ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 11 листопада 2019 року N 161

Про проведення оцінки корупційних ризиків

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України від 14 жовтня 2014 року N 1700-VII "Про запобігання корупції" та Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за N 1718/29848, наказую:

 1. Розпочати роботу з оцінки корупційних ризиків у Державній податковій службі України.
 2. Затвердити Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній податковій службі України, що додається.
 3. Департаменту забезпечення роботи Служби (Венцковський Дмитро) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебпорталі ДПС з метою залучення до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній податковій службі України (далі - Комісія) представників громадськості та експертів.
 4. Керівникам структурних підрозділів ДПС надати Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції пропозиції щодо кандидатур працівників, які володіють знаннями про особливості діяльності органів ДПС, для включення до складу Комісії, за посадою не нижче заступника керівника самостійного структурного підрозділу.

Термін - два тижні.

 1. Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції (Третяк Віталій) вжити заходів щодо формування та подання в установленому порядку на затвердження Голові ДПС персонального складу Комісії.

Термін - місяць з дня виконання пункту 4 цього наказу.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова

С. Верланов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової служби України
11 листопада 2019 року N 161

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній податковій службі України

 1. Це Положення визначає загальні засади діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній податковій службі України (далі - Комісія).
 2. Комісія утворюється для проведення оцінки корупційних ризиків у ДПС в рамках підготовки антикорупційної програми, моніторингу стану її виконання та під час її періодичного перегляду.
 3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами з питань запобігання корупції, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції, наказами ДПС та цим Положенням.
 4. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції" та Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженій рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за N 1718/29848 (далі - Методологія).
 5. Завданнями Комісії є:

1) проведення ідентифікації (виявлення) та оцінки корупційних ризиків у ДПС під час підготовки антикорупційної програми ДПС або під час її періодичного перегляду;

2) підготовка звіту за результатами оцінки корупційних ризиків та подання його на затвердження Голові ДПС або особі, яка виконує його обов'язки;

3) проведення моніторингу стану виконання антикорупційної програми ДПС та внесення Голові ДПС або особі, яка виконує його обов'язки, пропозицій за його результатами.

 1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у ДПС та подає відповідний робочий план на затвердження голові Комісії. За необхідності переглядає цей план на різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків;

2) проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ДПС з метою виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності ДПС;

3) організовує отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків шляхом використання різних джерел;

4) здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків;

5) здійснює формальне визначення корупційних ризиків;

6) проводить у встановленому порядку оцінку корупційних ризиків;

7) готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у ДПС, який включається до антикорупційної програми ДПС відповідно до Методології;

8) на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків розробляє пропозиції до проєкту антикорупційної програми ДПС.

 1. Комісія для здійснення своїх повноважень має право:

1) на письмовий запит за підписом голови Комісії одержувати від структурних підрозділів ДПС та її територіальних органів, їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань, у тому числі інформацію, яка міститься у відповідних інформаційних та інформаційно-аналітичних базах даних ДПС;

2) залучати до участі у своїй роботі працівників структурних підрозділів ДПС та її територіальних органів, а також представників громадськості та експертів, у тому числі міжнародних (за їх згодою);

3) залучати для забезпечення своєї діяльності у встановленому порядку необхідні матеріально-технічні ресурси ДПС;

4) здійснювати інші заходи для реалізації повноважень, визначених цим Положенням.

 1. Персональний склад Комісії визначається Головою ДПС або особою, яка виконує його обов'язки, та затверджується наказом ДПС.

Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.

Головою та заступником голови Комісії визначаються працівники з числа керівного складу Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Департамент).

Секретар Комісії визначається з числа працівників Департаменту.

До складу Комісії включаються працівники ДПС за посадою не нижче заступника керівника самостійного структурного підрозділу, які володіють знаннями про особливості діяльності органів ДПС. Працівники Департаменту включаються до складу Комісії незалежно від займаних посад.

В обов'язковому порядку до складу Комісії включаються представники підрозділів кадрового забезпечення та розвитку персоналу, правового забезпечення, внутрішнього аудиту та Департаменту.

На різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків до роботи Комісії в установленому законодавством порядку можуть залучатися працівники територіальних органів ДПС, які можуть надати інформацію для забезпечення здійснення об'єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків.

За попередньою згодою до складу Комісії включаються представники громадськості та експерти, у тому числі міжнародних організацій, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище ДПС та мають досвід у сфері її діяльності.

 1. Голова Комісії:

1) організовує роботу і відповідає за виконання покладених на Комісію завдань та функцій;

2) забезпечує необхідні умови для роботи Комісії;

3) скликає засідання Комісії, головує на її засіданнях, визначає порядок денний та питання, що підлягають розгляду;

4) затверджує робочий план Комісії;

5) розподіляє між членами Комісії завдання з підготовки матеріалів щодо оцінки корупційних ризиків або доручає підготовку матеріалів одному із членів Комісії;

6) готує та підписує обов'язкові для виконання листи на адресу керівників структурних підрозділів ДПС та її територіальних органів щодо отримання інформації, необхідної для роботи Комісії;

7) ініціює питання зміни персонального складу Комісії, а також залучення до роботи Комісії працівників ДПС, її територіальних органів, представників громадськості та експертів, у тому числі міжнародних організацій, які можуть надати необхідну інформацію або сприяти у здійсненні об'єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків;

8) забезпечує присутніх на засіданні членів Комісії та запрошених осіб можливістю участі у процесі обговорення питань порядку денного і висловлювання власної думки;

9) забезпечує вирішення інших питань, що стосуються здійснення повноважень Комісії.

У разі відсутності голови Комісії, його обов'язки виконує заступник голови Комісії. У разі відсутності на засіданні Комісії голови та його заступника обов'язки головуючого виконує один із членів Комісії, який обирається шляхом голосування на цьому засіданні, що фіксується у протоколі.

 1. Секретар Комісії забезпечує:

1) підготовку проєкту порядку денного засідання Комісії та організацію проведення її засідань;

2) інформування членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання Комісії та порядок денний;

3) ведення та оформлення протоколів засідань Комісії;

4) підготовку інших документів та матеріалів, необхідних для організації роботи Комісії.

У разі відсутності секретаря Комісії, його обов'язки виконує один із членів Комісії, який обирається шляхом голосування на цьому засіданні, що фіксується у протоколі.

 1. Члени Комісії мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;

2) висловлювати свою позицію та подавати пропозиції Голові Комісії з питань, що розглядаються під час засідання Комісії, а також викладати окрему думку, оформлену у письмовому вигляді;

3) брати участь у прийнятті рішень на засіданні Комісії шляхом відкритого голосування;

4) ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії та вносити пропозиції Голові Комісії до питань порядку денного засідання Комісії;

5) здійснювати інші повноваження, які пов'язані із забезпеченням діяльності Комісії, відповідно до цього Положення.

 1. Члени Комісії зобов'язані:

1) особисто брати участь у роботі та засіданнях, у тому числі голосуванні, Комісії без права делегування своїх представників;

2) брати участь у голосуванні;

3) дотримуватися вимог цього Положення;

4) виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення голови Комісії та рішення Комісії;

5) бути неупередженими та об'єктивними;

6) не допускати розголошення відомостей (у тому числі з обмеженим доступом), що стали їм відомі у зв'язку з участю у роботі Комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

7) у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів - не брати участь у прийнятті рішення Комісією. Про конфлікт інтересів члена Комісії може заявити будь-який інший член Комісії або учасник її засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена Комісії заноситься в протокол її засідання.

 1. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць або в разі потреби.

Особи, які беруть участь у засіданні Комісії як запрошені, можуть брати участь в обговоренні питань порядку денного, вносити відповідні пропозиції та зауваження, без права участі у голосуванні.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина від загального складу Комісії.

 1. Рішення Комісії приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

 1. За результатами засідання секретарем Комісії складається протокол, в якому фіксуються список присутніх на засіданні, питання, які розглядались, рішення, прийняті за результатами обговорення відповідних питань, надані доручення.

За клопотанням присутніх членів Комісії у протоколі можуть зазначатись результати поіменного голосування.

 1. Кожен член Комісії у дводенний строк з дня проведення засідання має право подати до протоколу свої пропозиції та зауваження з питань, що розглядались на засіданні, які викладаються в письмовій формі та додаються до протоколу.
 2. Протокол засідання Комісії підписується головою Комісії або особою, яка головувала на засіданні, секретарем Комісії і зберігається в Департаменті.
 3. За результатами оцінки корупційних ризиків у ДПС Комісія готує звіт відповідно до вимог Методології, який затверджується Головою ДПС або особою, яка виконує його обов'язки, та включається до антикорупційної програми ДПС на відповідний період.
 4. Доступ до матеріалів (інформації), які містять охоронювані законом відомості, надається членам Комісії у порядку, встановленому чинним законодавством та розпорядчими документами ДПС, за наявності відповідного допуску та доступу до роботи з ними.

 

В. о. директора Департаменту
з питань запобігання
та виявлення корупції

В. Третяк

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації