МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2020

м. Київ

N 284

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 січня 2021 р. за N 105/35727

Про затвердження Змін до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року N 850), та з метою запровадження єдиного механізму розміщення тимчасових споруд

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року N 244, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за N 1330/20068, що додаються.

2. Директорату просторового планування територій та архітектури (Литвинчук М.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Лозинського В.

 

Міністр

Олексій ЧЕРНИШОВ

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

Олег МІРОШНІЧЕНКО

 

ЗМІНИ
до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

1. У розділі I:

1) у пункті 1.4:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами другим - восьмим;

в абзаці другому слова "має намір" замінити словами "реалізує право";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;

абзац третій викласти в такій редакції:

"паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС та благоустрій прилеглої території на топографо-геодезичній основі М 1:500, інженерне забезпечення, зовнішній архітектурний вигляд ТС та напрям підприємницької діяльності;";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"схема розміщення ТС - графічні матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі М 1:500 суб'єктом господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, які відображають розміщення ТС із прив'язкою до місцевості (будівлі, споруди, інженерні мережі тощо), планувальними обмеженнями та зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення прилеглої території (розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами тощо);";

абзац сьомий виключити;

2) пункти 1.5 - 1.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.8 - 1.12 вважати відповідно пунктами 1.5 - 1.9.

3) пункти 1.5, 1.6 викласти в такій редакції:

"1.5. Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, має бути передбачено схемою розміщення ТС, при цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25 % площі цієї ТС.

1.6. Розміщення ТС у межах ринків, інших торговельних об'єктів визначається планувальною документацією їх території або проектною документацією їх споруд.";

4) пункт 1.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.8, 1.9 вважати відповідно пунктами 1.7, 1.8.

2. У розділі II:

1) у пункті 2.2 слова "міської ради," замінити словами "міської ради або";

2) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. До заяви додаються:

графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;

реквізити замовника (найменування/прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) / місцезнаходження ТС / контактна інформація) та напрям підприємницької діяльності.

Цей перелік документів є вичерпним.";

3) у пункті 2.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.4. Для визначення відповідності намірів щодо місця розташування ТС містобудівній документації, будівельним нормам відповідний комплект документів направляється до органу з питань містобудування та архітектури сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації.";

в абзаці другому друге речення виключити;

4) пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Про відповідність намірів замовника щодо місця розташування ТС містобудівній документації, будівельним нормам замовник повідомляється відповідним органом з питань містобудування та архітектури письмово протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного комплекту документів або замовнику надається аргументована відмова щодо реалізації намірів розміщення ТС.";

5) у пункті 2.6:

в абзаці третьому слова "що має ліцензію на виконання проектних робіт," замінити словами "який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат";

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

6) у пункті 2.7 слово "оформлюється" замінити словом "надається";

7) у пункті 2.8 слова "схеми благоустрою прилеглої території," виключити;

8) пункт 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. Паспорт прив'язки ТС включає:

титульний аркуш із зазначенням реквізитів замовника (найменування/прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) / місцезнаходження ТС / контактна інформація) та напряму підприємницької діяльності;

схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500;

ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС);

технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж.

Цей перелік документів є вичерпним.";

9) у пункті 2.12 слова "виконавчого органу" виключити;

10) пункт 2.17 викласти в такій редакції:

"2.17. Строк дії паспорта прив'язки ТС визначається органом з питань містобудування та архітектури відповідної ради або районної державної адміністрації з урахуванням строків реалізації положень містобудівної документації на місцевому рівні.".

11) пункт 2.25 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.26 - 2.35 вважати відповідно пунктами 2.25 - 2.34.

3. У тексті Порядку слова "паспорт прив'язки" в усіх відмінках доповнити абревіатурою "ТС".

4. Додаток 1 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

 

Т. в. о. генерального директора
Директорату просторового планування
територій та архітектури

Марина ЛИТВИНЧУК

 

ПАСПОРТ ПРИВ'ЯЗКИ ТС

_____________________________________________________________________________________
                                                      (назва ТС із зазначенням напряму підприємницької діяльності)
_____________________________________________________________________________________

Замовник _____________________________________________________________________________
                          (найменування / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) / місцезнаходження ТС / контактна інформація)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Примірник N* ______________

Реєстраційний N _____________

Паспорт прив'язки ТС виданий
_____________________________________________________________________________________
       (керівник (заступник керівника) органу з питань містобудування та архітектури сільської, селищної, міської ради,
                                                                             районної державної адміністрації)

Паспорт прив'язки ТС дійсний до "___" ____________ 20__ року.

______________________________
(посада)

______________
(підпис)

_________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)


М. П. (за наявності)

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

Паспорт прив'язки продовжено до "___" ____________ 20__ року.

______________________________
(посада)

______________
(підпис)

_________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)


М. П. (за наявності)

____________
Паспорт прив'язки ТС складається у двох примірниках. Перший примірник надається замовнику, другий - зберігається в органі містобудування та архітектури, який видав паспорт прив'язки ТС.

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС)

М 1:50

 

 

Місце креслення

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС

М 1:500

 

 

Місце креслення

 

 

Експлікація:

місце розташування ТС;

червоні лінії;

лінії регулювання забудови;

місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:
_____________________________________________________________________________________

_________________
(підпис)

________________________________________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ керівника (заступника) підприємства,
установи, організації, розробника)


М. П. (за наявності)

Дата складання ___ ____________ 20__ року
 

_____________________________________________________________________________________

___________