ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 07.12.2021 р. N 4591/ІПК/99-00-21-02-02-06

Державна податкова служба України розглянула звернення Громадської організації "_____", яка займається питаннями діяльності об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ) щодо оподаткування ОСББ у статусі неприбуткових організацій та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), у межах повноважень повідомляє.

Згідно із запитом заявник просить надати роз'яснення з питань перебування ОСББ у Реєстрі неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр), а саме:

1. Чи правомірним є використання коштів ОСББ у статусі неприбуткової організації на утримання в належному стані об'єкту благоустрою території міста, прибирання території, що не належать ОСББ на праві користування або на праві власності у законодавчо встановленому порядку, та чи не є це підставою для виключення такого ОСББ з Реєстру?

2. Чи правомірним є використання коштів ОСББ у статусі неприбуткової організації на утримання, ремонт та обслуговування технологічних мереж будинку (електромережі, газові мережі), та чи не є це підставою для виключення такого ОСББ з Реєстру, якщо ОСББ як юридична особа не є балансоутримувачем або власником таких мереж?

Щодо питань 1 - 2

Пунктом 133.4 ст. 133 Кодексу встановлено, що не є платниками податку на прибуток підприємств неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

Згідно з пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи;

внесена контролюючим органом до Реєстру.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (абзац перший пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Підпунктом 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу встановлено, що до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу і не є платниками податку на прибуток підприємств, зокрема, можуть бути віднесені ОСББ.

Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захист їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку визначаються Законом України від 29 листопада 2001 року N 2866-III "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", зі змінами та доповненнями (далі - Закон N 2866).

ОСББ відповідно до ст. 1 Закону 2866 є юридичною особою, створеною власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Згідно з частиною четвертою ст. 4 Закону N 2866 основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю ОСББ.

Особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку визначає Закон України від 14 травня 2015 року N 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" зі змінами та доповненнями (далі - Закон N 417), який регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов'язані з реалізацією прав та виконанням обов'язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

Спільним майном багатоквартирного будинку відповідно до п. 6 частини першої ст. 1 Закону N 417 є приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія.

Особливості визначення та оформлення прав власності на спільне майно багатоквартирного будинку встановлено статтею 5 Закону N 417.

Так, спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників.

Замовник будівництва або попередній власник будинку зобов'язаний передати паспорт об'єкта будівництва та один примірник технічної документації на будинок згідно з переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, співвласникам в особі їх об'єднання або особі, уповноваженій співвласниками у передбаченому Законом N 417 порядку. У разі якщо ОСББ не створено та уповноважену особу не визначено, паспорт об'єкта будівництва та примірник технічної документації на будинок передаються управителю, якщо його обрано відповідно до закону.

Управління багатоквартирним будинком здійснює ОСББ через свої органи управління (частина перша ст. 12 Закону 2866).

Відповідно до ст. 22 Закону 2866 для забезпечення утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт, утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, теплопостачання і опалення, вивезення побутових відходів, ОСББ за рішенням загальних зборів має право, зокрема, задовольняти зазначені потреби самостійно шляхом самозабезпечення.

Питання самостійного забезпечення ОСББ експлуатації та утримання багатоквартирного будинку та користування спільним майном у такому будинку регулюються Господарським кодексом України в частині господарчого забезпечення діяльності негосподарюючих суб'єктів.

Самостійне забезпечення ОСББ утримання і експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку може здійснюватися безпосередньо співвласниками, а також шляхом залучення ОСББ фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів.

Для фінансування самозабезпечення ОСББ співвласники сплачують відповідні внески і платежі в розмірах, установлених загальними зборами ОСББ. За згодою правління окремі співвласники можуть у рахунок сплати таких внесків і платежів виконувати окремі роботи.

Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів затверджено наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року N 154, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за N 189/8788, зі змінами та доповненнями (далі - Порядок N 154).

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, як передбачено пунктом 2.1 Порядку N 154, в межах повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів об'єктів благоустрою державної та комунальної форм власності. Конкурс проводиться згідно з Положенням про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України 11.11.2005 N 160 та зареєстрованим в Мін'юсті України 6 грудня 2005 року за N 1460/11740.

Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати до цього інші підприємства, організації (п. 2.2 Порядку N 154).

На підставі викладеного вище ОСББ, внесене до Реєстру, не сплачує податок на прибуток з доходів, отриманих у законодавчо встановленому порядку, з дотриманням вимог Закону N 2866, за умови, що такі доходи використовуються такою неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та не здійснюється розподіл доходів серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Отже, якщо ОСББ у статусі неприбуткової організації витрачатиме отримані доходи на утримання, ремонт та обслуговування майна, балансоутримувачем якого не є таке ОСББ, та якщо таке майно не віднесено до спільного майна багатоквартирного будинку, то такі операції не пов'язані з основною діяльністю такого ОСББ, тобто з фінансуванням видатків на його утримання, реалізацією мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами такої неприбуткової організації, що є порушенням вимог Закону N 2866 та пункту 133.4 ст. 133 Кодексу, а отже, підставою для виключення такого ОСББ з Реєстру.

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, встановлених пунктом 133.4 ст. 133 Кодексу, така організація підлягає виключенню з Реєстру з визначенням податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств згідно з підпунктами 133.4.3  та 133.4.4 п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Водночас наголошуємо, що кожен конкретний випадок податкових взаємовідносин потребує комплексного аналізу документів та матеріалів, що дозволяють ідентифікувати предмет запиту.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

__________