КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 липня 2020 р. N 619

Деякі питання провадження діяльності незалежних фінансових посередників

Відповідно до частини шостої статті 29 Закону України "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи" Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання незалежному фінансовому посереднику дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу, нагляду та контролю за дотриманням ним умов надання такого дозволу, обмеження дії або анулювання дозволу;

критерії ліквідності, прибутковості та якості активів незалежного фінансового посередника, нормативи платоспроможності та достатності капіталу, ризиковості операцій та якості активів для незалежного фінансового посередника;

Порядок формування незалежним фінансовим посередником резервів для відшкодування у повному обсязі можливих витрат за наданими фінансовими гарантіями.

 1. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2020 р. N 619

ПОРЯДОК
надання незалежному фінансовому посереднику дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу, нагляду та контролю за дотриманням ним умов надання такого дозволу, обмеження дії або анулювання дозволу

Загальні положення

 1. Цей Порядок регулює відносини, пов'язані з наданням Держмитслужбою незалежному фінансовому посереднику дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу (далі - дозвіл), наглядом та контролем за дотриманням ним умов надання такого дозволу, обмеженням дії або анулюванням дозволу.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи".

 1. Для отримання дозволу незалежний фінансовий посередник повинен відповідати умовам, встановленимпунктом 2 частини першої,частинами другою і третьою статті 29 Закону України "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи" (далі - умови надання дозволу).
 2. З метою розгляду заяв та документів незалежних фінансових посередників для отримання, обмеження (відновлення) дії та анулювання дозволу, встановлення відповідності (невідповідності) незалежного фінансового посередника умовам надання дозволу, розроблення плану заходів з моніторингу відповідності незалежного фінансового посередника умовам надання дозволу, підготовки рекомендацій щодо прийняття рішення про проведення оцінки відповідності незалежного фінансового посередника умовам надання дозволу, залишення заяви про отримання дозволу без розгляду, надання дозволу, відмови у видачі дозволу, надсилання запиту у незалежного фінансового посередника відомостей для підтвердження відповідності умовам надання дозволу, проведення перевірки дотримання незалежним фінансовим посередником умов надання дозволу, обмеження (відновлення) дії або анулювання дозволу Держмитслужба утворює постійно діючу комісію з представників Держмитслужби.
 3. Держмитслужба невідкладно після прийняття рішення про проведення оцінки відповідності незалежного фінансового посередника умовам надання дозволу, залишення заяви про отримання дозволу без розгляду, надання дозволу, відмову у видачі дозволу, обмеження (відновлення) дії дозволу, анулювання дозволу:

1) надсилає незалежному фінансовому посереднику копію відповідного рішення у паперовій або електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису;

2) вносить відомості про надання, обмеження (відновлення) дії або анулювання дозволу до Реєстру фінансових гарантів.

 1. Рішення про залишення заяви про отримання дозволу без розгляду, відмову у видачі дозволу, обмеження дії або анулювання дозволу можуть бути оскаржені до суду.
 2. Незалежний фінансовий посередник, якому надано дозвіл, подає фінансову звітність Держмитслужбі з урахуванням положеньпостанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності"(Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 344).

Незалежний фінансовий посередник, якому надано дозвіл, подає щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, Держмитслужбі звіт про видані фінансові гарантії для забезпечення сплати митного боргу (далі - фінансові гарантії).

Держмитслужба подає щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, незалежному фінансовому посереднику, якому надано дозвіл, звіт про прийняті та вивільнені фінансові гарантії, видані цим незалежним фінансовим посередником.

Подання документів для отримання дозволу

 1. Документи для отримання дозволу можуть бути подані Держмитслужбі одним з таких способів:

1) безпосередньо уповноваженою особою незалежного фінансового посередника (з пред'явленням документа, що посвідчує таку особу, та документа (копії, засвідченої нотаріально), що засвідчує її повноваження);

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

Документи викладаються державною мовою та підписуються керівником незалежного фінансового посередника або іншою уповноваженою на це особою.

 1. Для отримання дозволу незалежний фінансовий посередник подає Держмитслужбі:

1) заяву про отримання дозволу за формою згідно з додатком 1;

2) фінансову звітність за три попередніх звітних роки та проміжну фінансову звітність за поточний рік, складену відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", щодо достовірності та повноти якої аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством, висловлено немодифіковану або модифіковану думку із застереженням в аудиторському звіті, оформленому відповідно до законодавства та міжнародних стандартів аудиту;

3) оборотно-сальдову відомість за кожний квартал за три попередніх звітних роки та поточний рік;

4) анкету керівника та за наявності головного бухгалтера незалежного фінансового посередника (заповнюється окремо керівником та головним бухгалтером незалежного фінансового посередника) за формою згідно з додатком 2;

5) внутрішні правила надання послуг з видачі фінансових гарантій;

6) примірні договори про надання послуг з видачі фінансових гарантій;

7) аудиторський висновок за три попередніх звітних роки та поточний рік.

Документи, визначені підпунктами 2, 3, 5 і 6 цього пункту, у разі їх подання у паперовій формі засвідчуються підписом керівника та печаткою незалежного фінансового посередника (за наявності) із зазначенням дати такого засвідчення.

 1. Строк, що минув з дати підписання (засвідчення) документів, що подаються для отримання дозволу, не повинен перевищувати 30 календарних днів до дати подання заяви (за винятком фінансової звітності та звітних даних незалежного фінансового посередника).
 2. Посадовим особам Держмитслужби забороняється вимагати від незалежного фінансового посередника:

1) подання оригіналів документів (крім документів, визначених підпунктами 1 і 4 пункту 8 цього Порядку);

2) зазначення в документах, що подаються для отримання дозволу, інформації або подання документів, не передбачених цим Порядком;

3) документи, що підтверджують або спростовують інформацію про нього, які видаються іншими державними органами, органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами (виписки, витяги, довідки, листи);

4) наявності на документі (його копії), що подається незалежним фінансовим посередником, відбитка його печатки або засвідчення вірності копії документа, якщо обов'язковість такого засвідчення не встановлено цим Порядком.

 1. Документи, подані для отримання дозволу та прийняті Держмитслужбою до розгляду для видачі дозволу, поверненню незалежному фінансовому посереднику не підлягають.
 2. З документів, поданих для отримання дозволу на паперових носіях, Держмитслужбою обов'язково виготовляється електронна копія шляхом сканування.

Розгляд документів, поданих незалежним фінансовим посередником для отримання дозволу, та видача дозволу

 1. Держмитслужба протягом 30 днів з дня реєстрації документів, визначених пунктом 8 цього Порядку, здійснює їх попередній розгляд, за результатами якого приймає рішення про проведення оцінки відповідності незалежного фінансового посередника умовам надання дозволу або про залишення заяви про отримання дозволу без розгляду, із зазначенням причин прийняття такого рішення та пропозицій щодо усунення відповідних недоліків, викладених в однозначній, зрозумілій та достатній для виконання незалежним фінансовим посередником формі. Зазначені рішення набирають чинності з дня їх прийняття.
 2. Підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання дозволу без розгляду є:

1) подання не в повному обсязі документів, визначених пунктом 8 цього Порядку, або внесення відомостей до таких документів не в повному обсязі;

2) заява або хоча б один з документів, що додається до неї:

підписані особою, яка не має на це повноважень;

оформлені з порушенням вимог цього Порядку;

складені не за встановленою формою;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про незалежного фінансового посередника або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;

4) незалежний фінансовий посередник перебуває у процедурі санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство або щодо такого незалежного фінансового посередника відкрито провадження у справі про банкрутство;

5) незалежний фінансовий посередник перебуває у процесі припинення;

6) не минуло трьох місяців з дня прийняття рішення про відмову у видачі дозволу на підставі підпункту 2 пункту 19 цього Порядку;

7) не минуло року з дня прийняття рішення Держмитслужби про анулювання дозволу на підставі підпункту 4 пункту 50 цього Порядку.

 1. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання дозволу без розгляду, незалежний фінансовий посередник може повторно подати заяву про отримання дозволу.

У разі повторного подання незалежним фінансовим посередником заяви про отримання дозволу до такої заяви додаються лише ті документи, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи зберегли свою актуальність, тобто є достовірними, а зазначені у них дані відповідають умовам надання дозволу.

 1. До проведення оцінки відповідності незалежного фінансового посередника умовам надання дозволу можуть залучатися посадові особи митниць з урахуванням місцезнаходження такого незалежного фінансового посередника та/або місць провадження незалежним фінансовим посередником діяльності з видачі фінансових гарантій.
 2. У разі відповідності незалежного фінансового посередника умовам надання дозволу Держмитслужба приймає рішення про видачу дозволу.

У разі наявності підстав для відмови у видачі дозволу Держмитслужба приймає рішення про відмову у видачі дозволу із зазначенням пропозицій щодо усунення відповідних недоліків, які повинні бути викладені в однозначній, зрозумілій та достатній для виконання незалежним фінансовим посередником формі.

Рішення про видачу дозволу та про відмову у видачі дозволу набирають чинності з дня їх прийняття.

 1. Строк прийняття рішення про видачу дозволу або про відмову у видачі дозволу не повинен перевищувати 120 днів з дня реєстрації документів, визначених пунктом 8 цього Порядку.
 2. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:

1) встановлення невідповідності незалежного фінансового посередника умовам, визначеним пунктом 2 частини першої, частинами другою і третьою статті 29 Закону України "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи";

2) виявлення недостовірності даних у документах, поданих незалежним фінансовим посередником. Виявленням недостовірності даних у документах є встановлення наявності розбіжності між даними у документах та фактичними відомостями щодо незалежного фінансового посередника на момент подання документів.

 1. У разі відмови у видачі дозволу на підставі підпункту 1 пункту 19 цього Порядку незалежний фінансовий посередник може подати нову заяву про отримання дозволу після усунення причин такої невідповідності.

У разі відмови у видачі дозволу на підставі підпункту 2 пункту 19 цього Порядку незалежний фінансовий посередник може подати нову заяву про отримання дозволу не раніше ніж через три місяці з дня прийняття рішення про відмову у видачі дозволу.

 1. У разі повторного розгляду документів не допускається відмова у видачі дозволу з причин, раніше не зазначених у рішенні про відмову у видачі дозволу (за умови, що на момент повторного розгляду раніше подані документи зберегли свою актуальність), крім:

1) неусунення чи усунення не в повному обсязі незалежним фінансовим посередником причин, що стали підставою для попередньої відмови;

2) наявності в новій інформації, поданій незалежним фінансовим посередником, підстав для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу.

 1. Дозвіл діє безстроково.

У випадках, визначених цим Порядком, дія дозволу може бути обмежена або дозвіл може бути анульований.

 1. Дозвіл оформлюється Держмитслужбою в електронному вигляді шляхом внесення запису про видачу дозволу в Реєстр фінансових гарантів.
 2. За зверненням незалежного фінансового посередника Держмитслужба видає виписку з Реєстру фінансових гарантів. Виписка з Реєстру фінансових гарантів видається безпосередньо керівнику незалежного фінансового посередника або уповноваженій ним особі чи надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
 3. Незалежний фінансовий посередник, якому надано дозвіл, зобов'язаний у паперовій або електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису повідомляти Держмитслужбі про:

1) зміну відомостей, зазначених у заяві про отримання дозволу і документах, що додавалися до неї (за винятком фінансової звітності та звітних даних незалежного фінансового посередника), - протягом місяця з дня, наступного за днем їх настання;

2) події та/або обставини, що перешкоджають дотриманню незалежним фінансовим посередником умов надання дозволу, - невідкладно;

3) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про прийняття рішення про припинення незалежного фінансового посередника як юридичної особи - протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем їх внесення.

 1. Зміна найменування незалежного фінансового посередника не є підставою для переоформлення дозволу. У такому разі незалежний фінансовий посередник має право продовжувати провадження діяльності з видачі фінансових гарантій на підставі виданого раніше дозволу.

Інформація про зміну найменування незалежного фінансового посередника вноситься до Реєстру фінансових гарантів протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення незалежного фінансового посередника.

Нагляд та контроль за дотриманням умов надання дозволу

 1. Після надання незалежному фінансовому посереднику дозволу Держмитслужба здійснює комплекс заходів, що забезпечують систематичний контроль за відповідністю незалежного фінансового посередника умовам надання дозволу (моніторинг відповідності).
 2. Моніторинг відповідності проводиться відповідно до затвердженого Держмитслужбою плану заходів.
 3. До проведення моніторингу відповідності можуть залучатися митниці, у зоні діяльності яких розташовано відповідні місця провадження незалежним фінансовим посередником діяльності з видачі фінансових гарантій.
 4. Під час моніторингу відповідності узагальнюються та аналізуються відомості, що стосуються діяльності незалежного фінансового посередника, отримані:

під час розгляду заяви про отримання дозволу та моніторингу відповідності;

за результатами документальних перевірок;

з баз даних, які використовує Держмитслужба;

від державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, уповноважених органів іноземних держав;

від незалежного фінансового посередника відповідно до пункту 6 цього Порядку;

від незалежного фінансового посередника за результатами заходів, вжитих ним для забезпечення відповідності умовам надання дозволу, після обмеження дії дозволу;

у відповідь на письмовий запит до незалежного фінансового посередника щодо обставин, які можуть свідчити про його невідповідність умовам надання дозволу.

 1. За результатами моніторингу відповідності Держмитслужбою може бути прийнято рішення про необхідність запиту у незалежного фінансового посередника відомостей та/або документів для підтвердження відповідності умовам надання дозволу або проведення перевірки дотримання незалежним фінансовим посередником умов надання дозволу (далі - перевірка).

Незалежний фінансовий посередник зобов'язаний надавати посадовим особам Держмитслужби на відповідні запити всі відомості та документи, необхідні для підтвердження відповідності умовам надання дозволу, протягом 10 робочих днів з дня отримання такого запиту.

Надання на запит Держмитслужби відомостей та/або документів, що містять розбіжності або не містять всіх відомостей, необхідних для підтвердження відповідності умовам надання дозволу, є підставою для повторного запиту про надання необхідних відомостей та/або документів.

Ненадання незалежним фінансовим посередником на запит Держмитслужби відомостей та/або документів, необхідних для підтвердження відповідності умовам надання дозволу, є підставою для проведення перевірки.

 1. Відомості про результати моніторингу вносяться до єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів.
 2. Якщо за результатами моніторингу відповідності виявлено невідповідність незалежного фінансового посередника хоча б одній з умов надання дозволу, проводиться перевірка.
 3. Перевірка проводиться також у разі:

1) виявлення в документах, що подаються незалежним фінансовим посередником до Держмитслужби згідно із цим Порядком, інформації про недотримання ним умов надання дозволу;

2) виявлення у державних інформаційних ресурсах (паперових або електронних) інформації, що свідчить про недотримання незалежним фінансовим посередником умов надання дозволу або не узгоджується з інформацією, що подається незалежним фінансовим посередником Держмитслужбі відповідно до вимог цього Порядку;

3) неподання незалежним фінансовим посередником в установлений строк Держмитслужбі звітності відповідно до пункту 6 цього Порядку;

4) подання незалежним фінансовим посередником заяви до Держмитслужби про здійснення заходу контролю за бажанням незалежного фінансового посередника.

 1. Перевірка проводиться:

1) за місцезнаходженням Держмитслужби;

2) за місцезнаходженням незалежного фінансового посередника (за необхідності);

3) за місцями провадження незалежним фінансовим посередником діяльності з видачі фінансових гарантій (за необхідності).

 1. Держмитслужба повідомляє незалежному фінансовому посереднику про проведення перевірки у день початку її проведення у паперовій або електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису.
 2. Під час проведення Держмитслужбою перевірки за місцезнаходженням незалежного фінансового посередника або за місцями провадження незалежним фінансовим посередником діяльності з видачі фінансових гарантій незалежний фінансовий посередник зобов'язаний забезпечити присутність керівника чи його заступника або іншої уповноваженої особи.

Керівник незалежного фінансового посередника зобов'язаний забезпечити надання посадовим особам Держмитслужби під час проведення ними перевірки документів та інформації з питань провадження діяльності з видачі фінансових гарантій та дотримання умов надання дозволу, а також необхідні умови для проведення перевірки.

 1. За результатами перевірки Держмитслужба складає акт перевірки у двох примірниках в останній день проведення перевірки.

В акті відображаються питання, що перевірялися, та встановлений стан дотримання незалежним фінансовим посередником умов надання дозволу.

Один примірник акта видається керівнику незалежного фінансового посередника, діяльність якого перевірялася, а другий примірник - зберігається Держмитслужбою.

 1. Якщо за результатами перевірки виявлено невідповідність незалежного фінансового посередника хоча б одній з умов надання дозволу, Держмитслужба складає акт про невиконання умов надання дозволу.
 2. У разі встановлення під час перевірки підстав для складення декількох актів, що є підставами для обмеження дії дозволу або для його анулювання, такі акти складаються як окремі документи в останній день проведення перевірки.

Зазначені акти повинні містити викладення фактів порушення законодавства, їх обґрунтування та у випадках, якщо вони стосуються невиконання незалежним фінансовим посередником умов надання дозволу, - посилання на конкретні умови надання дозволу. До актів можуть додаватися фото- та відеоматеріали, відзняті під час проведення перевірки.

Обмеження та відновлення дії дозволу

 1. Підставою для прийняття рішення про обмеження дії дозволу є:

1) заява незалежного фінансового посередника про обмеження дії дозволу. Не є підставою для обмеження дії дозволу зазначена заява незалежного фінансового посередника, подана після прийняття Держмитслужбою рішення про проведення перевірки і до закінчення строку перевірки та усунення порушень умов надання дозволу (у разі їх наявності);

2) акт про невиконання умов надання дозволу;

3) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про прийняття рішення про припинення незалежного фінансового посередника як юридичної особи;

4) акт про відмову незалежного фінансового посередника у проведенні перевірки. Відмовою незалежного фінансового посередника у проведенні перевірки вважається недопуск уповноважених посадових осіб Держмитслужби для проведення перевірки за відсутності передбачених для цього законних підстав (відмова в доступі уповноважених посадових осіб Держмитслужби до об'єктів за місцезнаходженням незалежного фінансового посередника, що використовуються під час провадження діяльності з видачі фінансових гарантій, та/або до місць провадження діяльності з видачі фінансових гарантій, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням незалежного фінансового посередника особи, уповноваженої представляти інтереси незалежного фінансового посередника на час проведення перевірки);

5) акт про ненадання Держмитслужбі незалежним фінансовим посередником документів та інформації з питань провадження діяльності з видачі фінансових гарантій та дотримання умов надання дозволу на письмову вимогу посадових осіб Держмитслужби під час перевірки.

 1. У разі встановлення наявності підстав для прийняття рішення про обмеження дії дозволу, передбачених підпунктами 1, 4 і 5 пункту 41 цього Порядку, Держмитслужба протягом п'яти робочих днів приймає рішення про обмеження дії дозволу.

У разі встановлення наявності підстав для прийняття рішення про обмеження дії дозволу, передбачених підпунктами 2 і 3 пункту 41 цього Порядку, Держмитслужба приймає рішення про обмеження дії дозволу невідкладно.

У рішенні про обмеження дії дозволу зазначаються підстави та строк обмеження дії дозволу.

 1. Рішення про обмеження дії дозволу набирає чинності:

1) на підставі підпункту 1 пункту 41 цього Порядку - на шістнадцятий день з дня, наступного за днем отримання такої заяви Держмитслужбою, на період, зазначений у заяві;

2) на підставі підпункту 2 пункту 41 цього Порядку - на шістнадцятий день з дня складення акта про невиконання умов надання дозволу на період до 150 днів;

3) на підставі підпункту 3 пункту 41 цього Порядку - на шістнадцятий день з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про прийняття рішення про припинення незалежного фінансового посередника як юридичної особи на період до 150 днів;

4) на підставі підпунктів 4 і 5 пункту 41 цього Порядку - на наступний робочий день після прийняття рішення про припинення дії дозволу на період до 150 днів.

 1. У разі обмеження дії дозволу на підставі підпункту 1 пункту 41 цього Порядку незалежний фінансовий посередник може подати до Держмитслужби заяву про відновлення дії дозволу з підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для обмеження дії цього дозволу.

Держмитслужба протягом 60 днів з дня отримання заяви про відновлення дії дозволу з підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для обмеження дії цього дозволу, здійснює моніторинг відповідності, за результатами якого приймає рішення про відновлення дії дозволу або рішення про анулювання дозволу.

У разі неподання незалежним фінансовим посередником заяви про відновлення дії дозволу з підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для обмеження дії цього дозволу, Держмитслужба приймає рішення про анулювання дозволу.

 1. У разі обмеження дії дозволу на підставі підпункту 2 пункту 41 цього Порядку незалежний фінансовий посередник протягом 90 днів з дня обмеження дії дозволу може вжити заходів для забезпечення відповідності умовам надання дозволу та повідомити про це Держмитслужбі.

Держмитслужба протягом 60 днів з дня отримання такого повідомлення здійснює моніторинг відповідності, за результатами якого приймає рішення про відновлення дії дозволу або рішення про анулювання дозволу.

У разі неповідомлення незалежним фінансовим посередником у строк, визначений абзацом першим цього пункту, про вжиття заходів для забезпечення відповідності умовам надання дозволу Держмитслужба приймає рішення про анулювання дозволу.

 1. У разі обмеження дії дозволу на підставі підпункту 3 пункту 41 цього Порядку незалежний фінансовий посередник протягом 90 днів з дня обмеження дії дозволу може подати до Держмитслужби заяву про відновлення дії дозволу з підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для обмеження дії цього дозволу.

Держмитслужба протягом 60 днів з дня отримання заяви про відновлення дії дозволу з підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для обмеження дії цього дозволу, здійснює моніторинг відповідності, за результатами якого приймає рішення про відновлення дії дозволу або рішення про анулювання дозволу.

У разі неподання незалежним фінансовим посередником у строк, визначений абзацом першим цього пункту, заяви про відновлення дії дозволу з підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для обмеження дії цього дозволу, Держмитслужба приймає рішення про анулювання дозволу.

 1. У разі обмеження дії дозволу на підставі підпунктів 4 і 5 пункту 41 цього Порядку незалежний фінансовий посередник протягом 90 днів з дня обмеження дії дозволу може повідомити Держмитслужбі про згоду на проведення перевірки, допуск уповноважених посадових осіб Держмитслужби для проведення перевірки, надання під час перевірки документів та інформації з питань провадження діяльності з видачі фінансових гарантій та дотримання умов надання дозволу на письмову вимогу посадових осіб Держмитслужби.

Держмитслужба протягом 60 днів з дня отримання такого повідомлення проводить перевірку відповідно до пунктів 35 - 40 цього Порядку, за результатами якої приймає рішення про відновлення дії дозволу або рішення про анулювання дозволу.

У разі неповідомлення незалежним фінансовим посередником у строк, визначений абзацом першим цього пункту, про згоду на проведення перевірки, допуск уповноважених посадових осіб Держмитслужби для проведення перевірки, надання під час перевірки документів та інформації з питань провадження діяльності з видачі фінансових гарантій та дотримання умов надання дозволу на письмову вимогу посадових осіб Держмитслужби Держмитслужба приймає рішення про анулювання дозволу.

 1. Рішення про відновлення дії дозволу набирає чинності з дня його прийняття.
 2. Рішення про відновлення дії дозволу повинно містити підстави для відновлення дії дозволу.

Анулювання дозволу

 1. Підставою для прийняття рішення про анулювання дозволу є:

1) заява незалежного фінансового посередника про анулювання дозволу. Не є підставою для анулювання дозволу зазначена заява, подана після прийняття Держмитслужбою рішення про проведення перевірки і до закінчення строку перевірки та усунення порушень умов надання дозволу (у разі їх наявності);

2) акт про неусунення незалежним фінансовим посередником протягом строку обмеження дії дозволу підстав, що стали причиною для його обмеження дії;

3) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення незалежного фінансового посередника як юридичної особи;

4) акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих незалежним фінансовим посередником разом із заявою про отримання дозволу, що впливають на виконання умов надання дозволу.

 1. Акт про неусунення незалежним фінансовим посередником протягом строку обмеження дії дозволу підстав, що стали причиною для його обмеження дії, складається Держмитслужбою невідкладно, якщо:

1) відповідно до абзацу третього пункту 44 цього Порядку незалежний фінансовий посередник не подав до Держмитслужби заяву разом із підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для обмеження дії дозволу;

2) протягом строку, визначеного абзацом першим пункту 45 цього Порядку, незалежний фінансовий посередник не повідомив Держмитслужбі про вжиття заходів для забезпечення відповідності умовам надання дозволу;

3) протягом строку, визначеного абзацом першим пункту 46 цього Порядку, незалежний фінансовий посередник не подав до Держмитслужби заяви разом із підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для обмеження дії дозволу;

4) протягом строку, визначеного абзацом першим пункту 47 цього Порядку, незалежний фінансовий посередник не повідомив Держмитслужбі про згоду на проведення перевірки, допуск уповноважених посадових осіб Держмитслужби для проведення перевірки, надання під час перевірки документів та інформації з питань провадження діяльності з видачі фінансових гарантій та дотримання умов надання дозволу на письмову вимогу посадових осіб Держмитслужби;

5) за результатами розгляду документів, поданих незалежним фінансовим посередником, встановлено, що такі документи не містять повної інформації про усунення підстав, що стали причиною для обмеження дії дозволу;

6) за результатами проведення моніторингу відповідності, передбаченого пунктами 44 - 46 цього Порядку, встановлено, що незалежний фінансовий посередник не відповідає умовам надання дозволу;

7) за результатами перевірки встановлено, що незалежний фінансовий посередник не відповідає умовам надання дозволу.

 1. У разі встановлення наявності підстав для прийняття рішення про анулювання дозволу, передбачених підпунктами 1, 2 і 4 пункту 50 цього Порядку, Держмитслужба протягом п'яти робочих днів з дня виявлення таких підстав приймає рішення про анулювання дозволу.

У разі встановлення наявності підстави для прийняття рішення про анулювання дозволу, передбаченої підпунктом 3 пункту 50 цього Порядку, Держмитслужба приймає рішення про анулювання дозволу невідкладно.

 1. Рішення Держмитслужби про анулювання дозволу набирає чинності:

1) на підставі підпункту 1 пункту 50 цього Порядку - на шістнадцятий день з дня, наступного за днем отримання такої заяви Держмитслужбою;

2) на підставі підпунктів 2 і 4 пункту 50 цього Порядку - на наступний робочий день з дня прийняття рішення про анулювання дозволу;

3) на підставі підпункту 3 пункту 50 цього Порядку - в день внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення незалежного фінансового посередника як юридичної особи.

 1. У разі анулювання дозволу відповідно до підпункту 4 пункту 50 цього Порядку незалежний фінансовий посередник може подати заяву про

отримання дозволу не раніше ніж через один рік з дня набрання чинності рішенням Держмитслужби про анулювання попереднього дозволу.

 1. Рішення про анулювання дозволу повинно містити підстави для анулювання дозволу.

 

Додаток 1
до Порядку надання незалежному фінансовому посереднику дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу, нагляду та контролю за дотриманням ним умов надання такого дозволу, обмеження дії або анулювання дозволу

"___" ____________ 20__ року

ЗАЯВА
про отримання дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу

_____________________________________________________________________________________,
(повне найменування незалежного фінансового посередника)

_____________________________________________________________________________________,
(найменування посади, власне ім'я та прізвище керівника або іншої уповноваженої особи)

_____________________________________________________________________________________,
(поштовий індекс, місцезнаходження незалежного фінансового посередника)

___________________,
(телефон)

________________________,
(адреса електронної пошти)

__________________________,
(адреса веб-сайту)

ідентифікаційний код підприємства згідно з ЄДРПОУ ______________________________________,

просить видати дозвіл на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу.

До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.

Підтверджую, що ______________________________________________________________________
                                                                       (повне найменування незалежного фінансового посередника)

відповідає умовам надання дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу.

_________________________
(найменування посади керівника
або іншої уповноваженої особи)

____________
(підпис)

_________________________
(власне ім'я та прізвище)

 

Додаток 2
до Порядку надання незалежному фінансовому посереднику дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу, нагляду та контролю за дотриманням ним умов надання такого дозволу, обмеження дії або анулювання дозволу

АНКЕТА
керівника / головного бухгалтера незалежного фінансового посередника

 

Прізвище, власне ім'я

 

 

 

Посада

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

 

 

 

Серія та номер паспорта, ким і коли виданий

 

 

 

Освіта, спеціальність

 

 

 

Загальний стаж роботи

 

 

 

Особа не була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій (нефінансовій) установі, коли таку фінансову (нефінансову) установу в період перебування особи на посаді або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації*

 

 

 

Особа не має не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, кримінальні правопорушення у сфері господарської та службової діяльності*

 

 

 

Особа не позбавлена права займати певні посади та займатися певною діяльністю*

 

 

 

Особа не включена до переліку осіб, пов'язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку*

 

 

 

До особи не застосовувалися міжнародні санкції*

 

 

____________________________
(найменування посади керівника /
головного бухгалтера)

____________
(підпис)

________________________________
(власне ім'я та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________
* Зазначити "так" або "ні" (якщо "ні", зазначити рік, конкретну відомість про подію, місце роботи та посаду, яку обіймав на той час).

         

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2020 р. N 619

КРИТЕРІЇ
ліквідності, прибутковості та якості активів, незалежного фінансового посередника, нормативи платоспроможності та достатності капіталу, ризиковості операцій та якості активів для незалежного фінансового посередника

Критерії ліквідності, прибутковості та якості активів

 1. Активи незалежного фінансового посередника підлягають оцінці щодо їх відповідності критеріям ліквідності, прибутковості та якості.
 2. Активи незалежного фінансового посередника, які відповідають цим критеріям, вважаються прийнятними активами.
 3. Сумою прийнятних активів є сукупна вартість у національній валюті прийнятних активів незалежного фінансового посередника, яка визначається за балансовою вартістю таких активів, або справедливою вартістю у випадках, передбачених цими критеріями.
 4. Для цілей розрахунку суми прийнятних активів використовуютьсяформа N 1 "Баланс" (звіт про фінансовий стан), форма і склад статей якого визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженимнаказом Мінфіну від 7 лютого 2013 р. N 73, форма N 1-м "Баланс", форма N 1-мс "Баланс", зміст і форма яких встановлена Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженим наказом Мінфіну від 25 лютого 2000 р. N 39 (в редакції наказу Мінфіну від 24 січня 2011 р. N 25).
 5. До прийнятних активів можуть включатися (з урахуванням вимог та обмежень, встановлених у пунктах 6 - 8 цих критеріїв) такі активи:

1) грошові кошти на поточному рахунку;

2) банківські вклади (депозити) та рахунки умовного зберігання (ескроу);

3) нерухоме майно;

4) акції, облігації підприємств (крім цільових облігацій), іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, облігації місцевих позик, облігації міжнародних фінансових організацій;

5) державні цінні папери, у тому числі державні облігації України;

6) права вимоги до страховиків;

7) банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах;

8) готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, розрахунок яких установлений Національним банком;

9) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами про надання послуг з видачі фінансових гарантій в обсязі не більше ніж 50 відсотків такої дебіторської заборгованості, за умови документального підтвердження в установленому законодавством порядку факту надання таких послуг;

10) дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками за банківськими вкладами (депозитами), цінними паперами, емітентом яких є держава;

11) активи з права користування відповідно до міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда" у розмірі, що не перевищує розміру відповідного орендного зобов'язання.

 1. Прийнятні активи повинні розміщуватися з урахуванням принципів безпечності, прибутковості, ліквідності.
 2. Активи, визначені в пункті 5 цих критеріїв, включаються до суми прийнятних активів з урахуванням таких вимог та обмежень:

1) акції українських емітентів відповідно до законодавства пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі та наявні у біржовому реєстрі;

2) акції іноземних емітентів, щодо яких Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення про допуск таких цінних паперів до обігу на території України, відповідно до законодавства пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі та наявні у біржовому реєстрі, а також за умови, що:

іноземний емітент акцій провадить свою діяльність не менше ніж два роки;

акції іноземних емітентів перебувають в обігу протягом останніх 12 місяців до дати розрахунку величини активів на організованих фондових ринках та пройшли процедуру лістингу на одній з іноземних фондових бірж згідно з переліком іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України, затвердженим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) облігації підприємств українських емітентів, облігації місцевих позик, іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, державні облігації України, облігації міжнародних фінансових організацій включені до біржового списку.

У разі коли облігації виключено з біржового списку та протягом 90 календарних днів не включено до біржового списку, такі активи надалі включаються до суми прийнятних активів у розмірі не більше ніж 50 відсотків їх вартості;

4) облігації іноземних емітентів, щодо яких Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення про допуск таких цінних паперів до обігу на території України, а також за умови, що:

кредитний рейтинг іноземного емітента облігацій не нижчий одного з таких:

A3 - Moody's Investors Service (США);

A - Standard & Poor's (США);

A - Fitch Ratings (Великобританія);

облігації іноземних емітентів перебувають в обігу протягом останніх 12 місяців до дати розрахунку величини активів на організованих фондових ринках та пройшли процедуру лістингу на одній з іноземних фондових бірж згідно з переліком іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України, затвердженим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

5) цінні папери іноземних держав - емітентів відповідають вимогам щодо допуску таких цінних паперів до обігу на території України, а також за умови, що суверенні рейтинги в національній валюті, в іноземній валюті, за короткостроковими зобов'язаннями, за довгостроковими зобов'язаннями країни, в якій державою здійснено випуск цінних паперів, не нижчі одного з таких:

A3 - Moody's Investors Service (США);

A - Standard & Poor's (США);

A - Fitch Ratings (Великобританія);

6) активи, визначені в підпунктах 1, 2 та 7 пункту 5 цих критеріїв, розміщені в банку, кредитний рейтинг якого відповідає інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. N 665 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1294).

У разі зниження рівня кредитного рейтингу банку, в якому розміщено активи незалежного фінансового посередника, нижче інвестиційного рівня за Національною рейтинговою шкалою такі активи включаються до суми прийнятних активів з такого розрахунку:

протягом 30 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу - в розмірі не більше 75 відсотків їх вартості;

протягом 31 - 60 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу - в розмірі не більше 50 відсотків їх вартості;

протягом 61 - 90 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу - в розмірі не більше 25 відсотків їх вартості.

Якщо протягом 90 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу банку, в якому розміщено активи незалежного фінансового посередника, не відбулося відновлення рейтингу до рівня інвестиційного, зазначені активи не включаються до суми прийнятних активів;

7) боргові цінні папери, емітентом яких є резидент України, мають кредитний рейтинг, який відповідає інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою.

У разі зниження рівня кредитного рейтингу боргового цінного папера, в якому розміщено активи незалежного фінансового посередника, нижче інвестиційного за Національною рейтинговою шкалою такі активи включаються до суми прийнятних активів з такого розрахунку:

протягом 30 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу - в розмірі не більше 75 відсотків їх вартості;

протягом 31 - 60 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу - в розмірі не більше 50 відсотків їх вартості;

протягом 61 - 90 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу - в розмірі не більше 25 відсотків їх вартості.

Якщо протягом 90 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу боргового цінного папера, в якому розміщено активи незалежного фінансового посередника, не відбулося відновлення рейтингу до рівня інвестиційного, зазначені активи не включаються до суми прийнятних активів;

8) оцінка активів здійснюється за їх справедливою вартістю відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності з урахуванням вимог цих критеріїв;

9) активи визначено в національній або іноземній валюті.

 1. До суми прийнятних активів не включаються:

1) активи, розміщені в банку, щодо якого прийнято рішення Національного банку України про віднесення його до категорії неплатоспроможних;

2) цінні папери:

обіг яких зупинено або щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку, - з дати оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

емітента, стосовно якого порушено провадження у справі про банкрутство, винесено ухвалу про його санацію;

емітента, щодо якого прийнято рішення про припинення шляхом ліквідації або визнання емітента банкрутом;

емітента, емісію цінних паперів якого визнано недійсною, скасовано реєстрацію випуску цінних паперів такого емітента;

емітента, якого включено до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, оприлюдненого на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

емітента, щодо якого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутні відомості про юридичну особу;

емітента, щодо якого прийнято рішення про зупинення торгівлі на будь-якій біржі, - з дати оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3) права вимоги до страховиків-резидентів з видів страхування, за якими такий страховик не має права провадити діяльності на дату розрахунку, та права вимоги до страховиків-нерезидентів, які на дату укладення відповідного договору перестрахування не відповідали вимогам, встановленим законодавством з питань регулювання ринків фінансових послуг;

4) активи, що обліковуються на позабалансових рахунках;

5) активи, які зареєстровані та/або перебувають на тимчасово окупованій території України;

6) активи, які зареєстровані та/або перебувають на території населених пунктів, внесених до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або до переліку населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення;

7) права вимоги до фізичних осіб та юридичних осіб, до яких Радою національної безпеки і оборони України застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), а також активи таких осіб;

8) майно, щодо якого законом, актами уповноважених на це державних органів, їх посадових осіб або на підставі договору встановлено заборону розпоряджатися та/або користуватися (обтяження) або заборону відчуження, крім випадків, коли обмеження встановлено з метою виконання незалежним фінансовим посередником зобов'язань із сплати митного боргу;

9) активи, щодо справедливої та/або балансової вартості яких аудитор відповідно до аудиторського звіту не зміг отримати достатніх аудиторських доказів (не зміг підтвердити вартості, за якою актив визнано у балансі незалежного фінансового посередника) та/або отримав достатні аудиторські докази і дійшов висновку про викривлення справедливої та/або балансової вартості таких активів. Активи, зазначені у цьому підпункті, можуть бути віднесені до прийнятних активів після підтвердження аудитором їх справедливої та/або балансової вартості з дати такого підтвердження.

Норматив платоспроможності та достатності капіталу

 1. Норматив платоспроможності та достатності капіталу - сума прийнятних активів, яка на будь-яку дату повинна бути не меншою нормативного обсягу активів, що визначається за формулою:

Н = З + К,

де Н - норматив платоспроможності та достатності капіталу;

З - величина довгострокових та поточних зобов'язань і забезпечень, що розраховується відповідно до законодавства та визначається як сумарна величина розділів II - IV пасиву форми N 1 "Баланс" (звіту про фінансовий стан);

К - величина, що дорівнює 30 млн. гривень.

Норматив ризиковості операцій

 1. Норматив ризиковості операцій - сума прийнятних активів, які відповідають вимогам диверсифікації, встановленим у пунктах 11 - 14 цих критеріїв, яка на будь-яку дату повинна бути не меншою нормативного обсягу активів, що визначається на рівні 50 відсотків суми прийнятних активів, визначених відповідно до пунктів 5 - 8 цих критеріїв.
 2. До нормативу ризиковості операцій включаються прийнятні активи в таких обсягах:

1) грошові кошти на поточних рахунках, банківські вклади (депозити) на вимогу та банківські вклади (депозити), істотною умовою яких є право незалежного фінансового посередника повернути (зняти) кошти, розміщені на такому депозиті, протягом строку дії договору, - не більше 30 відсотків;

2) банківські вклади (депозити), крім зазначених у підпункті 1 цього пункту, та рахунки умовного зберігання (ескроу), зокрема в іноземній валюті, - разом не більше 70 відсотків, при цьому банківські вклади (депозити) - не більше 20 відсотків;

3) нерухоме майно - не більше 20 відсотків, при цьому вкладення в один об'єкт нерухомого майна - не більше 10 відсотків;

4) цінні папери за таким переліком - разом не більше 50 відсотків, з них:

акції українських емітентів - не більше 10 відсотків, при цьому в акції одного емітента - не більше 3 відсотків;

облігації підприємств українських емітентів - не більше 30 відсотків, при цьому в облігації одного емітента - не більше 10 відсотків;

акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав - не більше 10 відсотків;

облігації місцевих позик - не більше 10 відсотків;

іпотечні облігації, емітентом яких є Державна іпотечна установа, фінансова установа, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належать державі та/або державним банкам, - разом не більше 20 відсотків;

облігації міжнародних фінансових організацій - не більше 40 відсотків;

5) державні облігації України - не більше 80 відсотків;

6) права вимоги до страховиків за укладеними договорами страхування відповідальності незалежного фінансового посередника перед митними органами щодо забезпечення сплати митного боргу в повному обсязі за умови, що страховик відповідає таким вимогам:

провадить страхову діяльність не менше десяти років;

рейтинг фінансової надійності страховика-резидента, визначений уповноваженими рейтинговими агентствами та/або міжнародними рейтинговими агентствами, визнаними відповідно до законодавства, не нижче ніж АА- за Національною рейтинговою шкалою;

7) довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва - не більше 10 відсотків;

8) банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах, - разом не більше 15 відсотків.

 1. До нормативу ризиковості операцій включаються прийнятні активи, розміщені у банках та боргових цінних паперах, кредитний рейтинг яких за Національною рейтинговою шкалою нижче ніж А- (але в межах інвестиційного рейтингу), - разом не більше 20 відсотків, при цьому в одній юридичній особі - не більше 10 відсотків.
 2. До нормативу ризиковості операцій включаються прийнятні активи, розміщені в одній юридичній особі, в розмірі не більше 25 відсотків, зокрема:

1) банківські вклади (депозити), банківські метали на рахунках, відкритих у цій юридичній особі;

2) акції, облігації підприємств, іпотечні облігації, емітентом яких є ця юридична особа;

3) довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва.

 1. До нормативу ризиковості операцій не включаються такі прийнятні активи:

1) активи, які перебувають у заставі та є забезпеченням виконання будь-якої вимоги до незалежного фінансового посередника, крім випадків, коли такі активи перебувають у заставі та є забезпеченням виконання незалежним фінансовим посередником зобов'язань сплати митного боргу;

2) активи, придбані за рахунок позик (кредити, поворотна фінансова допомога, інші позикові кошти);

3) активи, розміщені у банках та боргових цінних паперах, кредитний рейтинг яких нижче інвестиційного рівня за Національною рейтинговою шкалою;

4) цінні папери, емітентами яких є інші незалежні фінансові посередники або страхові компанії;

5) цінні папери із зобов'язаннями зворотного викупу, крім державних облігацій України;

6) цінні папери, за якими не здійснено повної оплати їх вартості;

7) іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, крім іпотечних облігацій, емітентом яких є фінансова установа, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належать державі та/або державним банкам;

8) кошти, надані іншим особам на умовах субординованого боргу;

9) помилково перераховані кошти на рахунок незалежного фінансового посередника;

10) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами про надання послуг з видачі фінансових гарантій;

11) права вимоги до страховика-нерезидента:

з країни - члена Організації економічного співробітництва та розвитку, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якої нижче ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

B+ - A.M.Best (США);

Baa3 - Moody's Investors Service (США);

BBB- - Standard & Poor's (США);

BBB- - Fitch Ratings (Великобританія);

з країни, яка не є членом Організації економічного співробітництва та розвитку, рейтинг фінансової надійності (стійкості) який нижче ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

A - A.M.Best (США);

A2 - Moody's Investors Service (США);

A - Standard & Poor's (США);

A - Fitch Ratings (Великобританія).

Норматив якості активів

 1. Норматив якості активів - сума активів, визначених пунктом 16 цих критеріїв як низькоризикові активи, яка на будь-яку дату повинна бути не менше нормативного обсягу активів, що визначається на рівні 20 відсотків суми прийнятних активів, визначених відповідно до пунктів 5 - 8 цих критеріїв.
 2. Низькоризиковими активами визнаються (з урахуванням вимог та обмежень, встановлених пунктами 5 - 8 та пунктами 11 - 14 цих критеріїв) такі активи:

цінні папери, емітентом яких є держава;

кошти, розміщені в банках, крім коштів, розміщених на поточних рахунках, та депозитів до запитання, які мають кредитний рейтинг не нижче ніж АА за Національною рейтинговою шкалою;

облігації, емітентом яких є банк, що має кредитний рейтинг не нижче ніж АА за Національною рейтинговою шкалою;

облігації міжнародних фінансових організацій.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2020 р. N 619

ПОРЯДОК
формування незалежним фінансовим посередником резервів для відшкодування у повному обсязі можливих витрат за наданими фінансовими гарантіями

 1. Цей Порядок визначає механізм формування незалежним фінансовим посередником резервів для відшкодування у повному обсязі можливих витрат за наданими фінансовими гарантіями (далі - резерви).
 2. Незалежний фінансовий посередник формує резерви для відшкодування у повному обсязі суми можливих витрат за 75 відсотками одночасно наданих фінансових гарантій, за якими зобов'язання фінансового гаранта щодо виплати на вимогу митного органу коштів у розмірі визначеної суми митного боргу у разі гарантійного випадку є чинним на звітну дату.
 3. Незалежний фінансовий посередник веде облік резервів.
 4. Резерви не відображаються у фінансовій звітності незалежного фінансового посередника.
 5. Достатність формування резервів визначається шляхом здійснення розрахунку відповідного коефіцієнта за формулою:

К =

 А 
  З

,

де А - сума прийнятних активів, визначених відповідно до пунктів 5 - 8 критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів незалежного фінансового посередника, нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ризиковості операцій та якості активів для незалежного фінансового посередника, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2020 р. N "Деякі питання провадження діяльності незалежних фінансових посередників";

З - сума зобов'язань за наданими фінансовими гарантіями, чинних на дату розрахунку коефіцієнта.

Значення коефіцієнта К повинно бути не менше 0,75 на будь-яку дату.

___________