МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 8 травня 2020 року N 847

Про затвердження нової редакції Положення УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ПРОДУКТІВ М'ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", статті 15 та частини четвертої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" наказую:

 1. Затвердити Положення УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ПРОДУКТІВ М'ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ в новій редакції, що додається.
 2. Завідувачу УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ПРОДУКТІВ М'ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Болотько Р. Г.:

у тижневий строк у встановленому порядку подати Положення на державну реєстрацію;

у десятиденний строк після державної реєстрації Положення поінформувати Мінекономіки про її проведення.

 1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18.01.2013 N 27 "Про затвердження нової редакції Положення Української державної контрольно-виробничої лабораторії продуктів м'ясної і молочної промисловості".
 2. Цей наказ набирає чинності з дня його прийняття, крім пункту 3, який набирає чинності з дня державної реєстрації Положення, зазначеного в пункті 1 цього наказу.

 

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

І. Петрашко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
08 травня 2020 року N 847
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
____________ І. Петрашко

ПОЛОЖЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ПРОДУКТІВ М'ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

(ідентифікаційний код 00452742)

(нова редакція)

 1. Загальні положення

1.1. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНО-ВИРОБНИЧА ЛАБОРАТОРІЯ ПРОДУКТІВ М'ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (далі - Лабораторія) заснована на державній власності, належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Уповноважений орган управління) та є бюджетною неприбутковою організацією.

1.2. Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими державними органами, а також цим Положенням.

1.3. Лабораторія утворена постановою Ради Міністрів УРСР від 29.06.71 N 302 "Про заходи по поліпшенню санітарно-гігієнічного стану на молочнотоварних фермах, молокопереробних заводах, підприємствах торгівлі по реалізації молочних продуктів". Згідно з наказом Мінсільгосппроду України від 29.05.92 N 48 "Питання Міністерства сільського господарства і продовольства України" Лабораторія була передана в підпорядкування Мінсільгосппроду України.

 1. Найменування та місцезнаходження

2.1. Повне найменування:

українською мовою - УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНО-ВИРОБНИЧА ЛАБОРАТОРІЯ ПРОДУКТІВ М'ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.

2.2. Скорочене найменування:

українською мовою - УДКВЛ продуктів м'ясної і молочної промисловості.

2.3. Місцезнаходження: вул. Велика Житомирська, 6/11, м. Київ, Україна, 01025.

 1. Мета і предмет діяльності Лабораторії

3.1. Лабораторія утворена з метою контролю виробництва та сприяння випуску продукції м'ясної і молочної промисловості гарантованої якості.

3.2. Предметом діяльності Лабораторії є:

контроль за додержанням підприємствами всіх форм власності стандартів, технологічних інструкцій, галузевих рекомендацій та санітарних правил під час виробництва м'ясних і молочних продуктів;

надання допомоги лабораторіям підприємств усіх форм власності в організації технохімічного і мікробіологічного контролю виробництва продукції;

підвищення ефективності роботи виробничих лабораторій підприємств м'ясної і молочної промисловості з питань забезпечення і підвищення якості продукції, що виробляється.

Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують дозволів чи ліцензій, здійснюються Лабораторією після їх отримання.

 1. Юридичний статус Лабораторії

4.1. Лабораторія є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Лабораторія набуває з дня її державної реєстрації в установленому законом порядку,

4.2. Лабораторія здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та цього Положення, яке затверджується Уповноваженим органом управління.

4.3. Лабораторія має самостійний баланс, рахунки у відділеннях Державної казначейської служби України, власну печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням.

4.4. Лабораторія має право в порядку, установленому законодавством та Уповноваженим органом управління, учиняти правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати обов'язки, здійснювати претензійну роботу, бути відповідачем або позивачем у судах України та інших держав.

4.5. Лабораторія відповідає за своїми зобов'язаннями в межах належного їй майна.

Лабораторія не несе відповідальності за зобов'язаннями власника (Уповноваженого органу управління), а власник (Уповноважений орган управління) не несе відповідальності за зобов'язаннями Лабораторії, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

4.6. Збитки, завдані Лабораторії внаслідок виконання рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом незаконними (неконституційними) або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.7. Уповноважений орган управління не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність Лабораторії.

4.8. Доходи (прибутки) Лабораторії використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети та напрямів діяльності Лабораторії, визначених цим Положенням.

4.9. Лабораторії забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини між засновником (Уповноваженим органом управління), членами Лабораторії, працівниками Лабораторії, у тому числі завідувачем (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління Лабораторії та іншими пов'язаними з ними особами.

 1. Права та обов'язки Лабораторії

5.1. Лабораторія має право:

самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрями розвитку відповідно до галузевих, науково-технічних прогнозів та пріоритетів;

укладати договори та вчиняти інші правочини згідно із законодавством;

звертатися до Уповноваженого органу управління з пропозиціями щодо вжиття заходів у разі невідповідності м'ясної та молочної продукції, наданої підприємствами всіх форм власності для проведення експертизи, діючим стандартам та вимогам нормативної документації;

уносити керівництву підприємств м'ясної та молочної промисловості всіх форм власності пропозиції щодо припинення виробництва неякісної продукції до усунення виявлених порушень санітарних норм або технологічних режимів, що створюють умови для випуску недоброякісної продукції.

брати участь у комісіях з перевірки роботи підприємств м'ясної та молочної промисловості всіх форм власності з питань організації технохімічного і мікробіологічного контролю, додержання санітарних правил та технологічних інструкцій;

відбирати зразки готової продукції та сировини на підприємствах м'ясної та молочної промисловості всіх форм власності для органолептичних, фізико-хімічних і мікробіологічних досліджень відповідно до діючих стандартів та галузевих рекомендацій;

надавати пропозиції підприємствам м'ясної та молочної промисловості всіх форм власності щодо додержання діючих стандартів, інструкцій, рецептур та галузевих рекомендацій під час виробництва продукції;

одержувати в установленому порядку інформацію і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

користуватись іншими правами, передбаченими законодавством.

5.2. Лабораторія зобов'язана:

забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів і платежів до бюджету та державних цільових фондів згідно із законодавством;

забезпечувати збереження закріпленого за нею державного майна та цільове використання коштів Лабораторії;

здійснювати свою фінансову діяльність у межах затвердженого кошторису доходів і видатків з дотриманням фінансової (бюджетної) дисципліни;

здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт основних фондів, а також забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей;

створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці та техніки безпеки;

здійснювати заходи з удосконалення організації діяльності Лабораторії;

здійснювати заходи з удосконалення системи оплати праці з метою підвищення матеріальної заінтересованості працівників у результатах як особистої праці, так і роботи Лабораторії, забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Лабораторії;

виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки;

забезпечувати збереження державної таємниці та режиму секретності;

здійснювати заходи з додержання законодавства з питань цивільного захисту;

здійснювати бухгалтерський та оперативний облік, складати статистичну і фінансову звітність у межах затвердженого кошторису доходів і видатків згідно із законодавством;

надавати Уповноваженому органу управління інформацію про фінансово-господарську діяльність Лабораторії, стан об'єктів державної власності, у тому числі корпоративних прав, ефективність управління державним майном.

 1. Майно Лабораторії

6.1. Майно Лабораторії становлять основні фонди, оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Лабораторії.

6.2. Майно Лабораторії є державною власністю, закріплюється за нею на праві оперативного управління.

6.3. Джерелами формування майна Лабораторії є:

майно, у тому числі кошти, передані Уповноваженим органом управління;

бюджетні кошти;

безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, безповоротна та безоплатна допомога юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.

6.4. Відчуження, у тому числі реалізація та придбання транспортних засобів, надання в оренду, списання основних фондів, що є державною власністю і закріплені за Лабораторією на праві оперативного управління, здійснення застави цілісного майнового комплексу Лабораторії, її структурних підрозділів, будівель і споруд, передача в іпотеку здійснюються за погодженням з Уповноваженим органом управління в порядку, установленому законодавством.

6.5. Лабораторія в повному обсязі володіє правом власності на створену нею інформацію.

6.6. Збитки, завдані Лабораторії в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються їй відповідно до закону.

6.7. Лабораторія здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та законодавства.

6.8. Лабораторія не має права безоплатно передавати належне їй майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.

6.9. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів здійснюються лише за згодою Уповноваженого органу управління.

6.10. У встановленому законодавством порядку Уповноважений орган управління та інші державні органи здійснюють контроль за ефективністю використання та збереженням закріпленого за Лабораторією державного майна і коштів та здійсненням господарської діяльності.

 1. Статутний капітал Лабораторії

7.1. Для забезпечення діяльності Лабораторії за рахунок майна, переданого їй Уповноваженим органом управління, та інших не заборонених законодавством джерел створюється статутний капітал Лабораторії, який становить 7074 (сім тисяч сімдесят чотири) гривні.

7.2. Статутний капітал Лабораторії може бути збільшено або зменшено за рішенням Уповноваженого органу управління.

 1. Управління Лабораторією

8.1. Управління Лабораторією здійснюється відповідно до законодавства та цього Положення.

8.2. Уповноважений орган управління реалізує свої права щодо управління Лабораторією через завідувача, який підзвітний Уповноваженому органу управління.

8.3. Управління Лабораторією відповідно до повноважень, визначених законодавством та цим Положенням, здійснюється його завідувачем, який призначається на посаду Уповноваженим органом управління шляхом укладення контракту, у якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність завідувача, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади та інші умови найму за погодженням сторін.

8.4. Завідувач відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює керівництво Лабораторією;

несе персональну відповідальність за стан та діяльність Лабораторії;

без окремого доручення представляє інтереси Лабораторії в усіх органах, установах, організаціях та на підприємствах;

готує пропозиції щодо вдосконалення роботи Лабораторії;

уносить пропозиції щодо формування стратегії та пріоритетних напрямів розвитку Лабораторії;

звітує перед Уповноваженим органом управління про результати діяльності Лабораторії;

подає Уповноваженому органу управління інформацію про фінансово-господарську діяльність Лабораторії, стан об'єктів державної власності, у тому числі корпоративних прав, ефективність управління державним майном;

подає Уповноваженому органу управління пропозиції щодо внесення змін до цього Положення;

видає від імені Лабораторії довіреності на вчинення відповідних правочинів;

видає накази та розпорядження з питань діяльності Лабораторії;

формує кошторис на утримання Лабораторії і подає його на затвердження Уповноваженому органу управління;

подає на затвердження до Уповноваженого органу управління штатний розпис і організаційну структуру Лабораторії та внесення змін до них;

вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначає на посади та звільняє з посад працівників Лабораторії, крім заступників завідувача, головного бухгалтера та керівника юридичної служби Лабораторії, які призначаються на посади і звільняються з посад завідувачем Лабораторії за погодженням з Уповноваженим органом управління, здійснює розподіл функціональних обов'язків між ними, уживає заходів для їх заохочення та накладає дисциплінарні стягнення; приймає відповідно до законодавства рішення про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників Лабораторії;

відповідно до законодавства встановлює розпорядок робочого дня, обирає форми і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених колективним договором;

здійснює в установленому порядку періодичне проведення атестації всіх працівників Лабораторії;

здійснює матеріальне заохочення (преміювання, винагороди, доплати та надбавки) працівників Лабораторії відповідно до законодавства та на умовах, передбачених колективним договором;

забезпечує безпечні умови роботи працівникам Лабораторії;

укладає колективний договір;

вирішує питання організації бухгалтерського та іншого обліку в Лабораторії, а також підписує фінансову та іншу звітність відповідно до законодавства;

розпоряджається відповідно до законодавства та цього Положення майном Лабораторії, у тому числі її коштами;

укладає від імені Лабораторії договори (укладання договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, а також унесення змін до них здійснюються за погодженням з Уповноваженим органом управління);

погоджує відповідно до закону з Уповноваженим органом управління передачу в оренду майна, закріпленого за Лабораторією на праві оперативного управління;

забезпечує відповідно до закону оприлюднення Лабораторією інформації про її діяльність та несе відповідальність за оприлюднення та достовірність такої інформації;

погоджує свої відрядження за кордон з Уповноваженим органом управління;

відповідає за створення та функціонування системи внутрішнього контролю згідно з вимогами наказу Міністерства фінансів України від 14.09.2012 N 995 "Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах";

вирішує інші питання діяльності Лабораторії відповідно до вимог законодавства та цього Положення.

На період відсутності завідувача тимчасове виконання обов'язків керівника Лабораторії покладається на одного із заступників завідувача згідно з наказом.

8.5. Завідувач та заступники завідувача Лабораторії мають право подавати документи для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, закріплене за Лабораторією на праві оперативного управління.

8.6. У разі зміни завідувача Лабораторії обов'язковим є проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності Лабораторії в порядку, передбаченому законом.

 1. Трудовий колектив Лабораторії

9.1. Трудовий колектив Лабораторії становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у її діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, угодою).

9.2. Трудовий колектив Лабораторії формується на загальних засадах відповідно до вимог законодавства.

9.3. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Лабораторії, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог законодавства.

9.4. Відносини між адміністрацією Лабораторії та трудовим колективом регулюються колективним договором.

9.5. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Лабораторії, розробляються і приймаються її органами управління за участю трудового колективу та уповноважених нею органів і відображаються в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Лабораторії.

9.6. Питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров'я, обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю завідувача Лабораторії.

9.7. Загальні збори трудового колективу Лабораторії:

розглядають і схвалюють проект колективного договору;

заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору;

беруть участь у визначенні критеріїв матеріального стимулювання праці співробітників Лабораторії;

беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку Лабораторії.

9.8. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не може входити завідувач Лабораторії.

9.9. Члени органу колективного самоврядування обираються таємним голосуванням на три роки не менше як двома третинами голосів. Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації Лабораторії без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

9.10. Трудовий колектив реалізує свої повноваження на підставі рішень загальних зборів, які проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні працівників шляхом відкритого голосування. Інформацію про проведення зборів трудового колективу доводять до відома всіх працівників за тиждень. Загальні збори визначають своїх повноважних представників для підписання колективного договору та контролю за його виконанням.

9.11. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Лабораторії, яка діє згідно із законодавством.

9.12. Оплата праці працівників Лабораторії здійснюється за рахунок коштів загального фонду згідно із законодавством.

 1. Діяльність Лабораторії

10.1. Лабораторія самостійно планує свою діяльність.

10.2. Лабораторія здійснює забезпечення власної діяльності.

10.3. Під час провадження діяльності Лабораторія користується земельними, водними та іншими природними ресурсами відповідно до вимог законодавства.

10.4. Лабораторія утримується та здійснює фінансування заходів, передбачених цим Положенням, за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до державних цільових програм, а також інших не заборонених законодавством джерел.

10.5. Порядок одержання і витрачання коштів визначається законодавством та здійснюється в межах кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління.

 1. Компетенція Уповноваженого органу управління

11.1. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого Лабораторії, що пов'язані з володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, визначених законодавством, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

11.2. Уповноважений орган управління:

11.2.1. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Лабораторії.

11.2.2. Затверджує Положення та зміни до Положення Лабораторії, здійснює контроль за його дотриманням.

11.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади завідувача Лабораторії, укладає і розриває з ним контракт, здійснює контроль за дотриманням його вимог.

11.2.4. Затверджує стратегічні плани розвитку Лабораторії та здійснює контроль за їх виконанням.

11.2.5. Затверджує інвестиційні плани Лабораторії та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку.

11.2.6. Проводить моніторинг фінансової діяльності Лабораторії.

11.2.7. Здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) дисципліною Лабораторії.

11.2.8. Веде облік об'єктів державної власності, що перебувають в його управлінні, здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням таких об'єктів Лабораторії.

11.2.9. Затверджує штатний розпис і організаційну структуру Лабораторії та зміни до них.

11.2.10. Затверджує кошторис Лабораторії.

11.2.11. Погоджує кандидатури на посади заступників завідувача, головного бухгалтера і керівника юридичної служби Лабораторії та звільнення їх з посад.

11.2.12. Погоджує укладання Лабораторією договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, а також унесення змін до них.

11.2.13. Погоджує в установленому законодавством порядку передачу в оренду майна та єдиних майнових комплексів, закріплених за Лабораторією на праві оперативного управління, а також придбання та реалізацію транспортних засобів.

11.2.14. Погоджує відрядження завідувача Лабораторії за кордон.

11.2.15. Забезпечує виконання відповідно до законодавства функцій з управління об'єктами державної власності.

11.2.16. Погоджує списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів та прискорену амортизацію основних фондів.

11.2.17. У разі зміни завідувача Лабораторії забезпечує проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності Лабораторії в порядку, передбаченому законом.

11.2.18. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та цього Положення.

 1. Припинення Лабораторії

12.1. Припинення Лабораторії здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.

12.2. Ліквідація Лабораторії здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Уповноваженим органом управління, а в разі її припинення за рішенням суду - комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

12.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Лабораторією. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Лабораторії, подає його на затвердження до Уповноваженого органу управління. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для подання заяв та претензій кредиторами визначаються законом.

12.4. Лабораторія вважається такою, що припинилася, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію її припинення.

12.5. У разі припинення Лабораторії (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання, перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

12.6. Працівникам Лабораторії, які звільняються у зв'язку з її реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

__________