АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
від 7 березня 2019 року N 144-р

Про допустимість нової державної допомоги для конкуренції

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 06.03.2018 N 500-01/1644-п та повідомлення про нову державну допомогу Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.12.2018 N 066-1016 (зареєстроване в Комітеті за N 1076-ПДД від 28.12.2018 та N 1-ПДД від 02.01.2019) (далі - Повідомлення), що було подано на виконання

статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання", за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 4 березня 2016 року N 2-рп та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 4 квітня 2016 року за N 501/28631, встановив:

 1. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

1.1. Надавач підтримки

(1) Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (04070, м. Київ, вул. Спаська, 12, ідентифікаційний код юридичної особи 42475311).

1.2. Отримувач підтримки

(2) Комунальна установа "Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Центр) (04070, м. Київ, вул. Спаська, 12, ідентифікаційний код юридичної особи 21507625).

1.3. Мета (ціль) підтримки

(3) Метою (ціллю) підтримки є:

- забезпечення діяльності Центру з метою науково-дослідного вивчення об'єктів культурної спадщини міста Києва, забезпечення їх обліковою та пам'яткоохоронною документацією з метою належного обліку, збереження й захисту таких об'єктів, проведення комплексу протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках культурної спадщини міста Києва.

1.4. Очікуваний результат

(4) Створення умов для збереження історичної самобутності Києва, формування принципів та механізмів столичної пам'яткоохоронної політики, охорона та збереження об'єктів культурної спадщини, їх популяризація.

1.5. Форма підтримки

(5) Поточні та капітальні трансферти.

1.6. Обсяг підтримки

(6) Загальний обсяг підтримки - 155386,3 тис. грн, з них:

- 2019 рік - 49098,3 тис. грн;

- 2020 рік - 51847,8 тис. грн;

- 2021 рік - 54440,2 тис. грн.

1.7. Підстава для надання підтримки

(7) Закон України "Про культуру".

(8) Закон України "Про охорону культурної спадщини".

(9) Закон України "Про охорону археологічної спадщини".

(10) Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1760 "Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України".

(11) Проект рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини міста Києва на 2019 - 2021 роки" (далі - Програма).

1.8. Тривалість підтримки

(12) 01.01.2019 - 31.12.2021.

 1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОГРАМИ

(13) Відповідно до розділу 2 Програми вона спрямована на реалізацію стратегічної цілі "Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві" Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060 у редакції рішення Київської міської ради від 06.07.2017 N 724/2886.

(14) Розділом 3 Програми встановлено, що на 01.01.2018 на державному обліку перебуває 3564 пам'ятки, з них національного значення - 344, місцевого значення - 202, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини - 1199.

Програма створена для проведення перевірки стану (інвентаризації) об'єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних) з метою швидкого реагування на різноманітні загрози для об'єктів культурної спадщини щодо їх збереження. Програма призначена для визначення найбільш цінних пам'яток, їх реставрації та пристосування для подальшого залучення до міських, національних та міжнародних туристичних маршрутів, а також для представлення об'єктів у єдиній інформаційній базі об'єктів культурної спадщини міста Києва та здійснення заходів з їх популяризації, визначення їх охоронних зон та режимів використання, виготовлення облікової документації для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та інших заходів.

(15) Основними напрямами Програми, згідно з розділом 3 Програми, є:

- науково-дослідне забезпечення збереження об'єктів культурної спадщини;

- контроль за належним утриманням та збереженням об'єктів культурної спадщини;

- забезпечення розроблення пам'яткоохоронної документації;

- реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини;

- забезпечення консервації археологічного матеріалу;

- викуп аварійних об'єктів культурної спадщини;

- популяризація історико-культурної спадщини;

- вдосконалення співпраці між Київською міською радою та центральними органами виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини міста Києва шляхом проведення спільних консультацій, залучення фахівців центральних органів виконавчої влади до роботи Консультаційної ради Департаменту охорони культурної спадщини;

- посилення відповідальності за порушення пам'яткоохоронного законодавства для підвищення ефективності і якості охорони об'єктів культурної спадщини;

- вдосконалення механізмів залучення інвесторів до реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста Києва.

(16) Очікувані результати від реалізації Програми:

- внесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

- збереження історико-містобудівного середовища та об'єктів культурної спадщини;

- створення комплексної управлінської системи, у т. ч. створення нового комунального закладу "Центр консервації предметів археології", який буде віднесено до сфери управління новоутвореного Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- застосування механізму обміну інформацією в межах загальної інформаційної системи міста між структурними підпорядкованими підрозділами міських служб, установ, організацій, громадян тощо;

- приведення пам'яток до задовільного технічного та експлуатаційного стану, вдосконалення механізмів залучення інвесторів до реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста Києва шляхом проведення конференцій, семінарів, круглих столів;

- підвищення ролі пам'яток у створенні позитивного іміджу міста, а також збільшення надходжень до міського бюджету від проведення туристичної діяльності;

- створення інформаційного середовища з метою формування поваги до історико-культурної спадщини столиці для її збереження;

- створення платформи діалогу між громадою та органами самоврядування заради збереження культурної спадщини та сталого розвитку міста.

 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

3.1. Надання державної підтримки у сфері культурної спадщини

(17) Статтею 11 Конституції України передбачено, що держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

(18) Згідно з абзацом четвертим статті 54 Конституції України культурна спадщина охороняється законом. Абзацом п'ятим статті 54 Конституції України передбачено, що держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність.

(19) Відповідно до пункту 6 частини першої статті 1 Закону України "Про культуру" культура - сукупність матеріального і духовного надбання певної людської спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом тривалого періоду, що передається від покоління до покоління, включає всі види мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту та відображає рівень розвитку цієї спільноти.

(20) Згідно з частиною першою статті 16 Закону України "Про культуру" органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують збереження культурних цінностей на території України, охорону культурної спадщини, захист історичного середовища.

(21) Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України "Про охорону культурної спадщини" культурна спадщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини.

(22) Відповідно до абзацу третього статті 1 Закону України "Про охорону культурної спадщини" об'єкт культурної спадщини - визначене місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти (об'єкти підводної культури та археологічної спадщини), інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

(23) Абзацом четвертим статті 1 Закону України "Про охорону культурної спадщини" передбачено, що нерухомий об'єкт культурної спадщини - об'єкт культурної спадщини, який не може бути перенесений на інше місце без втрати його цінності з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду та збереження своєї автентичності.

(24) Статтею 10 Закону України "Про охорону культурної спадщини" встановлено, що органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють: діяльності Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, інших громадських, науково-дослідних, проектних організацій, установ та підприємств різних форм власності щодо охорони культурної спадщини; підприємствам будівельних матеріалів і виробів, спеціалізованим організаціям та майстерням щодо виконання робіт з ремонту, реставрації, реабілітації пам'яток; підготовці фахівців з охорони культурної спадщини.

(25) Частиною першою статті 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини" передбачено, що власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього Закону та охоронного договору.

(26) Відповідно до абзацу першого статті 38 Закону України "Про охорону культурної спадщини" фінансування охорони культурної спадщини здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів.

(27) Відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону археологічної спадщини" фінансування охорони археологічної спадщини здійснюється за рахунок загального і спеціального фондів Державного бюджету України.

Джерелами фінансування заходів у сфері охорони, захисту, дослідження археологічної спадщини можуть бути кошти власників археологічних об'єктів чи уповноважених ними органів або осіб, які набули права володіння, користування чи управління пам'ятками, кошти замовників робіт, благодійні внески та пожертвування, у тому числі валютні, на охорону археологічної спадщини та інші джерела, не заборонені законодавством України.

(28) Відповідно до підпункту 5 пункту "а" статті 30 Закону України "Про органи місцевого самоврядування" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, зокрема, належать власні (самоврядні) повноваження забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.

(29) Згідно з підпунктом 5 пункту "б" частини першої статті 31 Закону України "Про органи місцевого самоврядування" передбачено, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, зокрема, належать організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників.

(30) Підпунктом 7 пункту "а" статті 32 Закону України "Про органи місцевого самоврядування" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, зокрема, належать власні (самоврядні) повноваження створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел.

3.2. Ознаки державної допомоги

(31) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(32) Державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(33) Відповідно до частини другої статті 1 Закону терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)" вживаються у Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

(34) Пунктом 4 частини першої статті 6 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" передбачено, що державна допомога може бути визнана допустимою, якщо вона надається для певних цілей, зокрема підтримки та збереження національної культурної спадщини, якщо вплив такої державної допомоги на конкуренцію є неістотним.

(35) Відповідно до пункту "d" частини третьої статті 262 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію) допомога для підтримки культури та збереження культурної спадщини, якщо така допомога не має несприятливого впливу на умови торгівлі всупереч інтересам Сторін, може вважатися сумісною з належним виконанням цієї Угоди.

(36) Слід зазначити, що згідно із статтею 264 Угоди про асоціацію Сторони домовились, що вони застосовуватимуть положення Угоди з використанням як джерела тлумачення критеріїв, що випливають із застосування статей 106, 107 та 93 Договору про функціонування Європейського Союзу, зокрема відповідну судову практику Суду Європейського Союзу, а також відповідне вторинне законодавство, рамкові положення, керівні принципи та інші чинні адміністративні акти Союзу.

(37) Статтею 107 (3) (d) Договору про функціонування Європейського Союзу (Офіційний вісник Європейського Союзу С83/54 від 30.03.2010) передбачено, що сумісною з внутрішнім ринком можна вважати допомогу, що сприяє культурному розвиткові та збереженню культурної спадщини, якщо така допомога не впливає на умови торгівлі та конкуренцію в Союзі такою мірою, що це суперечить спільному інтересові.

(38) Відповідно до пункту 33 розділу 2.6 "Культура та культурна спадщина, включаючи охорона природи" Повідомлення Європейської комісії щодо поняття державної допомоги згідно зі статтею 107 (1) Договору про функціонування Європейського Союзу, культура - це засіб вираження самобутності, цінностей та ідей, які відображають та формують народи Союзу. Сфера культури та збереження культурної спадщини охоплює велике різноманіття напрямів і видів діяльності, зокрема музеї, архіви, бібліотеки, культурно-мистецькі центри або простори, театри, оперні театри, концертні зали, археологічні пам'ятки, пам'ятники, історичні місця та будівлі, звичаї та ремесла, фестивалі та виставки, а також освітні заходи культурно-мистецького спрямування.

(39) Відповідно до статті 53 Регламенту Комісії (ЄС) N 651/2014 від 17.06.2014, яким встановлюються окремі категорії допомоги, сумісні з внутрішнім ринком, при застосуванні статей 107 та 108 Договору про функціонування Європейського Союзу (далі - Регламент Комісії (ЄС) N 651/2014), допомога в галузі культури та збереження спадщини може надаватися для таких культурних цілей та діяльності:

 1. a) діяльність музеїв, архівів, бібліотек, мистецьких та культурних центрів, театрів, оперних театрів, концертних залів, інших організацій, що здійснюють постановки в реальному житті, установ із збереження спадщини кіно, інших подібних об'єктів художньої та культурної інфраструктури, організацій та установ;
 2. b) збереження матеріальної спадщини, включаючи всі форми рухомих чи нерухомих культурних надбань, археологічні пам'ятки, пам'ятники, історичні пам'ятки та будівлі; збереження природної спадщини, що пов'язана з культурною спадщиною або офіційно визнана культурною чи природною спадщиною органами державної влади;
 3. c) збереження нематеріальної спадщини в будь-якій формі, включаючи національні традиції та ремесла;
 4. d) проведення художніх або культурних заходів і вистав, фестивалів, виставок та інших подібних культурних заходів;
 5. e) діяльність із культурної та художньої освіти, підвищення розуміння важливості захисту та популяризації різноманіття культурних виразів через освітні програми та програми підвищення обізнаності громадськості, у тому числі через використання нових технологій;
 6. f) написання, переклад, редагування, виготовлення, розповсюдження, оцифрування та публікація музичних та літературних творів.

(40) Допомога може надаватись у формі:

 1. a) інвестиційної допомоги, включаючи допомогу на будівництво та модернізацію об'єкта культурної інфраструктури;
 2. b) операційної допомоги.

(41) Для операційної допомоги допустимими витратами є:

 1. a) витрати, пов'язані з постійною або періодичною діяльністю культурно-освітньої установи чи об'єкта культурної спадщини, включаючи виставки, вистави та інші подібні заходи, що відбуваються під час звичайної діяльності;
 2. b) витрати на культурно-мистецьку освіту та стимулювання розуміння важливості захисту та популяризації різноманіття виразів культури за допомогою освітніх програм та програм підвищення обізнаності громадськості, в тому числі з використанням нових технологій;
 3. c) витрати на покращення громадського доступу до закладів культури або об'єктів культурної спадщини, включаючи витрати на оцифрування та використання нових технологій, витрати на покращення доступності для осіб з інвалідністю;
 4. d) експлуатаційні витрати, безпосередньо пов'язані з культурним проектом або діяльністю, зокрема, витрати на оренду нерухомості та культурних об'єктів, транспортні витрати, витрати на матеріали, безпосередньо пов'язані з культурним проектом або діяльністю, витрати на архітектурні споруди для виставок чи постановок, витрати на оренду інструментів, програмного забезпечення, обладнання, витрати на права доступу до авторських робіт та інші витрати, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності, витрати на рекламу, що безпосередньо пов'язана з проектом чи діяльністю; амортизаційні відрахування, якщо вони не покривались за рахунок інвестиційної допомоги;
 5. e) витрати на оплату праці персоналу культурної установи, об'єкта культурної спадщини або який задіяний у проекті;
 6. f) витрати на консультаційні та допоміжні послуги, що надаються сторонніми консультантами та постачальниками послуг, що понесені безпосередньо внаслідок реалізації проекту.

(42) Для операційної допомоги обсяг допомоги не повинен перевищувати суми, необхідної для покриття операційних витрат та забезпечення розумного рівня прибутку за відповідний період. Це забезпечується заздалегідь на основі розумних прогнозних розрахунків або за допомогою механізму повернення.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ЗАХОДУ ПІДТРИМКИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

4.1. Надання підтримки суб'єкту господарювання

(43) Згідно з пунктом 2 Положення про установу "Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.12.2009 N 906/2975 (далі - Положення), Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, бланки, штампи, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

(44) Відповідно до інформації, наданої у Повідомленні, Центр є неприбутковою організацією, водночас Центр отримує дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг), що становить:

- за 2015 рік - 1849,8 тис. грн;

- за 2016 рік - 3955,1 тис. грн;

- за 2017 рік - 3824,9 тис. грн.

(45) Статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" передбачено, що суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими.

(46) Отже, отримувач фінансової підтримки - Центр є суб'єктом господарювання у розумінні Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

4.2. Надання підтримки за рахунок ресурсів держави

(47) Відповідно до інформації, наданої в Повідомленні, фінансова підтримка Центру надаватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету міста Києва, тобто за рахунок місцевих ресурсів у розумінні Закону.

4.3. Створення переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності

(48) Повідомлена підтримка спрямована на фінансування визначеного суб'єкта господарювання, який провадить конкретні види господарської діяльності у сфері культури та збереження культурної спадщини. Отже, підтримка спрямована на окремі види господарської діяльності.

(49) Підтримка спрямована на часткове фінансування операційних витрат отримувача (витрат на оплату праці, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату комунальних послуг, оплату окремих послуг та заходів), тобто отримувач частково звільняється від звичайних витрат, які б здійснював суб'єкт господарювання, що провадить аналогічну господарську діяльність у сфері культури та збереження культурної спадщини за звичайних ринкових умов, тобто без втручання держави. Отже, у результаті отримання повідомленої фінансової підтримки Центр набуває переваг, які недоступні іншим суб'єктам господарювання за звичайних ринкових умов.

4.4. Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції

(50) Як зазначено вище, Центр отримує переваги в результаті надання повідомленої фінансової підтримки, що відповідно покращує конкурентну позицію отримувача порівняно з іншими суб'єктами господарювання, які здійснюють або могли б здійснювати аналогічну господарську діяльність у сфері культури та збереження культурної спадщини, та які не отримують такої фінансової підтримки. Отже, повідомлена підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

4.5. Віднесення повідомленої фінансової підтримки до державної допомоги

(51) Враховуючи викладене, фінансова підтримка надається суб'єкту господарювання - Центру за рахунок ресурсів держави, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для провадження окремих видів господарської діяльності, а отже, є державною допомогою у розумінні Закону.

 1. ОЦІНКА ДОПУСТИМОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

5.1. Діяльність у сфері культури та збереження культурної спадщини

(52) Відповідно до інформації, наданої у Повідомленні, державна підтримка, що надається Центру, використовуватиметься з метою створення умов збереження історичної самобутності Києва, формування принципів та механізмів столичної пам'яткоохоронної політики, охорони та збереження об'єктів культурної спадщини, їх популяризації.

(53) Згідно з інформацією, наданою в Повідомленні, Центр займається науковою, культурно-просвітницькою, науково-методичною діяльністю, пов'язаною з дослідженням і накопиченням даних про культурну спадщину, її збереженням, використанням у процесі розкриття, відновлення та примноження історичного й культурного потенціалу.

(54) Згідно з пунктом 4 Положення, основними завданнями Центру є:

- здійснення національних пріоритетів і світових стандартів у сфері охорони культурної спадщини міста Києва з метою її збереження, використання об'єктів культурної спадщини в суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього й прийдешніх поколінь;

- виявлення, наукове вивчення, здійснення класифікації, захисту, збереження, належного утримання й відповідного використання об'єктів культурної спадщини;

- здійснення дослідження, консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування об'єктів культурної спадщини;

- організація роботи з використання, утримання та контролю за об'єктами культурної спадщини, що закріплені за Центром на праві оперативного управління;

- музейно-просвітницька та видавничо-інформаційна діяльність;

- здійснення науково-методичної діяльності щодо збереження об'єктів культурної спадщини, історичних ареалів та історичних населених місць;

- наукове дослідження об'єктів культурної спадщини міста, підготовка інвентаризаційної та передпроектної документації на такі об'єкти;

- розробка науково-методичних рекомендацій щодо збереження, охорони, обліку, реставрації об'єктів культурної спадщини, забудови на території історичних місць;

- наукова експертиза програм та проектів, що стосуються об'єктів культурної спадщини або реалізація яких може позначитись на них;

- нагляд за станом забудови, облаштуванням в межах території Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ", проведенням ремонтних, реставраційних та інших робіт на об'єктах, що знаходяться в оперативному управлінні Центру, розроблення відповідних пропозицій.

5.2. Вплив на конкуренцію

(55) Згідно з інформацією, наданою в Повідомленні, діяльність Центру обмежується територією міста Києва та спрямована на здійснення заходів щодо збереження об'єктів культурної спадщини. Отже, спотворення або загроза спотворення конкуренції обмежуються місцевим рівнем. Відтак, вплив державної допомоги на конкуренцію є неістотним.

5.3. Мета (ціль) державної допомоги

(56) Відповідно до наданої в Повідомленні інформації державна допомога надається з метою збереження об'єктів культурної спадщини на території міста Києва шляхом забезпечення діяльності Центру з метою науково-дослідного вивчення об'єктів культурної спадщини міста Києва, забезпечення їх обліковою та пам'яткоохоронною документацією з метою належного обліку, збереження й захисту таких об'єктів, проведення комплексу протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках культурної спадщини міста Києва.

(57) Державна допомога надається для цілей, що відповідають положенням частини першої статті 6 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

5.4. Отримувач державної допомоги

(58) Відповідно до наданої в Повідомленні інформації державна допомога надається суб'єкту господарювання, що здійснює наукову, культурно-просвітницьку, науково-методичну діяльність, пов'язану з дослідженням і накопиченням даних про культурну спадщину, її збереженням, використанням у процесі розкриття, відновлення та примноження історичного й культурного потенціалу.

5.5. Форма державної допомоги

(59) Згідно з наданою в Повідомленні інформацією, державна допомога Центру надається у формі інвестиційної допомоги на проведення ремонтно-реставраційних робіт на 84 пам'ятках, які знаходяться в комунальній власності міста Києва, та операційної допомоги на покриття поточних витрат, зокрема:

- заробітну плату та нарахування на неї;

- оплату комунальних послуг та інших послуг;

- придбання обладнання, предметів, інвентарю довгострокового користування;

- видатки на відрядження;

- інші поточні видатки.

5.6. Обсяг державної допомоги, що може бути наданий отримувачу

(60) Відповідно до наданої в Повідомленні інформації для розрахунку обсягу державної допомоги, що надаватиметься надавачем, взято за основу бюджетні запити, що подаються Центром, з урахуванням витрат на оплату комунальних послуг, розмір заробітної плати на 115 штатних одиниць, відповідно до штатного розпису та об'єктів культурної спадщини, які знаходяться в оперативному управлінні Центру, та інших поточних витрат підприємства.

(61) Розшифрування статей витрат, що покриватимуться за рахунок бюджетних коштів:

Перелік видатків

2019

2020

2021

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках, які знаходяться в комунальній власності міста Києва

20790000

 

21954240

 

23051952

 

Заробітна плата

10121700

1500000

10686515

1584 000

11222 941

1 663 200

Нарахування на оплату праці

2226800

330000

2351501

348480

2469076

365904

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

194500

250000

205392

264000

215661

277200

Оплата послуг (крім комунальних)

14915700

1000000

15750979

1056000

16538528

1108800

Видатки на відрядження

 

20000

 

21120

 

22176

Оплата теплопостачання

646000

150000

682176

158400

716285

166320

Оплата водопостачання та водовідведення

11300

5000

11933

5280

12530

5544

Оплата електроенергії

192300

60000

203069

63360

213222

66528

Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм

 

30000

 

31680

 

33264

Інші поточні видатки

 

250000

 

264000

 

277200

Придбання обладнання й предметів довгострокового користування

 

300000

 

316800

 

332640

Всього

49098300

3895000

51847805

4113120

54440195

4318776

(62) Відповідно до наведених розрахунків державна допомога покриває витрати отримувача на проведення робіт на 84 пам'ятках, які знаходяться в комунальній власності міста Києва, та частину операційних витрат з оплати праці, сплати комунальних та інших послуг. Інша частина операційних витрат покривається за рахунок власних надходжень суб'єкта господарювання - отримувача державної допомоги (спеціальний фонд). Покриття витрат суб'єктом господарювання здійснюється шляхом погодження витрат Центру з Департаментом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 1. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(63) Підсумовуючи наведене та інформацію, надану в Повідомленні, отримувачем підтримки є комунальна неприбуткова установа, створена Київською міською радою з метою здійснення заходів із захисту об'єктів культурної спадщини в місті Києві. При цьому Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює часткове фінансування господарської діяльності отримувача за рахунок місцевих ресурсів, що може загрожувати спотворенням конкуренції, створюючи переваги для провадження Центром окремих видів господарської діяльності. Отже, вказана в Повідомленні підтримка є державною допомогою.

(64) При цьому умови, за яких повідомлена державна допомога надаватиметься Центру, відповідають положенням статті 6 Закону, частини третьої статті 262 Угоди про асоціацію.

(65) Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" та пунктом 14 розділу VI Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2017 року N 2-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Департаментом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка (фінансування), яку буде надавати Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) комунальній установі "Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) загальним обсягом 155386,3 тис. гривень на період з 01.01.2019 по 31.12.2021, є допустимою державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв

 

Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації