МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 16 грудня 2019 року N 704

Про затвердження Положення про департамент захисту національного виробника

Наказую:

  1. Затвердити Положення про департамент захисту національного виробника, що додається.
  2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.01.2016 N 110 "Про затвердження Положення про департамент торговельного захисту";

пункт 1 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.02.2016 N 332 "Про внесення зміни до Положення про департамент торговельного захисту та затвердження Положення про управління захисту торгових інтересів у складі департаменту торговельного захисту";

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.04.2017 N 485 "Про внесення змін до Положення про департамент торговельного захисту".

  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Т. Милованов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
16 грудня 2019 року N 704

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент захисту національного виробника

  1. Загальні положення

1.1. Департамент захисту національного виробника (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономіки.

1.3. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономіки.

1.4. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

управління захисту внутрішнього ринку;

управління захисту торгових інтересів.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються в положеннях про них.

  1. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

виявлення фактів або загрози застосування органами іноземних держав, митними союзами або економічними угрупованнями антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних заходів до товарів походженням з України, ужиття заходів з метою захисту інтересів суб'єктів господарювання України в антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних захисних розслідуваннях, що проводяться іноземними державами щодо української продукції;

проведення в установленому порядку антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань, а також розслідувань з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України;

технічне та організаційне забезпечення роботи Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі;

здійснення заходів із забезпечення захисту економічних прав і законних інтересів національних товаровиробників;

проведення аналізу впливу інструментів захисту національних виробників на розвиток торгівлі, розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності використання зазначених інструментів для досягнення економічного зростання;

моніторинг діючих антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних заходів до товарів походженням з України;

проведення та участь у переговорах і підготовці проектів міжнародних договорів з питань захисту національних виробників на внутрішньому ринку, захисту інтересів національних виробників на зовнішніх ринках та врегулювання торгових суперечок у рамках Світової організації торгівлі (далі - СОТ) та міжнародних договорів України;

вивчення та аналіз практики інших держав з питань захисту національних виробників на внутрішньому ринку, захисту інтересів національних виробників на зовнішніх ринках та врегулювання торгових суперечок у рамках СОТ та міжнародних договорів України;

забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері у рамках СОТ та міжнародних договорів України;

ужиття заходів у врегулюванні торгових суперечок у торговельно-економічній сфері в рамках СОТ, а також міжнародних договорів України;

утворення та забезпечення діяльності міжвідомчих робочих груп щодо підготовки пропозицій, відповідей і рекомендацій з організаційно-правових, процедурних та інших питань, пов'язаних із захистом інтересів національних виробників на зовнішніх ринках та забезпеченням захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ, а також міжнародних договорів України;

здійснення представництва інтересів України під час проведення консультацій та/або врегулювання суперечок між членами СОТ в Органі врегулювання суперечок СОТ та в рамках міжнародних договорів України в порядку, установленому законодавством України;

проведення моніторингу стану вжиття торговельних заходів членами СОТ з метою виявлення інформації про вжиття заходів, що не відповідають положенням будь-якої з угод СОТ;

участь у проведенні експертизи та перегляду проектів нормативно-правових актів на відповідність положенням угод СОТ та зобов'язанням України як члена СОТ;

надання методичної допомоги органам державної влади, органам місцевого самоврядування, структурним підрозділам Мінекономіки, підприємствам, організаціям та установам з питань, що належать до компетенції департаменту;

участь у налагодженні дво- та багатосторонніх контактів з іноземними урядовими і неурядовими установами, організаціями з питань проведення в Україні та за її межами спеціалізованих семінарів і конференцій;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції департаменту.

  1. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи, матеріали і докази від структурних підрозділів Мінекономіки, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, міжнародних міжурядових організацій, закордонних юрисдикційних органів та закордонних дипломатичних установ України, що необхідні для виконання визначених завдань і функцій;

взаємодіяти з МЗС, міжнародними міжурядовими організаціями, закордонними юрисдикційними органами з питань захисту національних виробників на внутрішньому ринку, захисту інтересів національних виробників на зовнішніх ринках та врегулювання торгових суперечок в рамках СОТ, а також міжнародних договорів України;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) до розгляду питань, що належать до компетенції департаменту;

брати участь у залученні для проведення консультацій та/або врегулювання суперечок між членами СОТ та в рамках міжнародних договорів України юридичних радників, незалежних експертів та економічних радників, у тому числі іноземних;

скликати наради та утворювати робочі групи, що належать до компетенції департаменту;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту;

бути реципієнтом проектів технічної та зовнішньої допомоги держав-донорів, а також міжнародних організацій-донорів для виконання завдань, що належать до компетенції департаменту.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, що потребують оперативного вжиття заходів з метою захисту національних виробників, посадові особи структурних підрозділів Мінекономіки зобов'язані невідкладно надавати необхідні матеріали на вимогу департаменту.

  1. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.

4.2. Директор департаменту повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономіки;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономіки, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, зокрема щодо захисту внутрішнього ринку, захисту інтересів національних виробників на зовнішніх ринках та врегулювання торгових суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України, які надсилаються до інших органів виконавчої влади, на адресу підприємств, установ та організацій;

з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, які використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономіки або надання іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономіки;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономіки та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

організовує та забезпечує взаємодію Мінекономіки з МЗС, міжнародними міжурядовими організаціями, закордонними юрисдикційними органами з питань захисту національних виробників;

за дорученням керівництва Мінекономіки забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, що належать до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, використовує в роботі:

- відомості про контрагентів, напрями, обсяги запланованої та тієї, що здійснюється, міждержавної спеціалізації (кооперації) щодо створення чи виробництва товарів військового призначення або подвійного використання, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці за сукупністю всіх показників у цілому щодо України;

- відомості про зміст директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах, зустрічах, форумах, семінарах) з питань зовнішньоекономічної діяльності;

- відомості про зміст або результати конкретних переговорів з питань зовнішньоекономічної діяльності України;

- відомості про зміст превентивних заходів, що плануються українською стороною з метою протидії недружнім акціям інших країн;

відповідає за стан пожежної безпеки в приміщеннях департаменту та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього службового розпорядку;

бере участь у погодженні нормативно-правових актів щодо міжнародного співробітництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності України, у тому числі які розробляються або координуються Мінекономіки з питань захисту національних виробників;

представляє Мінекономіки в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління захисту внутрішнього ринку та заступника директора департаменту - начальника управління захисту торгових інтересів;

погоджує положення про управління, утворені у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом кадрового забезпечення роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів та професійного росту;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців департаменту.

4.5. Заступник директора департаменту:

виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності;

координує планово-організаційну роботу в департаменті, підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва Мінекономіки;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень директора департаменту;

спрямовує та координує діяльність структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, щодо залучення технічної допомоги, розроблення проектів технічної допомоги, спрямованих на розв'язання завдань, що належать до компетенції департаменту, та їх реалізацію в департаменті;

підписує листи та матеріали, що надсилаються іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономіки;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, які подаються на підпис директору департаменту та керівництву Мінекономіки;

координує виконання прийнятих рішень з питань захисту національних виробників під час урегулювання торгових суперечок у рамках СОТ та міжнародних договорів України;

за дорученням директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

за дорученням директора департаменту організовує та забезпечує взаємодію Мінекономіки з МЗС, міжнародними міжурядовими організаціями, закордонними юрисдикційними органами з питань захисту національних виробників;

у межах повноважень підписує листи, запити та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, використовує в роботі:

- відомості про зміст директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах, зустрічах, форумах, семінарах) з питань зовнішньоекономічної діяльності;

- відомості про зміст або результати конкретних переговорів з питань зовнішньоекономічної діяльності України;

- відомості про довгострокові прогнози, оцінки центральних органів виконавчої влади щодо перспектив стратегічного розвитку двостороннього (багатостороннього) співробітництва з питань зовнішньоекономічної діяльності України;

- відомості про зміст превентивних заходів, що плануються українською стороною з метою протидії недружнім акціям інших країн;

бере участь у підготовці нормативно-правових актів, які розробляються або координуються Мінекономіки, щодо міжнародного співробітництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності України, у тому числі з питань захисту внутрішнього ринку, захисту інтересів національних виробників на зовнішніх ринках та врегулювання торгових суперечок в рамках СОТ, та міжнародних договорів України; виконує інші доручення директора департаменту.

4.6 Заступник директора департаменту - начальник управління захисту внутрішнього ринку:

виконує обов'язки директора департаменту в разі тимчасової відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень директора департаменту;

здійснює за дорученням директора департаменту представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

візує документи, які подаються на підпис керівництву Мінекономіки;

координує розроблення пропозицій та виконання прийнятих рішень з питань захисту національних виробників на внутрішньому ринку;

у межах компетенції бере участь у підготовці нормативно-правових актів, які розробляються або координуються Мінекономіки, щодо міжнародного співробітництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності України, у тому числі з питань захисту національних виробників на внутрішньому ринку;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, використовує в роботі:

- відомості про зміст превентивних заходів, що плануються українською стороною з метою протидії недружнім акціям інших країн, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці;

- відомості про зміст директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах, зустрічах, форумах, семінарах) з питань зовнішньоекономічної діяльності;

- відомості про зміст або результати конкретних переговорів з питань зовнішньоекономічної діяльності України;

- відомості про довгострокові прогнози, оцінки центральних органів виконавчої влади щодо перспектив стратегічного розвитку двостороннього (багатостороннього) співробітництва з питань зовнішньоекономічної діяльності України;

виконує інші доручення директора департаменту.

4.7. Заступник директора департаменту - начальник управління захисту торгових інтересів:

виконує обов'язки директора департаменту в разі тимчасової відсутності директора департаменту, заступника директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління захисту внутрішнього ринку;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень директора департаменту;

здійснює за дорученням директора департаменту представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

візує документи, які подаються на підпис керівництву Мінекономіки;

координує розроблення пропозицій та виконання прийнятих рішень з питань захисту інтересів національних виробників на зовнішніх ринках;

у межах компетенції бере участь у підготовці нормативно-правових актів з питань зовнішньоекономічної діяльності України, що розробляються або координуються Мінекономіки, та відповідно до вимог законодавства забезпечує захист національних торгових інтересів;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, використовує в роботі:

- відомості про зміст директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах, зустрічах, форумах та семінарах) з питань зовнішньоекономічної діяльності;

- відомості про зміст або результати конкретних переговорів з питань зовнішньоекономічної діяльності України;

- відомості про довгострокові прогнози, оцінки центральних органів виконавчої влади щодо перспектив стратегічного розвитку двостороннього (багатостороннього) співробітництва з питань зовнішньоекономічної діяльності України;

виконує інші доручення директора департаменту.

 

Директор департаменту захисту
національного виробника

Н. Сидорук