МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
04.09.2019 N 756

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2019 р. за N 1133/34104

Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 01.03.2017 N 173

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", статей 63, 74 Закону України "Про Національну поліцію", з метою вдосконалення порядку підготовки здобувачів вищої освіти в закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських за державним замовленням,

НАКАЗУЮ:

 1. Унести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 01 березня 2017 року N 173 "Про затвердження Типової форми Контракту про здобуття освіти у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 березня 2017 року за N 321/30189, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

"Про затвердження типових форм контрактів про здобуття освіти в закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Типову форма контракту про здобуття освіти в закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, що додається.".

3) після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Затвердити Типову форму контракту про здобуття освіти за спеціальністю "Правоохоронна діяльність" у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, що додається.".

У зв'язку з цим пункти 2 - 5 вважати відповідно пунктами 3 - 6.

 1. Унести до Типової форми Контракту про здобуття освіти у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 01 березня 2017 року N 173, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 березня 2017 року за N 321/30189, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

"Типова форма контракту про здобуття освіти в закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських";

2) в абзаці четвертому пункту 1 розділу II слово "та" замінити словами "та/або";

3) у тексті Типової форми:

слова "вищий навчальний заклад" у всіх відмінках замінити словами "заклад вищої освіти" у відповідних відмінках.

слово "бакалавр" у всіх відмінках замінити словами "бакалавр (магістр, ад'юнкт, докторант)" у відповідних відмінках.

 1. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС (Доскевич Г. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 3. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Тахтая О. В.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України
генерал поліції третього рангу

І. Клименко

Міністр освіти і науки України

Г. Новосад

Міністр соціальної політики України

Ю. Соколовська

Голова СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Заступник голови Всеукраїнської
професійної спілки Міністерства
внутрішніх справ України

Н. Кравченко

Керівник Секретаріату
СПО сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
04 вересня 2019 року N 756

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2019 р. за N 1133/34104

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
про здобуття освіти за спеціальністю "Правоохоронна діяльність" у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських

_____________
(місце складання)

___ ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
         (найменування закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських)
(далі - Виконавець) в особі ректора (начальника) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                          (звання, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі статуту, з однієї сторони, Головне управління Національної поліції України в (у) _____________________________________________________________________________________
(далі - Замовник) в особі начальника _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        (звання, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі положення, з другої сторони, та громадянин України ________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                                           число, місяць, рік народження, місце проживання,
_____________________________________________________________________________________
паспорт (серія (за наявності), номер, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків або відмітка про його відсутність (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті))

(далі - Особа), з третьої сторони (далі - Сторони), уклали цей Контракт про таке:

 1. Предмет Контракту

Підготовка за державним замовленням з поєднанням двох форм навчання (денна та заочна) здобувача ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю "Правоохоронна діяльність".

 1. Строк навчання Особи

Строк навчання Особи за цим Контрактом становить 3 роки:

2 роки - навчання за денною формою;

1 рік - навчання за заочною формою.

III. Обов'язки Сторін

 1. Виконавець зобов'язується:

забезпечити навчання Особи згідно з освітньо-професійною програмою підготовки для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра;

створити умови для якісної теоретичної та практичної підготовки Особи згідно з освітньо-професійною програмою;

на другому році навчання провести персональний розподіл;

долучити до особової справи Особи після закінчення другого року навчання документ про проходження первинної професійної підготовки;

перевести Особу після 2 років навчання на денній формі на заочну форму та направити в розпорядження Замовника для призначення на посаду молодшого складу поліції та подальшого проходження служби;

після закінчення навчання видати Особі документ про вищу освіту державного зразка та направлення на службу відповідно до персонального розподілу;

забезпечити Особі можливість користуватися навчально-матеріальною базою;

після переведення Особи на заочну форму навчання затвердити довідку-розрахунок витрат, пов'язаних з її утриманням у закладі вищої освіти із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських.

 1. Замовник зобов'язується:

після 2 років навчання призначити Особу, яка прибула на службу, на посаду молодшого складу поліції та повідомити про це Виконавця;

забезпечити проходження Особою практики за відповідною програмою, розробленою Виконавцем та погодженою із Замовником;

призначити Особу після отримання нею документа про вищу освіту державного зразка на посаду, визначену комісією з персонального розподілу, в порядку, установленому законодавством, про що в місячний термін повідомити Виконавця;

у місячний строк поінформувати Виконавця про звільнення Особи зі служби в Національній поліції України в період навчання на заочній формі та протягом трьох років після закінчення навчання та надіслати відповідні документи (копію рапорту про звільнення (висновок атестації), завірену копію наказу про призначення (переміщення по службі), завірену копію наказу про звільнення), необхідні для примусового стягнення з Особи витрат, пов'язаних з її утриманням у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

 1. Особа зобов'язується:

виконати в повному обсязі освітньо-професійну програму підготовки для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра;

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Виконавця, службової та навчальної дисципліни, вимог законодавства України, зокрема нормативно-правових актів з питань здобуття вищої освіти та проходження служби в Національній поліції України;

навчатися протягом строків, зазначених у розділі II цього Контракту;

після 2 років навчання на денній формі продовжити навчання на заочній формі та одночасно проходити службу на посаді молодшого складу поліції;

у разі заподіяння шкоди майну Виконавця нести матеріальну відповідальність згідно із законодавством України;

після закінчення навчання прибути до місця призначення в строк, визначений у направленні на службу, та приступити до виконання службових обов'язків за відповідною посадою;

у разі дострокового розірвання Контракту, а також звільнення зі служби в поліції в період навчання на заочній формі та протягом трьох років після закінчення навчання відшкодувати Міністерству внутрішніх справ України витрати, пов'язані з утриманням у закладі вищої освіти, відповідно до частини четвертої статті 74 Закону України "Про Національну поліцію".

 1. Відповідальність Сторін
 2. Сторони несуть відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань за цим Контрактом.
 3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання взятих на себе зобов'язань за цим Контрактом у разі, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що не залежать від Сторін.
 4. Інші положення
 5. Особа за власним бажанням може бути переведена до іншого закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, лише за погодженням Сторін з укладанням додаткового договору про зміну Виконавця.
 6. Зміни та доповнення до цього Контракту вносяться шляхом укладення додаткових договорів відповідно до законодавства України.
 7. Дострокове припинення дії чи розірвання цього Контракту будь-якою зі Сторін здійснюється відповідно до законодавства України.
 8. Усі спірні питання, які можуть виникнути між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів та в судовому порядку відповідно до законодавства України.
 9. Цей Контракт набирає чинності з дати його підписання і діє до ___ ____________ 20__ року.
 10. Цей Контракт складено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
 11. Реквізити Сторін

1. Виконавець: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
          (найменування ЗВО, поштовий індекс, місцезнаходження, номер телефону, поточний рахунок, банківські реквізити)

2. Замовник: Головне управління Національної поліції в (у)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                      (поштовий індекс, місцезнаходження, номер телефону, розрахунковий рахунок, банківські реквізити)

3. Особа: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер телефону, паспорт (серія (за наявності), номер, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків або відмітка про його відсутність (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті))

 

Керівник (ректор, начальник) ЗВО

Начальник Головного управління Національної поліції

Особа

_______________________
(прізвище та ініціали)

_______________________
(прізвище та ініціали)

_______________________
(прізвище та ініціали)

_______________________
(підпис)

_______________________
(підпис)

_______________________
(підпис)

М. П.

М. П.

 

 

Директор Департаменту
персоналу, організації освітньої
та наукової діяльності МВС

Г. Доскевич

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації