків без достатніх підстав, несе за це відповідальність";

15) статті 48 - 74 та назви відповідних підрозділів розділу III виключити;

16) включити до розділу III після статті 47 нові підрозділи та статті 48 - 56 такого змісту:

"Дисциплінарні стягнення, що накладаються на військовослужбовців

 1. На військовослужбовців можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи з корабля на берег (стосовно військовослужбовців строкової військової служби та курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

ґ) попередження про неповну службову відповідність (крім осіб рядового складу строкової військової служби);

д) пониження в посаді;

е) пониження у військовому званні на один ступінь (стосовно осіб сержантського (старшинського) та офіцерського складу);

є) пониження у військовому званні з переведенням на нижчу посаду (стосовно військовослужбовців сержантського (старшинського) складу);

ж) звільнення з військової служби через службову невідповідність (крім осіб, які проходять строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, а також військовозобов'язаних під час проходження навчальних (перевірочних) і спеціальних зборів та резервістів під час проходження підготовки та зборів).

Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих військовослужбовців

 1. Командир відділення, головний сержант (заступник командира) взводу мають право застосовувати стягнення, передбачені пунктами "а" - "г" статті 48 цього Статуту.
 2. Головний сержант роти, головний сержант (головний старшина) батальйону (корабля 3 рангу), головний сержант (головний старшина) бригади (полку, корабля 1 рангу), командир взводу мають право застосовувати стягнення, передбачені пунктами "а" - "г" статті 48 цього Статуту.
 3. Головний сержант (головний старшина) з'єднання, окремого роду військ (сил), виду Збройних Сил України мають право застосовувати стягнення, передбачені пунктами "а" - "г" статті 48 цього Статуту.
 4. Головний сержант Збройних Сил України має право застосовувати стягнення, передбачені пунктами "а" - "г" статті 48 цього Статуту.
 5. Командир роти (корабля 4 рангу), командир батальйону (корабля 3 рангу) мають право застосовувати заохочення, передбачені пунктами "а" - "г" статті 48 цього Статуту.
 6. Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир окремої військової частини, який користується дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), має право застосовувати стягнення, визначені в пунктах "а" - "ґ" статті 48 цього Статуту (крім попередження про неповну службову відповідність осіб офіцерського складу).
 7. Командир бригади (полку, корабля 1 рангу) має право застосовувати стягнення, передбачені пунктами "а" - "ґ", а також пунктами "д" - "ж" (до майстер-сержанта (майстер-старшини) включно) статті 48 цього Статуту.
 8. Командир корпусу, командувач військ оперативного командування, командувач виду, окремого роду військ (сил) Збройних Сил України має право застосовувати стягнення, передбачені пунктами "а" - "ж" (до підполковника включно) статті 48 цього Статуту";

17) статті 79 і 80 викласти в такій редакції:

"79. Особи рядового, сержантського (старшинського) та офіцерського складу, які перебувають у запасі або у відставці та носять військову форму одягу, за вчинення правопорушення, що ганьбить військову честь і гідність військового звання, можуть бути позбавлені права носіння військової форми одягу.

 1. Позбавлення права носіння військової форми одягу може бути здійснено посадовою особою, яка надала таке право, або особою, вищою за посадою";

18) у статті 85:

частину першу викласти в такій редакції:

"85. Службове розслідування призначається письмовим наказом командира (начальника), який прийняв рішення притягти військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності. Воно може бути проведено особисто командиром (начальником), доручено військовослужбовцю офіцерського складу, а в разі вчинення правопорушення військовослужбовцем рядового, сержантського (старшинського) складу - також військовослужбовцю сержантського (старшинського) складу";

частину сьому викласти в такій редакції:

"Порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України визначається наказом Міністерства оборони України, в інших військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення - наказами державних органів, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, утворені відповідно до законів України, правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

19) у частині першій статті 86 слова "приймає рішення про накладення дисциплінарного стягнення" замінити словами "який призначив службове розслідування, приймає рішення про притягнення військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності та визначає вид дисциплінарного стягнення";

20) частину другу статті 87 викласти в такій редакції:

"Дисциплінарне стягнення не може бути накладено після шести місяців з дня виявлення правопорушення. До зазначеного строку не зараховується час проведення службового розслідування, перебування військовослужбовця на лікуванні, у відпустці, під вартою, а також час відсутності на службі без поважних причин";

21) у статті 91 слова "або поєднувати одне стягнення з іншим" виключити, а слово "покарання" замінити словами "притягнення до дисциплінарної відповідальності";

22) у частині першій статті 92 слово "покарання" замінити словами "притягнення до дисциплінарної відповідальності";

23) статтю 94 доповнити частиною другою такого змісту:

"Старший командир (начальник) також може скасовувати дисциплінарні стягнення, накладені молодшим командиром (начальником), якщо стягнення накладено на військовослужбовця без достатніх на те підстав або з порушенням визначених законодавством строків чи порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності";

24) частину першу статті 96 доповнити третім реченням такого змісту: "До зазначеного строку не зараховується час перебування військовослужбовця на лікуванні та у відпустці";

25) статтю 99 виключити;

26) статтю 102 викласти в такій редакції:

"102. Дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність застосовується один раз за час перебування військовослужбовця на штатній посаді і накладається наказом посадової особи, якій цим Статутом надано таке право.

Кандидатура військовослужбовця, на якого накладено дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність, не подається протягом строку дії дисциплінарного стягнення до присвоєння чергового військового звання.

Якщо протягом шести місяців після накладення такого стягнення військовослужбовець не виправив своєї поведінки і вчинив правопорушення, приймається рішення про переміщення військовослужбовця на нижчу посаду або звільнення з військової служби.

Подання необхідних документів здійснюється в установленому порядку";

27) у статті 104:

у пункті "а" слова "солдатів (матросів), сержантів (старшин)" замінити словами "військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу";

у пункті "б" слова "прапорщиків (мічманів) та офіцерів" замінити словами "військовослужбовців молодшого та старшого офіцерського складу";

у пункті "в" слова "генералів і адміралів" замінити словами "військовослужбовців вищого офіцерського складу";

28) у статті 106:

у частині першій слова "(крім зауваження)" виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

"Якщо накладені на військовослужбовця такі дисциплінарні стягнення, як зауваження, догана і сувора догана, після закінчення року після їх накладення не були зняті і він не вчинив за цей час іншого правопорушення, за яке був притягнутий до дисциплінарної відповідальності, у відповідній графі розділу "Стягнення" робиться запис про зняття стягнення у зв'язку із закінченням строку";

29) у статті 107:

у частині першій:

у пункті "а" слова "солдатів та сержантів" замінити словами "військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу";

у пункті "б" слова "прапорщиків та офіцерів" замінити словами "військовослужбовців офіцерського складу";

у пункті "в" слова "матросів і старшин" та "мічманів та офіцерів" замінити відповідно словами "військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу" та "військовослужбовців офіцерського складу";

у частині другій слова "генералів (адміралів)" та "вищому за рангом" замінити відповідно словами "військовослужбовців вищого офіцерського складу" та "вищого рівня";

30) у статті 108 слово "дивізій" виключити;

31) розділ V викласти в такій редакції:

"Розділ V ПРОПОЗИЦІЇ, ЗАЯВИ ТА СКАРГИ

 1. Усі військовослужбовці мають право надсилати заяви чи скарги або особисто звертатися до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку, органів, які проводять досудове слідство, та інших державних органів у разі:

прийняття незаконних рішень, дій (бездіяльності) стосовно них командирами (начальниками) або іншими військовослужбовцями, порушення їх прав, законних інтересів та свобод;

незаконного покладення на них обов'язків або незаконного притягнення до відповідальності.

 1. Заява чи скарга з інших питань службової діяльності подається безпосередньому командирові (начальникові) тієї особи, дії якої він оскаржує, а в разі, якщо особи, які подають скаргу, не знають, з чиєї вини порушені їх права, заява чи скарга подається в порядку підпорядкованості. У такому самому порядку подаються пропозиції.
 2. Військовослужбовці, які подали заяву чи скаргу, мають право:

особисто викласти свої аргументи особі, яка перевіряє заяву чи скаргу, звернутися з вимогою залучити до розгляду свідків;

подати додаткові матеріали, що стосуються справи, або клопотати, щоб їх вимагав командир (начальник) або орган, який розглядає заяву чи скаргу;

бути присутнім під час розгляду заяви чи скарги;

одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

ознайомитися з матеріалами перевірки заяви чи скарги;

оскаржити прийняте за їх заявою чи скаргою рішення в суді;

вимагати відшкодування завданих їм збитків у встановленому законом порядку.

 1. Ніхто не може бути скривджений на службі чи притягнутий до відповідальності за те, що він подав пропозицію, заяву чи скаргу.

Подання скарги військовослужбовцями не звільняє їх від виконання своїх службових обов'язків і наказів командирів (начальників).

Заборонено подавати скаргу під час бойового чергування, перебування у строю (крім скарг, поданих під час опитування військовослужбовців), на варті (вахті), а також у добовому наряді, під час занять.

 1. У разі якщо військовослужбовець виявив факти розкрадання чи псування військового майна, незаконного витрачання коштів, зловживання у забезпеченні військовим майном, недоліки у стані озброєння та бойової техніки чи інші факти, які заподіють шкоду Збройним Силам України, він повинен доповісти про це безпосередньому командирові (начальникові), а також може надіслати письмову заяву старшому командирові (начальникові) до начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України включно або до органу військового управління, органу управління Служби правопорядку, органу, який проводить досудове слідство, та іншого державного органу.
 2. Вимоги до звернення військовослужбовця, порядок розгляду пропозицій, заяв та скарг, строки розгляду, права військовослужбовця під час розгляду заяви чи скарги, обов'язки командирів, органів військового управління щодо розгляду звернень військовослужбовців регулюються законодавством України про звернення громадян, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
 3. Під час опитування військовослужбовців пропозиція, заява чи скарга може бути подана усно або в письмовій формі безпосередньо на ім'я командира (начальника), який проводив опитування.
 4. Пропозиція, заява чи скарга вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі порушені в них питання, вжито необхідних заходів або надано вичерпні відповіді.

Відмова у вирішенні питань, викладених у пропозиції, заяві чи скарзі, доводиться до відома військовослужбовців, які їх подали, у письмовій формі з посиланням на акти законодавства із зазначенням причин відмови та роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 1. Командири військових частин, начальники органів військового управління зобов'язані проводити особистий прийом військовослужбовців, членів їх сімей, а також інших громадян з питань, що стосуються діяльності військової частини.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години.

Звернення на особистому прийомі реєструються. Питання, які неможливо вирішити безпосередньо під час особистого прийому, розглядаються в такому самому порядку, що і письмові звернення.

 1. Інформація щодо пропозицій, заяв і скарг в день їх надходження вноситься до журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян (додаток 4 до цього Статуту), який ведеться і зберігається в кожній військовій частині, закладі та установі.

Командири (начальники) зобов'язані не рідше одного разу на квартал проводити аналіз та перевірку стану роботи з розгляду та прийняття рішень щодо пропозицій, заяв і скарг.

Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений мастиковою печаткою та завірений командиром військової частини.

Інформація про скарги і заяви військовослужбовців, висловлені під час інспектування (перевірки), до журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян не вноситься.

 1. У журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян робиться запис про рішення, прийняте щодо кожної пропозиції, заяви чи скарги.

Для перевірки своєчасності та правильності виконання прийнятих рішень журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян подається щомісяця командирові (начальникові), а також на вимогу особи, яка проводить інспектування";

32) у примітці до додатка 3 слова "військового звання прапорщик, мічман" виключити;

33) у тексті Статуту слова "військово-навчальні", "строкова служба" в усіх відмінках замінити відповідно словами "військові навчальні", "строкова військова служба" у відповідному відмінку.

 1. У статті 12 Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 32, ст. 225; 2007 р., N 33, ст. 442) слова "прапорщиками", "прапорщиків та" виключити.
 2. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2012 р., N 22, ст. 217; 2013 р., N 14, ст. 89, N 37, ст. 490; 2014 р., N 29, ст. 942):

1) частини другу і третю статті 5 викласти в такій редакції:

"2. Встановлюються такі військові звання:

Армійські

Корабельні

Рядовий склад

рекрут

рекрут

солдат

матрос

старший солдат

старший матрос

Сержантський і старшинський склад

Молодший сержантський і старшинський склад

молодший сержант

старшина 2 статті

сержант

старшина 1 статті

Старший сержантський і старшинський склад

старший сержант

головний старшина

перший сержант

головний корабельний старшина

штаб-сержант

штаб-старшина

Вищий сержантський і старшинський склад

майстер-сержант

майстер-старшина

старший майстер-сержант

старший майстер-старшина

головний майстер-сержант

головний майстер-старшина

Офіцерський склад

Молодший офіцерський склад

молодший лейтенант

молодший лейтенант

лейтенант

лейтенант

старший лейтенант

старший лейтенант

капітан

капітан-лейтенант

Старший офіцерський склад

майор

капітан 3 рангу

підполковник

капітан 2 рангу

полковник

капітан 1 рангу

Вищий офіцерський склад

генерал-майор

контр-адмірал

генерал-лейтенант

віце-адмірал

генерал-полковник

адмірал

генерал армії України

 

 

". 

 1. До військових звань осіб офіцерського складу юридичної та медичної служб Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова "юстиції" та "медичної служби";

2) частину першу статті 22 викласти в такій редакції:

"1. Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:

1) для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 45 років;

2) для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 50 років;

3) для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 55 років;

4) для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до 45 років;

5) для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) - до 55 років;

6) для військовослужбовців вищого офіцерського складу - до 60 років".

 1. Прикінцеві та перехідні положення
 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 6 розділу I, який набирає чинності через десять місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 3. З метою врегулювання питань пенсійного забезпечення громадян, які були звільнені з військової служби та яким були присвоєні військові звання до набрання чинності цим Законом, прирівняти військові звання рядового, сержантського і старшинського складу в таких співвідношеннях:

1) армійські військові звання:

Рядовий склад

рядовий, солдат

солдат

єфрейтор, старший солдат

старший солдат

Сержантський склад

молодший сержант, сержант

молодший сержант, сержант

старший сержант

старший сержант

старшина

перший сержант

прапорщик

штаб-сержант

старший прапорщик

майстер-сержант

2) корабельні військові звання:

Рядовий склад

матрос

матрос

старший матрос

старший матрос

Старшинський склад

старшина 2 статті, старшина 1 статті

старшина 2 статті, старшина 1 статті

головний старшина

головний старшина

головний корабельний старшина

головний корабельний старшина

мічман

штаб-старшина

старший мічман

майстер-старшина

3) військові звання "рекрут", "старший майстер-сержант", "старший майстер-старшина", "головний майстер-сержант" та "головний майстер-старшина" визначаються як такі, що не мали еквівалентів у попередньому та чинному на час прийняття цього Закону переліку військових звань. Військове звання "рекрут" є військовим званням громадянина, який проходить випробувальний термін щодо прийняття на військову службу за контрактом, до прийняття ним Військової Присяги.

 1. Кабінету Міністрів України у десятимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити проведення Міністерством оборони України та військовими формуваннями України переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у військових званнях та унормування питання проходження військової служби особами, яким були присвоєні військові звання до набрання чинності цим Законом, в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 жовтня 2019 року
N 205-IX

 

  

Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації