МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 6 серпня 2019 року N 1080

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення мобілізаційного плану закладами освіти, підприємствами, установами та організаціями Міністерства освіти і науки України

Відповідно до статті 15 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", розпорядження Президента України від 23 травня 1997 р. N 216 "Про структуру мобілізаційного плану України на особливий період, основні його показники та орієнтовні переліки оперативно-мобілізаційних документів" та з метою забезпечення виконання мобілізаційних завдань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. N 1043-0039 "Про затвердження мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період", доведених листом Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 N М-26-дск, наказую:

 1. Затвердити Методичні рекомендації щодо розроблення мобілізаційного плану закладами освіти, підприємствами, установами та організаціями Міністерства освіти і науки України, що додаються.
 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2004 N 06.
 3. Сектору мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (Цимбал А. А.) довести методичні рекомендації до відома обласних, Київської міської державних адміністрацій, закладів вищої освіти, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Полянського П. Б.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
06 серпня 2019 року N 1080

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо розроблення мобілізаційного плану закладами освіти, підприємствами, установами та організаціями Міністерства освіти і науки України

 1. Загальні положення

Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог розпорядження Президента України від 23 травня 1997 р. N 216 "Про структуру мобілізаційного плану України на особливий період, основні його показники та орієнтовні переліки оперативно-мобілізаційних документів", наказів Мінекономрозвитку з питань розроблення мобілізаційного плану на особливий період та оперативно-мобілізаційних документів з метою забезпечення виконання мобілізаційних завдань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. N 1043-0039 "Про затвердження мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період", доведених листом Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 N M-26-дск.

Перелік, структура та зміст документів мобілізаційного плану, форми та зразки їх оформлення за необхідності можуть бути уточнені керівником закладу освіти, підприємства, установи, організації з урахуванням особливостей діяльності та змісту мобілізаційних завдань. Документи, форми та зразки яких не визначені цими методичними рекомендаціями, складаються в довільній формі з дотриманням вимог щодо забезпечення належної ясності викладу, точності опису та відповідності змісту документа. Форми та зразки документів можуть бути визначені (уточнені) та доведені до виконавців керівниками структурних підрозділів освіти і науки місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування), які довели (встановили) мобілізаційні завдання.

Мобілізаційний план розробляється за заклад освіти, підприємство, установу, організацію з урахуванням підпорядкованих структурних (відокремлених) підрозділів і філій незалежно від їх місцезнаходження. Конкретний перелік закладів освіти, підприємств, установ, організацій, що розробляють мобілізаційні плани, визначається керівником структурного підрозділу освіти і науки місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування), який довів (встановив) мобілізаційні завдання.

Узагальнені показники мобілізаційних завдань, покладених на заклади освіти, підприємства, установи, організації відповідної адміністративно- територіальної одиниці, завдання та заходи щодо їх виконання відображаються в документах мобілізаційного плану місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) в порядку, визначеному керівником місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування).

Мобілізаційний план - сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення заходів щодо переведення діяльності закладу освіти, підприємства, установи, організації на функціонування в умовах особливого періоду.

До мобілізаційного плану включаються заходи на перший рік особливого періоду, які необхідно провести з метою забезпечення функціонування закладу освіти, підприємства, установи, організації в особливий період, продовження надання освітніх послуг у встановлених обсягах та відповідно до визначених освітніх програм і планів, дотримання безпечних та нешкідливих умов навчання, утримання і праці, здатності швидкого відновлення освітнього процесу.

Мобілізаційний план розробляється на підставі наказу (рішення) керівника закладу освіти, підприємства, установи, організації щодо організації мобілізаційної підготовки, в якому визначаються порядок і терміни розроблення мобілізаційного плану, відповідальні особи, порядок залучення до мобілізаційної підготовки структурних підрозділів закладу освіти, підприємства, установи, організації, інші необхідні питання.

Мобілізаційний план має відповідати доведеним (встановленим) мобілізаційним завданням (замовленням), можливостям закладу освіти, підприємства, установи, організації, а також чинному законодавству України про освіту та іншим нормативно-правовим актам у сфері освіти. З цією метою мобілізаційний план підлягає періодичному уточненню.

Мобілізаційний план підписується керівником закладу освіти, підприємства, установи, організації, затверджується керівником структурного підрозділу освіти і науки місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування), який довів (встановив) мобілізаційні завдання, та зберігається в закладі освіти, на підприємстві, в установі, організації.

Введення в дію мобілізаційного плану здійснюється керівником закладу освіти, підприємства, установи, організації за окремим розпорядженням у разі оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації, введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

 1. Примірний перелік, структура та зміст документів мобілізаційного плану

Мобілізаційний план закладу освіти, підприємства, установи, організації складається з текстової частини та додатків. У текстовій частині наводяться посилання на керівні та розпорядчі документи, зазначається мета та зміст мобілізаційних завдань, визначається порядок їх виконання, перелік та зміст основних заходів, обсяги та строки їх здійснення, виконавці тощо. У додатках більш детально та наочно (у вигляді таблиць, графіків, розрахунків, схем, довідок, проектів, форм тощо) розкривається інформація, зазначена у текстовій частині, роз'яснюються окремі положення та пункти.

Текстова частина складається з таких розділів:

Розділ I. Пояснювальна записка.

У цьому розділі зазначається, ким та якими документами встановлені (доведені) мобілізаційні завдання, відповідно до яких нормативно-правових та інших документів розроблений мобілізаційний план, стисло викладається зміст доведених (встановлених) мобілізаційних завдань та загальний порядок їх виконання, мета та основні напрямки діяльності з питань забезпечення готовності до виконання мобілізаційних завдань в особливий період, порядок управління, збору даних обстановки, контролю забезпечення стійкого функціонування, наводиться перелік основних керівних документів із зазначених питань, а також інша необхідна інформація. Робиться висновок щодо готовності до виконання мобілізаційних завдань та удосконалення мобілізаційної підготовки.

Розділ II. Переведення на функціонування в умовах особливого періоду.

У цьому розділі зазначається:

 1. Порядок введення в дію мобілізаційного плану, порядок оповіщення про це керівного складу та працівників закладу освіти, підприємства, установи, організації, особливості функціонування в умовах особливого періоду, порядок управління і зв'язку, заходи щодо забезпечення стійкого функціонування в особливий період, підтримання матеріально-технічної бази та кадрового складу на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов, особливості провадження освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності, забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх програм, а також інша необхідна інформація.
 2. Перелік та зміст основних заходів, обсяги та строки їх здійснення, виконавці.

Розділ III. Задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту в особливий період.

У цьому розділі зазначається:

 1. Зміст мобілізаційних завдань на підготовку фахівців для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту в особливий період, порядок їх виконання, порядок організації взаємодії із представниками замовників на підготовку фахівців, а також інша необхідна інформація.
 2. Перелік та зміст основних заходів, обсяги та строки їх здійснення, виконавці.

Розділ IV. Забезпечення функціонування національної економіки в особливий період.

У цьому розділі зазначається:

 1. Зміст мобілізаційних завдань на підготовку фахівців, охоплення дітей загальною середньою освітою, охоплення дітей дошкільною освітою для забезпечення функціонування національної економіки в особливий період, порядок їх виконання з урахуванням ліцензованого обсягу (проектної потужності), реальної потреби та фактичної кількості осіб, які навчаються у закладі освіти, заходи щодо уточнення обсягів підготовки (охоплення) та змісту освіти, а також інша необхідна інформація.
 2. Перелік та зміст основних заходів, обсяги та строки їх здійснення, виконавці.

Розділ V. Забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

У цьому розділі зазначається:

 1. Зміст мобілізаційних завдань на забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, порядок їх виконання, порядок організації взаємодії із представниками замовників на забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також інша необхідна інформація.
 2. Перелік та зміст основних заходів, обсяги та строки їх здійснення, виконавці.

Розділ VI. Міжнародне співробітництво.

У цьому розділі зазначається:

 1. Порядок укладання (виконання, уточнення, скасування) договорів про співробітництво, отримання необхідного навчального, наукового та виробничого обладнання та приладдя із-за кордону для навчальних і наукових цілей, порядок реалізації міжнародних проектів і програм, особливості міжнародного обміну здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників в умовах особливого періоду, а також інша необхідна інформація.
 2. Перелік та зміст основних заходів, обсяги та строки їх здійснення, виконавці.

Примірний перелік додатків до мобілізаційного плану.

 1. Перелік основних керівних документів з мобілізаційної підготовки.
 2. Схема оповіщення керівництва та працівників про введення в дію мобілізаційного плану.
 3. Розрахунок підсилення охорони об'єктів на особливий період.
 4. Розрахунок заміни працівників, які в особливий період підлягають призову на військову службу.
 5. Узагальнені показники підготовки фахівців для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту в особливий період.
 6. Узагальнені показники підготовки фахівців, охоплення дітей загальною середньою освітою, охоплення дітей дошкільною освітою для забезпечення функціонування національної економіки в особливий період.
 7. Узагальнені показники забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
 8. Довідка про стан та перспективи міжнародного співробітництва в особливий період.

III. Рекомендації щодо підготовки та оформлення документів мобілізаційного плану

Документи мобілізаційного плану готуються у паперовій формі та оформлюються відповідно до інструкції з питань документування управлінської діяльності та діловодства закладу освіти, підприємства, установи, організації з урахуванням особливостей організації діловодства з документами, що містять службову інформацію (відповідно до переліку відомостей, що становлять службову інформацію).

До текстової частини мобілізаційного плану оформляється титульний аркуш, який містить назву документа, найменування установи - автора документа, гриф обмеження доступу (відповідно до переліку відомостей, що становлять службову інформацію), гриф погодження та затвердження документа, наприклад:

 

 

Гриф обмеження доступу
Літер "М"
Прим. N

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________________
                       (найменування посади)

 

_______________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

"___" ____________ 20__ року

       

 

МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

_________________________________________________________
(найменування установи)

 

У текстовій частині викладається інформація відповідно до запропонованих розділів та змісту, наприклад:

Розділ I. Пояснювальна записка

Мобілізаційний план розроблений відповідно до Методичних рекомендацій _____________ затверджених _____________ від ___ ____________ 20__ р. N _______ та доведених листом ___________ від ___ ____________ 20__ р. N ______.

Мобілізаційні завдання затверджені постановою Кабінету Міністрів від ___ ____________ 20__ р. N _______ та доведені (встановлені) листом __________ від ___ ____________ 20__ р. N _______.

Зміст мобілізаційних завдань:

...

Розділ II. Переведення на функціонування в умовах особливого періоду.

1. Мобілізаційний план вводиться в дію у разі _______ відповідно до ________ ......

...

2. Перелік та зміст основних заходів, обсяги та строки їх здійснення, виконавці

N
п/п

Основні заходи

Строк виконання

Виконавці

 

...

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

Розділ III. _________________

...

 

Узагальнені показники підготовки фахівців для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту в особливий період, узагальнені показники підготовки фахівців, охоплення дітей загальною середньою освітою, охоплення дітей дошкільною освітою для забезпечення функціонування національної економіки в особливий період оформлюються у вигляді таблиці, наприклад:

 

 

Гриф обмеження доступу
Літер "М"
Прим. N

 

Додаток ______

 

Узагальнені показники
підготовки фахівців для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту в особливий період

N
п/п

Код, найменування фаху

Строк навчання

Кількість фахівців

Виконавець

Замовник

фактично (у поточному навчальному році)

за мобілізаційним завданням (замовленням)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гриф обмеження доступу
Літер "М"
Прим. N

 

Додаток ______

 

Узагальнені показники
підготовки фахівців (охоплення дітей загальною середньою освітою, охоплення дітей дошкільною освітою) для забезпечення функціонування національної економіки в особливий період

N
п/п

Найменування послуг

Одиниця виміру

Обсяг

фактично (у поточному навчальному році)

за мобілізаційним завданням (замовленням)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші додатки до мобілізаційного плану готуються у довільній формі та оформлюються як окремі документи.

Підготовлені та оформлені документи мобілізаційного плану брошуруються в одну книгу.

 

Завідувач сектору мобілізаційної
роботи, цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності

А. А. Цимбал

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації