КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2020 р. N 681

Деякі питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій окремих типів

Відповідно до статті 12 Закону України "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи", статті 257 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про митні декларації окремих типів;

форму транзитного супровідного документа.

 1. Внести до Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 450 "Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій"(Офіційний вісник України, 2012 р., N 40, ст. 1545, N 91, ст. 3674; 2019 р., N 24, ст. 847, N 58, ст. 1999), зміни, що додаються.
 2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2020 р. N 681

ПОЛОЖЕННЯ
про митні декларації окремих типів

Загальні питання

 1. Це Положення визначає вимоги до оформлення і використання митних декларацій окремих типів, на підставі яких товари, що переміщуються під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу, декларуються у режим спільного транзиту, а також порядок внесення змін до таких митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними.
 2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи"та Митному кодексі України.
 3. Митна декларація окремого типу є заявою, в якій суб'єкт режиму або від імені суб'єкта режиму підприємство, яке надає послуги з декларування товарів, заявляє про намір суб'єкта режиму помістити товари у режим спільного транзиту шляхом:

відправлення авторизованого структурованого електронного повідомлення до електронної транзитної системи - основна процедура декларування;

подання документа на паперовому носії митному органу - резервна процедура декларування.

 1. Резервна процедура декларування застосовується у випадках, передбачених частиною третьою статті 3 Закону України "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи".
 2. Не допускається декларування товарів та/або виконання митних формальностей щодо таких товарів із застосуванням одночасно основної та резервної процедури декларування.
 3. Декларування із застосуванням резервної процедури декларування можливе за умови підтвердження уповноваженим підрозділом Держмитслужби тимчасової відмови електронної транзитної системи або електронної системи управління гарантіями, або єдиної автоматизованої інформаційної системи та після узгодження застосування резервної процедури декларування митним органом, до якого подається митна декларація окремого типу за резервною процедурою декларування.
 4. Митні декларації окремого типу на паперовому носії заповнюються:

на бланку єдиного адміністративного документа з використанням комплекту, який складається з одного аркуша із позначенням "1/6" та двох примірників аркуша із позначенням "4/5" форми МД-2. Під час декларування більше одного товару зазначені аркуші форми МД-2 доповнюються додатковими аркушами форми МД-3 з позначеннями "1/6" та "4/5". Форми МД-2 та МД-3 бланків єдиного адміністративного документа затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 450 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 40, ст. 1545). Бланки єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3 виготовляються на самокопіювальному папері щільністю не менш як 40 грамів на кв. метр та відривною частиною формату А4 (210 на 297 міліметрів). Додаткові аркуші форми МД-3 у разі їх застосування є невід'ємною частиною митної декларації окремого типу на паперовому носії на бланку єдиного адміністративного документа форми МД-2; або

за допомогою комп'ютера та друкуються на аркушах паперу формату А4 (210 на 297 міліметрів) за формою єдиного адміністративного документа з використанням комплекту, який складається з одного аркуша із позначенням "1/6" та двох примірників аркуша із позначенням "4/5" форми МД-2. Під час декларування більше одного товару зазначені аркуші форми МД-2 доповнюються додатковими аркушами форми МД-3 з позначеннями "1/6" та "4/5". Додаткові аркуші форми МД-3 у разі їх застосування є невід'ємною частиною митної декларації окремого типу на паперовому носії за формою єдиного адміністративного документа форми МД-2; або

за допомогою комп'ютера та друкуються на аркушах паперу формату А4 (210 на 297 міліметрів) за формою транзитного супровідного документа. Під час декларування більше одного товару митна декларація окремого типу на паперовому носії за формою транзитного супровідного документа доповнюється додатковими аркушами за формою переліку товарів. Додаткові аркуші за формою переліку товарів у разі їх застосування є невід'ємною частиною митної декларації окремого типу на паперовому носії за формою транзитного супровідного документа.

Оформлення митної декларації окремого типу

 1. Митна декларація окремого типу заповнюється на товари, що переміщуються або підлягають переміщенню у режимі спільного транзиту єдиним транспортним засобом від однієї митниці відправлення або одного авторизованого вантажовідправника до однієї митниці призначення або одного авторизованого вантажоодержувача в окремому вантажному місці або іншому пакунку, контейнері чи транспортному засобі комерційного призначення.

Одна митна декларація окремого типу може також заповнюватися на товари у кількох окремих вантажних місцях або інших пакунках, контейнерах за умови, що ці товари завантажені та переміщуються або підлягають переміщенню єдиним транспортним засобом.

 1. В одній митній декларації окремого типу може бути задекларовано не більш як 999 товарів.
 2. Митна декларація окремого типу заповнюється державною мовою.
 3. Митна декларація окремого типу, подана із застосуванням основної процедури декларування, вважається оформленою після внесення до електронної транзитної системи посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, інформації про випуск товарів у режим спільного транзиту. Після завершення митного оформлення за допомогою електронної транзитної системи роздруковується транзитний супровідний документ за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. N 681 "Деякі питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій окремих типів".

Транзитний супровідний документ є документом у вигляді роздрукованого витягу з електронної транзитної системи, сформованим на основі відомостей оформленої митної декларації окремого типу, поданої із застосуванням основної процедури декларування.

Під час декларування більше одного товару в митній декларації окремого типу, поданій із застосуванням основної процедури декларування, транзитний супровідний документ доповнюється додатковими аркушами форми переліку товарів (далі - перелік товарів), які є його невід'ємною частиною.

Транзитний супровідний документ повинен містити унікальний ідентифікаційний номер переміщення (MRN), що є реєстраційним номером зазначеної декларації в електронній транзитній системі, за структурою та форматом згідно з додатком 1. Такий номер повинен бути зазначений на всіх аркушах транзитного супровідного документа.

Транзитний супровідний документ надається на вимогу митних органів разом із товаросупровідними (товаротранспортними) документами на товари, випущені у режим спільного транзиту.

 1. Митна декларація окремого типу, подана із застосуванням резервної процедури декларування, вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах:

спеціального штампа резервної процедури згідно з порядком заповнення митних декларацій, встановленим Мінфіном; та

унікального реєстраційного номера митної декларації окремого типу, поданої із застосуванням резервної процедури декларування, згідно з порядком заповнення митних декларацій, встановленим Мінфіном; та

особистого підпису і відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, чи підпису уповноваженої особи авторизованого вантажовідправника.

Порядок внесення змін, відкликання та визнання митної декларації окремого типу недійсною

 1. Внесення змін або відкликання прийнятої митним органом митної декларації окремого типу здійснюється митним органом, яким її прийнято, на підставі заяви суб'єкта режиму.

Внесення змін до прийнятої митним органом митної декларації окремого типу у вигляді авторизованого структурованого електронного повідомлення може здійснюватися шляхом її відкликання та відправлення нового авторизованого структурованого електронного повідомлення.

 1. Заява про внесення змін або відкликання митної декларації окремого типу подається митному органу в один із таких способів:

у вигляді структурованого електронного повідомлення, що формується та надсилається до електронної транзитної системи з використанням електронних методів обробки даних, - у разі застосування основної процедури декларування;

у вигляді документа на паперовому носії за формою згідно з додатком 2 - у разі застосування резервної процедури декларування.

Заява про внесення змін до митної декларації окремого типу може включати одне або кілька виправлень щодо відомостей у митній декларації окремого типу. Такі виправлення не можуть змінювати відомості митної декларації окремого типу щодо ознак та характеристик, які впливають на віднесення товарів, заявлених на момент подання митної декларації, до іншої товарної підпозиції згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації.

 1. У заяві про відкликання митної декларації окремого типу зазначаються причини відкликання такої декларації.
 2. Внесення змін або відкликання митної декларації окремого типу не дозволяється, якщо митним органом, яким була прийнята така митна декларація:

надано суб'єкту режиму інформацію про призначення митного огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення або перевірки документів на товари (крім випадків, коли після проведення зазначених митних формальностей порушень митних правил не виявлено); або

виявлено порушення митних правил щодо задекларованих товарів чи недостовірність відомостей, внесених суб'єктом режиму до митної декларації окремого типу; або

завершено оформлення митної декларації окремого типу та здійснено випуск товарів у режим спільного транзиту.

 1. Митна декларація окремого типу вважається такою, що не подавалася, і визнається недійсною в автоматичному режимі, якщо протягом 30 днів з дня подання такої декларації задекларовані товари не були пред'явлені митному органу.

Митну декларацію окремого типу може бути визнано недійсною митним органом, яким таку митну декларацію прийнято, після випуску товарів у режим спільного транзиту за умови підтвердження факту помилкового оформлення кількох митних декларацій окремого типу на один і той же товар.

 

Додаток 1
до Положення

СТРУКТУРА ТА ФОРМАТ
ідентифікаційного номера переміщення

 1. Ідентифікаційний номер переміщення - MRN (Master Reference Number) складається з 18 літерно-цифрових символів та формується електронною транзитною системою за структурою та форматом, наведеними нижче:

YYUANNNNNNNNNNNNND,

де YY - дві цифри, що відповідають останнім цифрам календарного року, в якому було прийнято митну декларацію окремого типу;

UA - літерний код альфа-2 України;

NNNNNNNNNNNNN - літерно-цифровий 13-значний ідентифікатор транзитного переміщення, що є унікальним протягом календарного року, в якому перші шість знаків становлять код відповідного митного органу України згідно з Класифікатором Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів, затвердженим в установленому порядку, без зазначення літерного коду альфа-2 України;

D - контрольний цифровий символ.

 1. Разом з MRN зазначається його штрихове кодування стандарту "Code 128", набір символів "B".

 

Додаток 2
до Положення

 

Начальникові ______________________________
                                         (найменування митного органу)
__________________________________________
                 (прізвище, власне ім'я суб'єкта режиму/
                           уповноваженої ним особи)
__________________________________________
                (місцезнаходження юридичної особи/
        місце проживання фізичної особи - підприємця)

ЗАЯВА

_____ ______________ 20___ р.

N _______________

Прошу надати дозвіл на __________________________________________________ митної декларації
                                                                                      (внесення змін / відкликання)
окремого типу за N _____________________________________________________________________

Зміст внесених змін (заповнюється у разі внесення змін до митної декларації окремого типу)

 

Номер товару в митній декларації окремого типу

Графа митної декларації окремого типу

Відомості

зазначені

повинні бути зазначені

 

 

 

 

Обґрунтування ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Додані документи ______________________________________________________________________
                                                                                                      (назва, номер, дата)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

 

Місце для відбитка печатки
суб'єкта режиму / уповноваженої
ним особи (за наявності)

 

 

 

           

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2020 р. N 681

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про митні декларації

 1. У пункті 2:

1) абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Для товарів, що відповідно до статті 94 Митного кодексу України підлягають декларуванню з використанням митної декларації, можуть використовуватися митні декларації окремих типів згідно з Положенням про митні декларації окремих типів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. N 681 "Деякі питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій окремих типів".";

2) абзац дев'ятий виключити.

 1. У пункті 15:

1) абзац другий виключити;

2) в абзаці третьому слова "та національна підсистема комп'ютеризованої транзитної системи ЄС" виключити, а слово "входять" замінити словом "входить".

 1. Абзаци п'ятий і шостий пункту 20 виключити.

__________