ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 02.06.2020 р. N 2282/6/99-00-04-06-03-06/ІПК

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) розглянула звернення щодо формування витрат фізичною особою - підприємцем на загальній системі оподаткування, пов'язаних з експлуатацією та утриманням екскаватора-навантажувача та повідомляє наступне.

Згідно зі ст. 1 Закону України від 05 квітня 2001 року N 2344-III "Про автомобільний транспорт" автомобіль вантажний - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, встановлено статтею 177 ПКУ.

Згідно з пунктом 177.2 статті 177 ПКУ об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою - підприємцем, встановлено пунктом 177.4 статті 177 ПКУ.

До зазначених витрат, зокрема, належать:

- витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат (підпункт 177.4.1 пункту 177.4 статті 177 ПКУ);

- інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов'язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1 - 177.4.3 пункту177.4 статті 177 ПКУ, до яких належать витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв'язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні то інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (підпункт 177.4.4 пункту 177.4 статті 177 ПКУ).

Слід зазначити, що Законом України від 16.01.2020 N 466 "Про внесення змін до податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" внесені зміни до ПКУ, зокрема до підпунктів 177.4.5, 177.4.6 пункту 177.4 статті 177 ПКУ, які набрали чинності з 23.05.2020 року.

Так, відповідно до підпункту 177.4.5 пункту 177.4 статті 177 ПКУ не включаються до складу витрат підприємця:

- витрати, не пов'язані з провадженням господарської діяльності такою фізичною особою - підприємцем;

- витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;

- витрати на придбання та утримання основних засобів, визначених абзацами восьмим - десятим підпунктом 177.4.6 цього пункту;

- документально не підтвержені витрати.

Згідно з підпунктом 177.4.6 пункту 177.4.6 статті 177 ПКУ зазначені у статті 177 ПКУ підприємці мають право (за власним бажанням) включати до сладу витрат, пов'язаних з провадженням їх господарськогої діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат.

При цьому амортизації підлягають:

- витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів;

- витрати на самостійне виготовлення основних засобів, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів (крім поточного ремонту).

Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на:

- проведення поточного ремонту;

- ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).

Не підлягають амортизації такі основні засоби:

- земельні ділянки;

- об'єкти житлової нерухомості;

- легкові автомобілі.

Отже, з урахуванням змін, внесених до ПКУ, до основних засобів, які не підлягають амортизації, належать земельні ділянки, об'єкти житлової нерухомості, легкові автомобілі.

Вантажні автомобілі з цього переліку виключено.

Зважаючи на викладене, фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування з 23.05.2020 має право включати до складу витрат витрати, пов'язані з ремонтом та заміною непридатних запчастин вантажного автомобіля, зокрема екскаватора-навантажувача,якщо такий автомобіль використовується в господарській діяльності приватного підприємця та на підставі документально підтверджених первинних документів.

Зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

__________