МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
03.02.2020 N 335/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 лютого 2020 р. за N 131/34414

Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів

Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу", підпункту 67 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, з метою впорядкування процедури рецензування висновків судових експертів

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок проведення рецензування висновків судових експертів, що додається.
 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 25 травня 2015 року N 775/5 "Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 травня 2015 року за N 605/27050.
 3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Гайченка А.

 

Міністр

Д. Малюська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
03 лютого 2020 року N 335/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 лютого 2020 р. за N 131/34414

Порядок
проведення рецензування висновків судових експертів

 1. Загальні положення
 2. Цей Порядок визначає процедуру проведення та оформлення результатів рецензування висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - НДУСЕ), судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, а також проєктів висновків фахівців, які мають намір отримати кваліфікацію судового експерта.
 3. Метою рецензування висновків судових експертів є вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків. Рецензування не проводиться з метою спростування чи підтвердження висновків.

Метою рецензування проєктів висновків є визначення рівня підготовки фахівців, які мають намір отримати кваліфікацію судового експерта.

 1. Підставами для рецензування висновків судових експертів, проєктів висновків (далі - висновки) є:

1) план рецензування висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - План рецензування);

2) договір або план щодо підготовки (стажування) фахівця, який має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта.

 1. План рецензування складається на рік, формується структурним підрозділом Міністерства юстиції України, на який покладено функції організаційно-управлінського та науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності, та затверджується заступником Міністра, який координує роботу цього структурного підрозділу.
 2. Для проведення рецензування висновків, передбачених Планом рецензування, копії висновків та додатки до них надсилаються до Міністерства юстиції України.

Для проведення рецензування висновків під час проходження підготовки (стажування) з метою отримання (підтвердження) кваліфікації судового експерта копії висновків та додатки до них надаються до НДУСЕ, в якій експерт проходить підготовку (стажування).

 1. На рецензування подаються якісні копії висновків та додатків до них.

Висновки експертів, складені у кримінальних провадженнях, можуть надаватися лише за умови, що у кримінальному провадженні закінчене досудове розслідування.

Копії висновків експертів та додатків до них перед направленням знеособлюються шляхом ретушування даних щодо суб'єктів призначення та проведення експертиз, учасників справи (провадження), а також інших відомостей, що не можуть бути розголошені відповідно до вимог законодавства.

Отримані Міністерством юстиції України копії передбачених Планом рецензування висновків, а також додатків до них протягом 5 робочих днів направляються на рецензування до НДУСЕ. Такі копії висновків та додатків до них можуть бути направлені до будь-якої НДУСЕ, крім тієї, яка надала їх на рецензування.

 1. Проведення рецензування висновків та оформлення його результатів
 2. Рецензування висновків проводять співробітники НДУСЕ, які мають кваліфікацію судового експерта з тієї експертної спеціальності, за якою складено поданий на рецензування висновок, та не менше ніж трирічний стаж експертної роботи.
 3. Рецензування здійснюється у строк:

до 30 календарних днів - щодо висновків, передбачених Планом рецензування;

до 14 календарних днів - щодо висновків, які подаються під час підготовки (стажування) фахівців, які мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта.

 1. Рецензування висновків забезпечує керівник НДУСЕ, який:

1) доручає керівнику відповідного структурного підрозділу організувати проведення рецензування або конкретному експерту здійснити рецензування;

2) визначає строки рецензування у межах, визначених пунктом 2 цього розділу.

 1. Рецензія, зразок якої наведено у додатку до цього Порядку, складається окремо на кожний висновок.

Рецензія містить розгорнуту характеристику висновку щодо його відповідності вимогам нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та методикам проведення судових експертиз.

 1. Рецензії на висновки, передбачені Планом рецензування, надсилаються супровідним листом НДУСЕ до Міністерства юстиції України.

З метою інформування та належного опрацювання результатів рецензування Міністерство юстиції України надсилає копії рецензій до НДУСЕ, яка надала копії висновків і додатків до них, та голові відповідної секції науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України.

Рецензії, складені під час підготовки (стажування) фахівців, залишаються в НДУСЕ.

Результати рецензування висновків, поданих під час підготовки (стажування) фахівця, відображаються у відгуку НДУСЕ про проходження фахівцем підготовки (стажування), який подається до Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України.

 

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпеки

О. Олійник

 

Додаток
до Порядку проведення рецензування висновків судових експертів
(пункт 4 розділу II)

Зразок

Рецензія

 

                    ___ ____________ 20__ року
                                      (дата складання)                        

 

на висновок (проєкт висновку) ________________________________________________ експертизи
                                                                                                                    (вид експертизи)
від ___ ____________ 20__ року N _______,
складений __________________________________________________________________________,*
                                                                                                        (прізвище та власне ім'я)
який (яка) має (або має намір отримати) кваліфікацію судового експерта за експертними спеціальностями
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновок (проєкт висновку) надійшов на рецензування ___ ____________ 20__ року.

Рецензування проводилося відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (підстава для проведення рецензування)

Дані про рецензента:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище та власне ім'я)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (кваліфікаційний клас судового експерта)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (експертна спеціальність)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (стаж експертної роботи)
_____________________________________________________________________________________
            (дата, номер видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, ким видано, строк його дії)

Аналіз вступної частини**

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Аналіз дослідницької частини**, ***

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Аналіз заключної частини**, ****

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рекомендації рецензента*****

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рецензент

____________
(підпис)

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

 

____________
* Дані зазначаються у разі складання рецензії на проєкт висновку під час підготовки фахівця, який має намір отримати кваліфікацію судового експерта.

** Зазначається інформація щодо відповідності вимогам нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності.

*** Зазначається інформація щодо відповідності методикам проведення судових експертиз, застосованим експертом під час проведення дослідження.

**** Зазначається інформація щодо відповідності висновків результатам дослідження та поставленим питанням.

***** Якщо встановлено, що висновок містить порушення, у рецензії зазначаються положення нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та методик проведення судових експертиз, яких не дотримано під час складання висновку.

 

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпеки

О. Олійник