МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.12.2019 N 1108

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 січня 2020 р. за N 30/34313

Про затвердження Умов оплати праці працівників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) та з метою упорядкування умов оплати праці працівників

центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Умови оплати праці працівників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України, що додаються.
 2. Управлінню взаємодії з Державною міграційною службою України Міністерства внутрішніх справ України (Ковалевська І. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Л. Денісова

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Керівник Секретаріату Спільного
Представницького органу сторони
Роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Міністр соціальної
політики України

Ю. Соколовська

Голова Державної міграційної
служби України

М. Соколюк

Заступник Міністра
фінансів України

Г. Пліс

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
26 грудня 2019 року N 1108

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 січня 2020 р. за N 30/34313

УМОВИ
оплати праці працівників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України

 1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України визначено в додатку 1 до цих Умов.
 2. Схему тарифних розрядів посад керівних працівників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України визначено в додатку 2 до цих Умов.
 3. Схему тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України визначено в додатку 3 до цих Умов.
 4. Схему тарифних розрядів посад (професій) робітників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України визначено в додатку 4 до цих Умов.
 5. Посадові оклади (ставки заробітної плати) заступникам керівників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України (далі - центри), заступникам керівників структурних підрозділів встановлюються на 5 - 15 відсотків, головним бухгалтерам - на 10 - 30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів.
 6. Надбавки працівникам встановлюються:

1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):

за високі досягнення в праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

2) за почесне звання України "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка за почесне звання встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюється за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначає керівник центру;

3) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

 1. Доплати працівникам встановлюються:

1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам центрів, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів центрів, їх заступникам;

2) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук, доктора філософії - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником центру.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

3) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

4) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

 1. Надбавки, доплати, підвищення посадових окладів, розмір та порядок виплати яких не передбачені цими Умовами, працівникам (за роботу в гірській місцевості, за роботу з таємними документами, за особливі умови праці тощо) проводяться у розмірах та в порядку, установлених нормативно-правовими актами з питань оплати праці.
 2. Керівникам центрів у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, надається право:

1) встановлювати працівникам центрів конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок) відповідно до затверджених цими Умовами схем тарифних розрядів, а також доплат і надбавок до них;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

 1. Преміювання керівників центрів, установлення їм посадових окладів, надбавок та доплат до посадових окладів, а також надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням Державної міграційної служби України в межах наявних коштів на оплату праці.
 2. Оплата праці працівників центрів, що не передбачені цим наказом (педагогічних працівників, працівників установ соціального захисту населення та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною міграційною
службою України МВС

І. Ковалевська

 

Додаток 1
до Умов оплати праці працівників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України
(пункт 1)

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

 

1

1,00

 

2

1,09

 

3

1,18

 

4

1,27

 

5

1,36

 

6

1,45

 

7

1,54

 

8

1,64

 

9

1,73

 

10

1,82

 

11

1,97

 

12

2,12

 

13

2,27

 

14

2,42

 

15

2,58

 

16

2,79

 

17

3,00

 

18

3,21

 

19

3,42

 

20

3,64

 

21

3,85

 

22

4,06

 

23

4,27

 

24

4,36

 

25

4,51

 

__________
Примітки.

 
1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі якщо посадовий оклад (тарифну ставку) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - округлюються до однієї гривні.

2. Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються з огляду на розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

         

 

Додаток 2
до Умов оплати праці працівників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України
(пункт 2)

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України

Найменування посад

Тарифні розряди

Директор

12 - 13

Начальник відділу, завідувач сектору

10 - 12

 

Додаток 3
до Умов оплати праці працівників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України
(пункт 3)

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України

Найменування посад (професій)

Тарифні розряди

Професіонали - бухгалтер (з дипломом спеціаліста), економіст, юрисконсульт, перекладач, психолог, соціолог, педагог соціальний, педагог-організатор, професіонал з розвитку персоналу:

 

провідний

10

I категорії

9

II категорії

8

без категорії

7

Фахівці - бухгалтер, соціальний працівник:

 

I категорії

8

II категорії

7

без категорії

6

Фахівець: інспектор з кадрів

 

старший

7

без категорії

6

Діловод

4

Назви посад установлюються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, а кваліфікаційні категорії - згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

 

Додаток 4
до Умов оплати праці працівників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України
(пункт 4)

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) робітників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України

Найменування посад (професій)

Тарифні розряди

Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи:

 

Водій автотранспортних засобів

 

2-го кваліфікаційного розряду

3

3-го кваліфікаційного розряду

4

4-го кваліфікаційного розряду

5

Робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи:

 

Прибиральник виробничих (службових) приміщень

1

Назви посад установлюються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, а кваліфікаційні категорії - згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

___________

 

Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації