ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину та інших корисних копалин

Верховна Рада України постановляє:

 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 581 такого змісту:

"Стаття 581. Порушення вимог щодо видобутку корисних копалин

Видобування корисних копалин з використанням обладнання, яке не пройшло відповідно до закону обов'язкову сертифікацію, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян і посадових осіб від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) частину першу статті 239 після цифр "58" доповнити цифрами "581".

 1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):

1) пункт 3 статті 91 виключити;

2) пункт 2 статті 92 виключити;

3) у статті 10:

назву після слів "сільських, селищних, міських і районних рад" доповнити словами "і рад об'єднаних територіальних громад";

абзац перший після слів "сільських, селищних, міських та районних рад" доповнити словами "і рад об'єднаних територіальних громад";

4) статтю 14 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ)".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

5) статтю 15 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ), надається строком на п'ять років".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

6) статтю 151 доповнити частиною другою такого змісту:

"Провадження планованої діяльності з видобування корисних копалин, передбаченої Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", на ділянках бурштиноносних надр, що розміщені на порушених земельних ділянках відповідно до переліку та координат, визначених Кабінетом Міністрів України, підлягає обов'язковій оцінці впливу на довкілля з обов'язковим затвердженням проектної документації щодо проведення рекультивації відповідної земельної ділянки у встановленому законодавством порядку";

7) статтю 16 після частини першої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:

"Аукціони щодо продажу спеціальних дозволів на користування надрами проводяться шляхом електронних торгів, що здійснюються за допомогою апаратно-програмного комплексу, що функціонує в Інтернеті та забезпечує заявникам, учасникам і організатору аукціону та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та/або Раді міністрів Автономної Республіки Крим можливість користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією про процедури проведення аукціону.

Подання документів на отримання, продовження спеціальних дозволів на користування надрами, їх переоформлення, внесення до них змін (у тому числі до програми робіт) здійснюються заявником у паперовій або електронній формі через спеціальний електронний кабінет, який формує та веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, на його офіційному веб-сайті у мережі Інтернет.

Площа ділянки надр, на яку надається спеціальний дозвіл на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ), не може перевищувати 10 гектарів.

Інформація та документи, що подаються заявниками через електронний кабінет, є відкритими і публікуються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр".

У зв'язку з цим частини другу - дванадцяту вважати відповідно частинами шостою - шістнадцятою;

8) у статті 17:

у частині другій слова "загальнодержавного значення" виключити;

частини третю і сьому викласти в такій редакції:

"Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення надаються територіальними управліннями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, і підлягають реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";

"Не потребують гірничого відводу користувачі нафтогазоносними та бурштиноносними надрами, які отримали спеціальний дозвіл на користування такими надрами";

9) доповнити статтею 181 такого змісту:

"Стаття 181. Надання земельних ділянок для потреб надрокористування

У разі якщо для провадження діяльності з видобування корисних копалин є необхідним надання в користування земельних ділянок державної чи комунальної власності, які на момент проведення аукціону чи конкурсу з надання надр у користування сформовані як об'єкт цивільних прав, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, уповноважений здійснювати розпорядження такими земельними ділянками, до початку проведення такого аукціону (конкурсу) за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, затверджує перелік земельних ділянок державної, комунальної власності, розташованих у межах ділянки надр, що передається в користування переможцю аукціону, конкурсу, і які мають бути передані йому в користування для видобування корисних копалин. Розпорядження такими земельними ділянками здійснюється з такими особливостями:

1) строк дії договорів оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо таких земельних ділянок може бути продовжений лише у разі, якщо вони не будуть після закінчення їх строку передаватися в користування користувачу надр для видобування корисних копалин;

2) земельні ділянки не можуть передаватися у власність (крім випадків передачі їх власникам розташованих на них будівель, споруд);

3) земельні ділянки не можуть передаватися у постійне користування будь-якій особі, крім користувача надр;

4) земельні ділянки можуть передаватися в оренду, на правах емфітевзису, суперфіцію лише на строк до надання земельної ділянки користувачу надр;

5) на земельній ділянці не може бути встановлений земельний сервітут, який унеможливлює використання земельної ділянки користувачем надр після передачі земельної ділянки йому в користування.

Обтяження речових прав на земельну ділянку, розташовану в межах ділянки надр, яка передається в користування переможцю аукціону (конкурсу), визначені цією статтею:

діють протягом строку, визначеного рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, але не більше п'яти років;

підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", на підставі відповідного рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, уповноваженого здійснювати розпорядження такими земельними ділянками";

10) частину першу статті 34 доповнити реченням такого змісту: "Початкова ціна продажу на аукціоні спеціального дозволу на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ), становить дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 1 гектар відповідної ділянки бурштиноносних надр, що надається на умовах економічного ризику (нерівномірність залягання бурштину, недостатність геологічної інформації та неможливість проведення підрахунку ресурсів та запасів корисних копалин без проведення попередніх розвідувальних та/або видобувних робіт на певних територіях), з обов'язковим подальшим затвердженням оцінки запасів у встановленому законодавством порядку";

11) статтю 51 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Користування надрами на підставі спеціального дозволу на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ), на ділянках бурштиноносних надр, що розміщені на порушених земельних ділянках, здійснюється на підставі типових проектів та/або технологічних схем у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

 1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

1) статтю 206 викласти в такій редакції:

"Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності

 1. Протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна або захоплення цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, земельної ділянки, об'єктів будівництва, інших об'єктів та незаконне припинення або обмеження діяльності на цих об'єктах та обмеження доступу до них за відсутності ознак вимагання, -

караються штрафом від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

 1. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -

караються штрафом від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до чотирьох років або без такого.

 1. Протидія законній господарській діяльності, вчинена організованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що заподіяла велику шкоду чи спричинила інші тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п'яти років або без такого та з конфіскацією майна.

Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";

2) доповнити статтею 2401 такого змісту:

"Стаття 2401. Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину

 1. Незаконне видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, -

караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або у значних розмірах, або на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, -

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років з конфіскацією майна.

 1. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені службовою особою шляхом використання свого службового становища, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна.

Примітка. Під значним розміром у цій статті слід розуміти вартість бурштину, що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";

3) статтю 254 викласти в такій редакції:

"Стаття 254. Безгосподарське використання земель

 1. Безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури ґрунту, -

карається штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

 1. Умисне ухилення від обов'язкової рекультивації земель, порушених внаслідок дослідно-промислової розробки родовищ бурштину чи видобування бурштину на підставі спеціального дозволу на користування надрами, що заподіяло істотну шкоду, -

карається штрафом від семи тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 1. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 1. Дії, передбачені частиною другою або третьою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. У цій статті істотною шкодою вважається така шкода, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У цій статті тяжкими наслідками вважаються такі наслідки, які у тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

1) частину четверту статті 66 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Земельні ділянки усіх форм власності та категорій надаються власникам спеціальних дозволів на дослідно-промислову розробку родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення шляхом встановлення земельних сервітутів згідно з межами та строками дії відповідних спеціальних дозволів на користування надрами (із автоматичним продовженням строку дії сервітуту в разі продовження строку дії відповідного спеціального дозволу на користування надрами) без зміни цільового призначення цих земельних ділянок, крім земель природно-заповідного фонду, оздоровчого призначення, рекреаційного призначення, історико-культурного призначення та водного фонду";

2) главу 15 доповнити статтею 971 такого змісту:

"Стаття 971. Обов'язки користувачів бурштиноносними надрами, що проводять розвідувальні роботи та/або видобування бурштину

 1. Власнику спеціального дозволу на користування бурштиноносними надрами дозволяється використовувати земельну ділянку на підставі угоди про проведення розвідувальних та видобувних робіт, що укладається із власником землі та/або за погодженням із землекористувачем, із обов'язковим затвердженням оцінки запасів у встановленому законодавством порядку після проведення геологічного вивчення на відповідній ділянці бурштиноносних надр. Типова форма зазначеної угоди затверджується Кабінетом Міністрів України";

3) статтю 99 доповнити пунктом "в3" такого змісту:

3) право на користування земельною ділянкою для потреб дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, за умови що при цьому не порушуються права землевласника, передбачені статтею 98 цього Кодексу";

4) статтю 156 доповнити пунктом "є" такого змісту:

"є) використання земельних ділянок для потреб надрокористування з метою дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення";

5) у частині другій статті 168:

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"в) проведення робіт з дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"У випадках, визначених підпунктами "а", "б" і "в" цієї частини, зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок здійснюються виключно на підставі робочого проекту землеустрою";

6) частину одинадцяту статті 186 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту на користування земельною ділянкою для потреб дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення у разі наявності в особи, яка набуває право сервітуту, спеціального дозволу на дослідно-промислову розробку родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, погоджується землевласником або землекористувачем і затверджується особою, яка набуває право сервітуту";

7) частину другу статті 207 викласти в такій редакції:

"2. Відшкодуванню підлягають втрати сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, сінокосів, пасовищ), лісових земель та чагарників як основного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві внаслідок вилучення (викупу) їх для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом, а також внаслідок використання для будівництва, розміщення і експлуатації об'єктів нафтогазовидобування, облаштування родовища та надрокористування з метою дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення".

 1. У Законі України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391 із наступними змінами):

1) частину четверту статті 6 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі відсутності заявок на участь у конкурсі або Кабінетом Міністрів України не визначено переможця конкурсу";

2) частину п'яту статті 7 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Плата за участь у конкурсі, що відбувся, учасникам конкурсу не повертається. У разі якщо конкурс визнано таким, що не відбувся, плата за участь у конкурсі повертається учасникам у повному розмірі";

3) у статті 11:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Проекти угод про розподіл продукції, розроблені згідно з частиною першою цієї статті, підлягають обов'язковій експертизі з фінансових, правових та інших питань, визначених Міжвідомчою комісією. Така експертиза проводиться шляхом опрацювання проекту угоди відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

Під час виконання угоди про розподіл продукції провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", дозволяється виключно після здійснення такої оцінки";

в абзаці першому частини третьої слова "оцінки впливу на довкілля та" виключити;

абзац перший частини четвертої виключити.

 1. Абзац четвертий частини першої статті 24 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2006 р., N 22, ст. 184; 2018 р., N 15, ст. 121) викласти в такій редакції:

"акт про надання гірничого відводу (крім користувачів нафтогазоносними та бурштиноносними надрами)".

 1. У статті 54 Закону України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282; 2015 р., N 31, ст. 293; 2018 р., N 15, ст. 121):

у частині першій слова "(крім земельних ділянок приватної власності)" виключити;

частину другу після слів "Робочі проекти землеустрою" доповнити словами "(крім земельних ділянок приватної власності)";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Робочі проекти землеустрою щодо рекультивації земель, порушених внаслідок дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу, крім підстав, визначених абзацом першим частини другої цієї статті, можуть розроблятися на підставі рішення замовника, якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами з метою дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

пункт "в" частини четвертої доповнити словами "або рішення замовника, якому надано спеціальний дозвіл на дослідно-промислову розробку родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу".

 1. Статтю 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 314; 2013 р., N 40, ст. 534; 2018 р., N 37, ст. 277) доповнити частиною шостою такого змісту:

"Надрокористувачі, яким надано спеціальний дозвіл на користування бурштиноносними надрами, мають переважне право землекористування (у тому числі на умовах сервітуту) щодо земель за місцем розташування розвіданих родовищ бурштину, запаси яких затверджені в установленому законодавством порядку. Переважне право користування відповідно до цієї статті може реалізовуватися шляхом переведення у судовому порядку таких прав на надрокористувача, укладення у судовому порядку договору про надання надрокористувачу таких прав або іншим чином визнання чи встановлення судом таких прав (у тому числі встановлення сервітуту в судовому порядку)".

 1. У Митному тарифі України, встановленому Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 20 - 21, ст. 740):

1) у розділі V:

цифри і слова:

"2530 90 00 00

- інші:

 

2

2

-"

замінити цифрами та словами:

"2530 90 00

- інші:

 

 

 

 

2530 90 00 10

- - необроблений бурштин

 

2

2

-

2530 90 00 90

- - інші

 

2

2

-";

2) у розділі XX:

цифри і слова:

"9602 00 00 00

Матеріали оброблені рослинного або мінерального походження для різьблення та вироби з них; вироби формовані або різані з воску, стеарину, натуральних смол або натурального каучуку або модельних паст та інші формовані або різані вироби, в іншому місці не зазначені; оброблений незатверділий желатин (крім желатину товарної позиції 3503) і вироби з незатверділого желатину

 

10

10

-"

замінити цифрами та словами:

"9602 00 00

Матеріали оброблені рослинного або мінерального походження для різьблення та вироби з них; вироби формовані або різані з воску, стеарину, натуральних смол або натурального каучуку або модельних паст та інші формовані або різані вироби, в іншому місці не зазначені; оброблений незатверділий желатин (крім желатину товарної позиції 3503) і вироби з незатверділого желатину:

 

 

 

 

9602 00 00 10

- оброблені бурштин, бурштин агломерований (амброїд), формований бурштин та вироби з них

 

10

10

-

9602 00 00 90

- інші

 

10

10

-".

 1. Прикінцеві положення
 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 1. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 грудня 2019 року
N 402-IX

 

 

Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації