ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Верховна Рада України постановляє:

 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 145:

назву доповнити словами "повідомленням про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій";

у частині першій:

абзац перший доповнити словами "повідомленням про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій";

в абзаці другому слова "від ста до двохсот" замінити словами "від п'ятисот до однієї тисячі";

в абзаці другому частини другої слова "від двохсот до трьохсот" замінити словами "від однієї тисячі до двох тисяч";

2) у статті 164:

абзац перший частини першої після слів "як суб'єкта господарювання" доповнити словами "або без подання повідомлення про початок здійснення господарської діяльності, якщо обов'язковість подання такого повідомлення передбачена законом";

доповнити статтю частинами шостою та сьомою такого змісту:

"Надання суб'єктом господарювання недостовірної або не в повному обсязі інформації у повідомленні про початок провадження господарської діяльності, необхідність подання якої встановлена законом для певного виду господарської діяльності, -

тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення суб'єктом господарювання встановленого законом строку для подання повідомлення про зміну відомостей, зазначених у повідомленні про початок здійснення господарської діяльності, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

 1. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1 терміни "ліцензія" та "ліцензування" виключити;

2) у частині першій статті 18:

у пункті 4 слова "ліцензування та" виключити;

доповнити пунктом 43 такого змісту:

"43) затверджує орієнтовний перелік видів телекомунікаційних послуг, форми опису телекомунікаційних послуг";

3) у частині першій статті 19:

у пункті 2 слова "ліцензій, інших" виключити;

пункт 3 виключити;

4) у частині четвертій статті 191 слова "ліцензії, дозволів, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам" замінити словами "дозволів, та інформації, поданої у повідомленні про початок здійснення господарської діяльності у сфері телекомунікацій";

5) у частині другій статті 35 слова "анулювання чи визнання недійсною ліцензії" виключити;

6) у статті 38:

пункт 2 частини першої виключити;

у частині третій цифру "2" виключити;

у частині четвертій слова "та копії ліцензії цього оператора на відповідний вид діяльності у випадках, передбачених законом" виключити;

7) у пункті 1 частини першої статті 39 слова "ліцензій та/або" виключити;

8) текст статті 42 викласти в такій редакції:

"1. Право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій суб'єкт господарювання набуває шляхом подання до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій забороняється.

Суб'єкт господарювання під час провадження діяльності у сфері телекомунікацій зобов'язаний виконувати передбачені законом, Правилами здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та іншими нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій обов'язки оператора, провайдера телекомунікацій.

Діяльність у сфері телекомунікацій, що передбачає використання обмеженого (радіочастотного та/або номерного) ресурсу, здійснюється після отримання відповідних ліцензії та/або дозволу (ліцензій та/або дозволів), необхідність отримання яких визначена законом.

 1. У повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій зазначаються:

1) повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця;

2) код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України - для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - для фізичних осіб - підприємців;

3) місцезнаходження - для юридичної особи або місце проживання - для фізичної особи - підприємця;

4) адреса для листування;

5) контактні дані: номери телефону, факсу, електронна адреса, адреса офіційної сторінки в мережі Інтернет (за наявності);

6) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника;

7) територія, на якій здійснюється діяльність у сфері телекомунікацій;

8) вид та опис телекомунікаційних послуг. У разі відсутності в орієнтовному переліку видів телекомунікаційних послуг, затвердженому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, послуги, яку планує надавати суб'єкт господарювання, вид та опис такої послуги надається в довільній формі;

9) інформація про отримані ліцензії, дозволи - у разі здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, яка передбачає використання обмеженого (радіочастотного та/або номерного) ресурсу;

10) зобов'язання заявника виконувати передбачені законом, Правилами здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та іншими нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій обов'язки оператора, провайдера телекомунікацій.

Форма повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Таке повідомлення підписується керівником або особою, яка може вчиняти дії від імені суб'єкта господарювання, або особисто фізичною особою - підприємцем.

 1. Повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій подається суб'єктом господарювання до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у порядку, визначеному статтею 9 Закону України "Про адміністративні послуги".

Суб'єкт господарювання набуває право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій з дати подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Датою подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій вважається дата вхідної реєстрації такого повідомлення у національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

 1. Відповідальність за достовірність і повноту відомостей, зазначених у повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, покладається на суб'єкта господарювання, який подав таке повідомлення.
 2. Уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадові особи протягом п'яти робочих днів з дати вхідної реєстрації повідомлення про початок діяльності у сфері телекомунікацій у національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вносять відомості про суб'єкта господарювання, який подав таке повідомлення, до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, що оприлюднюється на офіційному вебсайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Відомості, що містяться в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, є відкритими та загальнодоступними, крім даних фізичних осіб - підприємців про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У разі виявлення суб'єктом господарювання помилки у поданому повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій такий суб'єкт господарювання має право протягом десяти робочих днів після подання повідомлення подати до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, виправлені (достовірні) дані щодо інформації, яка потребує змін.

Інформація не вважається недостовірною або поданою не в повному обсязі, якщо суб'єкт господарювання протягом десяти робочих днів після подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій подав виправлені дані до відповідного органу.

Уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадові особи протягом п'яти робочих днів з дати отримання виправлених (достовірних) даних щодо інформації, яка потребує змін, вносять відповідні зміни до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

У разі зміни відомостей, зазначених у поданому повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, суб'єкт господарювання зобов'язаний подати до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, відповідне повідомлення у порядку, визначеному частиною третьою цієї статті, протягом десяти робочих днів з дня настання таких змін.

Уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадові особи протягом п'яти робочих днів з дати отримання інформації про зміну відомостей вносять відповідні зміни до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Виключення з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій здійснюється уповноваженими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадовими особами на підставі заяви суб'єкта господарювання про виключення з реєстру, підписаної керівником, або особою, яка може вчиняти дії від імені суб'єкта господарювання, або особисто фізичною особою - підприємцем.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, має право виключити суб'єкта господарювання з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій у разі припинення діяльності юридичної особи чи фізичної особи - підприємця на підставі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або у разі відсутності суб'єкта господарювання у такому реєстрі.

Продовження здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без подання повідомлення про зміну відомостей, що зазначаються у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, забороняється.

 1. За зверненням суб'єкта господарювання уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадові особи протягом трьох робочих днів надають (надсилають) йому в паперовій або електронній формі на безоплатній основі витяг з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на бланку національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
 2. За подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, подання повідомлення про внесення змін до відомостей, які зазначені у раніше поданому повідомленні, та внесення відомостей до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій плата не справляється.
 3. Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій є частиною інформаційно-аналітичної системи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Доступ до інформаційно-аналітичної системи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, здійснюється через офіційний вебсайт національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

В інформаційно-аналітичній системі національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, забезпечується можливість пошуку, формування електронних витягів про операторів, провайдерів телекомунікацій, подання звітів з урахуванням вимог законодавства про захист інформації.

Порядок користування інформаційно-аналітичною системою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, визначає національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";

9) статтю 43 виключити;

10) у статті 44:

у назві та частині третій слова "та ліцензійні умови" виключити;

у частині першій слова "що не підлягає ліцензуванню" виключити;

частини другу та четверту виключити;

11) статті 45 - 53 та 55 виключити;

12) у статті 70:

у частині першій слова "термін дії відповідної ліцензії, а якщо вид діяльності не ліцензується - на" виключити;

пункт 3 частини четвертої викласти в такій редакції:

"3) подання відповідної заяви оператором телекомунікацій";

13) у частині другій статті 75 слово "ліцензії" виключити.

 1. Абзац третій частини другої статті 34 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2010 р., N 1, ст. 1) виключити.
 2. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158 із наступними змінами):

1) у пункті 8 частини першої статті 7 слова "діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про телекомунікації" виключити;

2) пункт 2 статті 21 "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.

 1. Прикінцеві та перехідні положення
 2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 3. Оператори, провайдери телекомунікацій, інформація про яких внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, вважаються такими, що подали повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.
 4. Оператори, провайдери телекомунікацій, інформація про яких внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, у разі невідповідності відомостей про таких суб'єктів господарювання у реєстрі повинні протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом подати до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій згідно із статтею 42 Закону України "Про телекомунікації".
 5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 1. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
18 вересня 2019 року
N 102-IX

 


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації