МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 15 жовтня 2019 року N 1301

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 15 жовтня 2019 року

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", підпунктів 47, 48 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 630, Порядку затвердження рішень

про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. N 656, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 567, Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. N 167, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2019 року N 1232 "Про організацію роботи щодо проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії", Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року N 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за N 148/31600, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 15 жовтня 2019 року наказую:

  1. Затвердити:

рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння вченого звання професора і видати атестати професора здобувачам вченого звання відповідно до списку;

рішення вчених рад закладів вищої освіти про присвоєння вченого звання доцента і видати атестати доцента здобувачам вченого звання відповідно до списку;

рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння вченого звання старшого дослідника і видати атестати старшого дослідника здобувачам вченого звання відповідно до списку;

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку;

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку;

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії з галузей знань та за спеціальностями і довести до відома закладів вищої освіти (наукових установ) інформацію про прийняті рішення та щодо видачі ними дипломів доктора філософії з відповідними номерами відповідно до списку;

висновок апеляційної комісії, утвореної для розгляду апеляції Данілової Ірини Сергіївни, та скасувати рішення вченої ради ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" про відмову у присвоєнні їй вченого звання старшого дослідника;

висновок апеляційної комісії, утвореної для розгляду апеляції Крюкової Ірини Олександрівни, та скасувати рішення вченої ради Одеського державного аграрного університету про відмову у присвоєнні їй вченого звання професора.

  1. Скасувати:

рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.053.16 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова від 16 листопада 2018 року, протокол N 13/1.1, про присудження наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.2003 "Соціальна філософія та філософія історії" та відмовити у видачі диплома доктора філософських наук Левкуличу Василю Васильовичу на підставі висновку;

рішення спеціалізованої вченої ради Д 55.051.04 Сумського державного університету від 18 січня 2019 року, протокол N 01/19, про присудження наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 21.06.2001 "Екологічна безпека" та відмовити у видачі диплома доктора технічних наук Харламовій Олені Володимирівні на підставі висновку;

рішення спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 Харківського державного медичного університету МОЗ України від 26 червня 2003 року, протокол N 15, про присудження наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності 14.01.2011 "Кардіологія" та відмовити у видачі диплома доктора медичних наук Погорєлову Віктору Миколайовичу на підставі висновку;

рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.053.16 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова від 16 листопада 2018 року, протокол N 13/1.2, про присудження наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.2003 "Соціальна філософія та філософія історії" та відмовити у видачі диплома кандидата філософських наук Савчин Галині Віталіївні на підставі висновку;

рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29 Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 27 березня 2019 року, протокол N 17/2, про присудження наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.2004 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" та відмовити у видачі диплома кандидата політичних наук Приймаку Богдану Івановичу на підставі висновку.

  1. Звернути увагу спеціалізованих вчених рад на те, що:

скасування Міністерством рішення спеціалізованої вченої ради щодо дисертації тягне за собою вжиття заходів, передбачених пунктом 26 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 567 (далі - Порядок);

персональну відповідальність за науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники рад, що передбачено абзацом восьмим пункту 7 Порядку.

  1. Керівникам

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,

Національного технічного університету України "КПІ імені Ігоря Сікорського",

Національного університету біоресурсів і природокористування України,

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,

ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом",

Сумського державного університету,

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

Харківського національного медичного університету МОЗ України

взяти до відома порушення, виявлені під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, та висловити зауваження:

1) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата політичних наук Приймака Б. І. за порушення вимог пункту 7 Порядку щодо забезпечення високого рівня вимогливості під час розгляду дисертацій та проведення їх захисту та за порушення вимог пункту 14 Порядку щодо виявлення в дисертації текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело голові спеціалізованої вченої ради Копійці В. В., доктору політичних наук, професору;

2) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора технічних наук Харламової О. В. за порушення вимог пункту 9 Порядку щодо відповідності дисертації паспорту наукової спеціальності голові спеціалізованої вченої ради Пляцуку Л. Д., доктору технічних наук, професору;

3) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Тарана В. Г. за порушення вимог пункту 12 Порядку щодо повноти викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях здобувача голові спеціалізованої вченої ради Каленській С. М. доктору сільськогосподарських наук, професору;

4) стосовно дисертацій здобувача наукового ступеня доктора філософських наук Левкулича В. В. та здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Савчин Г. В. за порушення вимог пункту 14 Порядку щодо виявлення в дисертації текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело голові спеціалізованої вченої ради Вашкевичу В. М., доктору філософських наук, професору;

5) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора медичних наук Воронова В. Т. за порушення вимог пункту 16 Порядку щодо якості висновку про наукову і практичну цінність дисертації ректору Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України Морозу В. М., доктору медичних наук, професору;

рецензентів дисертації під час проведення попередньої експертизи:

Півтораку В. І., доктору медичних наук, професору;

Гумінському Ю. Й., доктору медичних наук, професору;

Гунасу І. В., доктору медичних наук, професору;

6) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Голіка М. О. за порушення вимог пункту 18 Порядку щодо призначення офіційних опонентів голові спеціалізованої вченої ради Цвіліховському М. І., доктору біологічних наук, професору;

7) стосовно дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата архітектури Цимбалової Т. А. і Успенського М. С. за порушення вимог пункту 18 Порядку щодо призначення офіційних опонентів голові спеціалізованої вченої ради Шкодовському Ю. М., доктору архітектури, професору;

8) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Негрича Н. О. за порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оцінки повноти публікацій здобувача членам комісії спеціалізованої вченої ради з попереднього розгляду дисертації:

Ткаченко О. В., доктору медичних наук, професору;

Слободін Т. М., доктору медичних наук, професору;

Насоновій Т. І., доктору медичних наук, доценту;

9) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Завертневої-Ярошенко В. А. за порушення пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оформлення атестаційної справи вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Віхровій І. О., кандидату юридичних наук, доценту;

10) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління Говоруна С. В. за порушення пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оформлення атестаційної справи вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Каляєву А. О., кандидату історичних наук, доценту;

11) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Котенко С. Г. за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309, щодо особистої відповідальності за якісне виконання здобувачем дисертації у частині формулювання пунктів наукової новизни науковому керівнику Дідковському В. С., доктору технічних наук, професору;

12) стосовно дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора економічних наук Жученка А. М., Панасюк В. М., Переверзєвої А. В. та Франіва І. А. за порушення пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року N 758 "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 липня 2015 р. за N 885/27330, щодо розміщення на офіційному вебсайті закладу вищої освіти (наукової установи) дисертації в режимі читання у відкритому доступі голові спеціалізованої вченої ради Дармограю В. І., доктору економічних наук, доценту.

  1. Видати:

Брановицькій Тетяні Юріївні дублікат атестата доцента кафедри органічної та біологічної хімії про присвоєння вченого звання доцента, визнавши атестат доцента 12ДЦ N 025340 недійсним;

Годованюку Андрію Йосиповичу дублікат атестата доцента кафедри аграрного земельного та екологічного права про присвоєння вченого звання доцента, визнавши атестат доцента 12ДЦ N 038431 недійсним;

Копчі Василю Васильовичу дублікат атестата доцента кафедри теорії та історії держави і права про присвоєння вченого звання доцента, визнавши атестат доцента 12ДЦ N 044655 недійсним;

Третяку Олексію Анатолійовичу дублікат атестата доцента кафедри політології про присвоєння вченого звання доцента, визнавши атестат доцента 12ДЦ N 025015 недійсним.

  1. Утворити:

1) спеціалізовану вчену раду Д 76.051.10 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для проведення разового захисту дисертації Халавки Юрія Богдановича на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук зі спеціальності 02.00.2021 "Хімія твердого тіла", затвердивши її у складі згідно з додатком 1;

спеціалізовану вчену раду Д 26.001.34 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердивши її у складі згідно з додатком 2:

для проведення разового захисту дисертації Георгієвської Вікторії Володимирівни на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00.2004 "Теорія та історія журналістики";

для проведення разового захисту дисертації Аль Худірі Ясір Хамза Салман на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00.2006 "Прикладні соціально-комунікаційні технології";

2) спеціалізовані вчені ради зі спеціальними правами щодо прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій відповідно до переліку згідно з додатком 3, затвердивши їх у складі згідно з додатком 4;

3) апеляційну комісію для розгляду апеляції Крайника Григорія Сергійовича на рішення вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого про відмову у присвоєнні йому вченого звання доцента, призначивши головою апеляційної комісії члена Атестаційної колегії Кузнєцову Наталію Семенівну, доктора юридичних наук, професора.

Голові апеляційної комісії подати кандидатури до складу комісії.

  1. Внести зміни:

до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертацій згідно з додатком 5;

до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 6;

до Переліку наукових фахових видань України стосовно видань відповідно до списку згідно з додатком 7.

  1. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 8.
  2. Відмовити:

в утворенні спеціалізованих вчених рад відповідно до переліку згідно з додатком 9;

у включенні до Переліку наукових фахових видань України у зв'язку з порушенням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року N 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за N 148/31600, наукових видань відповідно до переліку згідно з додатком 10.

  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єгора Стадного.

 

Міністр

Г. Новосад

 

Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації