МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
12.12.2019 N 1553

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2020 р. за N 174/34457

Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 18 Закону України "Про загальну середню освіту", пункту 28 Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року N 438, Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів, що додається.
 2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мандзій Л.

 

Міністр

Г. Новосад

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони здоров'я України

З. Скалецька

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. Мірошніченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
12 грудня 2019 року N 1553

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2020 р. за N 174/34457

ПОРЯДОК
зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів

 1. Загальна частина
 2. Цей Порядок визначає механізми:

зарахування дітей до наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів (далі - ліцеї) для здобуття базової та/або профільної освіти наукового спрямування одночасно зі здобуттям базової середньої освіти та/або повної загальної середньої освіти;

переведення учнів між ліцеями та іншими закладами освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти;

відрахування учнів із ліцеїв.

 1. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

вільні місця - місця, на які може бути зараховано дитину (дітей) в межах максимальної кількості учнів ліцею та нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України "Про загальну середню освіту";

максимальна кількість учнів ліцею - кількість учнів, яким цей ліцей протягом навчального року може забезпечити здобуття освіти.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту".

Положення цього Порядку щодо батьків дитини стосуються також інших її законних представників.

 1. Зарахування дітей до ліцею здійснюється, як правило, до початку навчального року.

Зарахування дітей упродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця за результатами вступних випробувань, їх розподіл між класами відбувається в межах граничної наповнюваності класів, визначених Законом України "Про загальну середню освіту".

Зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного класу (з його утворенням у разі відсутності) здійснюється на підставі доданого до заяви батьків про зарахування висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини інклюзивно-ресурсного центру.

 1. Інформація, пов'язана із зарахуванням (конкурсним відбором, вступними випробуваннями) до ліцею, переведенням та відрахуванням його учнів, обов'язково оприлюднюється на інформаційному стенді ліцею та на його вебсайті впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідних рішень (наказів), крім випадків, коли інші строки визначено цим Порядком.

Інформація про максимальну кількість учнів ліцею, кількість учнів у кожному класі й відповідно наявність вільних місць у кожному з них оприлюднюється щорічно не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв про участь у вступних випробуваннях. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється та актуалізується також упродовж двох робочих днів з дня появи вільного(их) місця (місць) протягом календарного року.

 1. Ліцеї обробляють надані їм персональні дані відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
 2. Переведення учня до ліцею, між ліцеями та іншими закладами освіти здійснюється відповідно до розділу III цього Порядку на підставі наказу директора ліцею.
 3. Відрахування учня із ліцею здійснюється відповідно до розділу IV цього Порядку на підставі наказу директора ліцею.
 4. Якщо визначений цим Порядком термін припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, переведення, відрахування здійснюється наступного робочого дня.
 5. За повноту і достовірність усієї інформації та документів, що подаються до ліцею, відповідає особа, яка їх подає.
 6. Рішення, дії або бездіяльність директора чи працівників ліцею (зокрема з питань порушення процедури конкурсного відбору або неправомірної відмови у зарахуванні до ліцею за результатами конкурсного відбору) впродовж двох робочих днів можуть бути письмово оскаржені до органу, у сфері управління якого перебуває ліцей.
 7. Зарахування до ліцею
 8. Зарахування до ліцею відбувається відповідно до наказу його директора, що видається за результатами вступних випробувань та/або конкурсного відбору.

Конкурсний відбір серед учасників вступних випробувань не проводиться у разі, якщо кількість учасників вступних випробувань не перевищує максимальну кількість учнів ліцею та норматив наповнюваності класу(ів) ліцею.

Якщо ліцей в освітній діяльності використовує наскрізну освітню програму, вступ учнів 9 класів, які здобули в такому закладі базову освіту наукового спрямування, до 10 класів (на рівень профільної освіти наукового спрямування) здійснюється відповідно до пункту 4 розділу II Порядку вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2019 року N 28, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 лютого 2019 року за N 124/33095.

 1. До участі у вступних випробуваннях допускається дитина на підставі поданої особисто одним з її батьків чи повнолітньою особою, яка має намір здобувати спеціалізовану освіту наукового спрямування (з пред'явленням документа, що посвідчує особу заявника), заяви, до якої додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу заявника (під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документа);

2) копія медичної довідки за формою N 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року N 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за N 794/18089;

3) копія відповідного документа про освіту.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини інклюзивно-ресурсного центру.

Оригінали документів має бути подано до видання наказу про зарахування (крім документів, визначених у підпункті 1 цього пункту).

Діти або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених підпунктами 1 та/або 3 цього пункту, зараховуються до ліцею без подання зазначених документів за результатами вступних випробувань згідно з цим Порядком.

Діти, які не мають одного (чи обох) документа(ів), визначеного(их) підпунктами 1 та/або 3 цього пункту, зараховуються до ліцею згідно з цим Порядком. Якщо свідоцтва про народження дитини немає, для сприяння в його оформленні директор ліцею зобов'язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням ліцею.

Якщо документа про освіту для визначення класу, до якого має бути зарахована дитина, немає, результати попереднього навчання може бути визначено в порядку екстернату відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року N 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за N 184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року N 955).

 1. Оголошення про проведення вступних випробувань оприлюднюється не пізніше ніж 15 травня та має містити інформацію про строк подання заяв про участь у вступних випробуваннях, графік (дата, місце, час) їх проведення. Строк подання заяв про участь у вступних випробуваннях не може становити менше двадцяти робочих днів. Особи, заяви яких було подано з порушенням вимог пункту 2 цього розділу або після завершення строку їх подання, до участі у вступних випробуваннях не допускаються.

Перелік осіб, допущених до участі у вступних випробуваннях, результати вступних випробувань та результати конкурсного відбору серед учасників вступних випробувань (у разі проведення) мають бути оприлюднені відповідно до цього Порядку.

 1. Види, форми проведення, кількість вступних випробувань (але не більше двох) схвалює педагогічна рада ліцею та затверджує його директор відповідно до цього Порядку.

Завдання для вступних випробувань (перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться вступні випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення, подання тощо), методику (критерії) їх оцінювання та мінімальну кількість балів для визначення їх результатів розробляють методичні комісії ліцею із залученням науково-педагогічного (наукового) працівника закладу вищої освіти, з яким ліцей має укладений договір (угоду, меморандум) про співпрацю у галузі науки відповідно до Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року N 438, схвалює педагогічна рада ліцею та затверджує його директор. До розроблення завдань для вступних випробувань та методики (критеріїв) їх оцінювання у ліцеї, викладання в якому ведеться за двома та більше профілями, залучається по одному науково-педагогічному (науковому) працівнику зазначеного закладу вищої освіти на кожен профіль.

Порядок вступу та зразки завдань для вступних випробувань має бути оприлюднено відповідно до цього Порядку не менше ніж за два місяці до початку проведення вступних випробувань та/або конкурсного відбору.

 1. Проведення вступних випробувань є публічним заходом і має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об'єктивності, рівності та неупередженості.

Для захисту інтересів дітей з особливими освітніми потребами мають здійснюватися заходи щодо забезпечення розумного пристосування під час проведення вступних випробувань. Для здійснення попередньої організаційно-технічної підготовки таких заходів у заяві має бути зазначено особливі освітні потреби дитини.

 1. Для оцінювання результатів вступних випробувань створюються предметні комісії за кожним з навчальних предметів, а для проведення конкурсного відбору серед учасників вступних випробувань - конкурсна комісія. Склад предметних і конкурсної комісій затверджує директор ліцею. Один і той самий педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більше ніж однієї комісії.
 2. Вступні випробування проводяться в усній, письмовій та/або з використанням цифрових технологій формах (тестування, у тому числі комп'ютерне, диктант, письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт, співбесіда тощо).
 3. Заборонено вимагати від учнів характеристики з попереднього місця навчання, довідки з місця роботи батьків та інші документи, не передбачені цим Порядком. Вступні випробування здійснюються на безоплатній основі.
 4. Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників мають відбуватися, як правило, в один день.

Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для вступних випробувань, що відбуваються у різні дні.

 1. Роботи учасників вступних випробувань та аркуші із записами, зробленими ними під час підготовки до усного випробування, а також результати вступних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у ліцеї не менше одного року.
 2. Результати випробування в усній формі оголошуються в той самий день, у письмовій формі або з використанням цифрових технологій - не пізніше ніж через два робочих дні після його проведення. Списки учасників вступних випробувань із виставленими балами оприлюднюються на інформаційному стенді ліцею.

Учасники вступних випробувань, які набрали кількість балів, що дорівнює або перевищує встановлену методичною комісією мінімальну кількість балів, зараховуються до ліцею згідно з отриманими результатами вступних випробувань або за результатами конкурсного відбору.

У разі проведення конкурсного відбору між учасниками вступних випробувань, які набрали кількість балів, що дорівнює або перевищує встановлену методичною комісією мінімальну кількість балів, конкурсна комісія формує їх рейтинговий список відповідно до кількості набраних балів, на підставі якого директор ліцею видає наказ про зарахування.

 1. Один із батьків учасника вступних випробувань або він особисто може звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває ліцей, протягом двох робочих днів після оголошення результатів вступних випробувань та/або конкурсного відбору.

Апеляційна комісія зобов'язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення. До складу апеляційної комісії не можуть входити працівники ліцею, в якому проводилися вступні випробування та/або конкурсний відбір. Проводити будь-які вступні випробування додатково під час розгляду апеляційної скарги заборонено.

 1. Апеляційна комісія має право:

1) залишити рішення предметної та/або конкурсної комісії без змін;

2) змінити чи анулювати результати оцінювання учасника(ів);

3) визнати результати вступних випробувань та/або конкурсного відбору недійсними.

У разі визнання результатів вступних випробувань та/або конкурсного відбору недійсними орган, у сфері управління якого перебуває відповідний ліцей, зобов'язаний організувати вступні випробування та/або конкурсний відбір повторно.

 1. Особа має право брати участь у вступних випробуваннях, що проводяться різними ліцеями. У разі якщо особу визнано переможцем у декількох ліцеях, вона зараховується до того з них, до якого вже подала (або подасть) оригінал документа про освіту та інші, визначені цим Порядком, документи впродовж п'яти робочих днів після оголошення результатів вступних випробувань та/або конкурсного відбору у відповідному закладі освіти, але не пізніше ніж 30 червня.
 2. Наказ про зарахування видається через 5 робочих днів після оголошення результатів вступних випробувань та/або конкурсного відбору або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією, але в будь-якому разі не пізніше ніж 30 червня, та має бути оприлюднений відповідно до цього Порядку.
 3. Директор ліцею зобов'язаний забезпечити організацію та проведення вступних випробувань та/або конкурсного відбору з дотриманням вимог цього Порядку.
 4. Впродовж навчального року може бути проведено вступні випробування для зарахування на вільні місця (за їх наявності) у 5-10 класах, що проводяться за завданнями і у тому самому порядку, що визначений у пунктах 4-13 цього розділу.

У такому разі наказ про зарахування видається через 5 робочих днів після оголошення результатів вступних випробувань та/або конкурсного відбору або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

Зарахування на вільні місця до 11 (12) класу ліцеїв упродовж навчального року не проводиться.

III. Переведення учнів з ліцею

 1. Для переведення учня з ліцею до іншого закладу освіти учень чи один з його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) має звернутися до обраного ним закладу освіти щодо можливості зарахування з відповідним письмовим зверненням (запитом) у довільній формі, у тому числі шляхом надсилання його сканованої копії електронною поштою.

Керівник закладу освіти упродовж п'яти робочих днів з дати надходження такого звернення (запиту) має надати заявнику відповідь (у тому числі шляхом надсилання її сканованої копії на надану заявником адресу електронної пошти) про наявність чи відсутність вільних місць у певному класі та можливість чи неможливість зарахування учня до класу цього закладу.

У листі закладу освіти про можливість зарахування учня має бути зазначено кінцевий строк подання заяви про його переведення та особової справи учня.

 1. До ліцею, з якого переводиться учень, подаються:

заява про переведення від одного з батьків учня (для учнів, які не досягли повноліття) або учня;

лист або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

 1. Директор ліцею упродовж одного робочого дня з дня отримання документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, зобов'язаний видати наказ про переведення учня до іншого закладу освіти та видати його особову справу.
 2. Упродовж п'яти робочих днів з дня отримання від ліцею зазначених у пункті 2 цього розділу документів учень чи один із його батьків має подати до закладу освіти, до якого переводиться учень, заяву про зарахування та особову справу учня.

У такому разі наказ про зарахування учня до закладу освіти має бути видано впродовж одного робочого дня з дня отримання документів, визначених цим пунктом.

 1. Переведення учня з одного ліцею до іншого ліцею, що надають спеціалізовану освіту наукового спрямування за однаковим профілем, здійснюється після успішного проходження учнем вступного випробування у формі співбесіди та з урахуванням пунктів 2 - 4 цього розділу. Лист іншого ліцею про можливість зарахування до нього відповідного учня має містити інформацію про результати проходження учнем вступного випробування.

Переведення учня з одного ліцею до іншого ліцею, що надають спеціалізовану освіту наукового спрямування за різними профілями, здійснюється за результатами вступних випробувань та/або конкурсного відбору в іншому ліцеї відповідно до розділу II цього Порядку.

Переведення на вільні місця до 11 (12) класу ліцеїв упродовж навчального року не проводиться, крім переведення учня з одного ліцею до іншого ліцею, що надають спеціалізовану освіту наукового спрямування за таким самим профілем.

 1. Відрахування учнів із ліцею
 2. Із ліцею відраховуються учні, які:

1) здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту;

2) переводяться до іншого закладу освіти відповідно до розділу III цього Порядку;

3) вибувають на постійне місце проживання за межі України.

Відрахування із зазначених підстав здійснюється шляхом видання відповідного наказу директором ліцею.

Про відрахування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з причин, визначених підпунктами 2, 3 цього пункту, ліцей, з якого відраховується учень, не пізніше наступного робочого дня з дня видання наказу повідомляє відповідну службу у справах дітей.

 1. Учні, які здобули початковий результат (1, 2 або 3 бали) річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з одного з профільних предметів відраховуються за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора ліцею.

Учні, які здобули середній результат (4, 5 або 6 балів) річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з одного з профільних предметів, або здобули початковий результат (1, 2 чи 3 бали) річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з інших предметів, відповідно до освітньої програми та навчального плану ліцею чи індивідуального навчального плану учня можуть бути відраховані за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора ліцею.

Про можливе відрахування батьки дитини та орган управління освітою за місцем проживання учня повинні бути письмово поінформовані у двотижневий строк до дня засідання педагогічної ради.

 

Генеральний директор
директорату дошкільної
та шкільної освіти

А. Осмоловський