ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 3 червня 2019 року N 28

Про внесення змін до Антикорупційної програми

У зв'язку з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 26 квітня 2019 року N 1181 "Про погодження антикорупційної програми Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України на 2019 - 2020 роки", рішенням Комісії з оцінки корупційних ризиків Держенергоефективності від 30 травня 2019 року N 13 наказую:

  1. Затвердити Антикорупційну програму Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України на 2019 - 2020 роки в редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

С. Савчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держенергоефективності
03 червня 2019 року N 28

Антикорупційна програма Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України на 2019 - 2020 роки

1. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (далі - Програма) розроблена відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) від 19.01.2017 р. за N 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства від 08.12.2017 р. за N 1379, базується на інших положеннях вказаного Закону, Законів України "Про альтернативні джерела енергії", "Про альтернативні види палива", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про енергозбереження", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження", Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 676, а також на Основних пріоритетах діяльності Держенергоефективності, визначених на 2019 - 2020 роки.

У контексті реалізації цих положень та пріоритетів відомча антикорупційна політика ґрунтується на принципах законності, прозорості, доступності, галузевої належності та всеохопленості, об'єктивності та неупередженості, і спрямована на:

- посилення інституціальної спроможності забезпечення захисту національних інтересів, дотримання міжнародних зобов'язань України в сфері енергоефективності;

- внесення змін до чинного законодавства з метою забезпечення доступності, зрозумілості та оптимізації процедур надання адміністративних послуг у сфері енергоефективності та енергозбереження, наближення процедур у сфері енергоефективності та енергозбереження до стандартів ЄС;

- відстоювання інтересів України у міжнародних заходах з питань енергоефективності та енергозбереження;

Для досягнення мети Програми та забезпечення виконання на постійній основі антикорупційних механізмів необхідно:

здійснити аналіз даних про корупційні ризики в Держенергоефективності, чинники, які їх обумовлюють, забезпечити постійний моніторинг виконання Агентством функцій та завдань з метою виявлення та усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;

зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність Держенергоефективності, посилити роль у цьому процесі громадського контролю;

створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням правил щодо доброчесності посадовими особами Держенергоефективності;

забезпечити здійснення фінансового контролю шляхом декларування майна, доходів, витрат посадовими та службовими особами Держенергоефективності;

забезпечити дієвий контроль за дотриманням службовцями Держенергоефективності обмежень та заборон, передбачених Законами України "Про запобігання корупції" та "Про державну службу";

створити належні умови для отримання інформації від викривачів про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, а також систему їх захисту та збереження конфіденційності даних;

сприяти усуненню корупційних передумов ведення бізнесу, сформувати нетолерантне ставлення бізнесу до корупції, сформувати в Держенергоефективності та суспільстві ідеї нетерпимості до корупції.

Крім того, після затвердження антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми на 2018 - 2020 роки до розділу 1 Програми будуть внесені відповідні доповнення щодо реалізації заходів, співвиконавцем яких є Держенергоефективності як центральний орган виконавчої влади.

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держенергоефективності, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 за N 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за N 1718/29848.

Для здійснення оцінки корупційних ризиків в Агентстві за наказом Голови від 25.01.2017 N 1 створена постійно діюча Комісія з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія), до складу якої включені працівники структурних підрозділів Держенергоефективності, які володіють відповідними навичками та знаннями, з досвідом роботи в Агентстві не менше одного року.

Для визначення чинників та загроз корупційних ризиків Комісія здійснювала аналіз нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які регламентують відповідні функції та процеси в Держенергоефективності, характер та обсяг повноважень посадових осіб Агентства, що передбачало вивчення посадових інструкцій таких осіб, а також їх співставлення з реальним обсягом компетенції та здійснюваною діяльністю.

Результати аналізу вказаних об'єктів дослідження та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держенергоефективності викладені у звіті ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (Додаток).

3. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

N п/п

Заходи

Дата виконання та виконавець

Примітки

1

Оприлюднити антикорупційну програму Держенергоефективності на 2019 - 2020 роки на офіційному веб-сайті Держенергоефективності з метою поширення інформації щодо заходів з запобігання корупції, їх обговорення та отримання можливих пропозицій і доповнень, а також організації громадського контролю за її реалізацією.

Після затвердження в НАЗК та отримання Держенергоефективності;
Заїка Т. М.
Погуляйло Є. В.

 

2

Подання Національному агентству з питань запобігання корупції інформації про стан виконання Антикорупційної програми Держенергоефективності на 2019 - 2020 роки.

У встановлені НАЗК строки;
Погуляйло Є. В.

 

3

Додатково довести до працівників Держенергоефективності правила внутрішнього службового розпорядку та етичні стандарти поведінки службовців відповідно до положень Законів України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції". Ознайомлення з вказаними положеннями при зарахуванні на роботу нових працівників.

Травень 2019 р.,
травень 2020 р.,
при зарахуванні на роботу;
Погуляйло Є. В.
Шевченко О. О.

 

4

Проводити ознайомлення співробітників Держенергоефективності з вимогами діючого законодавства України у сфері запобігання та виявлення корупції, прийнятими нормативними актами, методологією та роз'ясненнями компетентних органів.

Протягом контрольного періоду;
Погуляйло Є. В.

 

5

Надавати іншим структурним підрозділам Держенергоефективності та окремим співробітникам роз'яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань застосування нормативних актів з питань етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших положень антикорупційного законодавства.

Протягом контрольного періоду;
Погуляйло Є. В.

 

6

Додатково провести ознайомлення працівників Держенергоефективності з методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Довести до службовців про обов'язковість повідомлення уповноваженій особі з питань запобігання корупції та Голові Держенергоефективності щодо виявлених ознак потенційного або реального конфлікту інтересів, можливих передумов вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Ознайомлення з вказаними положеннями при зарахуванні на роботу нових працівників.

Липень - вересень 2019 р.,
Липень - вересень 2020 р.:
Погуляйло Є. В.

 

7

Додаткове ознайомлення працівників Держенергоефективності з положеннями Закону України "Про запобігання корупції" щодо корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, пов'язаних з недотриманням встановлених законодавством обмежень, а саме:
- обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища;
- обмеження щодо одержання подарунків або неправомірної вигоди;
- обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
- обмеження спільної роботи близьких осіб.

Серпень - жовтень 2019 р.,
Серпень - жовтень 2020 р.,
при зарахуванні на роботу
Погуляйло Є. В.
Шевченко О. О.

 

8

З метою створення ефективного механізму попередження та врегулювання конфлікту інтересів, забезпечення здійснення дієвого фінансового контролю, ініціювати проведення навчання працівників Держенергоефективності з залученням фахівців Національного агентства з питань запобігання корупції (за погодженням) з наступних тематик:

 

 

- Конфлікт інтересів. Сутність, шляхи виявлення та запобігання;

За погодженням протягом 2019 р.;
Погуляйло Є. В.
Шевченко О. О.

- Електронне декларування, види декларацій, їх відмінність та особливості, найбільш поширені порушення та помилки у цій сфері.

За погодженням - лютий 2020 р.;
Погуляйло Є. В.
Шевченко О. О.

9

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про обмеження, встановлені Законами України "Про запобігання корупції", "Про державну службу".

Під час прийому на роботу;
Погуляйло Є. В.
Шевченко О. О.

 

10

З метою підвищення кваліфікації та професійного рівня у сфері запобігання та виявлення корупції взяти участь у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах.

Протягом контрольного періоду;
Погуляйло Є. В.
Шевченко О. О.

 

11

Забезпечити облік державних службовців, звільнених у зв'язку з притягненням до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.

За наявності;
Погуляйло Є. В.

 

12

Наповнення відповідними матеріалами рубрику Антикорупційна діяльність, сайту Держенергоефективності з метою проведення роз'яснювальної роботи, направленої на реалізацію державної антикорупційної політики для забезпечення прозорості роботи Агентства.

Протягом контрольного періоду;
Заїка Т. М.
Погуляйло Є. В.

 

Навчання працівників Держенергоефективності спрямоване на їх виховання в дусі доброчесності та негативного ставлення до корупції, є важливою складовою загальносоціального та відомчого рівнів запобігання корупції в Агентстві та, зокрема, полягає у забезпеченні участі працівників Держенергоефективності у проведенні Національним агентством з питань запобігання корупції та Національним агентством з питань державної служби круглих столів, тренінгів, інформаційних кампаній, що передбачають залучення як цільової аудиторії працівників органів влади.

Передбачений перелік заходів з навчання та поширення інформації щодо запобігання та виявлення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень не є вичерпним та буде доповнюватися протягом року за результатами моніторингу виконання Програми, аналізу нових тенденцій та змін чинного антикорупційного законодавства.

4. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм

Моніторинг та оцінку виконання антикорупційної Програми здійснює Комісія з оцінки корупційних ризиків у Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України (далі - Комісія).

Керівники структурних підрозділів Держенергоефективності у межах компетенції щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним кварталом надають Комісії інформацію про стан виконання заходів, визначених Програмою.

Секретар Комісії за результатами аналізу звітності подає узагальнену інформацію на засідання Комісії, що проходить не рідше ніж один раз на квартал.

Комісія на своїх засіданнях проводить моніторинг виконання Програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності за критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації, оцінки стану досягнення мети (індикаторів виконання).

Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати від структурних підрозділів Держенергоефективності інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів Агентства, які не входять до її складу.

У разі встановлення невиконання або не належного виконання Програми Голова Комісії інформує про такі факти Голову Держенергоефективності для вжиття заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

Програма переглядається комісією в таких випадках:

- за результатами проведеного моніторингу та оцінки її виконання;

- протягом 30-ти календарних днів після затвердження антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми на 2018 - 2020 роки;

- у разі подання НАЗК обов'язкових для розгляду пропозицій до неї;

- у разі виявлення нових корупційних ризиків;

- у разі встановлення за результатами оцінки виконання антикорупційної програми неефективності передбачених програмою заходів;

- у разі внесення змін до законодавства, що впливає на діяльність Держенергоефективності;

- за результатами проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держенергоефективності.

Рішення про внесення змін до Програми за результатами її перегляду приймає Голова Держенергоефективності.

5. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, заходи

У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами, Держенергоефективності зобов'язано проводити перевірки отриманої інформації, приймати рішення щодо наявності підстав для притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, інформувати в установленому порядку про такі факти спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції відповідно до їх компетенції.

Додаток: Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків на 6 арк.

 

Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції

Є. Погуляйло

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держенергоефективності
____________ С. Савчук
03 червня 2019 року

Звіт про оцінку корупційних ризиків в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України

Для визначення чинників та загроз корупційних ризиків Комісія провела аналіз нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, що регулюють діяльність Агентства та його підрозділів, положень про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників. Також провела аналіз результатів зовнішніх та внутрішніх перевірок, аудитів, листів, звернень, скарг громадян щодо діяльності Держенергоефективності.

В процесі роботи були виявлені корупційні ризики, які були ідентифіковані. За результатами роботи Комісія запропонувала заходи щодо усунення (зменшення) виявлених корупційних ризиків та структурні підрозділи, відповідальні за їх виконання.

Ідентифіковані корупційні ризики

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

1. Збір пакета документів, необхідних для надання адміністративної послуги для проведення державної експертизи з енергозбереження, вимагає значних витрат часу і коштів.

Вимога надання необхідних документів для отримання експертного висновку, вимагає витрачення заявником певного часу для значної кількості розрахунків, у зв'язку з чим є значна вірогідність допущення помилок зі сторони заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, в установі на етапі перевірки документів.

Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.

2. Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Агентства.

Відсутній зовнішній контроль за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми органу влади (у тому числі оцінки корупційних ризиків) - не залучено до вказаного процесу експертів та представників громадськості.

Ймовірність невірної оцінки корупційних ризиків.

3. Не визначено на законодавчому рівні конкретні підстави щодо видачі свідоцтв, суб'єкта надання таких адміністративних послуг та його повноваження щодо її надання; переліку та вимог до документів, необхідних для отримання такої послуги, її безоплатність і граничний строк надання; перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Вимога надання необхідних документів для отримання експертного висновку вимагає витрачення заявником певного часу для значної кількості розрахунків, у зв'язку з чим є значна вірогідність допущення помилок зі сторони заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, в установі на етапі перевірки документів.

Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.

4. Не повідомлення співробітниками про факти звернення до них або інших працівників Держенергоефективності з метою схилення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень у зв'язку з недостатньою (на рівні ознайомлення з вимогами законодавства) регламентацією у органі порядку реагування на такі випадки (у яких випадках, в який термін, до кого звернутись, яку інформацію надати, правові наслідки повідомлення та не повідомлення тощо).

Недостатня (на рівні ознайомлення з вимогами законодавства) регламентація у Держенергоефективності порядку реагування на факти звернення до працівників органу з метою схилення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності.

5. Можливість допущення порушень законодавства у сфері запобігання корупції внаслідок його незнання або невірного трактування.

Недостатність заходів щодо навчання та ознайомлення співробітників з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції під час прийому на роботу та у ході проходження державної служби.

Прийняття неправомірних рішень, втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності.

6. Зазначення недостовірної інформації у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, несвоєчасне подання або неподання такої декларації.

Недоброчесність посадових осіб у зв'язку з недостатнім знанням антикорупційного законодавства. Неналежний контроль за подання декларацій особами після звільнення з посади державної служби.

Притягнення особи до відповідальності.

7. Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.

Не встановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад в органі влади.

Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.

8. У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди ігнорування фактів подання неповного пакету документів від претендентів на посаду в Держенергоефективності, прийом на роботу близьких родичів, які будуть знаходитись у прямому підпорядкуванні, приховування конфлікту інтересів.

Невиконання нормативно врегульованих вимог у результаті службових зловживань та недоліків контролю, відсутність чітких алгоритмів реалізації функцій Відділом роботи з персоналом.

Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади.

9. Можливе порушення антикорупційного та фінансового законодавства посадовими особами, які входять до складу тендерного комету.

Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг.

Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику
(низька/
середня/
висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

1. Збір пакета документа необхідних для надання адміністративної послуги для проведення державної експертизи з енергозбереження вимагає значних витрат часу і коштів. Не визначено на законодавчому рівні конкретних підстав щодо видачі свідоцтв, суб'єкта надання таких адміністративних послуг та його повноваження щодо її надання; переліку та вимог до документів, необхідних для отримання такої послуги, її безоплатність і граничний строк надання; перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

низька

Супроводження проекту ЗУ "Про енергетичну ефективність", яким передбачено вичерпний перелік документів для отримання експертного висновку. Проект вищезазначеного закону надіслано для погодження до центральних органів виконавчої влади. У 6-місячний термін з дня набрання чинності Закону України "Про енергетичну ефективність" розробити та винести на розгляд Уряду постанову Кабінету Міністрів України про державну експертизу з енергозбереження для удосконалення порядку проведення експертизи з енергозбереження та забезпечення її відповідності вимогам законодавства про адміністративні послуги.

Департамент технічного регулювання енергоефективності

Департамент стратегічного розвитку

Грудень 2019

додаткових ресурсів не потребує

Прийняття Закону України "Про енергетичну ефективність".

2. Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Агентства.

низька

Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми органу влади (у тому числі оцінки корупційних ризиків) - залучення до вказаного процесу експертів та представників громадськості.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

При проведенні оцінки корупційний ризиків та підготовці антикорупційної програми

податкових ресурсів не потребує

Забезпечено запрошення представників громадськості до роботи комісії шляхом:
- направлення запрошень представникам громадськості в кількості понад 25 % від численності Комісії з оцінки корупційних ризиків;
- розміщення оголошення про проведення засідання Комісії на офіційному веб-сайті Агентства в тижневий термін до початку його проведення.

3. Збір пакета документів, необхідних для надання адміністративної послуги про належність палива до альтернативного, надання свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки вимагає значних витрат часу і коштів. Не визначено на законодавчому рівні конкретні підстави щодо видачі свідоцтв, суб'єкта надання таких адміністративних послуг та його повноваження щодо її надання; переліку та вимог до документів, необхідних для отримання такої послуги, її безоплатність і граничний строк надання; перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

низька

Супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги"

Департамент відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
Департамент стратегічного розвитку

Грудень 2019

додаткових ресурсів не потребує

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги".

4. Не повідомлення співробітниками про факти звернення до них або інших працівників Держенергоефективності з метою схилення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень у зв'язку з недостатньою (на рівні ознайомлення з вимогами законодавства) регламентацією у органі порядку реагування на такі випадки (у яких випадках, в який термін, до кого звернутись, яку інформацію надати, правові наслідки повідомлення та не повідомлення тощо)

середня

Розробити та закріпити наказом органу порядок реагування та повідомлення співробітниками про факти звернення до них або інших працівників Держенергоефективності з метою схилення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Липень 2019

не потребує

Порядок реагування та повідомлення співробітниками про факти звернення до них або інших працівників Держенергоефективності з меток схилення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень затверджено наказом Агентства.

5. Можливість допущення порушень законодавства у сфері запобігання корупції внаслідок його незнання або невірного трактування

низька

1. Ознайомлення під особистий підпис співробітників Держенергоефективності з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції, у тому числі з обмеженнями та заборонами, пов'язаними з прийняттям на державну службу та її проходженням.

1 Відділ роботи з персоналом. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

При зарахуванні на посаду

не потребує

1. Підтверджено ознайомлення всіх співробітників Агентства (100 %) з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції, у тому числі з обмеженнями та заборонами, пов'язаними з прийняттям на державну службу та її проходженням.
2. Забезпечено виконання плану проведення навчань для працівників Агентства
3. Здійснено надання роз'яснень та консультацій за всіма випадками звернень (100 %), з відповідною відміткою в журналі надання консультацій.

2. Проведення навчань для працівників органу з проблемних тематик у вказаній сфері шляхом надання відповідної інформації через засоби електронного зв'язку.

2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Щоквартально

3. Надання роз'яснень та консультацій при особистому спілкуванні.

Протягом контрольного періоду

6. Можливе порушення вимог фінансового контролю, несвоєчасне подання або неподання декларації особами, які звільнилися з посади державної служби.

середня

1. Проведення інформування осіб, які звільнилися з посади державної служби про своєчасне подання декларацій.

1. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

Лютий 2019,
лютий 2020

додаткових ресурсів не потребує

1. Забезпечено інформування всіх осіб - 100 %, які звільнилися з посади державної служби про своєчасне подання декларацій.
2. Здійснено контроль шляхом моніторингу єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлено НАЗК за всіма встановленими фактами порушень.

2. Здійснення контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції шляхом моніторингу ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ДЕКЛАРАЦІЙ осіб, уповноважених не виконання функцій держави або місцевого самоврядування

2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

Березень - квітень 2019,
березень - квітень 2020

7. Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням або переведення з посади.

низька

1. Забезпечення достовірної та повної передачі робочих матеріалів з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися шляхом візування опису переданих справ.

1. Керівники структурних підрозділі
Відділ роботи з персоналом

При звільненні працівника

додаткових ресурсів не потребує

1. 100 % передача всіх робочих матеріалів від працівників, які мають намір звільнитися.
2. Матеріальні цінності передані іншій відповідальній особі в повному обсязі.

2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником.

2. Керівники структурних підрозділів
Відділ роботи з персоналом

8. Можливе ігнорування фактів подання неповного пакета документів від претендентів на посаду в Держенергоефективності, прийом на роботу близьких родичів, які будуть знаходитись у прямому підпорядкуванні, приховування конфлікту інтересів.

низька

1. Проведення опитування кандидатів з визначених питань щодо можливої наявності конфлікту інтересів, роз'яснення їм суті порушення та передбаченої відповідальності.
2. Розгляд наданих документів конкурсною комісією.

Відділ роботи з персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання корупції

При прийманні документів для участі у конкурсі на зайняття вакантних посад в органі

не потребує

1. Опитано всіх кандидатів щодо можливого конфлікту інтересів.
2. Розгляд наданих документів кожним членом конкурсної комісії.
3. Розроблено механізм розкриття приватного інтересу членів конкурсної комісії.

3. Розробка внутрішнього механізму розкриття приватного інтересу членів конкурсної комісії.

Грудень 2019

9. Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету.

середня

Попередження членів тендерного комітету про дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Використання примірної тендерної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Тендерний комітет
Головний спеціаліст з питань запобігання корупції

В разі проведення публічних закупівель

додаткових ресурсів не потребує

Вимоги Міністерства економічного розвитку і торгівлі України стосовно публічних закупівель 100 % виконано.

 

Голова Комісії

Є. Погуляйло

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації