КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 серпня 2020 р. N 685

Про внесення змін до Порядку здійснення дисциплінарного провадження

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку здійснення дисциплінарного провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. N 1039 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 100, ст. 3354), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 19

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2020 р. N 685

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку здійснення дисциплінарного провадження

  1. В абзаці третьому підпункту 2 пункту 3 слова ", а також їх заступників" виключити.
  2. В абзаці другому пункту 5:

1) у першому реченні цифри "15" замінити цифрами "45";

2) у другому реченні слова "одного місяця" замінити цифрами і словами "60 календарних днів".

  1. У пункті 10:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

"Склад дисциплінарної комісії затверджується наказом (розпорядженням) суб'єкта призначення або керівника державної служби.";

2) в абзаці третьому слова "не нижче другого (магістерського) рівня та досвід роботи за фахом" виключити.

  1. Пункт 27 доповнити абзацом такого змісту:

"Тривалість формування дисциплінарної справи не може перевищувати 20 календарних днів. За потреби зазначений строк може бути продовжений міністром або суб'єктом призначення, але не більш як до 30 календарних днів.".

  1. Абзац четвертий пункту 31 після слова "Закону" доповнити словами ", у тому числі в установленому законом порядку запитувати та отримувати відповідні документи, їх копії".
  2. Пункт 35 доповнити абзацами такого змісту:

"Одночасно із внесенням суб'єкту призначення (керівникові державної служби) пропозиції (подання) державному службовцю повідомляється про дату внесення суб'єкту призначення (керівнику державної служби) такої пропозиції (подання) та необхідність надання ним письмового пояснення суб'єкту призначення (керівнику державної служби) відповідно до статті 75 Закону.

Таке повідомлення державного службовця здійснюється шляхом вручення або надсилання поштою, в тому числі з використанням інших засобів телекомунікаційного зв'язку. У разі доведення інформації або документів шляхом використання інших засобів телекомунікаційного зв'язку такий спосіб фіксується протоколом у встановленому порядку. Інформація або документи надсилаються державному службовцеві за адресою місця проживання/перебування або на його адресу електронної пошти чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв'язку за наявними в особовій справі контактними даними.

Державний службовець надає письмове пояснення особисто або шляхом надсилання листа на офіційну електронну адресу відповідного державного органу.

У разі ненадання державним службовцем письмового пояснення особисто або шляхом надсилання листа на офіційну електронну адресу відповідного державного органу не пізніше ніж як за два календарних дні до закінчення строку прийняття суб'єктом призначення (керівником державної служби) рішення про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження державний службовець вважається таким, що відмовився від надання письмового пояснення.".

  1. Пункт 36 викласти в такій редакції:

"36. За результатами розгляду дисциплінарного провадження суб'єкт призначення (керівник державної служби) протягом десяти календарних днів з дня отримання пропозиції Комісії, подання дисциплінарної комісії приймає рішення про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження.

Рішення оформляється наказом (розпорядженням) суб'єкта призначення (керівника державної служби).

Після прийняття рішення за результатами розгляду дисциплінарного провадження суб'єкт призначення (керівник державної служби) передає дисциплінарну справу до служби управління персоналом державного органу, стосовно посадової особи якого здійснювалося дисциплінарне провадження (державного органу, в якому здійснювалося дисциплінарне провадження), для її зберігання в установленому порядку.".

___________